ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۴

١- کدام گزینه به مفهوم جمله ی “موهبت حضرت عزت از وصمت استرداد منزه باشد ” نزدیک است؟

۱) مفارقت نعمت های حقیقی به هیچ آفت صورت نبندد.
۲) مستوفی ترین لذتی صحت بود که از لوازم اقتصاد است.
۳) طلب اغراض خسیس فانی عرضی خسران و غبن باشد.
۴) خدای واهب به استثمار خیرات حقیقی امر کرده است

۲- معنی “از کرامات مکرم باید دید و از عطاء معطی” چیست؟

۱) از کرامات بزرگواران و عطای بخشندگان حقیقت را باید احساس کرد.
۲) از کرامات، اکرام کننده را باید شناخت، از بخشش، بخشنده را.
۳) بزرگواری را از بزرگان و بخشش را از بخشندگان باید دید.
۴) بزرگواری کرامت کننده را در عطای او به دیگران باید دید.

۳- مفهوم عبارت ” آنان خود وحيد وقت بودند و آثارشان نسيج وحده و موجب تشعيد خاطر می شد ” کدام است؟

۱) آنان یگانه دوران بودند و آثارشان منحصر به فرد و بی نظیر و خواندن آثارشان موجب تیری خاطر می شد.
۲) هر کس که آنان را می شناخت، در عصر خود بیگانه بود و خاطر جمع.
۳) وقت آنان بسیار اندک بود و بهتر بود برای اطمینان هر یک را جداگانه می دیدی.
۴) برای ایجاد رشته ی مودت بین آنها لازم بود آنها را یکجا جمع می کردی.

۴- مفهوم عبارت زیر در کدام گزینه آمده است “و گماشتگان باید که دست قاضی قوی دارند و رونق در سرای او نگاه دارند و اگر تقاری کند و به حکم حاضر نشود اگر محتشم بود او را به عنف و کره حاضر کنند”.

۱) ماموران باید سرای امیر را همیشه محافظت کنند و نگذارند کسی به زور وارد شود.
۲) ماموران باید در هر کاری دست قاضی را باز گذارند، حتی اگر حكم عليه خودشان باشد، باید بپذیرند.
٣) ماموران باید باعث قدرت و هیبت قاضی باشند و حتی اگر قاضی خطا کند و مطابق شرع هم رفتار نکند، او را حمایت کند.
۴) ماموران باید قدرت و هیبت قاضی باشند و اگر شخص مهمی را احضار کند و نیاید، ماموران باید با زور و قدرت او را بیاورند.

۵- در جمله ی “دبیر باید که کریم الاصل شريف العرض دقيق النظر عمیق الفكر و ثاقب الرای باشد” به کدام ویژگی دبیر اشاره نشده است؟

١) ژرف اندیشی
۲) خیرخواهی
۳) تیزبینی
۴) نژادگی

۶- مفهوم عبارت “وحشت ما بزرگ است و ما چون وحشت باز گردیم دریافت کارها از لونی دیگر باشد” به کدام گزینه تکیه دارد؟

۱) استغاثه
۲) استمالت
۳) تهدید
۴) تطمیع

۷- از مفهوم عبارت “مزاج ار چه مستقیم بود اعتماد بقا را نشاید و مرض گر چه هایل، دلالت کلی بر هلاک نکند” کدام گزینه دریافت نمی شود؟

۱) بیماری حتما موجبی برای مردن نیست.
۲) تندرستی دلیلی بر زنده ماندن و ماندگاری نیست
٣) چه بسیار بیمارانی که ماندند و تندرستانی که مردند
۴) چه بسیار بیمارانی که از تندرستان بهترند

۸- بسیار باشد که شرم و مروت از اظهار عجز و احتیاج مانع آید و فرد اضطرار بر خیانت محرض کدام است؟

۱) چه بسا حيا و بلندی نظری مانع اظهار نیاز شود و شدت نیاز و درماندگی شخص را بر خیانت وادارد.
۲) فراوان اتفاق می افتد که شرم و مردانگی از بیان نیاز مانع شود و شدت درماندگی باعث خیانت نشود.
۳) ای بسا که حیا و مردانگی سد راه احتیاج شود و شدت درماندگی به حقارت کشد.
۴) فراوان دیده شده است که حیا مانع بیان نیاز باشد و شخص از شدت درماندگی خیانت نورزد.

۹- معنی عبارت “بوالفضل بیهقی را بودی که چیزهای ناشایست گفتندی ” کدام است؟

۱) برای بیهقی ممکن بود که سخنان ناشایست بگوید و نگفت.
۲) امکان داشت درباره ی بیهقی سخنان ناشایست بگویند.
٣. چگونه ممکن است که درباره ی بیهقی سخنان ناشایست بگویند.
۴) می گفتند که ممکن است درباره ی بیهقی سخن زشت بگویند.

۱۰- کدام گزینه از مفهوم عبارت “چنان که عرش محل ظهور استوای صفت رحمانیت است در عالم کبری، دل محل ظهور استوای روحانیت است در عالم صغری” دریافت می شود؟

۱) دل بر مثال صفات است در آدمی و تن بر مثال زمین است.
۲) دل را یک روی در عالم جسمانی است و یک روی در عالم قالب
٣) دل در تن آدمی به مثابت عرش است جهان را
۴) جان دل را از نور محبت دلی دیگر هست که آن دل هر آدمی نیست

۱۱- جملات “چون شب سیاه بروز سپیدش تاختن آورد و آفتاب را کسوفي افتاد” در عبارت زیر: یوسف این غلام را بر کشید و حاجب او شد و عزیزتر از فرزندان داشت و چون شب سیاه بروز سپیدش تاختن آورد و آفتاب را کسوفي افتاد. از خاندانی با نام، زن خواست، و عقد نکاح و هر عروس وی تکلف های بی محل نمود ” کدام است؟

۱) چون چهره ی روشن و سپیدش، از موی پوشیده شد و آفتاب چهره اش را موی سیاه در بر گرفت
۲) چون روز به سبب کسوف آفتاب مانند شب تیره شد.
۳) چون نیک روزی او به بدبختی بدل شد و آفتاب اقبالش در تاریکی ادبار فرو رفت.
۴) چون هجوم بدبختی به سوی او و زوال نیک بختی او مصادف با کسوف آفتاب بود.

۱۲- معنی عبارت “آدمی چون یک کرت در رنج افتاد و ورع نکبت سوی او بشکست، هر ساعت سیل آفت قوی تر گردد” کدام است؟

۱) چون آدمی در کار کشاورزی به رنج می افتد اما به علت اینکه نکبت گرسنگی را از مردمان دور می کند پیش خدا ماجور است.
۲) چون یک بار، رنجی به آدمی رسد و دیگر سد بلاها شکسته شود، مصایب سیل وار به او هجوم می آورند.
۳) رنج های آدیمان عبارتست از نکبت های بیماری و آمدن سیل و زمین لرزه
۴) آدمی اگر غفلت ورزد. سیل آفت و مرگ و میر از هر سوی به او هجوم می آورد.

۱۳- با توجه به عبارت “حقیقت توحید آن است که بدانی که هر چه اندر دل تو آید نه خدای بود. چه خدای تعالی آفریدگار آن چیز بود ” حقیقت توحید آن است که:

۱) آن چه دل بدان گواهی ندهد خدا نیست
۲) خدای اندر دل جای نمی گیرد زیرا دل را خدا آفریده است
۳) خدا در آنچه آفریده نمی گنجد و دل را خدا آفریده است
۴) هر تصوری که از خدا در دلت پیدا شود آن خدا نیست و مخلوق خداست

۱۴- “غرّة جلالش از وصمت عين الكمال مصون و معصوم بود؛ یعنی، چهره ….

۱) مبارکش از خوبی در عین کمال و معصومیت بود.
۲) مبارکش از جهت عین و كمال، پاک بود.
۳) با شکوهش از عیب چشم زخم در امان و پاک بود.
۴) پاکش بی عیب و در عین حال كمال بود.

۱۵- “چون دل از ذکر، شرب یافت، قساوت از او بخيزد و رقت در او پدید آید” یعنی:

۱) چون دل حلاوت ذکر خدا را یافت، بی رحمی او از بین می رود و در او مهر و شفقت پدید آید.
۲) چون دل به یاد شراب افتاد، بی رحمی را ترک گفت و مهر در او به وجود آمد.
۳) چون دل به یاد شراب بیفتد هم ستمگر شود و هم مهربان می گردد.
۴) چون کسی شراب نوشد، ستمگری را ترک می کند و نازک دل می شود.

۱۶- معنی “یکی تحرمه ی عشا بسته و دیگری منتظر عشا نشسته، هرگز این بدان کی ماند؟”

۱) یکی مشغول نماز است و دیگری تصمیم به نماز خواندن دارد، کی این دو با هم برابرند.
۲) یکی لباس نماز آماده کرده و دیگری چشم به راه لباس است، هرگز این دو مثل هم نیستند.
۳) یکی با فراغ بال به نماز ایستاده و دیگری چشم به راه لباس است، هرگز این دو مثل هم نیستند.
۴) یکی غذا را بر خود حرام کرده و دیگری منتظر غذاست، کی این دو با هم برابرند.

۱۷- “و از هیچ کار از کارهای بزرگ این عالم ملامت منمای و در هیچ وقت توانی مكن” کدام است؟

۱) به کارهای مهم دنیا فريفته مشو و تا می توانی آنها را انجام مد.
۲) و از کارهای بزرگ این دنیا دلتنگی به خود راه مده و هیچگاه سستی مکن
۳) و از کارهای بزرگ این عالم شادمان مباش و تا می توانی به آن توجه مکن.
۴) و از کارهای بزرگ این عالم دلتنگ مباش و تا می توانی هیچگاه انجام مده.

۱۸- کدام گرینه به مفهوم عبارت ” حاجب باید بر این فرمان کار کند، اگر جانش به کار است و اگر محاباتی کند، جانش برفت” نزدیک است؟

۱) اگر دوست دارد که به دستور حاجب کار کند مرگ او و حاجب حتمی است.
٢) اگر جان حاجب را دوست دارد باید به دستور عمل کند و گرنه مرگش قطعی است.
۳) اگر جانش را دوست دارد باید به دستور حاجب عمل کند و گرنه مرگش قطعی
۴) اگر حاجب جان خویش را دوست دارد باید مطابق دستور عمل کند و در غیر این صورت مرگش حتمی است.

۱۹- “ریبت برخیزد ” یعنی؟

۱) سستی نورزد
۲) ریا نورزد
۳) موانع برداشته شود
۴) تردید از بین برود

۲۰- کدام گزینه به مفهوم عبارت “هیچ مشاطه جمال عفو و احسان مهتران را چون زشتی جرم و خیانت کهتران نیست ” نزدیک است؟

١) زشتی، زیبایی را تباه می سازد.
۲) زیبایی، زشتی را می طلبد.
۳) ضد، ضد ار آشکار می سازد.
۴) هر گناهی بخشش را می طلبد

۲۱- از لحاظ سجاوندی، در پایین کدام جمله “نقطة” لازم است؟

۱) جان گدازی اگر به آتش عشق
۲) جوی مشک بهتر که یک توده گل
۳) دل هر ذره را که بشکافی
۴) گر به اقلیم عشق روی آوری

۲۲- نقش “ش” در کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است؟

۱) بعد از آتش از قفس بیرون فکند.
۲) چون بدین رنگ و بدین حالش بدید.
٣) دیدمش از آتش از قفس بیرون فکند.
۴) قاصدانش را به زخم سنگ راند.

۲۳- نوع “چون” در عبارت “چون خود را نشناسی، دیگران را چون شناسی؟” به ترتیب کدام است؟

١) حرف ربط – قید پرسشی
۲) حرف ربط – صفت پرسشی
٣) حرف ربط – صفت تعجبی
۴) حرف اضافه – ضمیر پرسشی

۲۴- کدام فعل، ماضی مجهول است؟

۱) گفته باشد
۲) گفته آید
۳) خوانده می شود
۴) خوانده آمده است

۲۵- در عبارت “گلها با دل ربایی به ما خیره می شوند یعنی قدرت خدا را در ما بنگرید پیش از کلمه ی “یعنی” و پس از آن، به ترتیب کدام علامت نگارش را باید بکار برد؟

۱) نقطه بند – ویرگول
۲) دو نقطه بیانی – ویرگول
٣) دو نقطه بیانی – خط فاصله
۴) ویرگول – خط فاصله

۲۶- در خلاصه کردن یک مطلب یا کتاب، رعایت کدام گزینه ضرورت ندارد؟

۱) خلاصه هر بخش باید با مقدار مطالب، متناسب باشد.
۲) جزئیات غير لازم و مطالب تکراری حذف شود.
۳) روش نویسنده اصلی در نگارش جمله ها و نوع بیان باید رعایت شود.
۴) هیچ یک از مطالب اصلی نباید حذف شود.

۲۷- بکار بردن کدام کلمه، از لحاظ نگارش درست است؟

۱) بازرسین
۲) داوطلبین
۳) گرایشات
۴) مکاتبات

۲۸-متن زیر را بخوانید و به سه سوال زیر پاسخ دهید. “از نصر خلف پرسیدم که چه رفت؟ گفت چون حسنک بیامد، همه بر پای خواستند. بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت. برخاست نه تمام و بر خویشتن می ژکید! خواجه احمد او را گفت: در همه کارها ناتمامی، وی نیک از جای بشد و خواجه امیر حسنک را هر چند خواست که پیش می نشیند نگذاشت و بر دست راست من نشست و دست راست، بونصر مشکان را بنشاند و بوسهل بر دست چپ خواجه، از این نیز سخت تر بتابید…” ۲۸- کدام گزینه با مفهوم جمله “بر خویشتن می ژگید ” نامتناسب است؟

١) خواست که پیش وی نشیند
۲) بر خشم خود طاقت نداشت
٣) از این سخت تر بتابید
۴) نیک از جای بشد

۲۹- چه کسی نگذاشت که حسنک پیش وی نشیند؟

۱) بوسهل زوزنی
۲) بونصر مشکان
٣) خواجه احمد
۴) نصر خلف

۳۰- کدام گزینه نمی تواند دلیل “خشم بوسهل ” باشد؟

۱) چون بوسهل بر دست چپ خواجه قرار گرفت
۲) چون حسنک نخواست که پیش وی نشیند
۳) برای اینکه خواجه احمد، حسنک را محترم بداشت
۴) برای آنکه با حسنک، مثل یک متهم رفتار نشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 21
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 22
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال 23
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 24
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 25
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 26
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال 27
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال 28
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال 29
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال 30
گزینه1 صحیح می باشد.