ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۳

۱- در مورد اسنادی که در خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرد علاوه بر امضای سردفتر باید توسط ……… گواهی شود.

۱) دادگاه محل
۲) وزارت کشور
۳) وزارت امور خارجه
۴) رئیس ثبت محل و اداره کل امور استان

۲- در چه صورتی دفاتر دفترخانه تحويل رئیس ثبت محل یا یکی از کارمندان ثبت به تعیین او داده می شود؟

١) نسبت به مفاد دفاتر دفترخانه ادعای جعل شده باشد.
۲) سردفتر اسناد رسمی به عنوان جاعل اسناد رسمی محکوم شده باشد.
۳) در آن محل دفتر خانه منحصر باشد و دفتریار واجد شرایط نباشد.
۴) سردفتر دفتر خانه فوت و دفتریار دفترخانه سلب صلاحیت شده باشند.

۳- مدت پاسخ به کیفرخواست انتظامی تحت چه شرایطی تمدید می گردد؟

۱) حسب تقاضای متخلف و تصویب مدیر کل امور اسناد به مدت ۳۰ روز
۲) حسب درخواست مدیر کل استان و موافقت اداره کل امور اسناد به مدت ۲۰ روز
۳) سردفتر یا دفتریار گواهی پزشکی ارائه دهند و توسط پزشک قانونی تایید شده باشد به مدت معذوریت
۴) حسب تقاضای متخلف و تصویب مدیر کل استان و در تهران با تصویب مدیر کل امور اسناد به مدت ده روز

۴- در چه صورتی دادگاه انتظامی سردفتری را که در تنظیم سند معارض مقصر بوده از انفصال دائم به انفصال موقت تنزل می دهد؟

۱) پرداخت خسارات وارده را تعهد کند.
۲) جلب رضای ذینفع و رفع آثار تعارض
۳) پرداخت خسارات وارده را با ارائه تضمین تعهد کند.
۴) مبلغ مورد معامله سند معارض را در حساب سپرده ثبت تودیع نماید.

۵- سرمایه صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران چگونه تامین می شود؟

۱) یک درصد از درآمد کانون به حساب این صندوق واریز می شود
۲) کانون سردفتران و دفتریاران مبلغی را سالانه برای این منظور تصویب می نماید.
۳) سود حق بیمه سردفتران و دفتریاران که در بانک ملی سپرده شده و یا اوراق قرضه و اسناد هزینه خریداری گردیده.
۴) حسب پیشنهاد کنون سردفتران و دفتریاران درصدی از حق التحریر را رئیس سازمان ثبت تصویب می نماید.

۶- در چه صورتی سردفتر اسناد رسمی حق گواهی صحت امضا دارد؟

۱) احتیاج به ابلاغ خاص برای تصدیق صحت امضا می باشد.
۲) صدور ابلاغ سردفتری برای تصديق صحت امضا کافی است.
۳) پس از اشتغال به مدت یک سال و عدم محکومیت سردفتر حق تصديق امضا خواهد داشت.
۴) بنا به میزان دفاتر موجود و تعداد تصديق امضاهای انجام شده بعضی دفاتر بر حسب سابقه و نحوه کار توسط ثبت محل برای این امر پیشنهاد می شوند.

۷- وظیفه سردفتران اسناد رسمی در مورد قولنامه های عادی چیست؟

۱) علت عدم ثبت سند را گواهی مینمایند ولی حق مداخله ندارند.
۲) در صورت تقاضا فقط حق گواهی امضای این گونه اسناد عادی را دارند.
۳) فقط به عنوان شهود حق مدخله دارند ولی باید از تنظیم آن خودداری نمایند.
۴) در صورت توافق طرفین حق تنظیم آن را دارند ولی باید پس از اخذ گواهی های لازم نسبت به ثبت آن اقدام نمایند .

۸- حداکثر مدت بازپرداخت وام های صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران چند سال است؟

۱) سه سال
۲) پنج سال
۳) شش سال
۴) ده سال

۹- در معاملات اقساطی قبوض سپرده به امضای چه شخص یا اشخاصی می رسد؟

۱) متعد
۲) متعهد و سردفتر
۳) متعهد و متعهد له
۴) متعهد و سردفتر و دفتریار

۱۰- حداکثر مدتی که سردفتر می تواند کفیل امور دفتریاری گردد…….است.

۱) سه روز
۲) سی روز
۳) یک ماه
۴) دو ماه

۱۱- شهادت کدام اشخاص به عنوان معرف پذیرفته نمی شود؟

۱) خدمه اصحاب معامله
۲) دارای سابقه محکومیت کیفری باشند.
۳) قرابت نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم با سردفتر داشته باشد.
۴) قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم با سردفتر یا دفتریار داشته باشند.

۱۲- اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران نباید محکومیت انتظامی ………… داشته باشند.

۱) درجه ۳ به بالا
۲) درجه ۴ به بالا
۳) از هر درجه ای در سه سال آخر خدمت
۴) درجه ۳ به بالا در سه سال آخر خدمت

۱۳- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت ونوع آنها ممکن نباشد مأخذ وصول حق ثبت ……

۱) پنجاه هزار ریال است
۲) کارشناس متخصص مأخذ آن را تعیین می کند.
۳) با نظر اداره کل امور اسناد مأخذ أن تعیین می شود.
۴) با نظر اداره امور اقتصادی و دارایی مأخذ آن تعیین می شود.

۱۴- سردفتران و دفتریاران عضو هیأت مدیره کانون باید حداقل دارای سابقه ……… باشند.

۱) ده سال سردفتری و یا دفتریاری و یا قضاوت
۲) پانزده سال سردفتری و یا دفتریاری و یا قضاوت
۳) پنج سردفتری و یا دفتر یاری و یا وکالت و یا قضاوت
۴) ده سال سردفتری و یا دفتریاری و یا وکالت و یا قضاوت

۱۵- مجازات انتظامی ……… قابل تجدید نظر است.

۱) از هر درجه ای
۲) از درجه دو به بالا
۳) از درجه سه به بالا
۴) از درجه چهار به بالا

۱۶- حق ثبت نقل و انتقال املاک مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چگونه است؟

۱) ده در هزار محاسبه می شود.
۲) سه در هزار محاسبه می شود.
۳) پنج در هزار محاسبه می شود.
۴) از حق ثبت معاف است.

۱۷- در صورتی که یکی از طرفین معامله بی سواد باشد نحوه ثبت سند چگونه است؟

۱) با حضور نماینده دادستان تنظیم می شود.
۲) با حضور دو نفر مورد اعتماد سردفتر و شخص بی سواد تنظیم می شود.
۳) با حضور یک نفر مطلع با سواد مورد اعتماد شخص بی سواد تنظیم می شود.
۴) با حضور یکی از اقربای طبقه یک یا دو به معرفی شخص بی سواد تنظیم می شود.

۱۸- معاملات راجعه به اموال غیر منقول در چه صورتی علاوه بر طرفین معامله نسبت به اشخاص ثالث اعتبار کامل و رسمیت دارد؟

۱) املاک قبول تقاضای ثبت شده
۲) املاک ثبت شده در دفتر املاک
۳) املاکی که جربان ثبتي آن خاتمه یافته است.
۴) املاکی که اظهار نامه آن پذیرفته شده و اعتراضی به آن واصل نشده

۱۹- چنانچه سردفتر قبل از احراز هویت اشخاص سندی را عمداً ثبت کند به چه مجازات اداری محکوم می شود؟

۱) انفصال از شغل سردفتری به مدت شش تا دو سال
۲) انفصال از شغل سردفتری به مدت سه تا شش ماه
۳) انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا سه سال
۴) انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا دو سال

۲۰- ورثه سردفتر متوفی در چه صورتی می توانند شخص واجد صلاحیت را بجای او معرفی کنند؟

۱) سردفتر حین الفوت شاغل باشد
۲ )سردفتر متوفی شرایط بازنشستگی داشته باشد.
۳) سردفتر متوفی بیش از پانزده سال سابقه اشتغال داشته باشد.
۴) سردفتر متوفی بیش از ده سال سابقه اشتغال داشته باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶ گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه 1صحیح می باشد.