ورود/ثبت نام

كدام مورد، صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) اشتباه در وصف اساسی یا ذاتی موردِ معامله در فرضی که این وصف شرط شده باشد، موجب خیار تخلف شرط است.
۲) اکراه و اشتباه در نوع عقد، درصورت تنفیذ عقد توسط مکرَه یا مشتَبِه، مخلّ به عقد نیست.
۳) اشتباه در جنس مبیع، اگر وصف اساسی آن باشد، موجب فسخ است.
۴) اشتباه در وصف اساسی زوج در نکاح، موجب بطلان عقد نیست.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است. به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی اشتباه در جنس مبیع، اشتباه در خود موضوع معامله است و به دلیل فقدان قصد بیع را باطل میکند (ماده ۳۵۳ قانون مدنی) و اشتباه در نوع عقد نیز در قصد طرفین تأثیر میگذارد و موجب بطلان عقد است به عبارت دیگر سوء تفاهم دو طرف درباره نوع عقد و موضوع مانع از توافق است و در قلمرو اشتباه در معامله قرار نمیگیرد بلکه معامله به دلیل عدم قصد باطل میشود (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد ماده ۷۶۲ قانون مدنی)