ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۷

۱- کدام عبارت صحیح است؟

۱) اساسنامه شرکت های سهامی خاص می بایست به امضاء کلیه سهامداران برسد.
۲) اساسنامه شرکتهای سهامی خاص می بایست به امضاء كلیه سهامداران و هیات مدیره برسد.
۳) اساسنامه شرکتهای سهامی خاص می بایست به امضاء کلیه سهامداران و هیات مدیره و بازرسان برسد.
۴) حداقل نصف سهامداران حاضر در جلسه میبایست اساسنامه شرکت سهامی خاص را امضاء نمایند.

۲- در شرکتهای سهامی فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ….روز و حداکثر ……. روز خواهد بود.

۱) پانزده – سی
۲) ده – چهل
۳) بیست – شصت
۴) پانزده – شصت

۳- هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود :

۱) تمدید جلسه منوط به رعایت تشریفات دعوت و آگهی مجدد است.
۲) موضوعات باقیمانده به خودی خود به دستور کار اولین مجمع بعدی اضافه می گردد.
۳) هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع میتواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از ده روز باشد تعیین کند.
۴) هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع میتواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند.

۴- محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی شرکت های سهامی:

١) نسبت به اشخاص ثالث و صاحبان سهام معتبر است.
۲) نسبت به اشخاص ثالث و صاحبان سهام باطل و کان لم یکن است.
۳) نسبت به اشخاص ثالث معتبر بوده و نسبت به صاحبان سهام باطل است.
۴) فقط از لحاظ روابط مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

۵- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت ……. آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر است.

۱) یک دوم
۲) دو سوم
۳) سه چهارم
۴( نصف بعلاوه یک

۶- در شرکت های سهامی مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر….:

۱) با تصویب دو سوم آراء حاضر در مجمع عمومی
۲) این که به تنهایی دارای نصف سهام شرکت باشد.
۳) با تصویب سه چهارم اراء حاضر در مجمع عمومی
۴) با تصویب نصف بعلاوه یک آراء حاضر در مجمع عمومی

۷-…………… باید قبل از استفاده در اداره ثبت پلمپ شود.

۱) روزنامه و كل
۲) روزنامه و كل و دارایی
۳) روزنامه، کل، معین و کپیه
۴) روزنامه، کل، دارایی و کپیه

۸- برای تأسیس شرکت های سهامی عام، مؤسسین باید اقلاً …….سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل …….. . مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها سپرده نمایند.

۱) سی درصد – بیست درصد
۲) بیست درصد- پنجاه درصد
۳) بیست درصد – سی و پنج درصد
۴) سی و پنج درصد – پنجاه درصد

۹- چنانچه دفاتر تجارتی مطابق مقررات قانون تجارت برای امور تجارتی تنظیم و مرتب نشده باشد:

۱) اصلاً سندیت ندارد
۲) بین تجار در امور تجارتی سندیت دارد.
۳) فقط بر عليه صاحب دفتر معتبر است.
۴) بین تاجر و غیر تاجر در امور تجارتی سندیت دارد.

۱۰- کدام عبارت صحیح است؟

۱) دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که برای آنها دلالی می کند.
۲) دلال ضامن اجرای معاملاتی است که به توسط او دلالی شده است.
۳) دلال می تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه با تأدیه دین نماید.
۴) دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند

۱۱- هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب …….. به شرکت سهامی تبدیل گردد.

۱) تمام شرکاء
۲) سه چهارم شرکاء
۳) اکثریت نصف سرمایه شرکاء
۴) شرکای نصف سرمایه که دارای اکثریت عددی نیز می باشد.

۱۲- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود:

۱) به موجب سند رسمی صورت می پذیرد.
۲) در اداره ثبت شرکت ها به ثبت میرسد.
۳) در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت می رسد.
۴) در دفتر ثبت سهام و اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسد.

۱۳- در شرکت های تضامنی چنانچه دارایی شرکت برای تأديه تمام قروض شرکت کافی نباشد….:

۱) فقط شریک ضامن مسئول پرداخت فروش شرکت است.
۲) هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
۳) هر یک از شرکاء به نسبت سهم الشرکه خود مسئول پرداخت قروضی شرکت است.
۴) فقط شریک ضامن به نسبت سهم الشرکه خود مسئول پرداخت فروض شرکت است.

۱۴- تاجر ورشکسته از تاریخ …………. از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است.

۱) حكم توقف
۲) صدور حکم ورشکستگی
۳) ابلاغ حکم توقف به مدير تصفيه
۴) ابلاغ حکم ورشکستگی به مدیر تصفیه

۱۵- از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر :

۱) ناظر اقامه یا بطرفيت او تعقیب کند
۲) اداره ورشکستگی اقامه یا بطرفيت او تعقیب کند.
۳) مدير تصفيه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند.
۴) مدير تصفيه و اداره ورشکستگی اقامه یا بطرفیت آنان تعقیب کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه3 صحیح می باشد.