ورود/ثبت نام

كدام مورد ،صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) متولّیّ درصورتی می تواند برای انجام امور تولیت، وکیل بگیرد که در ضمن وقف، شرط شده باشد.
۲) موقوف علیه بعد از حصول منافع موقوفه و تعیین حصه، تنها با اذن متولّی، حق تصرف دارد.
۳) وقف بر نفس و وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف مصداق موقوف علیه باشد، باطل است.
۴) چنانچه متولّیِ مال موقوفه مرتکب خیانت شود، حاکم حقّ عزل او را ندارد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است. به استناد مواد ،۷۴ ۷۹ ۸۳ و ۸۵ قانون مدنی