ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۴

۱– اقدام دفترخانه پس از صدور اجرائیه کدام است ؟

۱) ابلاغ اجرائیه به وسیله بستانکار به مدیون
۲) اعلام مراتب به مدیون و ارسال اجرائیه به ثبت محل
۳) ارسال اجرائیه برای متعهد و اجرای دادگاه.
۴) دعوت از مدیون و ابلاغ اجرائیه به وی

۲- حقوق دفتریار زائد بر یک نفر را چه کسی پرداخت می کند ؟

۱) اداره ثبت محل
۲) سازمان ثبت اسناد
۳) سردفتر از درآمد شخصی
۴) سر دفتر از درآمد اضافی

۳- صدور ابلاغ مرخصی، در کدام مورد موکول به اعام نتیجه بازرسی دفتر خانه و گواهی تصفیه حساب است ؟

۱) استعلاجی بیش از یک ماه
۲) برای شرکت در آزمون سایر سازمان ها
۳) برای مدت بیش از ۴ ماه
۴) برای خروج از کشور

۴- مهلت زمان تشکیل دفتر خانه برای کسی که به سردفتری انتخاب می شود، چند ماه است و در صورت عدم تشکیل دفتر خانه چه اقدامی صورت می گیرد؟

۱) یک ماه، تجدید تضمین
۲) ۳ ماه، لغو ابلاغ
۳) ۸ ماه، بررسی مجدد صلاحیت
۴) ۸ ماه، تجدید اختیار

۵- علت اخذ ضمانت یا وثیقه نقدی از سردفتران و دفتریاران کدام است ؟

۱) اخذ وام اولیه افتتاح دفتر خانه و خسارت وارده به صندوق وام ضروری
۲) پرداخت هزینه مربوط به اوراق بهادار و پرداخت مال اجاره محل دفتر خانه
۳) تهیه لوازم و وسائل دفتر خانه و پرداخت حقوق کارکنان دفتر خانه
۴) جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت و یا پرداخت جریمه نقدی محکومیت های آنها

۶- با چند سال خدمت و نداشتن محکومیت انتظامی، سردفتران و دفتریاران می توانند به عضویت هیات مدیره کانون انتخاب شوند ؟

۱) ۵
۲) ۱۰
۳) ۱۲
۴) ۱۵

۷- کدام دو دفتر، جزو دفاتر دفترخانه نیست ؟

١) دفتر املاک – دفتر قنوات
۲) دفتر ثبت اسناد – دفتر گواهی امضا
۳) دفتر راهنما – دفتر در آمد
۴) دفتر گواهی امضا – دفتر راهنما

۸- سر دفتر اسناد رسمی در صورتی می تواند دو دفتر خانه را اداره نماید که متصدی امور……….

۱) در دفترخانه باشد.
۲) دفتر خانه های واقع در یک شهر و یا یک بخش باشد.
۳) یک دفتر خانه یا کفیل دفتر خانه دیگری است.
۴) یک دفتر خانه و دفتر یار دفتر خانه دیگری است.

۹- نحوه اقدام سردفتران اسناد رسمی در مورد روزهایی که سندی ثبت دفتر نشده، این است که بایستی عدم ثبت سند را………

۱) با دفتر یار صورت مجلس نمایند
۲) در دفتر مخصوص ثبت نمایند
۳) در دفتر قید و به اداره ثبت محل نیز اعلام نمایند.
۴) در دفتر قید و امضا نمایند.

۱۰- حداقل و حداکثر سن لازم برای احراز سر دفتری اسناد رسمی به ترتیب از راست به چپ کدام است ؟

۱) ۱۸- ۶۵
۲) ۱۸ – ۴۰
۳) ۲۰ – ۵۰
۴) ۲۴ – ۵۰

۱۱- مقام و مرجع پیشنهاد دهنده و صادر کننده ابلاغ دفتریار به ترتیب کدام است؟

۱) اداره ثبت – وزارت بازرگانی
۲) سر دفتر – کانون سردفتران
۳) سر دفتر – سازمان ثبت
۴) کانون سردفتران – سازمان ثبت

۱۲- حق الثبت نقل و انتقال اسناد رسمی تا مبلغ چهل میلیون ریال …………. و بالاتر از مبلغ مزبور ………. محاسبه می شود.

۱) سی در هزار – کلا پنجاه در هزار
۲) سی در هزار – برای مبلغ اضافی پنجاه در هزار
۳) نیم عشر – برای مبلغ اضافي عشر
۴) پنجاه در هزار – برای مبلغ اضافی پنجاه در هزار

۱۳- مسئول دفتر خانه هایی که عامدأ اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت نماید ………..محسوب و به مجازات مربوطه محکوم می شود

۱) انتقال دهنده مال غیر
۲) جاعل در اسناد رسمی
۳) خائن در تنظیم اسناد رسمی
۴) کلاهبردار

۱۴- مجازات سر دفتری که اضافه از آنچه قانون مقرر داشته، دریافت نماید چیست ؟

۱) انفصال دائم
۲) انفصال موقت از سه ماه تا ۶ ماه
۳) انفصال موقت ۶ ماه تا دو سال
۴) توبیخ با درج در پرونده و جزای نقدی

۱۵- دفتر یار در دفتر خانه اسناد رسمی، کدام سمت را ندارد ؟

۱) معاون و نماینده ثبت
۲) معاون
۳) مشاور سر دفتر
۴) نمایندگی ثبت

۱۶- سر دفتری که فوت شده و اسنادی ناقص دارد، تکلیف دفترخانه نسبت به تکمیل آن اسناد چیست ؟

۱) با اجازه ثبت محل رفع نقص می نماید .
۲) با اجازه کانون سردفتران رفع نقص می نماید.
۳) در صلاحیت کفیل است که رفع نقص نماید.
۴) سند ناقص را باطل و سند جدید تنظیم می نماید.

۱۷- مدت حبس سر دفتری که بازنشسته و یا منفصل می شود. چنانچه دفاتر و یا اوراق و سایر سوابق دیگر را بلافاصله تحویل ندهد چقدر است ؟

۱) یک سال تا دو سال
۲) سه ماه الی شش ماه
۳) شش ماه الی یک سال
۴) شش ماه تا دو سال

۱۸- دفتر گواهی امضا به منظور تصدیق کدامیک از موارد زیر است ؟

۱) امضا متعاملين
۲) امضا ذیل نوشته های عادی
۳) امضا معامل
۴) امضا اسناد مالی

۱۹- اگر یکی از اصحاب معامله مریض باشد و محقق گردد که مریض است آیا سر دفتر حق دارد دفتر ثبت اسناد خود را از محل دفتر خانه به منزل بیمار ببرد ؟

۱) با حضور نماینده اداره ثبت بلامانع است.
۲) بلامانع است.
۳) با حضور نماینده مدعی العموم ( دادگاه) بلی.
۴) خیر، نمی تواند.

۲۰- تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتر یاران از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی، تا در چه مدت مشمول مرور زمان است ؟

۱) یک سال
۲) دو سال
۳) سه سال
۴) پنج سال

۲۱- خلاصه معامله توسط دفترخانه ظرف چه مدت بایستی به اداره ثبت ارسال گردد ؟

۱) ۲۴ ساعت
۲) ۴۸ ساعت
۳) ۵ روز
۴) یک هفته

۲۲- شرط احراز مقام سر دفتری اسناد رسمی برای دارندگان لیسانس غیر قضایی یا غیر منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول کدام است ؟

۱) سه سال سابقه دفتری یاری
۲) داشتن سابقه قضاوت به مدت ۱ سال
۳) اشتغال در سازمان ثبت به مدت ۵ سال
۴) اشتغال به حرفه وکالت به مدت ۱ سال

۲۳- سر دفتر و دفتریار، زمانی باید سند را امضا نمایند که سند……….

۱) آماده ثبت دفتر شده و اصحاب معامله مدارک مربوط را امضا کرده اند.
۲) آماده ثبت دفتر شده و حقوق دولتی نیز واریز شده باشد.
۳) وارد دفتر شده و قبل از اینکه به امضا اصحاب معامله رسیده باشد
۴) وارد دفتر شده و به امضا اصحاب معامله رسیده باشد.

۲۴- چه افرادی در دفتر خانه مسئولیت قانونی دارند ؟

۱) سر دفتر و دفتر یار
۲) سردفتر و دفتریار و حسابدار دفتر خانه
۳) سردفتر و دفتریار و منشی دفتر خانه
۴) سردفتر و دفتریار و کارمند دفتری

۲۵- صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی سردفتران و دفتریاران که مدت آن بیش از یک ماه باشد، منوط است به ……….

۱) تایید پزشک معتمد استان
۲) تایید کمیسیون پزشکی به اداره کل ثبت استان
۳) تایید کمیسیون پزشکی استان
۴) گواهی هیات پزشکی به انتخابات سازمان ثبتی

۲۶- نوشته عادی تصدیق امضا شده، چگونه نوشته ای است ؟

۱) در حکم رسمی
۲) رسمی
۳) لازم الاجرا
۴) مسلم الصدور

۲۷- تا چند ماه پس از فوت سر دفتر متوفی، ورثه وی می توانند جانشین واجد شرایط مورث خود را معرفی کند ؟

۱) ۳
۲) ۶
۳) ۹
۴) ۱۲

۲۸- سردفتری که الزاماً بازنشسته خواهد شد، باید جانشین واجد شرایط خود را چند ماه قبل از بازنشستگی معرفی کند ؟

۱) ۲ ماه
۲) ۳ ماه
۳) ۶ ماه
۴) ۱۲ ماه

۲۹- اگر به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر. سندی از اعتبار افتاده باشد. مسئول دفتر ………..

۱) مجازات می شود و فروشنده ضامن پرداخت خسارت است.
۲) مجازاتی ندارد ولی مسئولیت پرداخت خسارت ندارد.
۳) مجازات می شود و عهده دار خسارت است.
۴) مسئول دفتر مجازات و دفتریار ضامن پرداخت خسارت است.

۳۰- محل دفتر خانه چگونه تعیین می شود ؟

۱) به وسیله کانون و جامعه سردفتران
۲) با معرفی سردفتر و موافقت ثبت محل
۳) با معرفی سر دفتر و معرفی کانون
۴) به وسیله ثبت محل و جامعه سردفتران

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال 21
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 22
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال 23
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 24
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال 25
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال 26
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال 27
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 28
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 29
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 30
گزینه 2صحیح می باشد.