ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۷

۱- اشتباه در کدام یک از موارد زیر موجب بطلان عقد است؟

۱) جهت معامله
۲) ماهیت مورد معامله
۳) ارزش مورد معامله
۴) اوصاف مهم مورد معامله

۲- به رهن گذاردن مال موقوفه:

۱) جایز نیست مگر در وقف خاص
۲) جایز است در صورتی که حاکم اجازه دهد
۳) جایز است مشروط بر اجازه ی موقوف علیهم
۴) جایز نیست زیرا این اقدام با مفهوم حبس عین منافات دارد.

۳- در صورتی که متوفی دارای پدر و مادر و دو برادر ابوینی باشد سهم مادر از ترکه چه اندازه است؟

۱) مادر یک ششم از ترکه را می برد.
۲) مادر یک سوم از ترکه را می برد.
۳) سهم مادر یک دوم از ترکه است.
۴) سهم مادر دو سوم از ترکه است.

۴- هر گاه موصي لهم (فقرا و نیازمندان) باشند؛

۱) وصیت عهدی است و قبول شرط نیست.
۲) وصیت عهدی است و قبول شرط است.
۳) وصیت غير محصور عهدی است و قبول شرط است.
۴) وصیت تملیکی است و قبول حاکم شرط است.

۵- اگر در زمان فوت وراث متوفی منحصر به یک خواهر ابی و یک برادر امی باشند ترکه به کدام یک از نسبت های زیر بین آنها تقسیم می شود؟

۱) به طور مساوی بین برادر امّی و خواهر ابی
۲) یک ششم برای برادر امّی و باقیمانده برای خواهر ابی
۳) یک سوم برای برادر امّی و باقیمانده برای خواهر ابی
۴) یک چهارم برای برادر امّی و سه چهارم برای خواهر ابی

۶- برای مطالبه ی خسارت تخلف از انجام تعهد از متعهد:

۱) تقصیر متعهد باید اثبات شود
۲) عدم تقصیر متعهدله باید اثبات شود.
۳) لازم نیست که تقصیر متعهد و متعهدله اثبات شود.
۴) لازم است که هم تقصیر متعهد و هم عدم تقصیر متعهدله اثبات شود.

۷- برای مطالبه ی عوض منافع مال مغصوب به وسیله ی ایادی متعاقبه، مالک به کدام شخص می تواند رجوع کند؟

۱) به غاصب اول نسبت به مدت غصب همه ی ایادی
۲) به غاصب آخر، به نسبت مدت غصب او و ایادی ماقبل او
۳) به هر یک از غاصبين، نسبت به مدت غصب همه ی ایادی
۴) به هر یک از غاصبين، نسبت به مدت تصرف او و ایادی ماقبل او.

۸- منظور از «حبس مطلق» در قانون مدنی کدام است؟

۱) در حبس اگر حابس مدت معین نکند آن را حبس مطلق گویند.
۲) چنانچه مدت حبس دلم باشد آن را حبس مطلق می گویند.
۳) اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد به آن حب مطلق گویند.
۴) اگر حق انتفاع برای مدت عمر منتفع برقرار شده باشد به آن حبس مطلق گویند.

۹- برای تحقق یک عقد کدام یک از عوامل زیر لازم است؟

۱) رضای طرفین
۲) اهلیت طرفین
۳) قصد انشاء طرفين
۴) قصد و رضای طرفین

۱۰- تدلیس در عقد صلح موجب……… است.

۱) خیار فسخ
۲) بطلان عقد
۳) عدم نفوذ عقد
۴) تأثیری در صحت عقد ندارد

۱۱- هرگاه مقّرله اقرار را تکذیب کند:

۱) اقرار همچنان موثر است
۲) در این صورت اقرار در حق مقّرله اثر ندارد.
۳) در صورتی مؤثر است که مقّر به صحت آن قسم یاد کند.
۴) در صورتی که مقر اقرار خود را مسترد کند اثر آن زایل می شود.

۱۲- معامله ی مجنون :

۱) غیرنافذ است. .
۲) مطلقاً باطل است.
۳) در صورتی که به زیان او باشد، باطل است.
۴) با رعایت غبطه به وسیله ی سرپرست او قابل فسخ است.

۱۳- در تعارض بين تصرف فعلی و مالکیت سابق :

۱) تصرف مقدم است
۲) مالکیت مقدم است
۳) تصرف مقدم است مشروط به اینکه با اطلاع مالک باشد
۴) مالکیت مقدم است مشروط به اینکه متصرف اقرار به مالکیت سابق مدعی نماید.

۱۴- کدام عبارت صحیح است؟

۱) در بیع خیاری مالکیت از تاریخ انقضاء خيار است.
۲) مشتری بدون اذن مایع نمی تواند مبیع را قبض کند.
۳) اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، مشتری حق فسخ معامله را دارد.
۴) کسی که مالی را به بیع فاسد تصرف کند در حکم غاصب ، و ضامن عين و منافع آن است مشروط به اینکه از فساد معامله آگاه باشد.

۱۵- کدام یک از اشخاص ذیل مورد حجب نقصانی قرار می گیرد؟

۱) پدر
۲) دختر
۳)پسر
۴) برادر

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه 1صحیح می باشد.