ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال۱۳۸۷

۱- معنی صحیح واژه ی « آبگیر» کدام است؟

۱) شمن
۲) پازه
۳) شّمر
۴) مشرعه

۲- کدام واژه درست معنی نشده است؟

۱) کهل (سرمه)
۲) یرغو (عدليه)
۳) کنار (آغوش)
۴) هّرا ( آواز مهيب)

۳- «فن………. در اعصار گذشته اسب …….. در میدان بلاغت راندن بوده است یعنی خطيب سواره و ……. پیاده بوده اند. خطیب بر مرکب بود …….. سخن سوار می شد و آن گاه . …… سخن را در میدان ذهن و روح به جولان در می آورد»

۱) فصاحت – خطابه – سمند – مسلمان – چموش
۲) خطابه – فصاحت ۔ مستمعان – چموش – سمند
۳) فصاحت ۔ چموش – مستمعان – سمند . خطابه
۴) خطابه – چموش – مستمعان – فصاحت – سمند

۴- با توجه به معنی مقابل هر واژه، املای کدام کلمه درست است؟

۱) قّو = هیاهو
۲) مسابيح = چراغها
۳) تصلف = لاف زدن
۴) غلا کردن = شيطنت کردن

۵- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ « حاکم گفت: ثواب آن است که هر دو تن، حق طلبید که صاحب حق را مظفر باید شمرد، اگر چه حکم به خلاف هوای او نفاذ یابد و طالب باطل را مخذول پنداشت. اگر چه حکم بر وفق مراد او رود و از این نمط دمدمه و افسون بر ایشان می دهید تا با او الف گرفتند و امن و فارغ بی تحرّض و تصوّن پیشتر رفتند و هلاک شدند»

۱) یک
۲) دو
۳) سه
۴) چهار

۶- در بیت زیر کدام آرایه ها وجود ندارد؟ «امیدها در دام حرمان درد می شد بازار گرم عاشقی ها سرد می شد»

۱) کنایه – مجاز
۲) تضاد – کنایه
۳) تشبیه – جناس
۴) جناس – تضاد

۷- آرایه های بیت زیر کدامند؟ « پاک کن چهره ی حافظ به سر زلف ز اشک ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم »

۱) استعاره – کنایه – اغراق
۲) اغراق – کنایه – ایهام
۳) استعاره – مراعات نظیر – تشبیه
۴) تشيبه – مراعات نظیر – ایهام

۸- کدام عبارت به نثر مسجع نوشته شده است؟

۱) من از شراب این سخن مست و فضاله ی قدح در دست که رونده ای بر کار مجلس گذر کرد و دور آخر در او اثر کرد.
۲) و خود به زبان عظت می گفت که: هر که به لاوه ی دشمن فریفته شود و بر لئيم ظفر و بدگوهر اعتماد روا دارد، سزای او این است.
۳) نهال کردار و تخم گفتار چنان که پرورده و كاشته شود. به ثمرت رسد و عواقب مکر و قدر هميشه نامحمود بوده است و خواتم بدسگالی و کید نامبارک.
۴) این مایه خاکساری و تواضع، حاکی از آن است که او در طریق تبتّل و انقطاع، خویشتن را از خود خالی کرده بود و به مرتبه ی فنا رسیده بود.

۹- «أملاک» و « مکاتیب» به ترتیب جمع مکسر کدام واژه ها هستند؟

۱) مُلک – مکتب
۲) مَلک – مکتب
۳) مَلَک – مکتوب
۴) مِلک- مکتوب

۱۰- کدام عبارت از نظر نگارش نارسا نیست؟

۱) کتاب مدیر مدرسه که مبین مشکلات آموزشی و فرهنگی است را خواندم .
۲) فينال آخر مسابقات وزنه برداری جام جهانی به سود ایران به اتمام رسید.
۳) در راستای کاهش پیشرفت مطالعه و کتاب خوانی به مساله ی قابل توجهی برخورد کردم.
۴) هر چه تعداد افعال و تعداد جمله ها بیشتر باشد. جمله ها کوتاه تر و قابل دریافت تر می شوند.

۱۱- کدام عبارت از نظر نگارش درست نیست؟

۱) تغیير جای هر یک از کلمات در جمله – اگر به قصد تأکید یا ناشی از سبک نویسنده نباشد ،جایز نیست.
۲) زبان به عنوان یکی از مواد مورد علاقه ی انسان برای شناختن دنیای پیرامون او بررسی می شود.
۳) فقط در نوشته های داستانی، آن هم هنگام نقل قول، می توانیم به شیوه ی گفتار، شکسته نویسی کنیم.
۴) انسان بصیر و آگاه تمام سعی و کوشش و هم و غم خود را مصروف آن می سازد که همه ی برنامه ها را از قبل پیش بینی کند.

۱۲- مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟

۱) چه باید نازش و نالش، بر اقبالی و انباری – که تا بر هم زنی دیده، نه این بینی نه آن بینی
۲) بدین زور و زر دنیا چو بی عقلان مشوغّره – که این آن نوبهاری نیست کِش بی مهرگان بینی
۳) ز یزدان دان، نه از ارکان، که کوته دیدگی باشد – که خطی کز خرد خیزد، تو آن را از بنان بینی
۴) که گر عرشی به فرش آیی و گر ماهی به چاه افتی و گر بحری تهی گردی، و گر باغی، خزان بینی

۱۳- عبارت « بعد از این دانشمندی را بمان، بینش مندی را پیش گیر» به کدام مفهوم اشاره دارد؟

۱) توجه به دانش ظاهری
۲) توجه به معرفت باطنی
۳) کسب دانش های تجربی
۴) توجه به علوم ظاہری و باطنی

۱۴- مفهوم کنایی « دامن از خاک بر چیدن» در کدام گزینه نادرست است؟

۱) ترک تعلقات دنیایی
۲) پرواز روح در عالم ملکوت و روحانی
۳) بر شمردن صفات جمال و جلال الهی
۴) بی توجهی به مادیات و پرداختن به معنویات

۱۵- بیت:« اگر بانگ برآید که سری در قدمی رفت – بسیار مگویید که بسیار نباشد» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟

۱) گر بنوازی به لطف، ور بگدازی به قهر – حکم تو بر من روان، زجر تو بر من رواست.
۲) گر برود جان ما در طلب وصل دوست – حیف نباشد که دوست دوست تر از جان ماست.
۳) مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول – هر چه کند جور نیست، ور تو بنالی جفاست
۴) گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ – دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست

۱۶- مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟

۱) گل و گلزار خوش آید کسی را – که گلزار و گلستانش تو باشی
۲) همه شادی و عشرت باشد، ای دوست – در آن خانه که مهمانش تو باشی
۳) خوشی و خرمی و کامرانی – کسی دارد که خواهانش تو باشی
۴) چه باک آید ز کس آن را که او را نگهدار و نگهبانش تو باشی

۱۷- در ابیات زیر، شاعر به همه ی مفاهیم به جز مفهوم …….. اشاره دارد. « نه همین می رعد آن نوگل خندان از من – می کشد خار در این بادیه دامان از من اشک بیهوده مریز این همه از دیده، کليم – گرد غم را نتوان شست به طوفان از من»

۱) دوری گزیدن عاشق از معشوق
۲) نا امیدی عاشق در برابر ناملایمات معشوق
۳) بیان حسرت های درونی عاشق و نیاز او به معشوق
۴) بی وفایی معشوق و عدم توجه او به طوفان درون عاشق

۱۸- در کدام عبارت مفهوم کنایی به کار نرفته است؟

۱) نیک از جای بشد
۲) امروز بار داده آید
۳) تا خرخره خورده بود
۴) کبّادهی شعر و ادب می کشید.

۱۹- عبارت: « این بوسهل شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده – و لا تبديل لخلقَ الله » با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟

۱) چون بود اصل گوهری قابل – تربیت را در او اثر باشد.
۲) ز نادانی و تیره رایی که اوست – خلاف افکند در میان دو دوست
۳) هیج صیقل نکو نداند کرد – آهنی را که بدگهر باشد
۴) نه هر بیرون که بپسندی، درونش همچنان باشد – بسا حلوای صابونی که زهرش در میان باشد.

۲۰- بیت: «بشوی اوراق اگر هم درس مایی – که علم عشق در دفتر نباشد» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد

۱) تا با غم عشق تو مرا کار افتاد – بیچاره دلم در غم بسیار افتاد
۲) به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم – که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد.
۳) تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول – و آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل
۴) ای سوخته ی سوخته ی سوختنی – عشق آمدنی بود نه آموختنی.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶ گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه4 صحیح می باشد.