ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۴

۱- اگر در بین اصحاب معامله اختلافی وجود داشته باشد. سردفتر می تواند ثمن معامله را اخذ و ………………

۱) به صاحب سپرده ثبت اسناد واریز و پس از تکمیل سند، ذینفع آن را از اداره ثبت دریافت نماید.
۲) پس از تکمیل سند، در همان مجلس به ذینفع تسلیم نماید.
۳) پس از تکمیل سند، از اداره ثبت جهت پرداخت آن کسب تکلیف نماید.
۴) قبض سپرده صادره و پس از تکمیل سند و صدور حکم به ذینفع پرداخت نماید.

۲- در کدام معاملات مندرجات سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است؟

۱) املاک ثبت شده
۲) املاک ثبت نشده
۳) اموال منقول
۴) راجع به تعهدات مالی

۳- ثبت اسناد مربوط به اشخاص بیسواد، چگونه انجام می شود؟

۱) وکیل باسواد و مطلع حضور داشته باشد، مگر اینکه در بین خود معرفین چنین شخصی باشد
۲) نماینده دادگاه محل حضور داشته باشد مگر اینکه صلاحیت دفتر خانه در ثبت سند مورد تأیید دادگاه باشد.
۳) نماینده اداره ثبت محل حضور داشته باشد مگر اینکه مسئول دفتر خانه، مورد اعتماد شخص بیسواد باشد.
۴) یک نفر باسواد و مطلع که مورد اعتماد فرد بیسواد باشد. حضور داشته باشد. مگر اینکه در بین خود معرفین چنین شخصی باشد.

۴- چنانچه مغایرتی در طرز تنظیم اسناد با قوانین و مقررات به وجود آید، کدام مرجع رافع اشکال و اشتباه خواهد بود ؟

۱) دیوان عدالت اداری
۲) دادگاه انتظامی
۳) شورای عالی ثبت
۴) هیأت نظارت

۵- اگر در معامات رهنی، بستانکار از رهن اعراض نماید، عملیات اجرائی بر چه اساسی ادامه می یابد ؟

۱) سند شرطی
۲) سند رهنی
۳) سند ذمه ای
۴) سند وثیقه

۶- دارنده سند مالکیت معارض قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه حق ………..

۱) هیچگونه معامله ای را ندارد.
۲) واگذاری حقوق متصوره خود را دارد.
۳) معامله نسبت به عین ملک را دارد.
۴) معامله نسبت به منافع ملی را دارد.

۷- دستگاه ها و سازمان ها و مؤسساتی که برای ثبت معاملات خود اوراق خاصی تهیه و برای ثبت معامله در آن اوراق به دفاتر اسناد مراجعه می نمایند. اوراق مزبور زمانی پذیرفته می شود که ………. آن اوراق را مورد تصویب قرار دهد.

۱) سازمان ثبت
۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور
۳) قوه قضائیه
۴) هیأت دولت

۸- چنانچه از طرف محاکم دادگستری حکم بر بی اعتباری سندی که موضوع آن ملک باشد صادر شود، وظیفه سر دفتر چیست؟

۱) ابطال ثبت دفتر با قلم قرمز و ارسال فسخ نامه مبنی بر بی اعتباری سند به اداره ثبت.
۲) دریافت سند مالکیت با اخطار و گزارش مراتب به سازمان ثبت جهت صدور بخشنامه.
۳) قید مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی.
۴) قید مفاد حکم در ملاحظات دفتر اسناد رسمی و ابطال سند مالکیت.

۹- مهلت پرداخت بدهی در مورد معاملات با حق استرداد نسبت به مال غیر منقول از تاریخ ابلاغ اجرائیه، چند ماه است ؟

۱) ۸
۲) ۱۰
۳) ۱۲
۴) ۱۸

۱۰- وظیفه دفتر خانه در نحوه انتقال سهم الشرکه شرکت های نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود کدام است ؟

۱) استعلام وضعیت شرکت از هیئت مدیره، قبل از انتقال
۲) استعلام وضعیت شرکت از اداره ثبت شرکتها در تهران و ادارات ثبت شرکتها در شهرستانها
۳) استعلام وضعیت شرکت از مدیران صاحب امضا قبل از انتقال
۴) ملاحظه انتقال دهنده سهام و احراز صحت و ثبت سند

۱۱- هر گاه سردفتر در صدور اجرائیه با مشکلی مواجه شود، چگونه باید اقدام کند ؟

۱) اجرائیه را صادر و موارد اشکال را در آن به طور صریح قید می نماید تا ثبت محل نسبت به رفع آن اقدام نماید.
۲) از صدور اجرائیه خودداری نموده و موارد اشکال را به طور کتبی به ذینفع ابلاغ تا از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
۳) قبل از صدور اجرائیه اشکال را به طور صریح از ثبت محل کسب تکلیف نماید و در صورتیکه ثبت محل نتواند رفع اشکال نماید. از اداره کل ثبت استان استعلام اعلام نماید.
۴) قبل از صدور اجرائیه، اشکال را به طور صریح به اداره کل امور اسناد اعلام تا پس از تعیین تکلیف اقدام نماید.

۱۲- چنانچه بدهکار ظرف مدت مقرر در سند رهنی، بدهی خود را نپردازد، بستانکار برای وصول طلب خود از کدام طریق می تواند اقدام نماید ؟

۱) اجرای ثبت
۲) دفتر خانه تنظیم کننده سند
۳) دادگاه
۴) سازمان ثبت

۱۳- در مواقعی که وراث یا یکی از آنها بخواهند با سند مالکیت مورث، معامله ای انجام دهند، نحوه اقدام چگونه است ؟

۱) پس از استعلام از اداره ثبت محل در صورتی که بنام وراث مراجعه کننده سند مالکیت ورثه صادر نشده باشد. نسبت به سند اقدام نموده و سند مالکیت را همراه مدارک به اداره ثبت ارسال می دارد.
۲) در سند مالکیت مورث، وارث متوفی را طبق گواهی حصر وراثت قید نموده و پس از ثبت سند به متعامل می دهد.
۳) سند مالکیت را اخذ و همراه با مدارک به اداره ثبت محل ارسال تا نسبت به صدور سند مالکیت به نام وارث اقدام نماید
۴) سند مالکیت مورث را باطل و به اداره ثبت ارسال و ورثه را جهت اخذ سند مالکیت جدید هدایت می نماید .

۱۴- در صورتی که ستون های مخصوص انتقالات سند مالکیت پر شده باشد. نحوه ثبت انتقال چگونه است ؟

۱) دفتر خانه پس از تنظیم سند، سند مالکیت را همراه با خلاصه معامله به اداره ثبت ارسال تا سند مالکیت جدید صادر شود
۲) دفتر خانه در ماحظات سند مالکیت، انتقال را قید و جهت ابطال و صدور سند مالکیت جدید به اداره ثبت ارسال می دارد.
۳) دفترخانه ثبت مالکیت را دریافت، عدم وجود ستون نقل و انتقالات را گواهی واداره ثبت، دفترچه اسناد را به دفترخانه ارسال می دارد.
۴) به تقاضای مالک و دستور مدیر اداره ثبت مربوط، دفترچه متمم اسناد مالکیت به سند مالکیت ضمیمه و پلمپ می شود انتقال در دفترچه قید می شود.

۱۵- نحوه اقدام دفترخانه نسبت به ملکی که باقیمانده آن مورد انتقال قرار گرفته و دارای سند مالکیت می باشد، چیست؟

۱) سردفتر انتقال را ثبت و سند مالکیت را باطل نموده و طبق خاصه معامله، سند مالکیت جدید صادر و به متقاضی می دهد.
۲) سردفتر پس از ابطال سند مالکیت، خلاصه معامله را به ثبت محل ارسال می دارد که سند مالکیت جدید صادر شود.
۳) سردفتر اصل سند مالکیت را همراه با خلاصه معامله به ثبت محل ارسال می دارد که سند مالکیت جدید صادر شود.
۴) سردفتر انتقال را در سند مالکیت قید و با معامله به معامل می دهد که سند مالکیت جدید اخذ نماید.

۱۶- استادی که برای استفاده در خارج از کشور تنظیم می شود. باید سر دفتر طبق نمونه امضا کند و از طرف………. .

۱) رئیس ثبت محل گواهی شود و برای تأیید به وزارت امور خارجه ارسال گردد.
۲) رئیس ثبت محل گواهی شود و سر دفتر آن به ذینفع تذکر دهند و اداره کل امور اسناد گواهی نماید.
۳) رئیس ثبت محل گواهی شود و سردفتر آن به ذینفع تذکر دهند و اداره کل استان تأیید نماید.
۴) رئیس ثبت محل گواهی شود و سردفتر آن به ذينفع تذكر دهند و استانداری گواهی نمایند.

۱۷- در صورتی که محل اقامت متعهد در سند قید نشده واحراز اقامت وی میسر نباشد، نحوه ابلاغ چگونه خواهد بود ؟

۱) به وسیله آگهی در جراید
۲) به وسیله بستانکار
۳) توسط دفتر خانه
۴) به وسیله اجرای ثبت

۱۸- اقدامات مربوط به ملکی که نسبت به آن اعتراض داده شده و در مراجع قضایی مطرح شده چگونه است ؟

۱) پس از استعلام از اداره ثبت و علم و اطلاع خریدار، بایستی حقوق معترض را مضبوط نموده و بعدأ سند را تنظیم نماید.
۲) پس از استعلام از اداره ثبت و علم و اطلاع خریدار، سند را تنظیم و طی اظهارنامه رسمی به دادگاه مربوطه اعلام دارد.
۳) پس از استعلام از اداره ثبت و علم و اطلاع خریدار، سند با اشکال است و انتقال دهنده بایستی با اظهارنامه رسمی معترض را از انتقال و نام انتقال گیرنده مطلع نماید.
۴) پس از استعلام از اداره ثبت و علم و اطلاع خریدار، سند با اشکال است و سر دفتر بایستی مراتب را با اظهارنامه رسمی به معترض اعلام و نام انتقال گیرنده مطلع نماید.

۱۹- در صورتیکه از مورد معامله، قبلاً قطعاتی به صورت مفروز انتقال یافته و باقیمانده آن مورد انتقال قرار گیرد، سردفتر بایستی چگونه اقدام نماید ؟

۱) پس از ثبت معامله سند مالکیت را باطل وخلاصه معامله را به اداره ثبت ارسال و خریدار را برای دریافت سند هدایت نماید.
۲) حدود باقیمانده را نیز در سند مالکیت قید و خلاصه معامله را جهت ثبت حدود باقیمانده به اداره ثبت ارسال دارد.
۳) سند مالکیت را به اداره ثبت ارسال تا پس از صدور سند مالکیت جدید، معامله را ثبت نماید.
۴) سند مالکیت را همراه با خلاصه معامله به اداره ثبت ارسال و خریدار را برای دریافت سند هدایت نماید.

۲۰- آیا دفاتر اسناد رسمی می توانند اقرارنامه وصول مهریه تنظیم نمایند و در صورت امکان حق الثبت آن به چه مأخذي محاسبه می شود؟

۱) اقرار به وصول مهریه را بایستی در دفتر ازدواج تنظیم کنند و حق الثبت آن مطابق حق الثبت انتقال است.
۲) اقرار به وصول مهریه را بایستی در دفتر طلاق انجام گیرد وحق الثبت آن مطابق حق الثبت انتقال است.
۳) دفاتر اسناد رسمی می توانند اقرارنامه وصول مهریه را تنظیم نمایند و حق الثبت آن را بایستی قبلا به بانک واریز نمایند.
۴) دفاتر اسناد رسمی می توانند اقرارنامه وصول مهریه را تنظیم نمایند و نسبت به آن حق الثبتی تعلق نمی گیرد.

۲۱- اگر در دفاتر ثبت اسناد، کلماتی به جای کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته شود. آن کلمات نوشته و الحاقی………

۱) اصل سند را از اعتبار می اندازد.
۲) از درجه اعتبار ساقط است.
۳) با توضیح مورد بلامانع است.
۴) در صورت عدم اعتراض مالک معتبر است.

۲۲- در صورتی می توان انجام تعهد یا احراز تخلف متعهد را طبق سند موکول به گواهی عادی شخص ثالث ( داور) نمود که در متن سند حق صدور اجرائیه ………..

۱) از طریق مراجع قضایی تصریح شود.
۲) به امضای شخص ثالث نیز رسیده باشد.
۳) طبق گواهی عادی برای متعهد له تصریح شود.
۴) طبق گواهی عادی برای متعهد و متعهد له تصریح شود.

۲۳- تشخيص تعارض در اسناد مالکیت با کدام مرجع است ؟

۱) دادگاه های عمومی
۲) دیوان عدالت اداری
۳) شورای عالی ثبت
۴) هیأت نظارت

۲۴- در مورد اسناد مالکیت معارض، آیا دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه حق معامله دارد ؟

۱) با اجازه ثبت محلی، بلی
۲) با اجازه ثبت استان، بلی
۳) بلی
۴) خیر

۲۵- هنگامی که دین به صندوق ثبت یا دادگستری یا بانک ملی سپرده می شود. متعهد باید قبض سپرده را…………..

۱) با اخذ رسید به دفترخانه مربوط بسپارد و دفتر خانه باید مراتب را به بستانکار اخطار کند.
۲) با اخذ رسید به دفترخانه ای که مصلحت می داند بسپارد ودفتر خانه باید مراتب را به بستانکار اخطار کند.
۳) با اخطار رسمی به بستانکار اعام نموده و رونوشت مصدق اظهارنامه را جهت اقدام به دفترخانه مربوط تسلیم می نماید.
۴) با پست سفارشی به بستانکار ارسال وقبض مربوطه تسلیم می نماید.

۲۶- مرجع تجدید نظر نسبت به آرا غیر قطعی هیأت نظارت کدام است ؟

۱) دادگاه های عمومی
۲) دیوان عدالت اداری
۳) دیوان عالی کشور
۴) شورای عالی ثبت

۲۷- اداره اوقاف می تواند کدام اسناد را زیر نظر سردفتران مطالعه نماید ؟

۱) نذر و حبس و حقوق ارتفاقی
۲) نذر و حبس و حقوق عمری
۳) وصیت و حبس و نذر
۴) وصیت و نذر و حق سکنی

۲۸- در صورتی که ثبت صداق غیر منقول از طرف دفتر ازدواج به دفتر اسناد رسمی احاله شود. سردفتر اسناد رسمی ……….

۱) با حضور زوجین صداق غیر منقول را در دفتر ثبت نموده و در ظهر قباله شماره و تاریخ ثبت دفتر را ذکر و به امضا زوجین می رسانند.
۲) عیناً در دفتر اسناد رسمی ثبت و به امضا سردفتر ازدواج می رساند و در ظهر قباله شماره و تاریخ ثبت اقرار را ذکر و امضا می نماید.
۳) عیناً در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضا کرده و در ظهر قباله شماره و تاریخ ثبت دفتر را ذکر و امضا می نماید.
۴) مفاد صداق را به مالک آن اخطار می نماید و سپس عیناً در دفتر اسناد رسمی ثبت و شماره اخطار را قید می نماید.

۲۹- اعتبار موادی که با ثبت دفتر تطبیق و تصدیق شده، چگونه است ؟

۱) در حکم اصل سند است مگر در صورت اثبات عدم مطابقت مواد با ثبت دفتر.
۲) در حکم اسناد عادی است مگر در صورت اثبات عدم مطابقت مواد با ثبت دفتر.
۳) در مراجع قضایی معتبر است و ادعای عدم مطابقت آن با دفتر پذیرفته نمی شود.
۴) در حکم اسناد مسلم الصدور است در صورتی که امضا ذیل آن گواهی شود.

۳۰- نحوه ثبت سند اتباع خارجه، نسبت به معاملات با حق استرداد( بیع شرط و رهن و غیره ) چگونه است و خلاصه معامله آن به کدام اداره ثبت ارسال می شود ؟

۱) اخذ مجوز از سازمان ثبت، استعلام – اداره ثبت محل
۲) استعلام وضعیتی ثبت – اداره ثبت محل
۳) ملاحظه جواز اقامت، استعلام وضعیتی ثبت – اداره ثبت شهرستان ها
۴) ملاحظه گذرنامه، استعلام وضعیتی ثبتی – اداره ثبت استان

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال 21
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال 22
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال 23
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 24
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال 25
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال 26
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 27
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال 28
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 29
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال 30
گزینه 2صحیح می باشد.