ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۹۷

۱- تقلید ابتدایی از مجتهدی که از دنیا رفته است……….

۱) جائز است
٢) جایز نیست
٣) بنابر احتياط مستحب جایز است.
۴) بنابر احتیاط مستحب جایز نیست.

۲- اگر دو مجتهد هر یک در بخشی از احکام اعلم باشند، مکلف…..

۱) باید فقط یکی از آن دو را برای تقلید انتخاب کند.
۲) مکلف مخیر است از هریک تقلید نماید.
٣) بنابر احتیاط واجب در هر بخش از اعلم تقلید کند.
۴) بنابر احتیاط مستحب در هر بخش از اعلم تقلید کند.

۳- طهارت باطنی با کدام یک حاصل نمی شود؟

١) وضو
۲) تطهير ثوب
٣) تیمم
۴) غسل

۴- مسح سر با دست چپ چه حکمی دارد؟

۱) جائز
۲) حرام
٣) مکروه
۴) مستحب

۵- کدام گزینه برای وضو اشکال دارد؟

۱) لکه های رنگ اگر جرم نداشته باشد
۲) خال کوبی های زیر پوست
٣) راه رفتن بين وضو
۴) مسح هم زمان پای چپ و راست.

۶- اگر به جای غسلهای غیر از جنابت تیمم کند با آن تیمم………… نماز بخواند.

١) می تواند
۲) مکروه است
٣) جائز نیست
۴) مستحب است همراه تیمم وضو نیز بگیرد.

۷- شک در نمازهای چند رکعتی باطل است؟

١) دورکعتی
۲)چهار رکعتی
٣) سه رکعتی
۴) گزینه یک و سه

۸- در کدام مورد نماز خواندن با لباس نجس باطل است؟

۱) نداند لباسش نجس است و بعد از نماز متوجه شود.
۲) مقدار نجاست کمتر از درهم باشد.
٣) نجس بودن لباس را می دانسته ولی هنگام نماز فراموش کرده و با آن نماز خوانده است.
۴) ناچار باشد که با لباس نجس نماز بخواند.

۹- نماز خواندن در هواپیما و قطار در حال حرکت……..

١) اگر سبب تکان خوردن بدن نشود صحیح است.
٢) اگر انسان ناچار باشد، صحیح است.
٣) اگر سایر شرایط را در حد امکان رعایت کند صحیح است
۴) همه موارد

۱۰- کدام گزینه از واجبات غیر رکنی نماز است؟

۱) قيام هنگام تکبیره الاحرام
۲) قيام هنگام قرائت
٣) قيام متصل به رکوع
۴) گزینه دو و سه

۱۱- اگر کسی بداند که روزه است و عمدا برای غسل سر در آب فرو برد، اگر روزه واجب باشد……

۱) روزه و غسلش صحیح است.
۲) روزه صحیح اما دوباره باید غسل کند.
٣) روزه و غسلش باطل است
۴ )روزه باطل می شود ولی غسل صحیح است.

۱۲- کدام گزینه از مبطلات روزه نیست؟

۱) فرو بردن آب دهان هر چند زیاد باشد.
۲) خوردن عمدی چیزی که لای دندان مانده است.
٣) فرو بردن اخلاط سینه که به دهان رسیده باشد.
۴) تزریق آمپولی که به جای غذا به کار میرود

۱۳- در کدام گزینه فقط قضای روزه واجب است؟

۱) در ماه رمضان بدون تحقیق درباره طلوع صبح مرتکب یکی از مبطلات شود.
٢) کسی که مرضی دارد که زیاد تشنه میشود.
۳) کسی که به واسطه عذری روزه نگرفته و بعد از رمضان عذر برطرف شده ولی عمدأ قضای آن را به جا نیاورده.
۴) گزینه یک و دو

۱۴- اگر اموال انسان با اموال دیگران مخلوط شود در کدام حالت به آن خمس تعلق می یابد؟

۱) صاحب و مقدار آن معلوم باشد
۲) صاحب و مقدار آن نامعلوم باشد.
٣) صاحب آن معلوم ولی مقدار آن نامعلوم باشد.
۴) عکس

۱۵- کدام گزینه از شرایط امر به معروف نمی باشد؟

۱) احتمال تأثير امر به معروف
۲) علم آمر به این که آنچه دیگری ترک کرده واجب است.
٣) احتمال دهد که مرتکب بنای ترک معصیت دارد.
۴) امر و نهی سبب ضرر مالی قابل توجه به آمر شود

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه 4صحیح می باشد.