ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۷

۱-هر کس می تواند سند خود را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده قرار داده و در……….

۱) اداره ثبت به امانت بگذارد و مسئول دفتر پس از ثبت مشخصات مورد امانت باید رسید آن را شامل نمره و مشخصات تسلیم نماید.
۲) در اداره ثبت با حضور نماینده دادگاه و با تنظیم صورت مجلس به امانت بگذارد و یک برگ رونوشت صورت مجلس مزبور را دریافت نماید.
۳) دفتر اسناد رسمی به امانت بگذارد و سردفتر پس از ثبت مشخصات رونوشت سند را تنظیم می نماید.
۴) دفتر اسناد رسمی به امانت بگذارد وسردفتر باید امضای امانت گذار را گواهی نماید.

۲- ملکی که به موجب تصمیم قطعی، غیر قابل افراز تشخیص می شود به تقاضای ………. فروخته می شود.

۱) خواهان برابر مقررات اجرای اسناد رسمی
۲) خواهان و به دستور رئیس ثبت محل وقوع ملک
۳) هر یک از شرکاء با صدور اجرائیه از طریق ثبت
۴) هر یک از شرکاء به دستور دادگاه

۳- انتقال سهم الشرکه در شرکت سهامی عام، ………… به عمل می آید.

۱) در دفتر اسناد رسمی و سپس در دفتر ثبت شرکت
۲) در دفتر سهام شرکت
۳) در دفتر اسناد رسمی
۴) دفتر ثبت شرکت و سپس در دفتر اسناد رسمی

۴- آگهی های ثبتی در هر یک از جراید…………. منتشر می گردد.

۱) حوزه ثبتی و یا نزدیک آن و یا مراکز
۲) حوزه ثبتی و روزنامه رسمی
۳) روزنامه رسمی و جراید مرکز کشور
۴) روزنامه رسمی و جراید مرکز استان

۵- دفتر ثبت توافق موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت، زیر نظر ………………. ثبت می شود.

۱) رئیس ثبت یا قائم مقام وی
۲) سردفتر و دفتریار
۳) نماینده ثبت و سردفتر
۴) هیئت حل اختلاف

۶- تنظیم اسناد مربوط به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، در دفترخانه نیاز به کسب مجوز از ………. ندارد.

۱) اداره دارائی
۲) سازمان آب و برق
۳) شهرداری
۴) مراجع دیگر

۷- رسیدگی و صدور رأی نسبت به شکایت از عملیات اجرائی، بوسیله …………………. به عمل می آید.

۱) دادگاه
۲) شورای عالی ثبت
۳) رئیس اداره ثبت
۴) هیات حل اختلاف

۸-پس از صدور رأی توسط هیأت حل اختلاف مبنی بر تأیید انتقال عادی، ………… و سند مالکیت صادر می شود.

۱) در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و ثبت دفتر اسناد رسمی
۲) در صورت لزوم در روزنامه آگهی
۳) مفاد آن در دفتر اسناد رسمی ثبت
۴) مفاد آن در روزنامه آگهی و ثبت دفتر اسناد رسمی شده

۹-معاملات اموال غیر منقول نسبت به اشخاص ثالث ، با ثبت در کدام دفتر اعتبار و رسمیت می یابد ؟

۱) نماینده املاک
۲) ثبت انتقالات
۳) ثبت اظهارنامه
۴) املاک

۱۰- چگونه استیفای طلب مرتهن در رهن کشتی به عمل می آید؟

۱) از طریق اداره کل اجرا مستقر در تهران با صدور اجرائیه
۲) از طریق مراجعه به دادگاه
۳) با صدور اجرائیه از دفتر خانه تنظیم کننده سند.
۴) با صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت حوزه تنظیم کننده سند

۱۱- در گواهی امضا افراد بیسواد …………

۱) اثر انگشت وی گواهی و به منزله گواهی امضا تلقی می شود.
۲) معرف، اثر انگشت وی را گواهی و امضا معرف گواهی می شود.
۳) نماینده دادگاه اثر انگشت وی را گواهی وامضا نماینده دادگاه گواهی می شود .
۴) نماینده ثبت اثر انگشت وی را گواهی و امضا نماینده ثبت گواهی می شود.

۱۲- سند مالکیت معارض در کدام مورد مصداق دارد ؟

۱) اصل ملک
۲) اصل ملک و حدود
۳) اصل ملک و حدود و حقوق ارتفاقی
۴) اصل ملک و حقوق ارتفاقی

۱۳- در صورتیکه محل اقامت متعهد در سند موافق واقع نباشد، اجرائیه و یا اخطاریه چگونه ابلاغ می شود ؟

۱) ظرف ۱۵ روز در دو نوبت در روزنامه کثیر الانتشار محل آگهی می شود.
۲) ظرف ۲۰ روز در روزنامه رسمی در یک نوبت آگهی می شود.
۳) ظرف ۲۴ ساعت در روزنامه کثیر الانتشار محل برای یک مرتبه آگهی می شود .
۴) ظرف ۴۸ ساعت در روزنامه کثیر الانتشار محل در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود.

۱۴- آراء هیأت نظارت برای ابلاغ…………….

۱) در محل های عمومی و معابر محل وقوع ملک الصاق می شود.
۲) در تابلو ثبت محل الصاق می شود.
۳) یک نوبت در روزنامه محلی آگهی می شود.
۴) یک نوبت در روزنامه رسمی آگهی می شود.

۱۵- هیأت نظارت مرکب از چه کسانی است؟

۱) رئیس ثبت شهرستان و دو نفر قاضی
۲) رئیس کل دادگستری و مدیر کل ثبت ویک سردفتر اسناد رسمی
۳) مدیر کل ثبت استان و قائم مقام وی و یک نفر قاضی
۴) مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام وی و دو نفر قاضی

۱۶- مدت اعتراض به اصل ملک از تاریخ انتشار اولین آگهی و مدت اعتراض نسبت به تحدید حدود از تاریخ تنظیم صورت مجلس، به ترتیب از راست به چپ چند روز است ؟

۱) ۳۰-۶۰
۲)۵۰-۲۰
۳)۶۰-۲۰
۴)۹۰-۳۰

۱۷- در موقع تنظيم صلح حقوق اموال شركتها و مؤسسات بیمه بایستی اجازه نامه کدام واحد را مطالبه کرد ؟

۱) اداره ثبت شرکتهای محل ثبت بیمه
۲) بیمه مرکزی ایران
۳) دیوان محاسبات
۴) وزارت دارائی

۱۸- آرای افرازی که از طریق ادارات ثبت صادر می شود ظرف مدت چند روز و در کجا قابل تجدید نظر است؟

۱) ۱۰روز، در دادگاه عمومی
۲) ۱۰روز، در هیأت حل اختلاف
۳) ۱۵روز، در شورای عالی ثبت
۴) ۲۰روز، در هیأت نظارت

۱۹- اسناد تنظیم شده در خارج از کشور مادامی معتبر است که به تأیید ………… برسد.

۱) اداره کل امور اسناد
۲) دارالترجمه
۳) دادگاه
۴) وزارت امور خارجه

۲۰- در معاملات با شرط وکالت خارج ……….

۱) ابتدا سند معامله و بعد وکالتنامه تنظیم می شود.
۲) ابتدا وکالتنامه وبعد سند معامله تنظیم می شود.
۳) باید شرط مزبور در همان سند قید شود.
۴) همزمان به صورت مجزی وکالتنامه و معامله تنظیم می شود .

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه3 صحیح می باشد.