ورود/ثبت نام

شخص «الف» به سبب باختن در گروبندي، مبلغ ده ميليون تومان به شخص «ب» پرداخت كرده است ،درخصوص دعواي استرداد شخص «الف» بابت مبالغ پرداخت شده به «ب»، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) موضوع بستگی به علم یا جهل شخص «ب» نسبت به حکم ماده ۶۵۴ قانون مدنی (باطل بودن قمار و گروبندی و مسموع نبودن دعوای مربوط به آن) دارد.
۲) موضوع بستگی به علم یا جهل شخص «الف» نسبت به حکم ماده ۶۵۴ قانون مدنی (باطل بودن قمار و گروبندی و مسموع نبودن دعوای مربوط به آن) دارد.
۳) با توجه به اینکه قمار و گروبندی باطل و دعوای راجع به آن مسموع نیست، دعوای استرداد پذیرفته نمی شود.
۴) شخص «الف» می تواند تقاضای استرداد مبلغ پرداخت شده را نماید و شخص «ب» مکلف به استرداد آن است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است. به استناد ماده ۶۵۴ قانون مدنی .اگر مبنای تعهدی که ایفاء شده قمار و گروبندی باشد پرداخت اثری در نفوذ آن ندارد و پولی که پرداخت شده قابل استرداد است