ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۶

۱- در صورتی دارایی شرکت تضامنی برای تاديه تمام قروض کافی نباشد مسئول پرداخت کیست؟

۱) هر یک از شرکاء نسبت به سهم الشرکه خود مسئول است.
۲) نحوه و میزان مسئولیت پرداخت دیون تابع توافق شرکاء است.
۳) طلبکارها از دارائی موجود شرکت سهم غرمایی دریافت می کنند.
۴) هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. (مسئولیت تضامنی)

۲- معاملاتی که تاجر ورشکسته از تاریخ تصدیق قرارداد ارفاقی تا تاریخ ابطال آن انجام می دهد چگونه است؟

۱) باطل است
۲) فضولی است
۳) کاملاً صحیح است.
۴) صحیح است مگر اینکه معلوم شود بقصد اضرار و بضرر طلبکارها باشد.

۳- برای مجمع عمومی عادی حضور چه تعداد از سهامداران دارای حق رای در اولین دعوت ضروری است ؟

۱) تعداد نیمی از کلیه سهامداران
۲) تعداد نصف بعلاوه ۱ سهامداران دارای حق رأی با سه چهارم سهام
۳) حضور هر تعداد از صاحبان سهامی که حق رأی دارند کافی است.
۴) تعدادی از صاحبان سهم (دارای حق رأی) که حداقل بیش از نصف سهام را داشته باشند.

۴- شرکت سهامی عام بعد از انجام کدامیک از موارد زیر تشکیل شده محسوب می شود؟

۱) تشکیل مجمع عمومی مؤسسین و تصویب اساسنامه شرکت و تعیین اولین مدیران و بازرسان
۲) امضاء اوراق تعهد سهام توسط سهامدران و پرداخت مبلغی که باید نقداً تادیه شود.
۳) تطبيق مندرجات اظهارنامه و ضمایم آن با قانون توسط ثبت شرکتها و انتشار اعلامیه پذیره نویسی
۴) رسیدگی به تعهدات پذيره نويسان و احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و لااقل ۲۵ آن پرداخت شده است.

۵- تعیین چگونگی و موجبات مزایای خاصی که مؤسسین شرکت سهامی عام برای خود قائلند در کدامیک از اسناد مربوط به تاسیس شرکت باید قید شود؟

۱) اظهار نامه شرکت
۲) طرح اساسنامه
۳) طرح اعلامیه پذیره نویسی
۴) اظهارنامه و طرح اساسنامه

۶- درج کدامیک از موارد زیر در ورقه سهم لازم نیست ؟

۱) نحوه انتقال سهام با نام
۲) مبلغ سرمایه ثبت شده و تعداد پرداخت شده آن
۳) نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها
۴) مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و عدد

۷- بررسی و شور در خصوص اساسنامه شرکت و تصویب آن و انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت از وظایف و صلاحیت کدام یک از ارکان شرکت است؟

۱) مجمع عمومی عادی
۲) هیئت مؤسس
۳) مجمع عمومی مؤسس
۴) مجمع عمومی فوق العاده

۸- کدامیک از مطالب زیر درباره اوراق قرضه غلط است؟

۱) پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری محسوب می شود.
۲) تصميم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن پس از آگهی توسط ثبت شرکتها مكان دارد.
۳) انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه پیش بینی و یا توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به پیشنهاد هیئت مدیره تصویب شود.
۴) انتشار اوراق فرقه بعد از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و گذشت ۲ سال از ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه امکان پذیر است.

۹- مدیر تصفیه چگونه می تواند ورشکسته به تقصیر را تعقیب کیفری نماید؟

۱) درخواست کلیه بستانكاران وثیقه دار
۲) با تصویب اکثریت بستانکاران حاضر
۳) با تقاضا و درخواست هر یک از بستانکاران
۴) می تواند راساً ورشکسته به تقصیر را تعقیب نماید

۱۰- هر گونه تغییر در مواد اساسنامه با میزان سرمایه شرکت و با انحلال آن قبل از موعد انحصاراً از وظایف کدامیک از ارکان شرکت است؟

۱) هیئت مدیره
۲) مجمع عمومی فوق العاده
۳) مجمع عمومی مؤسسین
۴) مجمع عمومی عادی

۱۱- مسئولیت پرداخت آن قسمت از دیون شرکت بعد از انحلال یا ورشکستگی که دارایی شرکت کفایت پرداخت آن را نمی کند بعهده کیست؟

۱) مؤسسين شرکت
۲) بازرسین شرکت
۳) سهامداران شرکت
۴) مدیران یا مدیر عاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارای آن بنحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است.

۱۲- تعیین هیئت مدیره اتاق تعاون وظیفه کدام نهاد است؟

۱) وزیر تعاون
۲) مجمع نمایندگان
۳) هیئت بازرسی
۴) اتحادیه شرکتهای تعاونی تولیدی و مصرفی

۱۳- دفاتر و اسناد و مدارک شرکت منحله که تصفیه آن خاتمه یافته تاچند سال باید نگهداری شود؟

۱) ۱۰ سال از تاریخ اعلان ختم تصفیه شرکت
۲) ۱۰ سال از تاریخ صدور رأی به انحلال
۳) ۵ سال از تاریخ اعلان ختم تصفيه
۴) ۱۰ سال از انتشار اولین آگهی های سه گانه موضوع ماده ۳۲۵

۱۴- تعیین حق الزحمه بازرسین شرکت وظیفه کدام یک از ارکان زیر در شرکت است؟

۱) مؤسسین شرکت
۲) مجمع عمومی عادی
۳) هیئت مدیره شرکت
۴) مجمع عمومی فوق العاده

۱۵- مهلت حق تقدم صاحبان سهام شرکت برای خرید سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه شرکت چه مدت است؟

۱) ۳۰ روز از تاریخ اعلام پذیره نویسی
۲) ۶۰ روز از تصویب مجمع عمومی فوق العاده
۳) ۶۰روز از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می شود.
۴) ۲۰ روز پس از تصویب ترازنامه مالی در مجمع عمومی فوق العاده

۱۶- قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکاران او وقتی منعقد می شود که :

۱) کلبه طلبکارها با آن موافق باشند.
۲) اکثریت طلبکارها با آن موافق باشند
۳) لاقل نصف بعلاوه یکنفر از طلبکارها با داشتن سه چهارم از کلیه مطالبات تصدیق شده بطور قطعی و موقت موافق آن باشند.
۴) اکثریت طلبکارها که بیش از نصف مطالبات را دارند موفق آن باشند.

۱۷- اگر در محکمه ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف بمنظور فرار از ادای دین با اصرار طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرر پیش از ربع قیمت حين المعامله بوده است:

۱) معامله باطل است
۲) معامله مطلقاً صحیح است.
۳) معامله مذكور قابل فسخ مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد.
۴) معامله قابل فسخ و طرف معامله از بابت ثمن معامله در غرما شرکت می کند.

۱۸- درج کدامیک از موارد زیر در برات اختیاری است؟

۱) تعیین مبلغ پرداخت
۲) قید علت صدور برات
۳) مکان تاديه وجه برات
۴) قيد کلمه برات بر روی ورقه

۱۹- برات دهنده، گیرنده برات، ظهرنویس، کدامیک در مقابل دارنده برات مسئولیت دارند؟

۱) ظهرنویس
۲) برات دهنده
۳) برات گیرنده
۴) برات دهنده و برات گیرنده و ظهرنویس در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامني دارند.

۲۰- تاجر ورشکسته به تقلب چگونه می تواند اعاده اعتبار نماید؟

۱) کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق می گیرد بپردازد و قبلاً از جنبة جزائی اعاده حیثیت کرده باشد
۲) طلبكارهایی که هنوز طلب خود را نگرفته اند در مهلت مقرر به درخواست اعاده اعتبار معترض نباشند.
۳) تحصيل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجود که بعهده گرفته پرداخته باشد.
۴) کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته بپردازد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶ گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه 1صحیح می باشد.