ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۶

۱- کدام عبارت بیانگر مفهوم واقعی توکل در فرهنگ اسلامی است ؟

۱) انسان کارهای خود را به عهده خدا بسپارد.
۲) آن کسی که در راه حق به خدا اعتماد کند، خداوند او را بس است.
۳) انسان در پیمودن راه حق به خود تزلزل راه ندهد و بر اساس وظیفه و تکلیف عمل کند.
۴) انسان بر اساس نظام علت و معلول عمل کند و خداوند هم فرمان خود را به نتیجه می رساند.

۲- در چه صورتی امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؟

۱) مفسده نداشته باشد.
۲) احتمال تکرار معصيت باشد.
۳) احتال تأثیر وجود نداشته باشد.
۴) شخصی که او را از منکر نهی می کنیم خودش عالم باشد.

۳- از دقت در آیه ی شریفه ی (ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً )……….. معاد در پرتو ……… مستفاد می گردد.

۱) ضرورت – حکمت الهی
۲) امکان – حکمت الهی
۳) امکان – عدل الهی
۴) ضرورت – عدل الهی

۴- حقیقت توبه چیست ؟ و نشانه های آن کدام است؟

۱) پشیمانی از انجام گناه حسرت و اندوه
۲) شکرگزاری به درگاه الهی – حسرت و اندوه
۳) جبران خسارت ناشی از گل – توبه و استغفار
۴) پرهیز کامل از گناهان – تصمیم قاطع بر ترک گناه

۵- واجب کفایی در حوزه احکام شرعی یعنی……:

۱) واجبی است که انجام آن توسط یک نفر کافی نمی باشد.
۲) واجبی ست که تنها تکلیف مردان است و از زنان ساقط است.
۳) چنانچه بعضی از مکلفین به آن قیام کنند از دیگران ساقط است.
۴) هم مکلفین موظف به انجام آن هستند و با عمل کردن برخی از دیگران ساقط نمی شود.

۶- عمل صالح وقتی ارزشمند است که بر اساس ……. باشد در حقیقت ………….. است.

۱) ایمان به خدا – عمل شایسته میوه ی درخت ایمان
۲) شناخت دین – عمل شایسته میوهی درخت دین
۳- ایمان به خدا – ایمان به خدا میوه ی درخت عمل صالح
۴) شناخت دین – شناخت دین میوه ی درخت عمل صالح

۷- آیه شریفه: « يوم تبلى السرائِر» در مورد :

۱) ایام سرور و خوشحالی است
۲) امتحان و بلاهای اجتماعی است.
۳) حرمت کشف اسرار دیگران است.
۴) آشکار شدن باطنهای افراد در روز قیات است.

۸- مبنای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در جامعه اسلامی چیست؟

۱) ایجاد عدالت و رفع ستم
۲) مبارزه ظلم و بی عدالتی
۳) حکمفرمایی عقل و منطق برجليه
۴) لزوم اجرای کلیه احکام اسلامی در جامعه

۹- قرآن کریم می فرماید : در زمین برای …………………… نشانه هاست و نیز در …….. آیا نمی نگرید؟

۱) اهل یقین – طبیعت
۲) اهل ایمان – طبیعت
۳) اهل ایمان – خودتان
۴) اهل یقين- خودتان

۱۰- دیدگاه اسلام پیرامون حقوق زن و مرد کدام است؟

۱) تشابه حقوقی زن و مرد به معنای تناسب است که لازمه آن برابری است.
۲) مقام انسانی آن دو را بلحظ خلقت یکسان می داند ولی تساوی حقوقی را منکر است.
۳) نشله حقوقی زن و مرد را پذیرفته است اما ناوی حقوقی آن دو را نفی کرده است
۴) تساوی حقوق زن و مرد را پذیرفته است اما تشابه حقوقی آن دو را نفی کرده است.

۱۱- موجودات، آفرینشی…….. دارند و دارای شیوه ی هدایت ……….

۱) یکسان – یکسان نمی باشند.
۲) یکسان – یکسان میباشند.
۳) متفاوت – متفاوت می باشند
۴) متفاوت – متفاوت نمی باشند

۱۲- دو گروهی که پیامبر (ص) می فرمایند، کمر مرا شکستند چه کسانی هستند؟

۱) جاهل مقدس مآب و حاکم فاسد
۲) عالم فاسد و جاهل مقدس مآب
۳) عالم بی بند و بار و جاهل منافق
۴) منافق زیرک و عالم مقدس مآب

۱۳- در صورتیکه مجتهدی که انسان از او تقلید می کند رحلت کند :

۱) می توان به تقلید از میت ادامه داد.
۲) تحت هیچ شرایطی نمیتوان از میت تقلید کرد
۳) باید از مجتهد زنده اعلم تقلید کرد لکن با اجازه او می توان به تقلید از مجتهد میت هم ادامه داد.
۴) هیچکدام

۱۴- تقليد ابتدایی از مرجع تقلیدی که از دنیا رفته است چگونه می باشد؟

۱) جایز است.
۲) جایز نیست
۳) مکروه است
۴) منوط به اجازه از مرجع تقلید اعلم زنده می باشد.

۱۵- نگرانی انسان ها از مرگ زائیده ……….. است و این گرایش بیانگر ……… معاد در پرتو……….. است.

۱) میل به جاودانگی – امکان – حکمت الهی
۲) قبول واقعیت مرگ -ضرورت – عدل الهی
۳) میل به جاودانگی – ضرورت – حکمت الهی
۴) قبول واقعیت مرگ – امكان – عدل الهی

۱۶- غسل جنابت چه حکمی دارد؟

۱) واجب نفسی است
۲) واجب غیری است
۳) واجب تخییری
۴) واجب تعیینی است.

۱۷- نماز آیات چه حکمی دارد؟

۱) مستحب است
۲) واجب عینی است.
۳) واجب کفایی است.
۴) واجب تخییری است.

۱۸- اگر کسی در نماز مغرب شک کرد که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، تکلیف او چیست؟

۱) بنا را بر سه می گذارد و نماز را تمام می کند.
۲) بنا را بر سه می گذارد و دو سجده سهو بجا می آورد.
۳) نماز او باطل است و باید دوباره نمازش را اعاده کند
۴) بنا را بر سه می گذارد و دو رکعت نماز احتیاط نشسته می خواند.

۱۹- مقدم بر انجام فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر ……… و از شرایط تحقق این فریضه ی الهی است.

۱) علم به واجبات و محرمات
۲) عمل به واجبات و ترک محرمات
۳) قصد خالص در امر به معروف و نهی از منکر
۴) الگوی عملی در انجام واجبات و ترک محرمات

۲۰- حکم نماز جمعه در زمان غیبت چگونه است؟

۱) واجب عینی است.
۲) مستحب مؤكد است.
۳) واجب کفایی است.
۴) واجب تخییری است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶ گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه 4صحیح می باشد.