ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال۱۴۰۱

۱- در خصوص سهام شرکتهای سهامی خاص، کدام مورد صحیح است؟

۱- مبلغ اسمی هر سهم ،نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد
۲- هر سهم لزوماً یک رأی دارد و اساسنامه شرکت نمیتواند خلاف آن را مقرر کند
۳-در صورتی که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده باشد صدور ورقه سهام ممنوع است
۴- مبلغ اسمی سهام همه شرکا باید متساوی باشد

۲- در صورتی که دارنده برات نکول شده، ظرف مهلت قانونی اعتراض نکول نکند، ضمانت اجرای قانونی آن چیست؟

۱- فقط حق رجوع به ظهرنویسان را از دست میدهد
۲- حق رجوع به برات دهنده و ظهرنویس ها را از دست میدهد
۳-حق الزام برات دهنده به دادن ضامن یا تأدیه پیش از موعد مبلغ برات را از دست میدهد
۴- فقط حق رجوع به برات دهنده را از دست میدهد

۳- در پایان سال مالی معلوم میشود شرکت تضامنی، ضرر قابل توجهی در آن سال داشته است. حکم قضیه کدام است؟

۱- سرمایه شرکت، باید به میزان آن تقلیل یابد
۲- شرکای شرکت، متضامناً ملزم به جبران آن هستند
۳- شرکای شرکت، مشترکاً و به نسبت سهم الشرکه خود ملزم به جبران آن هستند
۴- باید از سود سالهای بعد جبران شود

۴-«الف»، به عنوان مدیر عامل شرکت سهامی خاص، سفتهای را در وجه «ب» صادر میکند و «ب» نیز آن را در وجه «ج» ظهرنویسی میکند. در سررسید، دارنده فعلی، چند بار وجه سفته را از شرکت و مدیر آن مطالبه میکند، اما پس از یک ماه و سپری شدن مهلت واخواست، مجبور به طرح دعوی میشود.دعوی دارنده علیه چه اشخاصی پذیرفته است؟

۱- شرکت و «الف»
۲- فقط شرکت
۳- «الف» و «ب»
۴- شرکت و «ب»

۵- حداکثر مهلت قانونی مطالبه وجه سفته عندالمطالبه و چک به تاریخ روز، به ترتیب چقدر است؟

۱- یک سال از تاریخ صدور – ۴۵ روز پس از صدور
۲- یک سال از تاریخ صدور – یک سال از تاریخ صدور
۳-پنج سال از تاریخ صدور – پنج سال از تاریخ صدور
۴- ده روز از تاریخ صدور – ۱۵ روز از تاریخ صدور

۶- اکثریت لازم برای تصمیم گیری و اعتبار تصمیمات مجمع عمومی عادی و جلسه هیئت مدیره شرکت سهامی عام، به ترتیب، کدام است؟

۱-اکثریت مطلق(نصف بعلاوه یک)حاضرین در جلسه-اکثریت مطلق حاضرین در جلسه
۲-اکثریت مطلق(نصف بعلاوه یک)سهامداران شرکت-اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره
۳- اکثریت مطلق(نصف بعلاوه یک)سهامداران شرکت- اکثریت مطلق حاضرین در جلسه
۴-اکثریت مطلق(نصف بعلاوه یک)حاضرین در جلسه- اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره

۷- در خصوص نقش صغیر غیر ممیز در شرکت با مسئولیت محدود، کدام مورد صحیح است؟

۱- حتی با اذن ولی یا قیم، خود نمیتواند شریک شرکت با مسئولیت محدود یا عضو هیئت مدیره آن شود
۲- با اذن ولی یا قیم خود، میتواند شریک شرکت یا عضو هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود شود
۳- با اذن ولی یا قیم خود، میتواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود
۴- می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود اما عضویت وی در هیئت مدیره منوط به اجازه ولی یا قیم اوست

۸- در یک شرکت سهامی عام ،یکی از اعضای هیئت مدیره، شخص حقوقی است که یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده خود معرفی کرده است.عزل شخص حقیقی مزبور، در اختیار چه مرجعی و چگونه است؟

۱- به پیشنهاد شخص حقوقی عضو هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی شرکت
۲- شخص حقوقی عضو هیئت مدیره و با اعلام کتبی جانشین به شرکت
۳-مجمع عمومی عادی شرکت و با اکثریت آرای حاضرین
۴- به پیشنهاد مجمع عمومی عادی شرکت و تصویب شخص حقوقی عضو هیئت مدیره

۹- بطلان یک شرکت سهامی خاص پس از تأسیس و ثبت، از سوی دادگاه اعلام میشود.کدام مورد در خصوص آثار و احکام بطلان شرکت ،صحیح است؟

۱- مسئولین بطلان در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند، اما تمامی معاملات شرکت تا آن زمان معتبر است
۲- مسئولین بطلان در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث مسئولیت مشترک دارند، اما تمامی معاملات شرکت تا آن زمان معتبر است
۳- قابل استناد نبودن بطلان معاملات شرکت در برابر اشخاص ثالث ،مسئولیت تضامنی مسئولین بطلان در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث
۴- آثار بطلان شرکت صرفاً از زمان قطعی شدن حکم بطلان است

۱۰- کدام مورد در فعالیت دلالی، مطلقاً ممنوع است؟

۱- در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد
۲- در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته دلالی کند
۳- برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام کند
۴-از یک طرف معامله ضمانت کند

۱۱-یکی از مدیران شرکت با مسئولیت محدود که فاقد حق امضا بوده است، از طرف شرکت، سند تجاری صادر میکند.ایراد فقدان سمت وی در برابر چه دارنده ایی، قابل استماع است؟

۱- دارنده سند تجاری، اگرچه دارنده با حسن نیت باشد
۲- چنین ایرادی، قابل استماع نیست
۳- فقط دارنده با سوءنیت تجاری
۴- فقط در برابر کسی که سند تجاری در وجه او صادر شده است

۱۲- کامیون حاوی محموله تجاری به دلیل لغزندگی جاده ،واژگون و کالاها تلف میشوند. مالک کالاها برای مطالبه قیمت آنها، علیه چه کسی می تواند برمبنای مسئولیت قراردادی طرح دعوی کند؟

۱- متصدی حمل ونقل و راننده کامیون
۲- متصدی حمل و نقل
۳- راننده کامیون
۴- متصدی حمل و نقل ،اگر تقصیر او ثابت شود

۱۳- کدام یک از معاملات تاجر پس از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی، باطل نیست؟

۱- رهن مال غیر منقول بابت بدهی خود
۲- معامله صوری و مبتنی بر تبانی
۳- صلح محاباتی
۴- فروش کالا به قیمت ۲۵ درصد کمتر از قیمت متعارف

۱۴- دفاترتاجر، مطابق مقررات قانونی تنظیم نشده است. ارزش اثباتی و سندیت آن، چگونه است؟

۱-فقط علیه خود تاجر،دلیل محسوب میشود
۲-فقط در دعاوی میان تجار و معاملات تجاری سندیت دارد
۳- در دعوی علیه خود تاجر، دلیل و علیه دیگران، اماره محسوب میشود
۴- هیچ گونه سندیتی ندارد

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه1 صحیح می باشد.