ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱

۱-آیا طرفین قرارداد میتوانند با توافق یکدیگر عقد را ابطال کنند به گونه ای که عقد کان لم یکن شود؟

۱- مطلقاً نمی توانند
۲-فقط در عقود آنی میتوانند
۳- فقط در عقود مستمر میتوانند
۴- مطلقاً می توانند

۲- مورد عقد پس از فسخ قرارداد و پیش از اینکه به مالک پیش از عقد برگردانده شود، بدون تعدی و تفریط گیرنده تلف میشود .آیا میتوان گیرنده را مسئول دانست؟

۱-مسئول است
۲-مسئول است، اگر فسخ کننده عقد باشد
۳-مسئول است ،اگرعقد فسخ شده امانی نباشد
۴- مسئول نیست

۳- در کدام مورد، وقف باطل است؟

۱- وقفی که در آن، شرط به سود واقف بر عهده موقوف علیهم شده باشد
۲- وقفی که در آن،واقف خود را جزو موقوف علیهم نماید
۳- وقف بر غیر محصور که واقف از مصداقهای آن باشد
۴- وقف بر مصالح عامه که خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود

۴- در کدام مورد، جعاله باطل است؟

۱- مبهم بودن اجرت
۲- عدم تعیین عامل
۳-نامعلوم بودن کیفیات عمل
۴- مردد بودن عمل

۵- در کدام مورد، مضاربه باطل است؟

۱- اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه باشد
۲- اگر در مضاربه برای تجارت ،مدت تعیین نشده باشد
۳- اگر قرار گذاشته شود که تمام منافع، مال مالک باشد
۴- در صورتی که مضاربه ،مطلق باشد

۶- بعد از انعقاد عقد مساقات معلوم میشود که عقد به جهتی باطل بوده است. ثمره به چه کسی تعلق دارد؟

۱- عامل
۲- مالک و عامل، به طور مساوی
۳-عامل، اگر بطلان مساقات بعد از ظهور ثمره معلوم شود و مالک، اگر بطلان مساقات قبل از ظهور ثمره معلوم شود
۴- مالک

۷- بعد از اجاره یک واحد آپارتمان معلوم میشود که عین مستأجره در حین اجاره، دارای عیبی بوده که موجب صعوبت در انتفاع از آن است. اجاره مزبورچه حکمی دارد؟

۱- صحیح است، ولی مستأجر فقط می تواند ارش بگیرد
۲- صحیح است، ولی مستأجر فقط میتواند اجاره را فسخ کند
۳- صحیح است، ولی مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند یا ارش بگیرد
۴- اجاره اساساً باطل است

۸- ضمن قراردادی، یکی از طرفین تعهدی به سود ثالث کرده است. آیا ثالث میتواند برای اجرای تعهد، به طور مستقیم به متعهد مراجعه کند؟

۱- خیر
۲- بلی، هرچند ثالث صرفاً قابلیت انتفاع از شرایط قرارداد را داشته باشد
۳-بلی، مشروط به اینکه دو طرف عقد، قصد ایجاد تعهد به سود او را کرده باشند
۴- بلی

۹- در خصوص اجاره به شرط تملیک ،کدام مورد صحیح است؟

۱- عقدی غیرمعین است و از نظر تحلیلی بیع است
۲- عقدی معین است و از نظرتحلیلی، اجاره است همراه با وعده بیع
۳-عقدی غیرمعین است و از نظر تحلیلی اجاره است همراه با وعده بیع
۴- عقدی معین است و از نظر تحلیلی بیع است

۱۰- «الف»، دو دین به «ب» مدیون است .«ج» از یکی از دو ،دین به صورت مردد ضمانت میکند. ضمانت مزبور چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است و اختیار تعیین آن، با ضامن است
۲- صحیح است و اختیار تعیین آن، با مضمون له است
۳- صحیح است و اختیار تعیین آن ،با مضمون عنه است
۴- باطل است

۱۱- علی یک تخته قالی ابریشم را به حسین، در ازای دو تابلوفرش به صورت عین معین میفروشد. چنانچه بعد از تحویل قالی و پیش از تسلیم دو تابلوفرش، حسین مفلس شود، علی چه اقدامی میتواند انجام دهد؟

۱- فقط میتواند دو تابلوفرش را از حسین مطالبه کند
۲- حق فسخ قرارداد را ندارد و داخل در بستانکاران حسین میشود
۳- بین فسخ قرارداد و داخل شدن در بستانکاران حسین، مخیر است
۴- فقط میتواند قرارداد را فسخ کند

۱۲- هرگاه ثابت شود که مالک در هنگام انشای عقد رقبی گمان میکرده که رقبی صرفاً موجب اباحه انتفاع برای منتفع است نه حق انتفاع، عقد مزبور چه حکمی دارد؟

۱- غیر نافذ است
۲- غیر قابل فسخ است
۳- قابل فسخ است
۴- باطل است

۱۳- در خصوص رهن ،کدام مورد صحیح است؟

۱- تبدیل رهن به مال دیگر، هر چند به تراضی، جایز نیست
۲- وثیقه دادن برای دین آینده، ممکن نیست
۳- رهن در برابر اعیان، صحیح نیست
۴- اگر مرتهن، مدیون را فقط نسبت به بخشی از دین ابراء کند، این اقدام وثیقه را آزاد میکند

۱۴- از عقود زیر، کدام یک نسبت به یک طرف، جایز و نسبت به طرف دیگر، لازم است؟

۱- کفالت
۲- مضاربه
۳- مزارعه
۴- جعاله

۱۵- کدام عقد، محکوم به بطلان است؟

۱-یکی از طرفین، نسبت به جهت معامله دچار اشتباه شود
۲- یکی از طرفین، نسبت به یکی از آثار ذات عقد جاهل باشد
۳- یکی از طرفین، نسبت به یکی از اوصاف مهم مورد معامله دچار اشتباه شود
۴- یکی از طرفین، نسبت به یکی از آثار عقد جاهل باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه2 صحیح می باشد.