ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۴

۱- جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که ……….

۱) در قانون برای آن مجازات واقدامات تأمینی تعیین شده باشد.
۲) در قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده باشد.
۳) در قانون برای مجازات تعیین شده باشد
۴) خلاف موازین شرعی باشد.

۲- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان تتمیم مجازات به علت ارتکاب جرم ………. قابل اعمال است.

۱) عمدی
۲) عمدی غیر قابل گذشت
۳) اعم از عمدی یا غیر عمدی
۴) عمدی و محکومیت به تعزیر یا مجازات بازدارنده

۳- تخفیف مجازات به موجب ماده ۲۲ قانون مجازات اسامی عبارت است از تعیین مجازات به کمتر از ………

۱) حداقل
۲) حداکثر
۳) حداقل و یا تبدیل به مجازات نوع دیگر که مناسب تر به حال محكوم عليه است.
۴) حداقل و یا تبدیل به مجازات نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است

۴- اجرای کدام یک از احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست ؟

۱) مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند.
۲) مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.
۳) مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می نمایند
۴) هر سه مورد فوق

۵- تشدید مجازات در تکرار جرم مستلزم صدور حکم محکومیت…………….

۱) برای جرم قبلی است.
۲) به مجازات تعزیری ویا بازدارنده و اجرای آن است.
۳) به مجازات تعزیری و یا بازدارنده جرم قبلی است.
۴) به مجازات تعزیری و بازدارنده و شروع به اجرای آن است.

۶- به موجب ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است زیرا:

۱) مجنون، اراده، قصد و شعور ندارد
۲) مجنون در حکم وسیله است.
۳) مجنون نمی تواند مر تکب جرم شود.
۴) مجنون دارای اختلال دماغی است.

۷- حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورت وجود شرایط مذکور در بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود . بنابر این حوادث مذکور………..

۱) از علل موجّهه است.
۲) از معاذیر قانونی است.
۳) از عوامل رافع مسئولیت کیفری است.
۴) از معاذیر معاف کننده از مجازات است.

۸- کدام عبارت صحیح است ؟

۱) امر غیر قانونی آمر غیر قانونی جرم است.
۲) آمر غیر قانونی آمر قانونی جرم است.
۳) امر قانونی آمر قانونی از علل موجهه است.
۴) امر آمر قانونی از مصادیق حکم قانون است.

۹- وجه افتراق تعدد با تکرار جرم در ……….

۱) تعداد جرائم ارتکابی است.
۲) اجرای حکم قبلی است.
۳) نوع جرائم ارتکابی است.
۴) قطعیت احکام محکومیت جرائم قبلی است.

۱۰- کشتن کسی که محکوم به قصاص است اگر بدون اذن ………. موجب قصاص خواهد بود.

۱) ولی امر
۲) ولی دم
۳) ولی امر و ولی دم باشد.
۴) قاضی صادر کننده حکم باشد.

۱۱- کدام عبارت صحیح نیست ؟

۱) اکراه در قتل مجوز قتل نیست.
۲) قتل در حال مستی موجب قصاص است.
۳) هر گاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص نمی شود.
۴) قتل عمدی توسط دیوانه موجب ضمان عاقله است.

۱۲- اگر اولیاء دم متعدد و تعدادی از آنها بالغ و خواهان قصاص و تعدادی صغیر باشند اجرای قصاص موکول به ……….

۱) توافق کلیه اولیاء دم است
۲) پرداخت سهم صغار از سوی اولیاء دم بالغ است.
۳) پرداخت سهم دیه صغار از سوی اولیاء دم بالغ و رضایت اولیاء نابالغ است.
۴) رسیدن اولیاء دم نابالغ به سن بلوغ و توافق بر قصاص است

۱۳- ولی امر مسلمین در کدام مورد ولی دم مجنی علیه است ؟

۱) مجنی علیه صغير باشد
۲) مجنی علیه ولی نداشته یا شناخته نشود یا صغیر باشد.
۳) مجني عليه ولی نداشته یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد.
۴) مجنی علیه ولی نداشته یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد یا صغیر باشد.

۱۴- دیه قتل در صورتی که ………. در یکی از ماه های حرام یا در حرم معظمه واقع شود. موجب تغلیظ خواهد بود.

۱) صدمه و فوت هر دو
۲) صدمه منجر به فوت
۳) فوت ناشی از صدمه
۴) سبب فوت

۱۵- برای تحقق جرم قذف علاوه بر نسبت دادن زنا یا لواط، قذف شونده:

۱) باید به معنای آن آگاه باشد.
۲) به آنچه به او نسبت داده شده تظاهر ننماید.
۳) باید بالغ، عاقل، مسلمان و عفیف باشد.
۴) نیاز به هیچ شرطی ندارد.

۱۶- قتل ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی …………..

۱) خطئی است و دیه آن بر عهده عاقله است.
۲) شبیه عمد است و دیه آن بر عهده جانی است.
۳) خطئی است ولی دیه آن بر عهده جانی است.
۴) در حکم شبیه عمد است و دیه آن بر عهده عاقله است.

۱۷- هر گاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد هر یک از دو وسیله نقلیه:

۱) ضامن دیه سرنشینان خود خواهد بود
۲) به نسبت خطای ارتکابی ضامن دیه خواهد بود.
۳) ضامن نصف دیه تمام سرنشین خواهد بود
۴) ضامن دیه سرنشینان وسیله نقلیه دیگر است.

۱۸- اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره ………. خطرناک اتخاذ می کند.

۱) اشخاص
۲) مجرمین
۳) متهمین
۴) مجرمین و متهمین

۱۹- کلاهبرداری از سوی کارمندان دولت ………

۱) مطلقا موجب تشدید مجازات است.
۲) اگر با قصد اضرار به دولت باشد موجب تشدید مجازات است.
۳) اگر همراه با سوء استفاده از مقام و موقعیت باشد موجب تشدید مجازات است.
۴) اگر در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد موجب تشدید مجازات است.

۲۰- جزای نقدی در کدام مورد قابل تعليق نیست ؟

۱) با دیگر تعزیرات همراه باشد.
۲) تنها مجازات قانونی جرم باشد.
۳) حبس به جزای نقدی تبدیل شود.
۴) قانون خاصی آن را منع کرده باشد.

۲۱- در تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد:

۱) مجازات جرمی داده می شود که اشد است.
۲) برای هر یک مجازات جداگانه تعیین و مجازات اشد اجرا می شود .
۳) برای هر یک مجازات جداگانه تعیین و همه آنها اجرا می شود.
۴) در صورتی که برای مجموع آنها در قانون عنوان خاصی تعیین شده باشد مجازات جرم اشد اجراء می شود.

۲۲- کدامیک از موارد زیر جعل مفادی یا معنوی محسوب می شود ؟

۱) امر باطلی را صحیح یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن.
۲) چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دادن.
٣) تقریرات یکی از طرفین دعوی را تحریف کردن
۴) تمامی موارد فوق صحیح است.

۲۳- استمهال برای پرداخت وجه چک از سوی متهم تا قبل از ………. امکان دارد.

۱) صدور قرار وجه الضمان
۲) صدور حکم محکومیت
۳) خاتمه مدت محکومیت
۴) گذشت دارنده چک

۲۴- جرم صدور چک با محل در چه زمانی تحقق می یابد ؟

۱) زمان مراجعه به بانک
۲) زمان صدور چک
۳) زمان تقدیم شکایت کیفری
۴) زمان اخذ گواهی عدم پرداخت

۲۵- مستنبط از ماده ۷ قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلّی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰…….. به هریک از …….. دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد …….. مجازات خواهد شد. چنین است که احراز هویت متعاملين ………..

۱) جز با شناسنامه های جدید جرم است.
۲) بلامانع است ولی سند تنظیمی اعتبار ندارد.
۳) با گذرنامه و گواهینامه رانندگی و کارت شناسایی تخلف است.
۴) با شناسنامه های فاقد اعتبار جرم است.

۲۶- سردفتر اسناد رسمی با تبانی با خریدار در حین تنظیم سند رسمی می نویسد که تمامی ثمن معامله نقدا پرداخت شده و حال آنکه در واقع نصف ثمن معامله پرداخت شده است این جرم چه نوع جعلی است ؟

۱) جعل مادی
۲) جعل مفادی
۳) جعل معنوی
۴) گزینه های ۲ و ۳ هر دو صحیح است

۲۷- کسی که با علم به فقدان موجودی و با سوء نیت مبادرت به صدور چک می نماید ………

۱) عملش از مصادیق بارز صدور چک بلامحل است.
۲) مرتکب جرم صدور چک بلامحل نشده است.
۳) شروع به جرم صدور چک بلامحل نموده است.
۴) عمل وی جرم است ولی مجازات او موکول به درخواست دارنده چک است.

۲۸- اجرای کدامیک از مجازات های زیر منوط به مطالبه شاکی است ؟

۱) حد قذف
۲) مجازات کلاهبرداری
۳) مجازات توهین به کارمندان دولت
۴) مجازات سرقت تعزیری موضوع ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی

۲۹- جرم خیانت در امانت جرمی است:

۱) مستمر
۲) فاقد سوء نیت خاص
۳) مقید به نتیجه
۴) که انگیزه احراز شرط تحقق جرم است.

۳۰- تفاوت جرم افتراء و قذف:

۱) در کیفیت مجازات است.
۲) در وصف عمل انتسابی است.
۳) در عدم ضرورت اثبات صحت اسناد در قذف.
۴) در حق الناس بودن افتراء وحق الله بودن قذف است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 21
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال 22
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال 23
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال 24
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 25
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 26
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 27
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال 28
گزینه1صحیح می باشد.
پاسخ سوال 29
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال 30
گزینه 1صحیح می باشد.