ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۷

۱- هر گاه سند مالکیت به علت جوهر ریختگی قابل استفاده نباشد نحوه اقدام واحد ثبتی چگونه است؟

۱) تعویض سند
۲) اصلاح سند مالکیت
۳) صدور سند مالکیت المثنی
۴) ارسال گزارش به هیأت نظارت

۲- ملکی که به تقاضای ثبت آن اعتراض رسیده است را :

۱) می توان اگهی تحدید نمود ولی تحدید حدود نمی گردد.
۲) می توان آگهی تحدید منتشر نمود و تحديد حدود کرد.
۳) می توان آگهی تحديد ننمود و تحدید حدود کرد.
۴) می توان آگهی تحدید منتشر نمود و تحديد حدود گرد و سند مالکیت صادر نمود.

۳- در موقع تحدید حدود اعتراض از چه کسی پذیرفته می شود؟

۱) مجاورین نسبت به حدود
۲) مجاورین نسبت به اصل ملک
۳) تمامی افرادی که ذینفع می باشند نسبت به ملک
۴) مجاورین نسبت به حدود و صاحبان حقوق ارتفاقی

۴- اگر در موقع پذیرش تقاضای ثبت اشتباهی رخ دهد اصلاح آن اشتباه از وظایف کدام مرجع است؟

۱) واحد ثبتی
۲) اداره کل ثبت استان
۳) هیات نظارت ثبت استان
۴) امور املاک سازمان ثبت

۵- اگر ملکی جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد. افراز آن از وظایف کدام مرجع است؟

١) دادگاهها
۲) اداره کل ثبت استان
۳) هیات نظارت ثبت
۴) واحد ثبتی محل وقوع ملک

۶- اگر فردی ملک دولتی را تصرف نموده و هیات ماده ۱۴۸ به نفع او رأی صادر کند وظیفه اداره ثبت چیست؟

۱) انتشار آگهی و صدور سند مالکیت
۲) صدور سند مالکیت بدون انتشار آگهی
۳) انتقال ملک در دفترخانه و صدور سند مالکیت
۴) انجام عمل تحدید حدود و صدور سند مالکیت

۷- رسیدگی به اشتباهات در آراء هیات های حل اختلاف (ماده ۱۴۸) با کدام مرجع می باشد؟

١) اگر رأی اجرا نشده باشد با هیأت نظارت
۲) اگر رأی اجرا شده باشد با رئیس واحد ثبتی
۳) اگر رأی اجرا شده باشد با هیات نظارت
۴) اگر رأی اجرا شده باشد با هیات صادر کننده رأی

۸- چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ملک متعلق به خود را خواسته باشد به وزارت دادگستری منتقل کند بایستی……:

۱) از طریق ادارات ثبت اقدام نماید
۲) از طریق تصویب هیات دولت اقدام نماید.
۳) از طریق انتقال در دفترخانه اقدام کند.
۴) از طریق وزارت اقتصاد و دارایی اقدام نماید

۹- برای صاحبان حقوق ارتفاقی در ادارات ثبت:

۱) گواهی صادر می گردد.
۲) سند مالکیت صادر می گردد.
۳) استعلام پاسخ داده می شود.
۴) هیچ اقدامی انجام نمی گیرد

۱۰- تقاضاهای ثبتی که در سه ماهه اول سال دریافت می شود آگهی آن:

۱) در اول مرداد ماه منتشر می شود.
۲) در اول تیر ماه منتشر می شود.
۳) در اول خرداد ماه منتشر می شود.
۴) در اول شهریور ماه منتشر می شود.

۱۱- اگر تحدید حدود در غیر روز مذکور در آگهی تحدیدی به عمل آمده باشد:

۱) ادامه عملیات ثبتی مانعی ندارد.
۲) بایستی عملیات تحديدیه با انتشار آگهی تحدیدی تجدید گردد.
۳) عمليات تحدیدی بدون انتشار آگهی مجددا انجام می شود.
۴) در صورت وصول اعتراض، آگهی منتشر و تحديد حدود تجدید می شود .

۱۲- تشخیص سند مالکیت معارض با کدام مرجع است؟

۱) هیات نظارت
۲) شورایعالی ثبت
۳) رئیس ثبت محل
۴) مدیر کل ثبت استان

۱۳- اگر در موقع آگهی سند مالکیت المثنی اشتباهی رخ دهد تشخیص موثر یا غیر موثر بودن به عهده کدام مرجع است؟

۱) تشخیص اشتباه و دستور رفع آن با مدیر کل ثبت استان است
۲) تشخیص اشتباه و دستور رفع آن با هیات نظارت است.
۳) تشخیص اشتباه و دستور رفع آن با رئیس ثبت شهرستان است.
۴) تشخیص اشتباه و دستور رفع آن با رئیس ثبت شهرستان و در صورت اعتراض با هیات نظارت است.

۱۴- چنانچه یک یا چند طبقه در پشت بام مجموعه ای بنا شود می توان:

۱) بدون مراجعه کلیه مالکین، تفکیک نمود و به نام مراجعه کننده سند صادر کرد.
۲) با مراجعه و افراز در اداره ثبت به نام یک یا چند نفر تفکیک نموده و سند صادر کرد.
۳) با مراجعه مالکین تفکیک کرد و جهت انتقال رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال نمود.
۴) با مراجعه کلیه مالکین در اداره ثبت به نام یک یا چند نفر تفکیک نموده و سند صادر کرد.

۱۵- در صورتی که مالکین املاک مشاعی موافق باشند تنظیم تقسیم نامه بین آنها به عهده کدام مرجع است؟

۱) دادگاهها
۲) دفاتر اسناد رسمی
۳) ادارات ثبت
۴) با رأی هیات نظارت در ادارات ثبت

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه2 صحیح می باشد.