ورود/ثبت نام

سؤالات آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

 سوالات درس حقوق مدنی

۱- با عنایت به قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، کدام مورد صحیح است؟

(۱) از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منتقل میشود.

(۲) راننده مسبب حادثه در مورد دیه فوت مشمول بیمه نیست اما در سایر صدمات بدنی وارده مشمول جبران خسارت بیمه ای میشود.

(۳) دارنده از نظر قانون مزبور فقط مالک وسیله نقلیه است و اگر متصرف بیمه نامه را تحصیل کند، تکلیف مالک ساقط می شود.

(۴) سازمان پزشکی قانونی مکلف نیست به درخواست راننده مسبب حادثه پاسخ دهد.

۲- به ترتیب قرارداد پیش فروش ساختمان در چه زمانی شروع شده و در چه زمانی خاتمه پیدا میکند؟

(۱) تنظیم سند رسمی قرارداد – پرداخت آخرین قسط قرارداد

(۲) زمان انعقاد قرارداد – انتقال قطعی واحد و انجام کلیه تعهدات

(۳) پرداخت ده درصد مبلغ قرارداد – انجام کلیه تعهدات قراردادی

(۴) اتمام پی ساختمان – اخذ پایان کار از شهرداری

۳- کدام مورد وقف بر نفس است؟

۱) وقف بر نفقه زوجه

(۲) وقف بر اقوام

(۳) وقف بر مصالح عامه

(۴) وقف بر اولاد

۴- با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حسن خانه احمد را از سال ۱۳۶۰، به عنوان مستأجر در تصرف دارد اما بین آنان اجاره نامه تنظیم نشده است. احمد در سال ۱۳۶۵ به دادگاه برای تعیین اجاره بها مراجعه می کند. کدام مورد در خصوص تکلیف دادگاه صحیح است؟

(۱) اگر توافقی وجود نداشته است نمیتواند به تاریخ قبل از تقدیم دادخواست ورود کند. رسیدگی کند.

(۲) با توجه به عدم وجود اجاره نامه دادگاه ملزم است منطبق با قانون مدنی

(۳) فقط باید اجرت المثل ایام تصرف منزل را تعیین کند و نمیتواند خسارت تاخیر تادیه تعیین کند.

(۴) میتواند اجرت المثل ایام تصرف و خسارت تادیه آن را تعیین کند.

۵- کدام عبارت در خصوص قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، صحیح است؟

(۱) در این قانون اصل بر عدم حق انتقال منافع به غیر است.

(۲) قرارداد اجاره باید رسمی و با امضای شاهدین باشد.

(۳) این قانون صرفاً ناظر به اماکن تجاری است.

(۴) اعتراض مستاجر به مفاد قرارداد، مانع اجرای دستور تخلیه صادره نیست.

۶- شخصی از سوی زوجه یا فرزند خود تهدید و مجبور به فروش ملک مسکونی خود می شود. کدام مورد صحیح است؟

(۱) چون تهدید از داخل خانواده است. معامله نافذ است.

(۲) معامله اضطراری بوده و نافذ است.

(۳) معامله باطل است.

(۴) اگر خریدار عالم به اکراه یا اضطرار نباشد، معامله صحیح است.

۷- جلیل وکیل تام الاختیار احمد است. اگر احمد غایب مفقود الاثر شود، آیا جلیل میتواند اموال غیر منقول او را به فروش برساند؟

(۱) خیر، مگر ورثه یا دادستان مصلحت فروش را تشخیص دهند.

(۲) بلی اگر احمد چنین اختیاری به او داده باشد و حتی بدون اجازه دادگاه

(۳) خیر مگر آنکه بخواهد با اجازه ورثه دیون ضروری همچون نفقه زوجه احمد را پرداخت کند.

(۴) بلی فقط برای پرداخت دیون و آن هم با اجازه دادگاه

۸-نکاح با جده رضاعی زوجه به واسطه ……. ممنوع ……..

(۱) مصاهره – دائمی

(۲) نسب- دائمی

(۳) نسب – موقت

(۴) سبب – موقت

۹- با توجه به نظام حقوقی ایران قاعده عمومی در خصوص تقسیم مسئولیت در هنگام وجود اسباب عرضی چیست؟

(۱) تقسیم مسئولیت به طور مساوی

(۲) ابتدا تقسیم مسئولیت به طور تضامنی و سپس مساوی

ابتدا تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر و سپس تضامنی

(۴) تقسیم مسئولیت به طور تضامنی

۱۰- محمود هشت ساله دوچرخه خود را به سعید نه ساله عاریه میدهد. اگر دوچرخه تلف شود، حکم مسئله چیست؟

(۱) سعید مطلقاً ضامن نیست.

(۲) چون سعید صغیر ممیز است ضامن است.

(۳) اگر محمود صغیر ممیز باشد. سعید ضامن نیست.

(۴) سعید مطلقاً ضامن است.

۱۱- شخصی مسعود را وصی قرار میدهد تا طفل شیرخواره اش را نگهداری کند. اگر مسعود از نگهداری طفل خودداری کند کدام مورد صحیح است؟

(۱) وصی عزل می شود.

(۲) وصی منعزل میشود.

(۳) وصی به انجام وصیت الزام می شود.

(۴) وصیت رد می شود.

۱۲- کدام مورد صحیح است؟

(۱) تصرف به عنوان وقفیت دلالت بر وقفیت مال میکند، مگر خلاف آن ثابت شود.

(۲) در تعارض وصف وقفیت با ملکیت برتری با وقفیت است چون اماره شرعی وجود دارد.

(۳) تصرف به عنوان مالکیت اماره مالکیت است. اما تصرف به عنوان وقفیت دلالت بر وقفیت نمی کند.

(۴)  معمولاً تصرف در اموال خود منصرف به مالکیت نیست و اصلی وجود ندارد.

۱۳- سهیلا نزد شوهر خود وصیت می کند که یک چهارم اموال وی پس از فـ فوت به فرزند شیرخواره آنان داده شود. او در ضمن وصیت مزبور برای اداره اموال مورد وصیت فرزند کبیر خودشان به نام حـسن را به عنوان وصی تعیین میکند. اگر سهیلا فوت کند حکم وصیت و تصرف حسن در موصی به چیست؟

(۱) وصیت غیر نافذ است مگر آنکه ولی طفل و حسن تواماً آن را تنفیذ کرده و با توافق در موصی به تصرف کنند.

۲) اگر وصیت رسمی باشد هم وصیت است و هم حسن میتواند در موصی به تصرف کند.

(۳) وصیت صحیح است اما حسن مجاز به تصرف در موصی به نیست.

(۴ ) اگر وصیت عادی باشد غیر نافذ است ولی حسن میتواند با مجوز دادگاه تنفیذ آن را بخواهد و سپس تصرف کند.

۱۴- مشتری عالم به غصب مبلغی بیشتر از ثمن به مالک برگردانده است کدام مورد صحیح است؟

(۱) مشتری میتواند نسبت به کل مبالغ پرداختی به مالک به غاصب رجوع کند.

(۲) مشتری عالم به غصب به واسطه قاعده اقدام نمیتواند به فروشنده غاصب رجوع کند.

(۳) چون ضمان واقعی است علم و جهل مشتری تأثیری د در مطالبه مبلغ مازاد بر ثمن ندارد.

(۴) مشتری فقط میتواند نسبت به ا اصل ثمن به غاصب رجوع کند.

۱۵- رستم غایب مفقود الاثر میباشد و حکم موت فرضی وی صادر میشود لذا زوجه او مطلقه شده است. اگر رستم بازگردد. در کدام صورت میتواند به زوجه رجوع کند؟

(۱) اگر زوجه در ایام عده وفات باشد و رستم قصد رجوع خود را اعلام کند.

(۲) گر زوجه در ایام عده طلاق باشد و رستم قصد رجوع خود را اعلام کند.

(۳) در صورت تشخیص دادگاه صادر کننده حکم طلاق و مشروط به عدم شوهر کردن زوجه

(۴) اگر رستم قصد رجوع خود را اعلام کند و زوجه شوهر نکرده باشد.

۱۶- محموله کشتی «الف» به میزان ۱۰۰ تن گندم بدون آنکه دیده شود و صرفاً منطبق با اوصاف فروخته میشود. در ضمن عقد، طرفین اسقاط کلیه خیارات و از جمله خیار تخلف وصف را شرط کرده اند. اگر به هنگام تحویل مشخص شود که مبیع اوصاف مزبور را ندارد. حکم مسئله چیست؟

(۱) عقد و شرط باطل است.

(۲) عقد صحیح است و مشتری حق فسخ ندارد.

(۴) عقد صحیح و شرط باطل است.

(۳) بایع ملزم به تحویل مبیع منطبق با اوصاف است.

۱۷- کدام مورد در خصوص قبض، صحیح است؟

(۱) اگر ثمن عین معین باشد، اذن مشتری شرط است.

(۲) در تمام اقسام مبیع و ثمن اذن مالک شرط است .

(۳) اگر عوضین عین معین باشند، اذن متبایعین شرط است.

(۴) اگر مبیع، کلى فی الذمه باشد، اذن بایع شرط است.

۱۸- خیار تعذر تسلیم در چه فرضی پدید می آید؟

(۱)غیر ممکن شدن تسلیم در فرض وحدت مطلوب

(۲)غیر ممکن شدن تسلیم در فرض منتفی شدن هدف

(۳) غیر ممکن شدن موقت تسلیم در فرض تعدد مطلوب

(۴) غیر ممکن شدن تسلیم در فرض تلف موضوع

۱۹- اگر موضوع وکالت منتفی شود یا مورد وکالت رأساً از سوی موکل انجام شود، کدام مورد صحیح است؟

(۱) عقد وکالت باطل بوده و وکیل استحقاقی در حق الوکاله ندارد.

(۲) عقد وکالت منفسخ می شود و وکیل مستحق اجرت المثل است.

۳) در انتفاء موضوع وکالت عقد منفسخ می شود. اما در صورت انجام آن از سوی خود وکیل، عقد به قوت خود باقی است.

(۴) مادام که وکیل عزل نشده وکالت به اعتبار خود باقی است.

۲۰- اگر وراث متوفی  یک برادر ایوینی و یک برادر  و یک خواهر پدری و یک برادر مادری باشد. کدام مورد صحیح است؟

(۱) یک ششم متعلق به به برادر امی و بقیه متعلق علق به برادر ابویتی است.

(۲) تمام ارث متعلق تعلق به برادر ایوینی و برادر و خواهر ابی به نسبت ذکور دو برابر اناث است.

(۳) یک ششم ارث متعلق به برادر مادری و بقیه بین برادر ابوینی و ر ابوینی و برادر و خواه خواهر پدری به به نسبت ذکور دو برابر اثاث است.

(۴) تمام ارث متعلق به برادر به برادر ابوینی بوده و بقیه ارث نمی برند.

سوالات درس آیین دادرسی مدنی

۲۱- در هر مورد که تعداد داوران در قرارداد داوری مشخص نشده باشد و طرفین در تعیین داوران توافق نکنند، تکلیف چیست؟

(۱) شرط داوری قابل ابطال است.

۲) هیئت داوری متشکل از سه نفر خواهد بود.

(۳) شرط داوری باطل است.

(۴) داور منفرد توسط دادگاه انتخاب خواهد شد.

۲۲- اگر شاکی در دیوان عدالت اداری، قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف نظر کند، شعبه دیوان چه تصمیمی می گیرد؟

(۱) قرار سقوط شکایت

(۲) قرار عدم استماع شکایت

(۳) حکم بی حقی شاکی

(۴) قرار رد شکایت

۲۳- مقصود از تغییر نحوه دعوی چیست؟

(۱) تغییر ادله اثبات دعوی

(۲) تغییر سبب دعوی

(۳) تغییر موضوع دعوی

(۴) تغییر منشأ دعوی

۲۴- صدور آرای مغایر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی جهت کدام یک از طرق شکایت از آرا است؟

(۱) صرفاً اعاده دادرسی

(۲) فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی

(۳) اعاده دادرسی و تجدید نظر خواهی

(۴) اعاده دادرسی و فرجام خواهی

۲۵- در دعوای فی مابین فروشنده مال و شخص ثالث، علیه فروشنده حکم قطعی محکومیت صادر می شود. آیا خریدار مال مزبور می تواند نسبت به رأی مزبور اعتراض ثالث نماید؟

(۱) بله – فقط در صورتی که معامله قبل از اقامه دعوی صورت گرفته باشد.

(۲) خیر – فقط در صورتی که معامله بعد از صدور رأی صورت گرفته باشد.

(۳) خیر – رأی صادره قابل اعتراض ثالث نیست.

(۴) بله – در صورتی که معامله قبل از اقامه دعوی یا در اثنای رسیدگی صورت گرفته باشد.

۲۶- در صورتی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و او در جلسه دادرسی حاضر نشود. کدام مورد صحیح است؟

(۱) در صورتی که دادگاه با اخذ توضیح از خوانده نتواند رأی بدهد، قرار رد دعوی صادر می شود.

(۲) اگر هیچ یک از اصحاب دعوی با وصف دعوت قبلی در جلسه حاضر نباشند، قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

(۳) دادگاه با تجدید جلسه به رسیدگی ادامه می دهد و مجدداً اصحاب دعوا به جلسه رسیدگی دیگری دعوت می شوند.

(۴) صرف عدم حضور خواهان، موجب قرار ابطال دادخواست است.

۲۷- دادگاه انقلاب در دعوایی به صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) از خود نفی صلاحیت می کند. تصمیم دادگاه انقلاب در این صورت چیست؟

(۱) پرونده به دادگاه صلاحیت دار ارسال می شود.

(۲) به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می شود.

(۳)  پرونده برای حل اختلاف، به دیوان عالی کشور ارسال می شود.

(۴) قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

۲۸- در دعوای تسلیم مبیع، اگر خواهان درخواست دستور موقت مبنی بر تحویل موقت مبیع به جهت جلوگیری از تعدی و تفریط فروشنده نماید. کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

(۱) دادگاه مکلف است درخواست دستور موقت را رد کند.

(۲) دادگاه مکلف به پذیرش درخواست مزبور در صورت فوریت امر است.

(۳) دادگاه در صورت فوریت امر و تودیع خسارت احتمالی، موظف به پذیرش درخواست دستور موقت است.

(۴) دادگاه موظف نیست درخواست مزبور را بپذیرد.

۲۹- اگر ایراد پس از پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید. تکلیف دادگاه چیست؟

(۱) اگر صرفاً ایراد عدم صلاحیت باشد قابل رسیدگی است.

(۲) ایراد قابل استماع نیست و دادگاه مستقلاً ایراد را رد خواهد نمود.

(۳) در صورت وارد بودن ایراد، دادگاه به صدور قرار مربوطه مبادرت می نماید.

(۴) ایراد مطروح ضمن رای اصلی رد می شود.

۳۰- خواسته دعوا، ابطال سند مالی است؛ اگر خواهان درخواست تأمین خواسته نماید دادگاه چه تصمیمی می گیرد؟

(۱) درخواست را میپذیرد اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد.

(۲) درخواست را میپذیرد اگر خواسته تقویم شده باشد.

(۳) قرار رد درخواست تأمین خواسته را صادر می کند.

(۴) درخواست را می پذیرد اگر خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.

۳۱- راجع به رأی رفع تصرف عدوانی، کدام مورد صحیح است؟

(۱) قابل تجدید نظر خواهی است، اما قابل فرجام خواهی نیست.

(۲) قابل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی نیست.

(۳) قابل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی است.

(۴) اگر بیش از بیست میلیون ریال تقویم شده باشد. قابل فرجام خواهی است.

۳۲- هرگاه محکوم به عین معین بوده و در زمان اجرای حکم، تلف شده و قابل تقویم نباشد، تکلیف چیست؟

(۱) دادگاه قیمت مال تلف شده را تعیین خواهد کرد.

(۲) دادگاه محکوم علیه را به تسلیم مثل مال تلف شده محکوم خواهد کرد.

(۳) محکوم له می تواند دعوای مطالبه مثل یا قیمت مال تلف شده را علیه محکوم علیه در دادگاه صالح اقامه نماید.

(۴) محکوم له می تواند دعوای خسارت اقامه کند.

۳۳- طبق قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به کدام مورد ممکن است اصل تناظر رعایت نشود؟

(۱) تأمین خواسته – دعوای تصرف عدوانی

(۲) تأمین خواسته – دعوای طلاق – دعوای نکاح

(۳) دعوای تصرف عدوانی – ممانعت از حق – مزاحمت نسبت به ملک

(۴) تأمین دلیل – دستور موقت

۳۴- چه زمانی مال مورد مزایده به محکوم علیه مسترد می شود؟

(۱) در دفعه سوم مزایده خریداری نباشد که مال را به قیمت ارزیابی شده یا کمتر از آن قبول کند.

(۲) در دفعه دوم مزایده، شخصی حاضر به خرید مال به قیمت ارزیابی شده یا کمتر از آن نباشد.

(۳) در دفعه دوم مزایده خریداری نباشد و محکوم له به قیمت ارزیابی شده آن مال را قبول نکند.

(۴) در فرایند مزایده، هیچ خریداری به قیمت ارزیابی شده نباشد ولو خریدار به قیمت کمتر وجود داشته باشد.

۳۵- در دعوای بر متوفی پس از اقامه بینه از سوی مدعی سوگند خواهان چه اثری دارد؟

(۱) لازم است و اگر امتناع کند. قرار رد دعوا صادر می شود.

(۲) لازم است و میتواند امتناع کند و از طرف مقابل قسم بخواهد.

(۳) لازم است و اگر امتناع کند. دادگاه سوگند را به طرف مقابل رد می کند.

(۴) لازم است و اگر امتناع کند. حق وی ساقط میشود.

۳۶- بهرام دعوایی را علیه زهره مریم و احمد طرح میکند در دادگاه بدوی نسبت به زهره و مریم قرار رد دعوا صادر و نسبت به احمد حکم محکومیت صادر شده و همین آرا در دادگاه تجدید نظر قطعی میشود. اگر زهره و مریم مدعی باشند حکم صادره به زبان آنهاست چه اقدامی از جانب ایشان امکان پذیر است؟

(۱) اعتراض شخص ثالث

(۲) اعتراض شخص ثالث با اعاده دادرسی به انتخاب ایشان

(۳) اعاده دادرسی با اعتراض شخص ثالث یا واخواهی به انتخاب ایشان

(۴) اعاده دادرسی

۳۷- در چه مواردی دیوان عالی کشور پرونده را پس از نقض رای فرجام خواسته به دادگاه صادر کننده آن می فرستد؟

(۱) رأی منقوض قرار با حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات یا عدم صلاحیت محلی نقض می شود.

(۲) رای منقوض قرار با حکمی باشد که به علت تضاد با حکم دیگر نقض می شود.

(۳) رای منقوض قرار یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض می شود.

(۴) رأی منقوض قرار یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات یا عدم صلاحیت ذاتی یا محلی نقض می شود.

۳۸- در مورد به تأخیر انداختن جلسه رسیدگی در دادگاه خانواده، کدام مورد صحیح است؟

(۱) به درخواست هر یک از اصحاب دعوا به تشخیص دادگاه، فقط یک بار مجاز است.

(۲) به درخواست هر یک از زوجین و به شرط رضایت طرف مقابل، با صلاحدید دادگاه فقط یک بار مجاز است.

(۳) به درخواست زوجین با یکی از آنها، حداکثر دو بار برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش مجاز است.

(۴) تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.

۳۹- در مورد اثر تعلیقی واخواهی خارج از مهلت کدام مورد صحیح است؟

(۱) اثر تعلیقی دارد مگر اینکه محکوم به غیر مالی باشد.

(۲) مشروط به این است که حکم اجرا نشده و قرار قبولی دادخواست صادر شود.

(۳) اگر محکوم به غیر مالی بوده و واخواه تأمین مناسب یا ضامن معتبر معرفی کند، اثر تعلیقی دارد.

(۴) اثر تعلیقی دارد، مگر اینکه محکوم به مالی باشد.

۴۰- اگر رأی بدوی به قیم ابلاغ شده و قبل از انقضای مهلت تجدید نظر به دلیل رفع حجر از ذی نفع تجدید نظر خواهی سمت قیم زایل شده باشد. مهلت تجدید نظر چگونه حساب می شود؟

(۱) رفع حجر اثری ندارد و مهلت از تاریخ ابلاغ به قیم حساب می شود.

(۲) از تاریخ ابلاغ به کسی که از وی رفع حجر شده، مجدداً شروع می شود.

(۳) در روز رفع حجر متوقف شده و از تاریخ ابلاغ به جانشین قیم ادامه می باید.

(۴) از تاریخ ابلاغ به قیم موقت یا امین ذی نفع مجدداً شروع می شود.

درس حقوق تجارت

۴۱- بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون تجارت کدام مورد توسط شرکت های سهامی مجاز است؟

(۱) کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام

(۲) پرداخت مبلغ اسمی سهام سهام دار متقاضی خروج، از محل سرمایه

(۳) کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام و پرداخت مبلغ کاهش یافته در ازای هزینه های جاری شرکت

(۴) کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام سهام داران

۴۲- سرمایه ثبت شده یک شرکت سهامی خاص مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم یک میلیون ریالی است. اگر آقای «الف» دارای ۴۰۰ سهم و آقای «ب» دارای ۲۷۰ سهم و آقایان «ج»، «د» و «ه» هر یک دارای ۱۱۰ سهم از سهام شرکت باشند، مجمع عمومی فوق العاده شرکت لااقل با حضور چه اشخاصی اعتبار می یابد؟

(۱) «الف» و «ج»

(۲) «ب»، «ج» و «د»

(۳) «الف»، «ج» و «د»

(۴) «الف» و «ب»

۴۳- در خصوص تصمیم عضو شرکت تعاونی به خروج از شرکت، کدام مورد صحیح است؟

(۱) منوط به موافقت هیئت مدیره است.

(۲) اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.

(۳)منوط به موافقت مجمع عمومی فوق العاده است.

(۴) منوط به موافقت مجمع عمومی عادی است.

۴۴- کدام مورد لزوماً منجر به انحلال شرکت های سهامی می شود؟

(۱) توقف فعالیت شرکت بیش از یک سال

(۲) انقضای مدت شرکت

(۳) انحلال به حکم دادگاه

(۴) ورشکستگی شرکت

۴۵- در فرضی که شرکت سهامی عام به ثبت نرسیده است. کدام مورد صحیح است؟

(۱) با اجازه هیئت مدیره، ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم صادر می شود.

(۲) با تصویب مجمع عمومی مؤسس، ورقه سهم با گواهینامه موقت سهم صادر می شود.

(۳) با نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم صادر می شود.

(۴) صدور ورقه سهم با گواهینامه موقت سهم ممنوع است.

۴۶- سفته ای عندالمطالبه در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ توسط «الف» در وجه «ب» صادر شده و به نفع آقای امیدی ظهرنویسی شده است. در حالی که در ظهر سفته امضای آقای «ج» هم وجود دارد و معلوم نیست وی ضامن کیست. اگر آقای امیدی در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ بدون واخواست سفته علیه امضا کنندگان آن طرح دعوا نماید دادگاه باید علیه چه شخص یا اشخاصی حکم به پرداخت وجه سفته دهد؟

(۱) «الف» و «ج» متضامناً

(۲) «الف»، «ب» و «ج» متضامناً

(۳) «الف» و «ب» متضامناً

(۴) فقط «الف»

۴۷- آقای گودرزی دارنده چک غیر صیادی است که امضای «الف» به عنوان صادر کننده چک بر روی آن و امضای «ب» و «ج» به ترتیب به عنوان ظهرنویسان چک در پشت آن قید شده است. در صورتی که در دادگاه معلوم شود. «الف» در زمان صدور چک اهلیت نداشته و «ب» نیز دلایلی ارائه کند که معامله منشأ ظهرنویسی و انتقال چک از سوی وی به آقای «ج» باطل بوده است. دادگاه باید چه شخص یا اشخاصی را به پرداخت وجه چک محکوم کند؟

(۱) «ب» و «ج»

(۲) فقط «ج»

(۳) فقط «ب»

(۴) «الف»، «ب» و «ج»

۴۸- حدود حق نظارت اعضا در امور شرکت تعاونی بر چه مبنایی استوار است؟ 

(۱) مصوبات مجمع عمومی عادی

(۲) مصوبات هیئت مدیره

(۳) مصوبات مجمع عمومی فوق العاده

(۴) مقررات اساسنامه

۴۹- تابعیت شرکتی که با مشارکت اشخاص تبعه بیگانه در ایران تشکیل میشود و به ثبت می رسد، چیست؟

(۱) تابعیت اکثریت سهام داران خارجی را داراست.

(۲) تابعیت مؤثر اکثریت سهام داران را دار است.

(۳) در هر حال ایرانی است.

(۴) فقط در صورتی که اکثریت سهام داران ایرانی باشند، تابعیت آن ایرانی است.

۵۰- شرکت با مسئولیت محدود «الف» شریک یک شرکت تضامنی است. در صورتی که شرکت تضامنی در زمان حیات خود متحمل یک میلیارد ریال زبان شده باشد، شرکت با مسئولیت محدود «الف» چه مقدار از زبان وارده را باید پرداخت کند؟

(۱) مسئولیت شرکت، تضامنی است.

(۲) به میزان سرمایه ای که در شرکت تضامنی گذاشته است، مسئولیت دارد.

(۳) به نسبت سرمایه ای که در شرکت تضامنی گذاشته است، مسئولیت دارد.

(۴) هیچ مسئولیتی ندارد.

۵۱- کدام مورد در فرض انحلال شرکت سهامی خاص (به غیر از ورشکستگی)، صحیح است؟

(۱) در مدت تصفیه، مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت با دعوت مدیر تصفیه تشکیل می شوند.

(۲) در مدت تصفیه، صاحبان سهام شرکت به هر میزان که باشند، نمی توانند مجمع عمومی عادی شرکت را دعوت نمایند.

(۳) در صورتی که مدیر تصفیه توسط دادگاه انتخاب شده باشد، باید ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات سالیانه خود را به دادگاه تسلیم نماید.

(۴) در مدت تصفیه بازرس شرکت کماکان باید بر عملیات مدیر با مدیران تصفیه نظارت کند.

۵۲ – در فرض ورشکستگی شرکت سهامی و ناکافی بودن دارایی شرکت، کدام مورد صحیح نیست؟

(۱) سهام داران شرکت اصولاً مسئولیتی در برابر طلبکاران شرکت ندارند.

(۲) اگر معلوم شود ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران بوده است، مدیران متخلف مشترکاً ضامن دیون تأدیه شده شرکت هستند.

(۳) اگر ظرف سه روز پس از توقف، ورشکستگی شرکت اعلان نشده باشد، ممکن است مدیران شرکت به مجازات ورشکستگی به تقصیر محکوم شوند.

(۴) مدیران شرکت اصولاً مسئولیتی در برابر طلبکاران شرکت ندارند.

۵۳- اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمت تعیین شده توسط آمر بفروشد، معامله مزبور چه حکمی دارد.

(۱) صحیح و نافذ است.

(۲) غیر نافذ و منوط به تنفیذ امر است.

(۳) باطل است، مگر آنکه از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه امر مقدور نبوده است.

(۴)  مطلقاً باطل است.

۵۴- در صورتی که دارنده برات وعده دار تا سررسید، برات را برای اخذ قبولی به برات گیر ارائه نکرده باشد و در سررسید، برات گیر از قبول و پرداخت برات امتناع کند، دارنده چه اقدامی باید انجام دهد؟

(۱) فقط اعتراض عدم تأدیه

(۲) اعتراض نکول یا اعتراض عدم تأدیه

(۳) اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه

(۴) فقط اعتراض نکول

۵۵- در خصوص تاثیر ورشکستگی شریک بر شرکت تجاری و بالعکس، کدام مورد صحیح است؟

(۱) ورشکستگی شرکت سهامی ممکن است قانوناً منجر به ورشکستگی شریک شود.

(۲) ورشکستگی شریک قانوناً موجب ورشکستگی شرکت نمی شود، اما ورشکستگی شرکت قانوناً موجب ورشکستگی شریک می شود.

(۳) ورشکستگی شرکت قانوناً موجب ورشکستگی شریک نمی شود، اما ورشکستگی شریک قانوناً موجب ورشکستگی شرکت می شود.

( ۴) ورشکستگی شریک ممکن است قانوناً منجر به انحلال شرکت تضامنی شود.

۵۶- « الف» یک فقره چک صیادی وعده دار در وجه «ب» صادر نموده و در متن چک عبارت «بابت قرارداد فروش ملک» قید شده است. این چک در وجه آقای «ج» پشت نویسی و انتقال آن در سامانه هم ثبت شده است. اگر دو ماه پس از تاریخ چک گواهی عدم پرداخت آن صادر شود دارنده چک چه اقدام یا اقداماتی می تواند انجام دهد؟

(۱) فقط درخواست صدور اجرائیه علیه صادر کننده از اجرای ثبت

(۲) درخواست صدور اجرائیه علیه صادر کننده از دادگاه با اجرای ثبت

(۳) درخواست صدور اجرائیه علیه صادر کننده از ثبت و دادخواست علیه صادر کننده و ظهرنویس

(۴) فقط درخواست صدور اجرائیه علیه صادر کننده از دادگاه

۵۷- در خصوص اموالی که تاجر ورشکسته پس از ختم تصفیه اموال تحصیل می کند، کدام مورد صحیح است؟

(۱) متعلق حق همه طلبکاران است و باید حاصل فروش میان آنها تقسیم شود.

(۲) اداره تصفیه آن را به تصرف در آورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی میان بستانکاران تقسیم می کند.

(۳) تاجر حق هرگونه تصرف در آن را دارد، لیکن طلبکاری که سند عدم کفایت دارایی را تحصیل کرده است، می تواند آن را توقیف کند.

(۴) مشمول حکم قانون تجارت و تاجر از مداخله در آن ممنوع است.

۵۸- یک شرکت سهامی، یک دستگاه خودرو معین یک صد میلیارد ریالی را به مبلغ یکصد میلیون ریال به یکی از شرکتهای تابعه خود منتقل می کند. اگر حکم ورشکستگی شرکت اصلی اعلان و معلوم شود معامله مذکور پس از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی واقع شده است. حکم معامله چیست؟

(۱) غیر نافذ و مشروط به تنفیذ مدیر تصفیه است.

(۲) صحیح و نافذ است.

(۳) باطل و بلااثر است.

(۴) غیر نافذ و مشروط به تنفیذ اکثریت طلبکاران است.

۵۹- کدام مورد عملیات تجارتی ذاتی تلقی نمی شود؟

(۱) خرید چای برای مصرف در بنگاه تجارتی

(۲) دایر کردن سالن سینما

(۳) تبدیل یورو به ریال

(۴) دایر کردن موسسه تبلیغات بازرگانی

۶۰- به هنگام رسیدگی به یک دعوا، در خصوص تجارتی بودن یک معامله بین طرفین اختلاف می شود. کدام مورد صحیح است؟

(۱) اصل بر تجارتی نبودن معامله است.

(۲) چنانچه یکی از طرفین معامله تاجر باشد، اصل بر تجارتی بودن معامله است.

(۳) چنانچه یکی از متعاملین تاجر نباشد، اصل بر تجارتی نبودن معامله طرفین است.

(۴) اصل بر تجارتی بودن معامله است.

سؤالات درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۱- کدام عبارت زیر صحیح است؟

۱) شکستن پلمب محلی که به امر مقام صالح پلمب شده جرم مستمر و ساده است.
۲) پذیرش زندانی بدون اخذ برگ بازداشت توسط مأمور بازداشتگاه چرم آنی و ساده است.
۳) پولشویی جرم مرکب و آنی است.
۴) استفاده از سند مجعول جرم مستمر و ساده میباشد.

پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.

۶۲- «الف»، آقایان «ب» و «ج» را تحریک به ارتکاب جرم میکند. «ب» و «ج» به نحو شرکت مرتکب جرم می‌شوند. «الف». «ب» و «ج» تحت تعقیب قرار میگیرند و محکوم به مجازات میشوند اجرای مجازات «ب» شروع می شود، اثر این اجرا پر مرور زمان اجرای مجازات «الف» و «ج» به ترتیب چیست؟

۱) قاطع مرور زمان نیست- قاطع مرور زمان است.
۲) قاطع مرور زمان است- قاطع مرور زملی است
۳) قاطع مرور زمان نیست قاطع مرور زمان نیست.
۴) قاطع مرور زمان است قاطع مرور زمان نیست.

پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.

۶۳- کدام مورد صحیح است؟

۱) مدت تعویق صدور حکم به میزان حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است.
۲) قرار تعویق صدور حکم میتواند به صورت حضوری با غیابی صادر شود.
۳) دادگاه میتواند بنا به صلاحدید خود و با توجه به گزارشهای مددکاران اجتماعی برای یک بار مدت قرار تعویق صدور حکم را اضافه با کم نماید.
۴) پس از لغو قرار تعویق صدور حکم صدور قرار تعلیق اجرای مجازات امکان پذیر نیست.

پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.

۶۴- خانم «الف» یک روز با همسرش آقای «ب» درباره آزارهایی که ناپدری اش در گذشته بر وی وارد آورده است. درد دل می کند. پس از حدود یک ماه و در پی درگیری برادر «ب» با ناپدری «الف»، «ب» با خرید چاقو میادرت به قتل ناپدری همسرش میکند «الف» به چه عنوانی قابل تعقیب کیفری است؟
۱) سبب قتل
۲) معاون در قتل
۳) «الف» قابل تعقیب کیفری نیست.
۴) سیب قوی از مباشر در قتل

پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.

۶۵ کدام مورد در خصوص جنون صحیح نیست؟

۱) جنون و بیماریهای دماغی به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.
۲) حنون در حین رسیدگی به اتهام مصرف مسکر باعث توقف رسیدگی تا زمان افاقه میشود.
۳)اگر حالت خطرناک مجنون بنا به نظر متخصص ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دست دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود.
۴)هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود، خد ساقط نمی شود.

پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.

۶۶- «الف» مرتکب دو جرم شده است. دادگاه برای جرم اول او را به ۳ سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق و برای جرم دوم به ۳ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال و انفصال از خدمات دولتی به مدت ۲ سال محکوم میکند. اگر تمامی این مجازات ها کیفر اصلی جرایم ارتکابی باشند کدام مجازات(ها) در مورد «الف» اجرا میشود؟

۱) دو سال حبس جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی
۲) فقط سه سال حسن و ۷۵ ضربه شلاق
۳) سه سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی
۴) سه سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی

پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.

۶۷- شخصی مرتکب سه فقره جرم تعزیری مختلف از نوع درجات ۵ ۶ و ۷ شده است. کدام مورد در خصوص مجازات وی صحیح است؟

۱) در خصوص جرایم درجه های ۵ و ۶ دادگاه نمیتواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم دهد و در خصوص جرم درجه ۷ تنها مجازات قانونی جرم بدون تشدید تعیین می‌شود.
۲) در خصوص جرایم درجه های ۵ و ۶ دادگاه ملزم است بین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات قانونی حکم دهد و در خصوص جرم درجه ۷ ملزم است یک چهارم به حداکثر اضافه نماید.
۳) در خصوص چرم درجه ۵ دادگاه به مجازات قانونی جرم انگایی حکم داده و در خصوص جرایم درجه‌های ۶ و ۷ به حداکثر مجازات قانونی حکم می‌دهد.
۴) در خصوص جرایم درجه های ۵ و ۶ دادگاه ملزم است به حداکثر مجازات قانونی حکم داده و در خصوص حرم درجه ۷ به مجازات قانونی جرم بدون تشدید حکم می‌‍دهد.

پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.

۶۸- بهروز ۱۶ ساله مرتکب جرمی شده است که مجازات قانونی آن ۲ سال حبس است. واکنش علیه او با معمار قرار دادن چه میزان حبس تعزیری تعیین میشود؟

۱) در صورتی که بزه دیده خاصی نداشته باشد. ملاک تعیین واکنش علیه او، دو سال حسن است.
۲) ملاک تعیین واکنش علیه او فارغ از اینکه بزه دیده داشته با نداشته باشد دو سال حسن است.
۳) ملاک تعیین واکنش علیه او همواره ۴ سال حبس است
۴) در صورتی که بزه دیده داشته باشد ملاک تعیین واکنش علیه او، دو سال حبس است.

پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.

۶۹- در کدام مورد الزام با امکان تبدیل حبس به مجازات جایگزین حبس با وجود سایر شرایط قانونی وجود ندارد؟

۱) حبس جرم عمدی که با تخفیف به زیر ماه کاهش یافته است.
۲) جرم عمدی با مجازات قانونی ۱ تا ۲ سال حبس که دادگاه با اعمال تخفیف ۶ ماه حبس تعیین کرده است.
۳) حس ۳ سال در جرایم غیر عمدی
۴) حبس جرم درجه ۷ که با دو جرم درجه ۸ تعدد دارد.

پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.

۷۰- اعمال کدام مجازات در خصوص شخص حقوقی که به جهت پولشویی مسئولیت یافته است. همواره الزامی است؟

۱) انتشار حکم محکومیت
۲) انحلال شخص حقوقی
۳) جزای نقدی
۴) مصادره کل اموال

پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.

۷۱- «الف» به انگیزه نجات افراد یک محله از شرارت‌های «ب» قصد کشتن او را کرده و تیری به سمت او شلیک می کند. سپس با گمان فوت «پ» و به جهت مخفی ماندن موضوع، او را به محلی برده و دفن میکند پزشکی قانونی علت مرگ او را خفگی ناشی از دفن اعلام می‌کند. نوع جنایت وارده و مجازات آن چیست؟

۱) شبه عمد است و دیه توسط «الف» پرداخت میشود.
۲) عمدی است و «الف» قصاص میشود.
۳) عمدی است ولی به علت انگیره شرافتمندانه قصاص ساقط شده و «الف» دیه می پردازد.
۴) خطای محض است و دیه توسط عاقله پرداخت میشود.

پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.

۷۲- کدام مورد در خصوص قتل عمد صحیح است؟

۱) چنانچه برخی از ضربه های عمدی وارده بر مجنی علیه موجب قتل او شود و برخی دیگر تاثیری در مرگ نداشته باشد، علاوه بر قصاص نفس به پرداخت دیه تمام جراحات محکوم می شود.
۲) چنانچه برخی از ضربه های عمدی وارده به مجنی علیه موجب قتل او شود، و برخی دیگر تأثیری در مرگ نداشته باشد، علاوه بر قصاص نفس حسب مورد به قصاص عضو یا پرداخت دیه جراحت های غیر مؤثر در قتل نیز محکوم می شود.
۳) در صورتی که مجموع ضربه های متعدد عمدی که به صورت غیر متوالی بر مجنی علیه وارد شده، موجب قتل او شده باشد، مرتکب فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.
۴) در صورتی که مجموع ضربه های متعدد عمدی وارد شده بر مجنی علیه موجب قتل او شود هر چند ضربات به صورت متوالی و پی در پی وارد شود، حکم به عدم تداخل جنایات داده می‌شود.

پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.

۷۳- فردی چک سفیدامضایی را جلوی منزل خود می‌باید و بر روی آن مبلغی را نگارش کرده و به بانک تحویل می دهد که منجر به اخذ وجه می‌شود. وی مرتکب چه جرمی شده است؟

۱) کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول
۲) تحصیل مال به طریق نامشروع
۳) سود استفاده از سفید امضاء
۴) جعل و استفاده از سند مجمول

پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.

۷۴- «الف» با وارد کردن پسورد «ب» به طور غیر مجاز وارد سامانه رایانه ای او میشود و سپس عکسهای خودش را از درون لپ تاپ «ب» به فلش منتقل می.کند وی مرتکب چه جرمی (جرایمی) شده است؟

۱) سرقت رایانه ای و تخریب در سامانه
۲) تنها سرقت رایانه ای
۳) دسترسی غیر مجاز و تخریب در سامانه
۴) دسترسی غیر مجاز و سرقت رایانه‌ای

پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.

۷۵- ارتکاب کدام جرم با استفاده از رمزارزها موجب تشدید مجازات است؟
۱) کلاهبرداری
۲) اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور
۳) پولشویی
۴) بخت آزمایی

پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.

۷۶- «الف» محکوم به قصاص نفیس شده است کدام مورد صحیح است؟

۱) در صورت تقاضای «الف» امکان قصاص وی بدون اذن ولی دم ممکن است.
۲) هیچ کس غیر از ولی مقبول حق قصاص مرتکب را ندارد.
۳) در موارد خاص که جنایت نظم عمومی را برهم زده باشد و امکان پرداخت فاضل دیه برای قصاص نباشد، با تأیید رئیس قوه قضائیه بدون پرداخت فاصل ،دیه قصاص انجام می‌شود.
۴) اگر صاحب حق قصاص برخلاف مقررات اقدام به قصاص کند. در صورتی که پس حکم به قصاص باشد. وی مجازاتی ندارد.

پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.

۷۷- کدام مورد صحیح است؟

۱) اگر در اثر ترساندن زنی چیزی از او سقط شود که منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد. تنها ازش ثابت است.
۲) زنی که در قید روحیت دیگری است، اگر خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد، محارات شروع به زنا را دارد.
۳) شهادت دروغ در دادگاه یا دادسرا نرد معام رسمی جرم است.
۴) قسم دروغ در دعوای حقوقی و کیفری تنها در صورتی که در رای مؤثر باشد. چرم است.

پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.

۷۸- در صورت ارتکاب جرم منشا و پولشویی توسط یک شخص مجازات وی چیست؟

۱) به هر دو مجازات چرم منشأ و پولشویی محکوم می شود.
۲) به مجازات اشد بین جرم منسبا و پولشویی محکوم می شود.
۳) تنها به مجازات چرم مشاً محکوم میشود.
۴) تنها به مجازات جرم پولشویی محکوم می شود.

پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.

۷۹- «الف» در کف منزل خود سیم برقی را رها کرده است ، بدون اذن و اطلاع «الف» وارد ملک وی می‌شود و با سیم برخورد کرده و فوت میکند. حکم قضیه چیست؟
۱) در صورت تقصیر «الف» در رها کردن سیم دیه جنابت توسط او پرداخت می‌شود.
۲) تنها در صورت تقصیر «ب» در برخورد با سیم کی مسئول نیست و در غیر این صورت «الف» مسئول پرداخت دیه است.
۳) هیچ کس مسئول نیست.
۴) «الف» در تمامی شرایط مسئول پرداخت دیه «ب» است.

پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.

۸۰- «الف» به بهانه واریز پولی که به «ب» مدیون است از او شماره حسابش را دریافت می‌کند. «الف» که سابقاً مرتکب ماتور متقلبانه و قریب دیگری شده بلافاصله با بزه دیده خود تماس گرفته و تقاضای واریز پول را به حساب «ب» می نماید و بزه دیده مبلغی به حساب «ب» واریز می‌کند. «ب» پس از اطلاع از کلاهبرداری پول را که چند برابر طلب اوست، به «الف» نداده و در حساب برای خود نگاه می‌دارد. «ب» به چه عنوانی قابل تعقیب است؟

۱) پولشویی
۲) مشارکت در کلاهبرداری
۳) به هیچ عنوانی قابل تعقیب نیست.
۴) معاونت در کلاهبرداری

پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.

درس آیین دادرسی کیفری

۸۱- کدام مورد از مصادیق نقض با ارجاع در دیوان عالی کشور محسوب میشود؟

(۲) شمول مرور زمان کیفری

(۱) اعتبار امر مختومه

(۳) مخالفت رأی با قانون

(۴) شمول عفو عمومی

۸۲_ کدام اظهار نظر قبلی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی از موجبات رد وی به عنوان دادرس تلقی میشود؟

(۱ ) صدور قرار منع تعقیب، به دلیل جرم نبودن رفتار ارتکابی

(۲) مقامات قضایی دادسرا از شمول رد دادرس خارج هستند.

(۳) صدور قرار اناطه به دلیل ضرورت احراز مالکیت

(۴) صدور قرار عدم صلاحیت به دلیل شایستگی دادسرای نظامی

۸۳_ در کدام مورد شخصی که در جریان تحقیقات مقدماتی به هر علت بازداشت شده باشد می تواند درخواست جبران خسارت ایام بازداشت را نماید؟

(۱) صدور قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب

(۲) صدور هر نوع قراری که موجب توقف تحقیقات شود.

(۳) هر نوع قراری که سبب مختومه شدن پرونده در دادسرا شود.

(۴) صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب

۸۴_ کدام مورد در خصوص قرار تعلیق تعقیب، صحیح است؟

(۱) در جرایم تعزیری درجات ۴ تا ۸ که قابل گذشت باشند، صادر می شود.

(۲) فقط از سوی دادستان یا بازپرس قابلیت صدور دارد.

(۳) این قرار قطعی بوده و غیر قابل اعتراض است .

(۴)  در جرایم تعزیری درجات ۶ تا ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق باشد. صادر می شود.

۸۵_ قرار وثیقه منجر به بازداشت صادره در دادگاه بخش در مرحله دادرسی (محاکمه) در چه مرجعی قابل اعتراض است؟

(۱) دادگاه کیفری ۲ شهرستان مربوطه

(۲) دادگاه تجدید نظر استان

(۳) قطعی است.

(۴)دادگاه کیفری ۱ شهرستان مربوطه

۸۶_ خانمی هفده ساله مورد زنای به عنف واقع شده است ولی یا سرپرست قانونی او در چه صورتی حق طرح شکایت دارد؟

(۱) بزه دیده به هر دلیلی مایل به طرح شکایت نباشد.

(۲) به طور مطلق می تواند طرح شکایت کند.

(۳) بزه دیده محجور باشد.

(۴) بزه دیده فاقد همسر باشد و بیم خطر جانی با حیثیتی برای او باشد.

۸۷_ سازمان مردم نهادی که اساسنامه آن در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان است در فرایند رسیدگی به جرایم علیه اطفال و نوجوانان چه اختیاراتی دارد؟

(۱) اعلام جرم و شرکت در تمام مراحل دادرسی

(۲) ارائه دلیل و شرکت در تمام مراحل دادرسی و اعتراض به رأی صادره

(۳) اعلام جرم و شرکت در تمام جلسات دادرسی با اجازه مقام قضائی رسیدگی کنده

(۴) فقط اعلام جرم و ارائه دلایل

۸۹_ کدام یک از اشخاص زیر نمی تواند دستور ضبط وثیقه را با وجود شرایط قانونی صادر نماید؟

(۱) دادستان

(۲) رئیس دادگاه عمومی بخش

(۳) رئیس حوزه قضائی شهرستان

(۴) دادرس دادگاه عمومی بخش

۹۰_ کدام یک از گزینه های زیر از موارد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است؟

(۱) درخواست شاکی مینی بر نادرستی حکم مشتمل بر محکومیت تعلیقی متهم

( ۲) صدور حکم به یک سوم دیه با قسامه و عدول یکی از سوگند خورندگان در خارج از دادگاه

(۳) صدور حکم کیفری بر برائت و صدور حکم در امر مدنی مبنی بر جبران خسارت به دلیل همان رفتار

(۴) تخفیف مجازات محکوم در مواردی که وی مشمول تکرار جرم بوده است.

۹۱_ تعیین وکیل تسخیری در تمام مصادیق کدام یک از جرایم زیر در دادگاه الزامی نیست؟

(۱) جرایم مستوجب جزای نقدی درجه یک

(۲) جرایم مستوجب سلب حیات(۳)سرقت حدی

(۴) جرایم اقتصادی با میزان بالاتر از یک صد میلیون تومان

۹۲_ «الف» به اتهام جرم تعزیری درجه دو به صورت غیابی محکوم میشود وکیل تسخیری وی نسبت به این حکم اعتراض میکند و در دیوان عالی کشور ابرام میشود. در مرحله اجرای حکم محکوم علیه تقاضای واخواهی می نماید. رسیدگی به عهده چه مرجعی است؟

(۱) دادگاه بدوی صادر کننده حکم

(۲) دیوان عالی کشور

(۳) دادگاه تجدید نظر استان

(۴) رای حضوری است.

۹۳_ «الف» به اتهام جرم تعزیری درجه ۶ محکوم شده است. پس از قطعیت حکم کشف میشود که پیش از شروع به تعقیب یک فقره محکومیت قطعی به جرم تعزیری درجه ۵ داشته است. نقض حکم به عهده چه مرجعی است؟

(۱) دادگاه صادر کننده حکم قطعی اول

(۲) فقط دادگاه تجدید نظر استان

(۳) دادگاه صادر کننده حکم قطعی دوم

(۴) موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.

۹۴_ دادیار اجرای احکام قرار موقوفی اجرا صادر نموده است. کدام مورد صحیح است؟

(۱) باید به تأیید رئیس حوزه قضائی برسد.

(۲) نیاز به تأیید دادستان ندارد.

(۳) باید به تأیید دادستان برسد.

(۴) دادیار اجرای احکام فاقد این اختیار است.

۹۵_ وثیقه گذار در مرحله اجرای احکام و قبل از احضار محکوم علیه تقاضای جایگزینی وثیقه را در معاونت اجرای احکام دادسرا طرح میکند کدام مورد صحیح است؟

(۱) تنها پس از کسب نظر دادستان جایگزینی بلامانع است.

(۲) قاضی اجرای احکام دستور جایگزینی را صادر می کنند.

(۳) امکان جایگزینی در این مرحله وجود ندارد.

(۴) تنها در صورت معرفی محکوم علیه جایگزینی ممکن است.

۹۶_ «الف» پسر ۸ ساله علیه والدین خود به اتهام ترغیب وی به ترک تحصیل طرح شکایت می کند. تعقیب در چه وضعیتی آغاز می شود؟

(۱) رفتار ارتکابی فاقد عنوان مجرمانه است.

(۲) در صورت موافقت دادستان

(۳) در صورت شکایت قیم موقت

(۴) هر صورت تعقیب آغاز میشود.

۹۷_ کدام مورد در خصوص محکومیت به مجازات تبعید یا نفی بلد، صحیح نیست؟

(۱) محکوم در محکومیت به نفی بلد می تواند از رسانه های ملی نظیر رادیو تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند.

(۲) جدا کردن کودک تحت حضانت زن محکوم به نفی بلد جز در فرض احراز عدم صلاحیت وی ممنوع است.

(۳) ممنوعیت مراوده و معاشرت با دیگران در نفی بلد، علاوه بر محکوم علیه شامل حال خانواده وی نیز می شود.

(۴) محکوم در محکومیت به نفی بلد حق ملاقات معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد.

۹۸_ بر اساس گزارش رسیده به پلیس فتای همدان جرم رایانه ای واقع شده است ولی محل وقوع آن معلوم نیست. اگر متهم ساکن کرج باشد. تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرم به ترتیب در صلاحیت مراجع قضائی کدام شهر است؟

(۱) همدان – کرج

(۲) کرج – کرج

(۳) کرج – همدان

(۴) همدان – همدان

۹۹_ در کدام یک از موارد زیر حضور وکیل دارای تابعیت خارجی در دادگاه های نظامی تجویز شده است؟

(۱) در غیر از موارد جرایم علیه امنیت با موافقت رئیس قوه قضائیه

(۲) در صورتی که در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

(۳) در کلیه موارد با موافقت دادستان نظامی استان به استثنای جرایم عمدی علیه امنیت

(۴) در کلیه موارد با موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

۱۰۰_ نوجوان نظامی که در مراکز آموزشی نیروهای مسلح مشغول تحصیل است در محل تحصیل مرتکب جعل اوراق نظامی شود. به جرم ارتکابی او در کدام مرجع قضائی رسیدگی خواهد شد؟

(۱) در دادسرا و دادگاه های نظامی و با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

(۲) تحقیقات مقدماتی در دادسرای ویژه نوجوانان و رسیدگی در دادگاه های نظامی

(۳) در دادگاه اطفال و نوجوانان شهرستان محل وقوع جرم

(۴) در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان و با رعایت امتیازات مربوط به دادگاه اطفال و نوجوانان

۱۰۱_ کدام مورد در خصوص تبیین اتهام» صحیح است؟

(۱) تفهیم موضوع اتهام به نماینده شخص حقوقی و یا عاقله است.

(۲) توضیح اتهام به منهم برای اخذ آخرین دفاع از اوست.

(۳) همان تفهیم اتهام است.

(۴) تفهیم موضوع اتهام به متهم قبل از صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری است.

درس حقوق ثبت

۱۱۱- نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده است……

(۱) احتیاج به انتشار آگهی نوبتی دارد.

(۲) احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه دارد

(۳) احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد.

(۴) احتیاج به تحدید حدود ندارد

۱۱۲- مستند به ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک، چنانچه معترض پس از تقدیم دادخواست در مدت … روز دعوای خود را تعقیب نکرد. دادگاه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت، قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید.

(۱) ۶۰

(۲) ۳۰

(۳) ۲۰

(۴) ۹۰

۱۱۳- با توجه به ماده ۱۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک، قیمت اضافه مساحت بر چه مبنایی محاسبه می شود؟

(۱) قیمت کارشناسی زمان آخرین انتقال

(۲) قیمت منطقه ای

(۳) قیمت کارشناسی روز

(۴) ارزش مندرج در اولین سند انتقال

۱۱۴- هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد. کدام یک از عناوین مجرمانه را مرتکب گردیده است؟

(۱) جمل

(۲) در حکم کلاهبرداری

(۳) گزارش خلاف واقع

(۴) در حکم جعل

۱۱۵- جریان ثبتی پلاک ۲۳۹۵/۱۸۲ خاتمه یافته ولی تاکنون منجر به صدور سند مالکیت نشده و یکی از شرکا درخواست افراز سهم مشاعی خود را دارد. مرجع صالح برای این افراز کدام است؟

(۱) هیئت حل اختلاف

(۲) اداره ثبت

(۳) هیئت نظارت

(۴) دادگاه عمومی

۱۱۶- در خصوص افراز و تفکیک (عرصه) اراضی واقع در محدوده شهرها، کدام مورد صحیح است؟

(۱) در دادگاه ها و ادارات ثبت، افراز و تفکیک توسط کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت صورت می گیرد.

(۲) اداره ثبت ملزم به اجرای اجرای نقشه تفکیکی مورد تایید شهرداری است ولی دادگاه ها الزامی ی در این خصوص ندارند.

(۳) دادگاه ها و ادارات ات ثبت اسناد و املاک وظیفه دارند طبق نقشه تفکیکی اقدام نمایند که به تأیید شهرداری محل رسیده است.

(۴) در دادگاه ها و ادارات ثبت، افراز و تفکیک توسط نماینده و نقشه بردار واحد ثبتی صورت می گیرد.

۱۱۷- معاملات راجع به اموال غیر منقول در چه صورتی علاوه بر طرفین، نسبت به اشخاص ثالث اعتبار کامل و رسمیت دارد؟

(۱) املاک ثبت شده در دفتر املاک

(۲) املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است.

(۳) املاکی که آگهی های نوبتی آن منتشر شده است.

(۴) املاک قبول تقاضای ثبت شده

۱۱۸- کدام یک از موارد زیر از تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی است؟

(۱) در صورت استقرار اراضی در مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست، این سازمان حق رای در هیئت موضوع قانون فوق را ندارد.

(۲) این سازمان مکلف است نقشه محدوده های زیست محیطی در مناطق روستایی را با مختصات جغرافیایی تهیه و به سازمان ثبت ارائه دهد.

(۳) این سازمان مکلف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قرار دهد.

(۴) در صورت استقرار اراضی چهارگانه موضوع قانون محیط زیست، این سازمان حق رای در هیئت موضوع قانون فوق را دارد.

۱۱۹- مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، کدام مورد است؟

(۱) دادگاه صلاحیت دار محلی که ملک در آن واقع شده است.

(۲) مدیر کل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی

(۳) هیت نظارت موضوع بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت

(۴) دادگاه صلاحیت دار محلی که در حوزه آن، دستور اجرا داده شده است.

۱۲۰- در خصوص قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، کدام مورد صحیح است؟

(۱) هیئت موضوع قانون مذکور با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس دادگاه محل، خبره ثبتی و رئیس اداره راه و شهرسازی با جهاد کشاورزی تشکیل می شود.

(۲) صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاح بعدی آن بلامانع است.

(۳) در صورت اعتراض اشخاص ذی نفع به آرای اعلام شده معترض باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کند.

(۴) اداره ثبت محل مکلف است آرای هیئت موضوع قانون مذکور را در دو نوبت به فاصله سی روز از طریق روزنامه های کثیر الانتشار و محلی آگهی کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: