ورود/ثبت نام

هرگاه در عقد مزارعه، زمين موضوع قرارداد به صورت موقت از قابليت انتفاع خارج شود، عقد مزارعه چه وضعيتي پيدا مي كند؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) طبق مقررات باب مزارعه، برای عامل، حق فسخ ایجاد می شود.
۲) طبق مقررات باب مزارعه، برای مزارع، حق فسخ ایجاد می شود.
۳) منفسخ نمی شود.
۴) منفسخ می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است. به استناد ماده ۵۲۷ قانون مدنی مطابق ماده ۵۲۷ قانون مدنی در صورتی که زمین از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نگردد عقد مزارعه منفسخ میگردد. بنابراین اگر خروج از قابلیت انتفاع موقت باشد و امکان رفع مانع ممکن باشد عقد همچنان پابرجا خواهد بود و دلیلی برای انفساخ وجود ندارد