ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۰

۱- مفهوم این عبارت بر کدام گزینه تکیه دارد؟ «اگر خواهی که بی گنج توانگر باشی بسنده کار باش»

۱) بخت
۲) تلاش
۳) فراغت
۴) قناعت

۲- با توجه به مفهوم این عبارت: « عالم تا پرهیزگار کور مشعله دار است …….. عالم …….»

۱) از علم خود بی بهره است.
۲) برای دیگران سودمند است.
۳) به خود زیان می رساند
۴) نیازمند تقوی است.

٣- « محبت در بکوفت محنت جواب داده » پس……..

۱) لازمه عاشقی دردمندی است
۲) گل بی خار میسر نشود.
۳) دردمندی شانهء دوستداری است.
۴) بلا را باید به جان خرید.

۴- « خرج سرمه اگر چه اندک اندک اتفاق اند آخر فنا پذیرد» پس……..

۱) قطره قطره جمع گردد و آنگهی دریا شود.
۲) جو دخلت نیست خرج آهسته تر کن.
۳) پیش از خرج کردن کسب درآمد کن.
۴) اندازه نگه دار که اندازه نکوست.

۵- « هر که نصیحت خود رأی می کند او خود به نصیحتگری محتاج است» زیرا ………

۱) ترک نصیحت، نصیحت است.
۲) رطب خورده منع رطب چون کند.
۳) قدر نصیحت نم یداند
۴) وقت شناس نیست.

۶-« القمان را گفتند: حکمت از که آموختی؟ گنت از نابینایان که تا جای نبینند پای ننهند متناسب است با …………. اول……….. .

۱) هدف آنگه وسیله
۲) راهبر آنگاه راه
۳) دیدار و آنگهی گفتار
۴) اندیشه و آنگهی گفتار

۷- کدام گزینه از معنی این عبارت دریافت می شود؟ « از جان گزیر است و از جانان گریز نیست»

۱) جانان به جان زنده است.
۲) جان بر هر چیز مقّدم است.
۳) جان با جانان برابر است.
۴) از جان عزیز تر نیز هست.

۸- کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت می شود: « وجود رعیت کم شد ارتقاع ولایت نقصان پذیرفت»

۱) دوستی رعیّت نشان دوست داری ممکلت است
۲) درآمد مملکت وابسته به وجود رعایاست.
۳) رعایا کمبود ها را جبران کردند.
۴) رعیت مايه سربلندي حاکم است .

۹- « از بستر به خاکستر گرم نشاندن» متناسب است با ……….

۱) از عزت به ذلت کشاندن
۲) از خاک بر آمدن و بر باد شدن
۳) سختی را بر آرامش ترجیح دادن
۴) گرم و سرد روزگار را چشیدن

۱۰- « نشاید که بی هنران را به وسایل موروث، بی هنر بر کشیدن» کدام گزینه را توصیه می کند؟

۱) آرمان گرایی
۲) شایستگی
۳) نژادگی
۴) هنرنمایی

۱۱- مفهوم « باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده» بر کدام صنت خداوند تکی دارند؟

۱) بی نیاز بودن
۲) دادگر بودن
۳) رحیم بودن
۴) رحمان بودن

۱۲- « درویش هر چه گوید و کند بر او آید» چه چیز را نکوهش میکنند؟

۱) تهیدستی
۲) ریاکاری
۳) صوفی گری
۴) ناچیزی

۱۳- مفهوم این عبارت: «چون پرده شرم بدرید ذهن و حذاقت در تراجع افتد» کدام گزینه را ستایش می کند؟

۱) آزرم
۲) تیزهوشی
۳) حزم
۴) کاردانی

۱۴- «قصد زیر دستان در مذهب سیادت محظور است» پس باید …………

۱) از حرام پرهیز کرد
۲) به دین پایبند بود
۳) رعیت پرور بود
۴)زیر دستی را رها کرد.

۱۵- مفهوم این عبارت سعدی بر کدام گزینه دلالت دارد؟ « عروس فکر من از بی جمالی سر بر نیارد و دیده یأس از پشت پای خجالت بر ندارد»

۱) شرمگینی
۲) شکسته نفسی
۳) ناتوانی
۴) ناامیدی

۱۶- صعبا فریبنده که این درم و دینار است، پس باید……..

۱) از آن بر حذر بود.
۲) با آن مقابله به مثل کرد.
۳) به دوستان ایثار کرد
۴) دیگران را از آن دور ساخت.

۱۷- مفهوم این عبارت بر کدام گزینه تکیه دارد؟ مراد از نزول قرآن تحمیل سیرت خوب است نه ترتیل سورت مکتوبم.

۱) قضای آسمانی
۲) سرمایه جاودانی
۳) اخلاق انسانی
۴) آیات قرآنی

۱۸- مفهوم عبارت: «همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند به جمال» بر کدام گزینه تكيه دارد؟

۱) خودآرایی
۲) خودنمایی
۳) خود فریبی
۴) خودکامگی

۱۹- مفهوم این جمله « فرصت مجازات غایت نگردانیدن» مناسب است با …….

۱) قصاص را جایز شمردن
۲) قدر وقت شناختن
۳) دم را غنیمت شمردن
۴) انتقام كشیدن.

۲۰- مفهوم این عبارت در کدام گزینه خلاصه می شود؟ « کفار به شهر همدان آمدند و حصار دادند و اهل شهر به قدر وسع کوشیدند»

۱) مجرد و قرار
۲) محاصره و دفاع
۳) فتح و پیروزی
۴) شکست و ناامیدی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه2 صحیح می باشد.