ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۳

۱- در صورتی که اعتراض از طرف غیرمجاور به حدود ملک به عمل آید و اقامتگاه معترض معلوم نباشد، نحوه اقدام چگونه است؟

۱) واحد ثبتي نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض اعلام می نماید و از رئیس محکمه ابتدایی (دادگاه عمومی) دعوت می کند تا درنشست اداری به موضوع رسیدگی شود.
۲) اعتراض جهت بررسی به دادگاه صالح ارسال تا طبق آئین دادرسی مدنی به معترض ابلاغ شود که نسبت به تنظیم دادخواست و رفع نقص اقدام نماید.
۳) واحد ثبتی نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به دادگاه عمومی اعلام تا طبق آئین دادرسی مدنی ابلاغ و از معترض خواسته شود نسبت به ارائه دلایل و مدرک اقدام کند.
۴) واحد ثبتی نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض در یک نوبت در روزنامه ناشر آگهی های ثبتی منتشر می نماید و معترض می تواند ظرف ده روز به هیات نظارت شکایت کند.

۲- آرای هیات نظارت در مورد بندهایی که قطعی است در چه صورتی در شورای عالی ثبت رسیدگی می شود؟

۱) حسب شكايت ذينفع و درخواست متقاضی رسیدگی در شورای عالی ثبت به عمل می آید
۲) رأی هیأت نظارت را دادگاه نقض کند، شورای عالی ثبت رسیدگی می کند.
۳) حب شکایت ذینفع و درخواست مدیر کل ثبت استان در شورای عالی ثبت رسیدگی می شود.
۴) رای متناقض و یا خلاف قانون صادر شود به منظور ایجاد رویه رئیس سازمان به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید.

۳- در صورتی که هیأت نظارت رای به تجدید آگهی نوبتی صادر نماید آگهی در چند نوبت منتشر می شود و مدت اعتراضی به آن چقدر است؟

۱) یک نوبت ۳۰ روز
۲) یک نوبت۲۰ روز
۳) دو نوبت .۱۰ روز از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی
۴) دو نوبت ۔ ۳۰ روز از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی

۴- مجازات کسی که نسبت به ملکی امین بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت کند، چیست؟

۱) کلاهبردار
۲) تصرف مال غیر
۲) خیانت در امانت
۴) سه تا ده سال حبس

۵- محل استقرار شعب هیات نظارت و شورای عالی ثبت کدام است؟

۱) هیأت نظارت و شورای عالی ثبت در مرکز استان و هر دو دارای دو شعبه املاک و اسناد می باشند.
۲) هیات نظارت در هر یک از ادارات ثبت و شورای عالی ثبت در محل استان و دارای دو شعبه املاک و اسناد می باشند.
۳) هیأت نظارت در مرکز استان و فاقد شعبه است شورای عالی ثبت تهران، سازمان ثبت و دارای دو شعبه املاک و اسناد می باشد.
۴) هیأت نظارت مرکز استان و شورای عالی ثبت تهران سازمان ثبت و هر یک دارای دو شعبه املاک و اسناد می باشد.

۶۔ قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبت که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است شامل چه املاکی است؟

۱) اعتراضات راجع به اصل و حدود که با تصویب قانون به مرجع قضایی ذیربط ارسال شده است.
۲) اعتراضات راجع به اصل و حدود که با اجرای قانون به مرجع قضایی ذیربط ارسال شده است.
۳) اعتراضات راجع به اصل و حدود که تا پایان سال ۱۳۶۰ به مرجع قضایی ذیربط ارسال شده است.
۴) اعتراضات راجع به اصل تا پایان سال ۱۳۷۳ و حدود تا در زمان به مرجع ثنایی ذیربط ارسال شده است.

۷- در مورد کدام یک از املاک زیر تحدید حدود بدون انتشار آگهی انجام می شود؟

۱) مجاورین ملک طبق سند رسمی حدود ملک را تائید کنند.
۲) حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد.
۳) تحدید حدود ملک انجام شده ولی هیأت نظارت عمليات تحدید حدود را باطل کرده است.
۴) در موقع قبول ثبت، مساحت و طول ابعاد و شماره پلاک مجاورین در اظهارنامه قید شده باشد.

۸- اعضای هیأت حل اختلاف موضوع قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت (مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت)کدام است؟

۱) دو نفر از قضات – رئیس ثبت محل
۲) دو نفر از قضات استان – مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او
۳) یکی از قضات – رئیس ثبت محل – مدیر املاک ثبت محل
۴) یکی از قضات – رئیس ثبت یا قائم مقام وی – یکی از خبره های ثبتی

۹- اگر در اجرای قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت (مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت) متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه دهد اقدام هیات حل اختلاف چگونه است؟

۱) قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صادر و پرونده را مختومه اعلام می دارد.
۲) در صورتی که توافق طرفین را احراز و متقاضی مدعی بلا معارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید.
۳) موضوع را با ارسال سوابق به دادگاه صالح احاله می نماید تا پس از احراز وقوع انتقال پرونده را جهت رسیدگی بعدی به هیأت اعاد نماید.
۴) بهای زمین را طبق نظریه کارشناس تعیین تا به صندوق ثبت واریز شود سپس مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید.

۱۰- اظهارنامه خانه پلاک ۸۱/۱۲” در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ تنظیم شده تاریخ انتشار آگهی های نوبتی (ماده ۲۱ قانون ثبت) کدام است؟

۱)۱/۷ و ۱/۸ سال ۱۳۶۸
۲) ۱۲/۷ و۱۲/۸ سال ۱۳۶۸
۳) ۱/۸ و۱/۹ سال ۱۳۶۸
۴) ۱/۸ و ۲۵/۸ و ۱۵/۹ سال ۱۳۶۸

۱۱- در صورتی که ورثه یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها تقاضای پرداخت بهای ربع با ثمن اعیانی زوجه متوفی را بنماید تا سند مالكيث بدون استثنای بهای اعیانی صادر شود. نحوه اقدام چگونه است؟

۱) به دادگستری محل مراجعه و پرونده تشکیل می دهند تا پس از تعیین کارشناس، پرونده را جهت اقدام بعدی به اداره ثبت ارجاع نماید.
۲) اداره کل ثبت استان حسب تقاضای متقاضی کارشناس رسمی تعیین می نماید و باید بهای آن را طبق کارشناسی به حساب سپرده واریز نماید.
۳) به اداره ثبت محل مراجعه تا مسئول اداره کارشناس رسمی دادگستری را برای ارزیابی اعیان تعیین و بهای آن را به صندوق ثبت تودیع نماید.
۴) اداره ثبت مراتب را به دادگاه اعلام تا پس از تعیین بهای آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ تعیین شده به صندوق دادگستری واریز گردد.

۱۲- در چه صورتی انتقال ورقه اختراع به ثالث معتبر است؟

۱) انتقال در دفتر اسناد رسمی و دفتر ثبت شرکتها ثبت شود.
۲) خریدار و فروشنده در دفتر اسناد رسمی انتقال را انجام دهند.
۳) خریدار و فروشنده دفتر ثبت شرکتها را مبنی بر انتقال گواهی نمایند
۴) خریدار و فروشنده و دو نفر شهود دفتر ثبت شرکت ها را مبنی بر انتقال گواهی نمایند.

۱۳- باغ پلاک ۲۱/۱۴ تحديد حدود و مدت اعتراض آن سپری شده و اعتراضي واصل نشد ولی ثبت دفتر املاک نگردیده احد از متقاضیان می خواهد سهم خود را افراز کند مرجع افراز کدام است؟

۱) اداره ثبت محل وقوع ملک
۲) دادگاه محل وقوع ملک
۳) هیات نظارت محل وقوع ملک
۴) هیأت حل اختلاف محل وقوع ملک

۱۴- برای صدور سند مالکیت المثنی چه مشخصاتی از مالک باید قید گردد؟

۱) نام و نام خانوادگی
۲) نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه
۳) نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و نام پدر
۴) نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور و نام پدر و سال تولد

۱۵- در صورتی که در آگهی صدور سند مالکیت المتنی اشتباهی رخ دهد تشخیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه به عهده کدام؟

۱) شورای عالی ثبت
۲) مدیریت اداره محل
۳) هیأت نظارت استان مربوط
۴) مسئول اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوط

۱۶- در عملیات اجرایی هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگر باشد، چه وظیفه دارد؟

۱) باید در حین ابلاغ بازداشت نامه به او مراتب را به مامور اجرا اعلام دارند.
۲) از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به او باید ظرف پنج روز مراتب را به مدير ثبت اطلاع دهند
۳) از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به او ظرف سه روز مراتب را به مدعی اطلاع دهد.
۴) از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به او ظرف یک هفته استشهاد مبنی بر عدم وجود وجه با اموال را به اداره ثبت محل ارائه دهد.

۱۷- مال غیر منقول بعد از بازداشت در تصرف چه شخصی قرار می گیرد؟

۱) موقتاً به تصرف متعهدله داده می شود.
۲) موقتاً در تصرف مالک باقی می ماند.
۳) به تصرف حافظ که مأمور اجرا تعیین می کند داده می شود.
۴) به تصرف شخصی که نماینده دادسرا تعیین می کند، داده می شود.

۱۸- برگ لازم الاجرا به مدیون ابلاغ شده و نامبرده مدعی است مبلغ مندرج در آن بیشتر از بدهی او ذکر شده، مرجع رسیدگی به این شکایت را تعیین کنید.

۱) شورای عالی ثبت
۲) مدیر ثبت
۳) هیأت نظارت
۴) دادگاه

۱۹- برابر قانون افراز و فروش املاک مشاع به تصمیم واحد ثبتی مبنی بر افراز ملک مشاع چه اشخاصی و ظرف چه مدتی می توانند اعتراض نمایند؟

۱) خواهان یا خواهانها ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ
۲) هر یک از شرکاء ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ
۳) خوانده با خواندگان ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اتخاذ تصمیم
۴) شرکایی که در هنگام افراز حضور نداشتند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ تهیه نقشه در محل

۲۰- پس از تشخیص تعارض و اخطار به دارنده سند مالکیت معارض وظیفه او چیست؟

۱) سند مالکیت خود را جهت ابطال به اداره ثبت محل تسلیم نماید.
۲) ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت محل تسلیم نماید.
۳) در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت محل تسلیم کند.
۴) ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ مدارک و دلایل خود را به اداره ثبت تسلیم تا جهت رسیدگی به دادگاه صالح احاله گردد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶ گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه3 صحیح می باشد.