ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۱

۱_معنی «اقتصار کردن» در کدام گزینه، درست امده است ؟

۱) پوزش طلبیدن
۲) به دست آوردن
۳) بسنده کردن
۴) برتری یافتن

۲_در عبارت « دو مرد پیک راست کردند با جامه ی پیکان که از بغداد آمده اند و نامه خلیفه آورده» معني «راست کردن» کدام است؟

۱) آماده کردن
۲) همراه ساختن
۳) وادار نمودن
۴) گواه کردن

۳_ کدام واژه به معنی «خشمگین» به کار می رود؟

۱) آرنگ
۲) آوند
۳) اورند
۴) ارغند

۴_ معنی واژه ی «استیقاء» چیست؟

۱) تمام گرفتن
۲) دوری جستن
۳) عذر خواستن
۴) بخشوده شدن

۵_در عبارت «علّامه که در سفره ی متاع ارزنده ی حوضه ی علمیّه قم در شعار درخشنده ترین گوهر ها بود. ثابت کرده بود که اسلام می تواند سوز درون دلسوختگان شیفته را با عقل راسخ فرزانگان فرهیخته یکجا گرد آورد» املای کدام كلمه غلط است؟

۱) فرهیخته
۲) متاع
۳)حوضه
۴) راسخ

۶_در عبارت پروردگارا! مگذار که معصیتها را کوچک بشمارم و نسبت به ملّاهی و مّناهی بی پروا باشم و به كیفر این خودبینی و خودپرستی از ادراک فضایل و مکارم فرومانم و در تپه گمراهی و زلالت سرگردان شوم، املای کدام واژه غلط است؟

۱) تپه
۲) زلالت
۳ )مناهی
۴) ملاهی

۷_در متن زیر املای کدام کلمه غلط است؟ « دو قباله نبشته بودند و یک یک ضیاء را بر وی خواندند و وی اقرار کرد نه فروختن آن ها به طوع و رقبت و چوں فارغ شدند، او را گفتند باز باید گشت و این همه اسباب منازعت و مکاوحت از بهر حطام دنیا به یک سوی نهادند»

۱) نوع
۲) ضیاء
۳) حطام
۴) مكاوحت

۸_در عبارت« غم و ضجرتی بزرگ بر من دست یافت چون وارد شدم. یافتم افشین را بر گوشه ی صدر نشسته و نطعی فرود صّفه باز کشیده و صیاف شمشیر به دست ایستاده……» املای کدام واژه نادرست است؟

۱) صیّاف
۲) نطعی
۳) صّفه
۴) ضجرتی

۹_ به کار بردن کدام پسوند با همه ی کلمه های( ابو ، ده ، تاک ، هنر، گل) مناسب و معمول است؟

۱) زار
۲) گاه
۳) ستان
۴) کده

۱۰_ معني بيت چو سهراب اوژن او را بدید ز یاد جوانی دلش بر دمید» چیست؟

۱) سهراب کم تجربه، از دیدن حریف نامدار بر خود لرزید.
۲) سهراب دلاور به دیدن او، از غرور جوانی به هیجان آمد.
۳) پیری و ضعف هم نبرد، سهراب شیرافکن را نادم کرد.
۴ )آن پهلوان دلاور، دلش، بر حوانی سهراب نیرومند سوخت.

۱۱_مفهوم بيت« آن جهان بینان که خود را دیده اند خود گلیم خویش را بافیده اند» کدام گزینه را سفارش می کند؟

۱) خودبینی
۲) از خودگذشتگی
۳) خودآرایی
۴ )خودکفایی

۱۲_در متن « باید به شما توضیح بدهم که دیروز، حسب الفرمان، او را ملاقات کردم و او ناچاراً به سخنان من گوش داد و پذیرفت که شما از ایشان، أعلم هستید و خوبیت ندارد که به مخالفت خود ادامه دهد و در خاتمه، پیشنهادات خود را بیان کرد» چند غلط نگارشی به کار رفته است؟

۱) دو
۲) سه
۳) چهار
۴) پنج

۱۳_سعدی در عبارت زیر، وجود چه کسانی را برای موفقیت لازم می داند؟ « خلاف راه صواب است و عکس رای اولوالاباب دارو به گمان خوردن و راه نادیده بی کاروان رفتن»

۱) راهنما و طبیب
۲) حریف و مسافر
۳) انیس و غمخوار
۴) رفیق و همراه

۱۴_در حکایت زیر، ندیم، چگونه انسانی معرفی شده است؟ « سلطان محمود را در حالت گرسنگی بادمجان بورانی به پیش آوردند، خوشش آمد گفت بادمجان طعامي است خوش ندیمی در وصف بادمجان فصلی پرداخت و چون سیر شد، گفت: بادمجان سخت مضّر چیزی است ندیم باز در مضرت بادمجان مبالغتی تمام کرد»

۱) فاضلی کامل
۲) یاری صادق
۳) ستایشگری خوشامدگوی
۴ )حامی پاکباخته

۱۵_ مفهوم عبارت« اهل علم را به کثرتي علم امتحان مکن، بلکه اعتبار حال ایشان به تجنّب از شر و فساد کن» به کدام گزینه تکیه دارد؟

۱) پرهیزگاری
۲) پندپذیری
۳) تجربه آموزی
۴ )دانش اندوزی

۱۶_ معنی جمله ی« من به تو از خویشتن غایب بودم» کدام است؟

۱) من به دلیل حضور تو در آنجا شرکت نکردم.
۲) من به خاطر فراموشکاری تو غیبت کرده بودم .
۳) من برای ملاقات با تو، آنجا حاضر نشدم.
۴) من به خاطر تو، خود را فراموش کرده بودم.

۱۷_شاعر در بیت « هر که مزروع خود بخورد به خرید وقتِ خرمنش خوشه باید چید» به چه امری، سفارش می کند؟

۱) تلاشگری
۲)آینده نگری
۳) خیرخواهی
۴) دستگیری

۱۸_ کدام گزینه با مفهوم عبارت «جوهر اگر در خلاب افتد، همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد، همان خسیس» تناسب دارد؟

۱) هوای نفس خود را بشکن خدا را مده ره پیش خود صاحب هوا را
۲) مشو غّره بر حسن گفتار خویش به تحسین نادان و بسیار خویش
۳) سنگ بدگوهر اگر کاسه زرّین بشکست قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود
۴) گرت ز دست براید جونخل باش کریم ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد

۱۹_از عبارت زیر. کدام گزینه دریافت نمی شود؟ « چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند و به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیّاد بجستم، مرا نیز از عهده ی لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید»

۱) اسارت و بندگی
۲) بخشایش و إغماض از خطا
۳) همکاری و حقشناسی
۴)احساس وظیفه و عمل به تکلیف

۲۰_« خروشید کای پایمردان دیو بریده دل از ترس گیهان خدیو» یعنی فریاد برآورد که ای ………

۱) جوانمردانی که از امیر، هواداری می کنید
۲) دلاورانی که ستمگر را به هراس می افکنید
۳) خداشناسانی که از دیو نفس پرهیز می کنید.
۴) حامیان فرد دیو سیرت که از آفریدگار نمی هراسید

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه 4صحیح می باشد.