ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۳

۱- اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود و بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد در این فرض حاصل………….

۱) مال عامل است
۲) مال مزارع است
۳) و أجرت المثل به نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود.
۴) مال مزارع و عامل مستحق اجرت المثل است.

۲- شخص (الف) مالی را برای تجارت به (ب) داده است و قرار گذاشته که تمام منافع، مال مالک باشد در این فرض، معامله مضاربه ……….

۱) است
۲) نیست و عامل در هر حال مستحق اجرت المثل است.
۳) نیست و عامل مطلقاً مستحق اجرت المثل نمی باشد.
۴) نیست و تنها عامل در صورتی مستحق اجرت المثل است که عمل را تبرعاً انجام نداده باشد.

۳- آقای (الف) شخص (ب) را به عنوان وصی تعیین کرده است. در این فرض آیا (ب) می تواند برای اجرای وصایت وکیل با اجیر بگیرد؟

۱) می تواند
۲) نمی تواند
۳) مانعی ندارد مگر اینکه موصی منع کرده باشد.
۴) فقط وکیل می تواند بگیرد نه اجیر

۴- آقای (الف) به عنوان مدیون مالی را برای وثیقه به داین داده است. در این فرض تبدیل رهن به مال دیگری:

۱) جایز است.
۲) جایز نیست
۳) با تراضی طرفین جایز است.
۴) با موافقت مرتهن جایز است.

۵- تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر:

۱) با قبول ورثه
۲) با قبول موصی له
۳) با فوت موصی
۴) با قبول موصی له پس از فوت موصی

۶- آقای (الف) مبادرت به قتل (ب) که مورث اوست، کرده است. در این فرض آقای (الف):

۱) در صورتی از ارث محروم است که قتل عمدی باشد.
۲) در صورتی از ارث محروم است که قتل عمدی و به شرکت باشد.
۳) در صورتی از ارث محروم است که قتل عمدی و بالتسبیب باشد
۴) در صورتی از ارث محروم است که قتل ارتکابی از سوی او عمدی و بالمباشره باشد.

۷- تصرف مالک در ملک خود که موجب تضرر همسایه شود جایز نیست، مگر تصرفی که:

۱) بقدر متعارف باشد
۲) برای رفع حاجت باشد
۳) بقدر متعارف و برای رفع حاجت باشد.
۴) بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر باشد.

۸- منافعی که از مال پیدا شده حاصل شود:

۱) متعلق به صاحب آن است.
۲) متعلق به مال پیداکننده است.
۳) قبل از تملک متعلق به مال پیدا کننده است.
۴) قبل از تملک متعلق به صاحب آن و بعد از تملک متعلق به مال پیدا کننده است.

۹- اسباب و ادوات زراعت از حیث توقیف اموال:

۱) مال منقول است.
۳) در حکم اموال غیرمنقول است.
۴) در حکم اموال منقول است.
۲-مال غیر منقول است

۱۰-۔ وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است:

۱) جایز است.
۲) جایز نیست.
۳) با رضایت صاحب حق جایز است.
۴) چون به حق مزبور خلل وارد می کند لذا جایز نیست.

۱۱- آقای (الف) با قصد فرار از دین به طور صوری مبادرت به انجام معامله با شخص (ب) کرده است. با توجه به فرض مذکور معامله انجام شده:

۱) نافذ است.
۲) باطل است.
۳) صحیح است.
۴) قابل فسخ است.

۱۲- متوفایی دارای دو برادر ابوینی، پدر و مادر است. حصّه مادر از میراث او چه سهمی از ترکه است:

۱) سهم مادر یک دوم ترکه است.
۲) فرض مادر یک سوم ترکه است
۳) یک ششم از ترکه را به فرض می برد.
۴) یک ششم از ترکه به فرض و یک ششم به رد که جمع آن یک سوم از ترکه است.

۱۳- تأدیه دین :

۱) به شخص داین صحیح است.
۲) به کسی که از طرف داین وکالت دارد صحیح است.
۳) به کسی که قانونا حق قبض دارد صحیح است.
۴) هر سه مورد صحیح است.

۱۴- غبن در صورتی فاحش است که :

۱) به مقدار خمس قیمت باشد.
۲) عرفاً قابل مسامحه نباشد.
۳) به مقدار بیشتر از خمس باشد.
۴) هر سه مورد صحیح است.

۱۵- هرگاه مستأجر نسبت به عین مستاجره تعدی نماید:

۱) موجر حق فسخ دارد.
۲) اجاره باطل است.
۳) موجر حق فسخ ندارد.
۴) موجر در صورتی حق فسخ دارد که قادر به منع آن نباشد.

۱۶- شخص (الف) به عنوان وکیل و علیرغم نداشتن وکالت در توکیل، انجام امری را که در آن وکالت داشته به شخص (ج) واگذار کرده است در این فرض:

۱) وكیل و شخص ثالث متضامناً مسئول خواهند بود .
۲) هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود ضامن است.
۳) فقط شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود ضامن است.
۴) فقط وکیل در مقابل موكل نسبت به خساراتی که مسبب آن محسوب می شود مسئول است.

۱۷- شخص (الف) مالی را که بر ذمه (ب) بوده است به عهده گرفته است. اگر در این فرض شخص (الف) به عنوان ضامن زیادتر از دین به داین بدهد :

۱) حق رجوع به زیاده ندارد.
۲) حق رجوع به زیاده دارد.
۳) حق رجوع به زیاده ندارد مگر به اذن داین
۴) حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد.

۱۸- چون عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بنابراین عقد رهن به موت………..

۱) راهن منفسخ می شود.
۲) مرتهن منفسخ می شود.
۳) راهن یا مرتهن منفسخ نمی شود.
۴) راهن یا مرتهن منفسخ می شود.

۱۹- ملک شخص (الف) و (ب) در مجری مشترک هستند. (الف) ملک خود را فروخته است. در این فرض شخص (ب):

١) دارای حق شفعه است
۲) دارای حق شفعه نیست
۳) در صورتی دارای حق شفعه است که (الف) ملک خود را با مجری فروخته باشد.
۴) در صورتی دارای حق شفعه است که در خود ملک نیز مشاعاً شریک باشد.

۲۰- در عاریه نقره مستعیر در……..

۱) هر حال ضامن است.
۲) صورتی ضامن است که نقره مسکوک باشد
۳) صورتی ضامن است که شرط ضمان شده باشد.
۴) صورتی ضامن است که تعدی و تفریط کرده باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶ گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه 1صحیح می باشد.