ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۳

۱- آقای (الف) به علت ارتکاب جرم عمدی به بیش از سه سال حبس محکوم شده است. در این فرض رفع اثر از حکم صادره پس از انقضاء مدت ………… سال از اجرای حکم صادره است.

۱) یک
۲) دو
۳) سه
۴) چهار

۲- آقای (الف) به اتهام ارتکاب قتل خطایی تحت تعقیب کیفری قرار گرفت و در جریان تحقیقات به ارتکاب قتل اقرار کرده است. در این فرض…….

۱) خود جانی ضامن پرداخت دیه است.
۲) عاقله عهده دار پرداخت دیه است.
۳) بیت المال عهده دار پرداخت دیه است.
۴) ابتدا خود جانی و در صورت عدم تمکن مالی بیت المال ضامن پرداخت دیه است.

۳- آقای (الف) نسبت به ملکی که در تصرف (ب) بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت ملک را کرده است با شکایت (ب)، (الف) تحت تعقیب قرار گرفته و در مقام دفاع اظهار داشته است که با (ب) راجع به تصرف در حدود اختلاف دارد با توجه به مجموع مراتب فوق …………

۱) مرتکب جرمی نشده است
۲)مرتکب جرم کلاهبرداری شده است.
۳) مرتکب خیانت در امانت شده است
۴) به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود.

۴- نادر که دفتریار دوم دفتر اسناد رسمی است برای انجام امری در یکی از ادارات دولتی از شخصی مبلغی پول دریافت نموده است. در این فرض آقای نادر……….

۱) مرتکب جرم ارتشاء شده است.
۲) مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.
۳) مرتکب جرم کلاهبرداری شده است.
۴) به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود.

۵- آقای (الف) در جرم ارتکابی از سوی (ب) معاونت کرده است. اگر فعل (ب) به علت وجود یکی از جهات موجهه، جرم نباشد در اینصورت………..

۱) تأثیری در مجازات اقای (الف) ندارد.
۲) اقای (الف) قابل تعقیب کیفری نیست.
۳) در مجازات آقای (الف) تخفیف داده می شود.
۴) به تشخیص فاضی رسیدگی کننده در مجازات (الف) تخفیف داده می شود.

۶- سردفتری عالماً و عاملاً مبادرت به ثبت سندی کرده است که از سندیت افتاده است. در این فرص آقای سردفتر:

۱) مرتکب جعل شده است.
۲) مرتکب کلاهبرداری شده است.
۳) مرتکب خیانت در امانت شده است.
۴) جاعل در اسناد رسمی محسوب می شود.

۷- آقای (الف) عالماً و عاملاً از طریق وصول و ایصال وجه موجبات تحقق جرم ارتشاء را فراهم نموده است. در این فرض آقای الف………….

۱) مرتکب جرم نشده است
۲) به مجازات مرتشی محکوم می شود.
۳) به مجازات راشی محکوم می شود
۴) به عنوان معاون در جرم ارتشاء قابل تعقیب کیفری است.

۸- ساختن کلید برای ارتکاب جرم……..

۱) جرم مرکب است.
۲) جرم مستمر است.
۳) جرم مقید است.
۴) جرم مطلق است.

۹- آقای (الف) که سمت سردفتری اسناد رسمی را دارد مبلغی از حق الثبت را به نفع خود برداشت و تصاحب نموده است. در این فرضی آقای (الف)……..

۱) مرتکب جرم کلاهبرداری شده است.
۲) مرتکب جرم اختلاس شده است.
۳) مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.
۴) به مجازات جرم اختلاس محکوم می شود.

۱۰- آقای (الف) شخص (ب) را مورد ضرب و جرح عمدی قرار داده که منجر به فوت منجی علیه می شود. شخص (ب) قبل از مرگ، جانی را از قصاص عضو عفو می نماید. در این فرض اولیاء دم :

۱) می توانند تقاضای قصاص عضو نمایند.
۲) می توانند درخواست دیه نفس را نمایند.
۳) نمی تواند تقاضای قصاص نفس جانی را بنمایند.
۴) می توانند تقاضای قصاص نفس جانی را بنمایند.

۱۱- محرومیت از تصدی دفاتر اسناد رسمی در صورت محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، از جمله مجازات های ……. است.

۱) تبعی
۲) اصلی
۳) تکمیلی اختیاری
۴) تکمیلی اجباری

۱۲- در جرم اختلاس، کارمند دولت، اموالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است:

۱) به نفع خود برداشت می کند.
۲) به نفع دیگری برداشت می کند
۳) به نفع خود یا دیگری برداشت می کند.
۴) به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب می کند.

۱۳- آقای (الف) در معبر عام عملی را به مصلحت عابران انجام داده که این عمل منجر به جنایت گردیده است. در این فرض :

۱) عاقله ضامن دیه است.
۲) بیت المال ضامن دیه است.
۳) آقای (الف) ضامن دیه نیست.
۴) اقای (الف) ضامن دیه است.

۱۴- آقای (الف) برای حفظ حقوق حقه خود در یکی از ادارات دولتی ناچار شده است که مبلغی را به عنوان رشوه پرداخت کند در این فرض آقای الف……

۱) تعقیب کیفری می شود ولی مبلغی که داده به تو مسترد می گردد.
۲) تعقیب کیفری نمی شود و مبلغی که داده به او مسترد می شود.
۳) تعقیب کیفری می شود و مبلغی که داده به نفع دولت ضبط می گردد.
۴) تعقیب کیفری نمی شود ولی مبلغی که داده به نفع دولت ضبط می شود.

۱۵- سهراب به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به صدور حکم تعلیقی نموده است در این فرضی کشف جرم ارتکابی محكوم عليه که قبل از صدور حکم تعلیقی واقع شده است:

۱) از موجبات لغو حکم تعلیق اجرای مجازات نمی باشد.
۲) از موجبات لغو حکم تعلیق اجرای مجازات می باشد.
۳) قاضی باید مدت تعلیق را در این فرض افزایش دهد.
۴) لغو حکم تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن در اخیتار قاضی است

۱۶- دفاع از آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او :

۱) درخواست کمک کند.
۲) ناتوان از دفاع باشد.
۳) نیاز به کمک داشته باشد
۴) ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

۱۷- از نظر این دانشمند، دو فاکتور « عدالت» و «اخلاق» است که ایجاب می کند بزهکار کیفر شود. بنابراین حتی اگر در اجرای کیفر فایده ای هم متصور نباشد باز هم به جهت تجاوز به حریم اخلاق و عدالت اجرای آن ضرورت دارد:

۱) بكاريا
۲) کانت
۳) بنتام
۴) ژوزف دومستر

۱۸- بهروز به عنوان معاونت در قتل عمدی شخص (ب) تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. اولیاء دم از قصاص گذشت کرده اند. در این فرض مجازات بهروز…………….

۱) یک تا پنج سال حبس است.
۲) ۲ تا ۵ سال حبس است
۳)۵ تا ده سال حبس است.
۴) ۳ تا ۱۵ سال حبس است.

۱۹- آقای (الف) ملک خود را با سند عادی به دیگری منتقل کرده آنگاه به اداره ثبت مراجعه و درخواست ثبت آن را به نام خود نموده است در این فرض:

۱) آقای (الف) مرتکب خیانت در امانت شده است
۲) أقای (الف) مرتکب کلاهبرداری شده است.
۳) اقای (الف) مرتکب تصرف عدوانی شده است.
۴) عمل آقای (الف) فاقد عنوان کیفری است.

۲۰- سردفتری در انعکاس اظهارات خریدار به جای اینکه بنویسد « ثمن را پرداخت کردم» نوشته است « ثمن را پرداخت نکردم» این عمل سردفتر:

۱) جعل است
۲) تخلف انتظامی است
۳) جعل معنوی است
۴) گواهی خلاف واقع است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶ گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه 3صحیح می باشد.