ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۴

۱- مسئولیت باید نسبت به پرداخت ثمن معامله به مشتری در صورت مستحق للغير در آمدن مبیع، اصطاحأ چه نامیده می شود ؟

۱) ضامن عيوب مخفي مبيع
۲) مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد
۳) ضامن درک
۴) ضامن مقبوض به عقد فاسد

۲- هرگاه مبیع عینی در زمان انعقاد بيع داشته که از نظر مشتری مخفی مانده باشد، در حالیکه عیب مزبور نوعاً و عرفاً ظاهر است چه راهی برای رفع ضرر از مشتری وجود دارد ؟

۱) راهی برای رفع ضرر از مشتری وجود ندارد و معامله نافذ و لازم است
۲) مشتری می تواند معامله را فسخ کند
۳) مشتری می تواند معامله را فسخ یا ارش مطالبه کند
۴) مشتری فقط حق مطالبه ارش دارد

۳- برای صحت عقد ضمان لازم است:

۱) سبب دین ایجاد شده باشد
۲) ضامن مالدار باشد
۳) مقدار دین برای ضامن معلوم باشد
۴) دین حال باشد

۴- رفع حجر از صغير در امور مالی با چه شرایطی تحقق می یابد ؟

۱) با رسیدن صغیر به سن بلوغ
۲) با تحقق بلوغ و رشد
۳) با رسیدن صغیر به سن هجده سال تمام
۴) با احراز رشد او به وسیله ی دادگاه

۵- معاطات چیست و چه ماهیتی دارد ؟

۱) عملی است که متضمن بخشش است و یک نوع هبه به شمار می آید
۲) عملی است که با قبض و اقباض تحقق می یابد و مفيد اباحه است
۳) معامله ای است که با داد و ستد انجام می شود و عقد ازم است
۴) معامله ای است که با داد و ستد انجام می شود و عقد جائز است

۶- در حقوق ایران، در قراردادهای با مکاتبه قرارداد در چه زمانی منعقد می شود؟

۱) در زمان تحقق قبول
۲) در زمان ارسال قبول به ایجاب کننده
۳) در زمان وصول قبول به ایجاب کننده
۴) در زمان اطاع ایجاب کننده از قبول

۷- هرگاه کسی برای معالجه فرزندش نیاز به پول داشته باشد و بدین جهت ناگزیر به فروش اتومبیل شخصی خود شود. این معامله چه حکمی دارد ؟

۱) قابل فسخ است
۲) باطل است
۳) غیر نافذ است
۴) صحیح و نافذ است

۸- ماهیت حقوقی قولنامه که متضمن تعهد به بیع باشد طبق نظر حقوقدانان امروز چیست ؟

۱) یک عقد عهدی لازم است
۲) شرط ابتدائی و باطل است
۳) بیع نامه محسوب و مفید تملیک است
۴) یک عقد جایز است

۹- در وکالت با عزل موکل فوت می کند و وکیل بدون اطلاع از فوت، معامله ای به نمایندگی از موکل انجام می دهد این معامله چه حکمی دارد ؟

۱) نافذ است
۲) غير نافذ است و با تنفیذ ورثه نافذ خواهد شد
۳) نسبت به طرف دیگر معامله نافذ است ولی ورثه می توانند از وکیل مطالبه ی خسارت کنند
۴) ورثه می توانند معامله را رد کنند ولی باید خسارت وارده به طرف معامله را بپردازند

۱۰- مدیونی شش دانگ خانه خود را نزد طلبكار رهن گذارده است. پس از آن نیمی از دین خود را می پردازد این اقدام چه اثری در رهن دارد ؟

۱) پرداخت نیمی از دین هیچ اثری در رهن ندارد حتی اگر راهن و مرتهن قرار گذاشته باشند که با پرداخت نیمی از دین نصف خانه آزاد شود
۲) با پرداخت نیمی از دین خانه مرهون آزاد می گردد
۳) با پرداخت نیمی از دین نصف ( سه دانگ ) خانه آزاد می گردد
۴) پرداخت نیمی از دین هیچ اثری در رهن ندارد

۱۱- در ارتباط با خیار غبن کدام گزینه صحیح نیست ؟

۱) خیار غبن اختصاص به عقد بیع ندارد و در تمام عقود مغابنه جاری است
۲) اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط می شود
۳) در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد
۴) خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است

۱۲- تغییر سن مندرج در شناسنامه در چه صورت و در چه مرجعی امکان پذیر است ؟

۱) در صورت اختلاف سن پنج سال
۲) در هر صورت توسط دادگاه صالح
۳) در هر صورت توسط هیئت حل اختلاف ثبت احوال
۴) در هر صورت اختلاف سن پنج سال و توسط کمیسیون خاص

۱۳- زمینی به شرط داشتن مساحت خاص فروخته شده و هنگام تسليم معلوم گردیده که مقداری کمتر است خریدار چه می تواند بکند ؟

۱) می تواند به نسبت مقدار کم آمده از ثمن کسر بگذارد
۲) می تواند بهای مقدار کمبود را به نرخ روز از فروشنده بگیرد
۳) می تواند معامله را فسخ نماید
۴) می تواند معامله را رد کند چون چنین معامله ای غیر نافذ است

۱۴- به موجب قانون مدنی در وقف، قبض عین موقوفه …………..

۱) شرط لزوم و وقف می باشد
۲) شرط صحت و تحقق وقف است
۳) بی تأثیر در سرنوشت وقف است
۴) تنها در صورت اشتراط واقف و موقوف عليهم بر حسب مورد می تواند شرط لزوم یا شرط صحت وقف باشد

۱۵- کفیل در زمانی مکلف به پرداخت دین مکفول است که:

۱) پرداخت دین در عقد کفالت شرط شده باشد
۲) مکفول را احضار ولی از پرداخت دین به مکفول خودداری کند
۳) مكفول به کفیل اجاره در کفالت داده باشد
۴) نتواند به موقع مكفول را احضار نماید

۱۶- انجام کدامیک از این اعمال حقوقی به تنهایی توسط صغیر ممیز صحیح است ؟

۱) قبول هبه
۲) خرید یک آپارتمان در تهران
۳) فروش باغ مرکبات خود در تنکابن
۴) صلح با عوض نمودن خانه موروثی پدری خود به مادری خویش

۱۷- اگر پس از انقضای مدت اجاره مستأجر به تصرف خود در عین مستأجره ادامه دهد، موجر نسبت به مدت اضافی………..

۱) استحقاق اجرت المسمی دارد
۲) استحقاق اجرت المثل معادل اجرت المسمی دارد
۳) استحقاق اجرت المثل دارد
۴) در صورتی استحقاق اجرت دارد که مستأجر از عین مستأجره استفاده کرده باشد

۱۸- اگر در ضمن عقد بیع شرط شود مشتری بابت ثمن مال معینی رهن دهد و آن مال تلف شود تکلیف چیست ؟

۱) عقد قابل فسخ است
۲) عقد باطل است
۳) عقد غير نافذ است
۴) عقد صحیح و غير قابل فسخ است

۱۹- در حقوق موضوعه ایران بعد از این که وکیل استعفا داد ………………

۱) تنها در صورتی می تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند که دوباره موکل در این زمینه به او وکالت داده باشد
۲) مادامی که معلوم است موكل به اذن خود باقی است می تواند در آن چه وكالت داشته اقدام کند
۳) دیگر به هیچ وجه و در هیچ حالتی نمی تواند در آن چه وکالت داشته باشد اقدام کند
۴) تنها در صورتی می تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند که وکالت به وی ضمن یک عقد لازم داده شده باشد

۲۰- اگر نکاح دائم به علت عنن فسخ شود چه اثری در مهر زن دارد ؟

۱) نصف مهر المسمى به زن تعلق می گیرد
۲) تمام مهر المسمی به زن تعلق می گیرد
۳) مهری به زن تعلق نمی گیرد
۴) مهر المتعه به زن تعلق می گیرد

۲۱- در قانون مدنی مسئولیت تلف کننده مال غیر، از لحاظ مبنا با کدامیک از نظریه های زیر انطباق دارد ؟

۱) تضمین
۲) جدید تقصير
۳) خطر
۴) سنتی تقصیر

۲۲- عقد رهن نسبت به ……………

۱) راهن و مرتهن هر دو جایز است
۲) راهن جایز و نسبت به مرتهن ازم است
۳) راهن و مرتهن هر دو لازم است
۴) مرتهن جایز و نسبت به راه لازم است

۲۳- تصرفات حقوقی شرکاء غير مأذون در مال مشترک چه صورتی دارد ؟

۱) باطل است
۲) صحیح است
۳) غير نافذ است
۴) قابل فسخ است

۲۴- درباره ی ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث، حقوق ایران با کدامیک از نظریه های زیر وفق می دهد ؟

۱) اداره ي امور غیر
۲) پیشنهاد
۳) تعهد یک طرفی
۴) تعهد مستقیم ناشی از قرار داد

۲۵- اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد:

۱) مالک نمی تواند به خریدار رجوع کند
۲) مالک می تواند به خریدار رجوع کند
۳) مالک فقط در صورت عالم بودن خریدار به مغصوب مال حق رجوع به وی را دارد
۴) مالک فقط پس از رجوع به غاصب حق رجوع به خریدار را دارد

۲۶- اگر کسی مقداری گندم غصبی را در زمین غصبی بکارد و با آب غصبی آبیاری کند، محصول به چه کسی تعلق دارد ؟

۱) غاصب
۲) صاحب آب
۳) صاحب گندم
۴) صاحب زمین

۲۷- اگر ولی قهری در اموال مولی علیه مرتكب حیف و میل شود این حیف و میل چه اثری در وایت دارد ؟

۱) دادگاه ولی را عزل می کند
۲) دادگاه امین بر ولی تعیین می کند
۳) دادگاه نصب قیم می کند
۴) ولی منعزل می شود

۲۸- وقفی که به قصد اضرار دُیّان واقع شده باشد:

۱) باطل است
۲) صحیح است
۳) غير نافذ است
۴) قابل فسخ است

۲۹- اشتباه در ماهیت و نوع عقد:

۱) بی تأثیر در سرنوشت معامله می باشد.
۲) معامله را قابل فسخ می گرداند.
۳) موجب عدم نفوذ معامله است.
۴) موجب بطلان معامله است.

۳۰- در حقوق موضوعه ایران برای آن که توافق ها و ترافی ها معتبر و لازم الاتباع باشند …………

۱) کافی است که حتی به صورت یک عقد نامعین جلوه گر شوند
۲) باید حتماً به صورت یکی از عقود ازم تجلی پیدا کنند
۳) باید حتما در قالب یکی از عقود معین در آیند
۴) باید حتما به صورت شرط، ضمن یک عقد تملیکی منجز گنجانیده شود

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 21
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال 22
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال 23
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال 24
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 25
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 26
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 27
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال 28
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال 29
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 30
گزینه 1صحیح می باشد.