ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۶

۱- اشخاصی که در روی دیوار و در خانه های مردم برای تبلیغ خود و یا خدمات و کالای خود، آگهی می چسبانند از چه قانونی استفاده می کنند. این حق چه نام دارد؟

۱) مردم در معابر عمومی حق ارتفاق دارند و می توانند از دیوارها برای تبلیغ استفاده کنند.
۲) هر کی حق دارد خود و خدمات و کالای خود را معرفی کند و در و دیوارهای معابر برای تبلیغ است.
۳) مردم می توانند از در و دیوارهای معابر عمومی تا حدی که به دیوار مالک صدمه نزند برای تبلیغ استفاه کنند زیرا سمت بیرونی دیوار متعلق به عموم است.
۴) این کار متکی به قانون نیست اگر از صاحب ملک اجازه بگیرند حق دارند استفاده کنند در غیر این صورت کارشان تصرف غیر مجاز در مال دیگران است.

۲- اشاعه در مالکیت به چه معنی است و چگونه می توان در مال مشاع تصرف حقوقی کرد؟

۱) اشاعه به معنی مالکیت بر بخشی از یک سال است و مالک هر تصرفی را در سهم خود می تواند بکند.
۲) اشاعه به معنی شرکت است و در شرکت هیچ یک از شرکاء بدون موافقت دیگران حق تصرف حقوقی ندارد.
۳) اشاعه از آثار قهری شرکت در مالکیت است و به معنی منتشر بودن حق هر یک از شرکاء بر اجزاء مال مشترک است و تصرف حقوقی در مال مشاع آزاد است.
۴) اشاعه به معنی منتشر بودن حق هر یک از شرکاء در اجزاء مال مشترک است و هر یک از شرکا با موافقت دیگران حق تصرف حقوقی در مال مشترک دارد.

۳- اموال عمومی چه تفاوتی با اموال دولتی دارد و منظور از مالکیت دولت یا شهرداری بر اموال عمومی چیست؟

۱) اموال عمومی با اموال دولتی تفاوتی ندارد و در هر دو آنها دولت یا شهرداری می توانند اعمال مالکیت کنند.
۲) اموال عمومی و دولتی هر دو متعلق به دولت است و دولت نگهداری بخشی از آنها را به شهرداری محول کرده است.
۳) اموال عمومی متعلق به شهرداری است اموال دولتی متعلق به دولت است و مقصود از مالکیت انجام همه اختیارات مالكانه است.
۴) اموال عمومی متعلق به همه است ولی اموال دولت یا شهرداری متعلق به دولت با شهرداری است و مقصود از مالکیت بر اموال عمومی مدیریت و حفاظت آنهاست.

۴- شخصی یک تن برنج را با اوصاف معین خرید ولی وقتی که فروشنده برنج را آماده و برای تحویل ارائه کرد، خریدار متوجه شد برنج فاقد اوصاف مورد توافق است. چه اقدام قانونی می تواند بکند؟

۱) فروشنده تعهد خود را درست انجام نداده است خریدار می تواند از قبول آن برنج خودداری کند و فروشنده را وادار به تلسیم برنج با اوصاف مقرر کند.
۲) می تواند به علت غبن عقد را فسخ کند زیرا قیمت برنج مورد توافق با برنج ارائه شده متفاوت است.
۳) می تواند به علت خیار تخلف وصف عقد را فسخ کند زیرا برنج وصف مورد توافق را ندارد.
۴) میتواند به استناد خیار عيب عقد را فسخ کند زیرا برنج معیوب است.

۵- صلح به منظور فصل دعوا معمولاً به چند صورت ممکن است؟

۱) به دو صورت ۱- خارج از دادگاه ۲- در دادگاه
۲) به سه صورت ۱- عقد مستقل ۲- خارج از دادگاه ۳- در دادگاه
۳) به چهار صورت ۱- عقد مستقل، ۲- در دادگاه، ۳- خارج از دادگاه ۴- به منظور جلوگیری از دعوا
۴) به پنج صورت: ۱- عقد مستقل ۲- خارج از دادگاه، ۳- در دفترخانه، ۴- در دادگاه، ۵- جلوگیری از دعوا

۶- منظور از ضمان معاوضی چیست؟

۱) منظور این است که طرفین عقد بیع ملزم به مبادله ی ثمن و مبیع هستند
۲) منظور این است که بایع یا مشتری پس از فسخ بیع باید از عهده ی مخارج هم برآید.
۳) منظور این است که هریک از طرفین عقد بیع ضامن سلامت هریک از عوضین هستند.
۴) منظور این است که اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود این تلف از مال فروشنده محسوب خواهد شد.

۷- شخصی اتومبیلی را اجاره کرد ولی بعد از پایان مدت اجاره با وجود مطالبه، اتومبیل را به مالک پس نداد تا اینکه اتومبیل به سرقت رفت و در اثر تصادف در آتش سوخت چه کسی در مقابل مالک اتومبیل ضامن مثل با قیمت آن است؟

۱) مستأجر زیرا امتناع او از رد مال بعد از پایان اجاره موجب می شود که ید او از امانی به ضمانی تبدیل شود و غاصب در مقابل مالک ضامن است هرچند تقصیری در تلف نداشته باشد.
۲) کسی که مقصر در تصادف بوده زیرا تقصير او موجب این خسارت شده
۳) سارق اتومبیل زیرا در اثر تقصیر او بوده که این حادثه رخ داده
۴) سارق اتومبیل و مقصر تصادف هر دو ضامن هستند

۸- فرق اصلی عقد اجاره با عقد بیع چیست؟

۱) اجاره مدت دارد ولی بیع مدت ندارد.
۲) در اجاره طرفين عقد موجر و مستأجر ولی در بیع طرفین عقد بايع و مشتری هستند.
۳) در اجاره مستأجر حق استفاده از عین پیدا می کند ولی در بیع خریدار مالک عین می شود.
۴) در اجاره مالکیت منفعت به مستأجر منتقل میشود ولی در ببع مالکیت عین به خریدار منتقل می شود.

۹- خیار شرط با شرط انفساخ چه فرقی دارد؟

۱) خیار شرط مدت دارد ولی شرط انفساخ مدث ندارد.
۲) خیار شرط جنبه قراردادی دارد ولی شرط انفساخ جنبه قانونی دارد.
۳) خیار شرط مربوط به طرفین عقد است ولی شرط انفساخ مربوط به شخص ثالث است.
۴) خیار شرط ایجاد حق فسخ عقد برای یکی از طرفین با هر دو با ثالث است ولی شرط انفساخ معلق کردن انفساخ عقد به عاملی غیر از ارادهی طرفین است.

۱۰- اضطرار با اکراه چه فرقی دارد و اثر هر یک از آنها چیست؟

۱) اضطرار احساس اجبار درونی است که شخص را وادار به عمل حقوقی می کند و خللی به عمل حقوقی نمی رساند ولی اکراه یک عامل اجبار کننده بیرونی است که موجب عدم نفوذ می شود.
۲) اضطرار اجباری است که موجب بطلان عمل حقوقی می شود و اکراه اجباری است که موجب عدم نفوذ می شود.
۳) اضطرار و اکراه وضعیتی است که تحت تأثیر آن شخص وادار به معامله می شود و هر دو موجب عدم نفوذ می شود.
۴) اضطرار و اکراه موجب اجبار شخص به عمل حقوقی می شوند ولی خللی به عمل حقوقی وارد نمی کنند.

۱۱- محجوران چه کسانی هستند و اعمال حقوقی آنان چه حکمی دارد؟

۱) محجوران صغیر و سفیه هستند که اهلیت تمتع ندارند و حقی ندارند که عمل حقوقی انجام دهند.
۲) محجوران صغار، اشخاص غير رشید و مجانین هستند که اهلیت استیفاء ندارند. اعمال حقوقی صغار مميز و اشخاص غير رشيد نافذ نیست اعمال حقوقی بقیه باطل است.
۳) محجوران صغار و مجانین هستند که اهلیت تمتع و استیفاء ندارند و اعمال حقوقی آنان باطل است
۴) محجوران صغار اشخاص غیررشید و مجانین هستند که اهلیت ندارند و اعمال حقوقی آنان غير نافذ است.

۱۲- مردی با زنی تحصیل کرده و متدین ازدواج کرد ولی به مرور زمان متوجه شد که زن بدرفتار، خودخواه، هتاک، لجباز و حسود است و به علت اینکه این عیوب در موقع عقد پنهان شده، اقدام به فسخ نکاح کرد نظر شما در خصوص این اقدام چیست؟

۱) با توجه به اینکه این صفت در شأن زن تحصیل کرده و متدین نیست بنابراین فسخ نکاح به علت تدلیس صحیح است.
۲) با توجه به اینکه فسخ نکاح فوریت دارد و عیوب مذکور به مرور زمان کشف شده است بنابراین به علت عدم رعایت فوريت فسخ صحیح نیست.
۳) با توجه به اینکه عیوب موجب فسخ نکاح در قانون احصاء شده است و شامل هیچ یک از علل مذکور نمی شود، فسخ صحیح نیست.
۴) با توجه به اینکه بدرفتاری و هتاكی و بقيه صفات مذکور برای زن عیب محسوب می شود بنابراین فسخ نکاح به علت عیب صحیح است.

۱۳- داوری در طلاق به چه منظور است؟

۱) به این منظور است که دوران حکم طلاق صادر کنند .
۲) به این منظور است که داوران بین طرفین سازش ایجاد کنند و مانع طلاق شوند.
۳) به این منظور است که داوران حقوق مالی طرفین را مشخص کنند.
۴) به این منظور است که گاه بتواند حکم طلاق صادر کنند.

۱۴- طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده از خصائص مرد است زن و مردی ضمن عقد نکاح شرط می کنند که ریاست خانواده به عهده ی زن باشد نظر شما در خصوص این شرط چیست؟

۱) رياست خانواده حق مرد است و هر شخص می تواند حق خود را به دیگری واگذار کند بنابراین شرط و عقد هر دو صحیح است.
۲) خانواده منحصر به زن و شوهر نیست ریاست بر زن حق مرد است ولی ریاست خانواده می تواند به عهده ی زن باشد و شرط صحیح نیست
۳) اختصاص ریاست خانواده به مرد از احکام مربوط به نظم عمومی است و خلاف آن نمی توان توافق کرد بنابراین شرط باطل و عقد صحیح است.
۴) اختصاص ریاست خانواده به مرد از احکام مربوط به نظم عمومی است و چون شرط خلاف نظم عمومی است هم شرط و هم عقد بطل است.

۱۵- ارتباط مهریه با ازدواج دائم چیست و توافق طرفین چه نقشی در آن دارد؟

۱) مهریه عوض تمكين است و توافق طرفین ایجاد کننده ی آن است.
۲) مهریه از نتایج قانونی ازدواج دائم است و توافق طرفین فقط در مقدار و کیفیت آن مؤثر است.
۳) مهریه از ارکان ازدواج دائم است و اگر تعیین نشود ازدواج باطل است.
۴) مهر به ما به ازاء زوجه است و رابطه مهر با ازدواج دائم رابطه عوض و معوض است.

۱۶-طبق ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است اثر این بطلان چیست؟

۱) شرط و عقد هر دو باطل است.
۲) شرط باطل ولی عقد صحیح است.
۳) در صورت قبول طرف عقد صحیح و در صورت عدم قبول باطل است.
۴) این شرط نسبت به زن باطل ولی نسبت به مرد صحیح است زیرا مرد ههمیشه حق طلاق دارد

۱۷-با توجه به اینکه شکار کردن موجب مالکیت می شود شخصی پنج نفر کارگر استخدام کرد و با قایق به دریا رفت و توسط کارگران خود ۶۰ عدد ماهی شکار کرده با فرض اینکه وزن همه ماهیها مساوی باشد هر کدام از آنها مالک چند ماهی می شود؟

۱) همه ماهیها متعلق به کارگران است.
۲) همه ماهیها متعلق به کارفرما است.
۳) هرکدام از آنها هر مقدار ماهی گرفته باشد مالک همان مقدار است.
۴) ماهیها متعلق به همه آنهاست و هر کدام مالک ده ماهی خواهند شد.

۱۸- مسئولیت مدنی چیست؟

۱) منظور این است که هر مالکی مسئول نگهداری مال خویش است.
۲) منظور این است که هزینه نگهداری هر مالی با مالک آن است.
۳) ملزم بودن شخص به جبران خساراتی است که از خطای او به دیگری وارد می شود.
۴) منظور این است که هر مشخص مسئول اعمال خویش است و باید مجازات شود.

۱۹- عقد لازم و عقد جایز را تعریف کنید:

۱) عقد لازم عقدی است که فسخ آن لازم است عقد جایز عقدی است که فسخ آن جایز است.
۲) عقد لازم عقدی است که نمی توان آن را فسخ کرد عقد جایز عقدی است که می توان آن را فسخ کرد.
۳) عقد لازم عقدی است که نمی توان آن را بدون علت قانونی یا قرارددی فسخ نموده عقد جایز عقدی است که حسب مورد هریک از طرفین می تواند به دلخواه آن را فسخ کند.
۴) عقد لازم عقدی است که خیارت در آن وجود ندارد عقد جایز عقدی است که خیارات در آن وجود دارد.

۲۰- اتباع بیگانه در ایران برای مالکیت املاک مزروعی چه شرایطی را باید رعایت کنند؟

۱) حق مالکیت املاک مزروعی ندارند
۲) باید از دولت اجازه بگیرند.
۳) فقط با سند رسمی می توانند مالک املاک مزروعی شوند.
۴) در صورتی که این حق در کشور متبوع آنها برای ایرانیان شناخته شده باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶ گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه1 صحیح می باشد.