ورود/ثبت نام

علي بابت بدهي خود به حسن، چند فقره سفته در وجه او صادر مي كند. در صورتي كه سفته ها هنگام صدور ،نقص شكلي داشته و فاقد تاريخ پرداخت باشند، ليكن حسن پس از تكميل سفته ها مطابق قرار، آنها را در وجه ديگري ظهرنويسي و منتقل كرده باشد، اگر دارنده فعلي، به علت واخواست سفته ها اقدام به طرح دعوي عليه امضاكنندگان كند، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) ایرادات مربوط به رابطه معاملاتی میان صادرکننده و ظهرنویس، در برابر دارنده فعلی مسموع نیست.
۲) با توجه به اینکه سفتهها فاقد یکی از شرایط اساسی سفته بوده، مشمول احکام راجع به اسناد تجاری نبوده و دعوی دارنده علیه ظهرنویس مسموع نیست.
۳) با توجه به اینکه سفته ها فاقد یکی از شرایط اساسی سفته بوده، احکام راجع به اسناد تجاری، همانند اصل عدم توجه ایرادات و مسئولیت تضامنی ظهرنویس، در آنها جاری نیست.
۴) با توجه به اینکه سفته ها هنگام صدور، فاقد یکی از شرایط اساسی سفته بوده، مشمول احکام راجع به اسناد تجاری نبوده و ایرادات مربوط به روابط پیشین، در برابر دارنده نیز مسموع است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است. به استناد ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات عبارت است از «صاحبان امضاء مـورد تعقیب نمیتوانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد نمایند …» با توجه به اینکه اصل مرقوم در فوق مورد قبول محاکم ایران نیز هست و سؤال مطروحه نیز بر همین مبنا طراحی شده است لذا مطابق گزینه سوم ایرادات مربوط به رابطه معاملاتی میان صادر کننده و ظهرنویس در برابر دارنده فعلی مسموع نیست.