ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۶

۱- در آگهی های نوبتی اشتباه شده است، هیات نظارت رای بر تجدید اگهی صادر نموده، نحوه انتشار آگهی چگونه است؟

۱) یک نوبت منتشر و مهلت اعتراض ۴۰ روز است.
۲) یک نوبت منتشر و مهلت اعتراض ۳۰ روز است.
۳) دو نوبت منتشر و مدت أعتراض ۶۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی
۴) دو نوبت منتشر و مدت اعتراض ۱۵ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی

۲- در صورتمجلس تحدید حدود، حد شمالی پلاک بطول ۱۲ متر قید و به همین نحوه سند مالکیت صادر شده، بعد معلوم گردیده طول حد مزبور ۱۸ متر بوده ، مرجع رفع اشتباه کدام است؟

۱) دادگاه
۲) هیات نظارت
۳) شورای عالی ثبت
۴) هیات حل اختلاف

۳- برای اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه که باید املاک آن ناحیه به ثبت برسد آگهی چند نوبت منتشر می شود؟

۱) دو نوبت به فاصله ۳۰ روز یکبار
۲) سه نوبت به فاصله ۱۵ روز یکبار
۳) در نوبت به فاصله ۲۰ روز یکبار
۴) سه نوبت به فاصله ۲۰ روز یکبار

۴- اظهارنامه خانه پلاک ۱۲/۸ در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۷۱ پذیرفته شده است تاریخ انتشار آگهی نوبت اول ماده ۱۱ قانون ثبت، مورخ …………. و مدت اعتراض به آن …………..روز از تاریخ انتشار آگهی مزبور می باشد.

۱) ۱/۲/۱۳۷۲-۹۰
۲) ۱/۱۱/۱۳۷۱-۶۰
۳) ۲۰/۱۱/۱۳۷۱-۶۰
۴) ۱/۲/۱۳۷۱-۹۰

۵- ملک پلاک۲۲/۴۴ در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ و ملک پلاک۸۲/۱۴ در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۸۱ ثبت دفتر املاک گردیده، ثبت محل تشخیص داده اسناد مالکیت معارض است، انجام معاملات با کدام یک و به چه نحو صحیح است؟

۱) پلاک ۸۲/۱۴ با قید این که مسئولیت انجام معامله به عهده متعاملین است.
۲) پلاک۲۲/۴۴ با قید این که مسئولیت انجام معامله به عهده متعاملین است.
۳) پلاکهای ۲۲/۴۴ و ۸۲/۱۴ با قید این که مسئولیت انجام معامله به عهده متعاملین است.
۴) پلاکهای ۲۲/۴۴ و ۸۲/۱۴ با قید این که اسناد مالکیت معارض صادر شده و کدام مقدم است.

۶- تطبيق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده ۱۰۱ شهرداری ها به عهده کدام دستگاه است؟

۱) شهرداری محل
۲) سازمان عمران اراضی
۳) سازمان معماری و شهر سازی
۴) وزارت مسکن و شهرسازی

۷- در مقررات افراز و فروش املاک در ادارات ثبت نحوه ابلاغ اخطار کدام است؟

۱) طبق مقررات ایین دادرسی مدنی
۲) یک بار در روزنامه آگهی می گردد.
۳) طبق مقررات مفاد اجرای اسناد رسمی
۴) در تابلو اعلانات ثبت محل به مدت ۲۰ روز الصاق می گردد.

۸- آرای افراز املاک مشاع که از طرف ادارات ثبت صادر می شود به مدت ……… قابل تجدید نظر است.

۱) ۱۰ روز در دادگاه عمومی
۲) ۲۰ روز در دادگاه عمومی
۳) ۱۰روز در دادگاه تجدید نظر
۴) ۲۰ روز در هیات نظارت

۹- در کدام مورد تحدید حدود املاک اختصاصی انجام می شود؟

۱) در اجرای مقررات اصلاحات ارضی
۲) در صورتی که متقاضی درخواست نماید.
۳) در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت
۴) مجاورین ملک از لحاظ حدود و حقوق ارتفاقی تثبیت شده باشد.

۱۰- نسبت به پلاک آگهی های نوبتی منتشر شده و شخصی به تقاضای ثبت مزبور اعتراض نموده و حکم نهایی به نفع معترض صادر شده نحوه اقدام چگونه است؟

۱) آگهی های نوبتی به تام معترض منتشر می شود .
۲) ملک به نام معترض در دفتر املاک ثبت می شود.
۳) اظهارنامه به نام معترض تنظیم و آگهی نوبتی منتشر می شود.
۴) معترضی جانشین متقاضی می شود و عملیات ثبتی به نفع او ادامه می یابد.

۱۱- غیر مجاور به حدود پلاک اعتراض نموده، نحوه اقدام چگونه است؟

۱) اعتراض در هیأت حل اختلاف رسیدگی و رأی آن قابل تجدید نظر در دادگاه است .
۲) اعتراضی در دادگاه عمومی رسیدگی و رأی صادره قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر است.
۳) اعتراض در هیات نظارت رسیدگی و رأی هیات نظارت قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت است.
۴) واحد ثبتی نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید ومعترض ظرف ده روز حق اعتراض دارد تا موضوع در هیأت نظارت رسیدگی شود.

۱۲- هرگاه مالكین دو یا چند ملک مجاور به منظور اصلاح و بهبود وضع املاک خود نیاز به مبادله قسمتهای جزئی از املاک خود داشته باشند به چه نحو باید عمل نمایند؟

۱) با تجمیع حدود کلیه پلاكها طبق مقررات و تفکیک مجدد آنها
۲) با تفکیک قسمتهای مورد مبادله و تنظیم سند انتقال و تجميع حدود قطعات
۳) با تنظیم صورتجلسه توافق و تنظیم سند رسمی اصلاحی بدون رعایت تشريفات تفکیک نسبت به اصلاح اسناد مالکیت اقدام می شود.
۴) با جلب نظر شهرداری و تفکیک حدود قسمتهای مبادله شده مراتب جهت اصلاح حدود به هیات نظارت استان گزارش می شود.

۱۳- در مورد رقباتی که درخواست ثبت با حق الشرب از آب رودخانه ها و یا چشمه سارها پذیرفته شده با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن سند مالکیت باید به چه نحو صادر شود؟

۱) سند مالکیت مطابق اظهارنامه ثبتی صادر می گردد.
۲) سند مالكيت با قيد حق استفاده از مقررات آب بر طبق نحوه ملی شدن آن صادر می شود.
۳) با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن قید حق آبه و حق الشرب در سند مالکیت مجوزی ندارد.
۴) با استعلام از وزارت نیرو (سازمان آب منطقه) مطابق نظریه مرجع مذکور سند مالکیت صادر می گردد.

۱۴- در تفکیک آپارتمان ها دیوار فاصل بناء مفروز با مشاعات چگونه تعریف و محاسبه می شود؟

۱) دیوار فاصل اشتراکی تعریف می شود.
۲) دیوار فاصل جزء مشاعات تعریف و محاسبه می شود.
۳) دیوار فصل جزء مساحت آپارتمان محاسبه نمی شود.
۴) دیوار فاصل جزء بنای مفروز تعریف و محاسبه می شود.

۱۵- مساحت و موقعیت مکانی بالکن داخلی در تفکیک آپارتمان ها در صورتمجلس تفکیکی چگونه تعریف و محاسبه می شود؟

۱) مساحت بالکن به مساحت واحد اضافه و توضیح داده می شود.
۲) برای بالکن حدود و مساحت جداگانه تعیین و در صورتمجلس تفکیکی قید می شود..
۳) مساحت و موقعیت مکانی بالکن در صورتمجلس تفکیکی و ثبت دفتر املاک و سند مالکیت قید میگردد.
۴) با توجه به اینکه بالکن داخلی و در محدوده واحد قرار دارد نیازی به قید بالکن و مشخصات آن در صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت نمی باشد.

۱۶- نسبت به املاک واقع در بافت روستا که قبلا درخواست ثبت شده و اعتراض به اصل و یا حدود در پرونده ثبتی وجود دارد با وصول رای هیات حل اختلاف مقرر در ماده ۱۳۳ قانون توسعه برنامه چهارم اداره ثبت چه تکلیفی دارد؟

۱) هیأت حل اختلاف تعیین تکلیف می کند.
۲) مراتب به هیات نظارت گزارش تا اتخاذ تصمیم کنند.
۳) رفع اعتراض باید از طرف ذینفع از دادگاه اخذ و ارائه شود.
۴) اعتراض نسبت به اصل و حدود موجود در پرونده ثبتي مانع اجرای رای هیات حل اختلاف و صدور سند مالکیت نمی باشد.

۱۷- نسبت به ملک مورد درخواست متقاضی در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت چنانجه سابقه اعتراض در پرونده ثبتی اعم از اصل و حدود موجود باشد اتخاذ تصمیم از طرف هیات حل اختلاف چگونه خواهد بود؟

۱) رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهایی در مراجع قضایی است.
۲) اعتراض مانع رسیدگی هیات حل اختلاف و صدور سند مالکیت نخواهد بود.
۳) هیات حل اختلاف به اعتراض معترض رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد .
۴) مراتب جهت اتخاذ تصمیم به هیات نظارت ثبت استان گزارش می شود.

۱۸- در اجرای رای هیات حل اختلاف مقرر در ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه چنانچه در بافت روستا ملکی سابقه درخواست ثبت نداشته باشد چه اقدامی از طرف واحد ثبت به عمل می آید؟

۱) با تنظیم اظهار نامه و انتشار آگهی های نوبتی عملیات انجام می شود.
۲) نیازی به تنظیم اظهارنامه و انتشار آگهی های نوبتی نیست با تحديد حدود سند مالکیت صادر می شود
۳) به استناد رأی هیأت حل اختلاف و گزارش کارشناسی نسبت به صدور سند مالکیت اقدام می گردد.
۴) با تنظیم اظهارنامه و بدون انتشار آگهی های نوبتی با انتشار آگهی الصاقی در محل و تعیین شماره نسبت به تحدید حدود اقدام و سند مالکیت صادر می شود.

۱۹- چنانجه زمین تقاضای متقاضی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در اراضی دولت واقع باشد هیات حل اختلاف چه تصمیمی نسبت به مورد تقاضا می تواند اتخاذ نماید؟

۱) هیئت رأی به رد درخواست متقاضی صادر می نماید.
۲) رأی به صدور سند مالكيت با اخذ بهای ملک طبق قیمت منطقه بندی بدهد.
۳) با جلب نظر دستگاه صاحب زمین نسبت به صدور رأی اقدام می نماید.
۴) رأی به صدور سند ملكيت با اخذ بهای ملک طبق قیمت کارشناسی صادر نماید.

۲۰- آرای هیأت نظارت در بندهایی که قطعی است. در چه صورتی در شورای عالی ثبت مطرح می شود؟

۱) به تشخیص مدیر کل ثبت استان در صورتی که رأی متناقض صادر شده باشد.
۲) شورای عالی ثبت رأی صادره را متناقض و یا خلاف قانون تشخیص دهد.
۳) به تشخيص رئیس سازمان ثبت در صورتی که رأی متناقض و با خلاف قانون صادر شده باشد.
۴) به تشخیص هیأت نظارت درخواست رسیدگی در شورای عالی ثبت، انجام می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶ گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه 3صحیح می باشد.