ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۷

۱- در صورتیکه انتقال علامت در خارج به ثبت رسیده باشد……….

۱) با احراز انتقال توسط وزارت امور خارجه در دفتر اسناد رسمی ثبت می شود.
۲) باید مفاد انتقال در دفتر اسناد رسمی تایید گردد.
۳) به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد دلیل انتقال برای ثبت انتقال در ایران خواهد بود..
۴) مفاد آن در دفتر ثبت و به تایید نماینده اداره کل مالکیت صنعتی می رسد.

۲- ثبت علامت تجاری در ………. به عمل می آید.

۱) اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی
۲) با موافقت اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در واحد ثبتی مورد تقاضا
۳) با تصویب کمیسیون مربوطه در اداره ثبت مورد تقاضا
۴) بعد از استعلام از عدم سابقه ثبتی در واحد ثبتی مورد تقاضا

۳- حق الثبت اسناد در صورت انصراف متعاملین، مادامی قابل استرداد است که…….

۱) دفتر به امضای سردفتر و دفتریار نرسیده باشد.
۲) دفتر به امضای متعاملین نرسیده باشد.
۳) دفتر به امضای متعاملین و سردفتر و دفتریار نرسیده باشد.
۴) سند، ثبت دفتر نشده باشد.

۴- دفاتر گواهی امضا مجاز به تصديق صحت امضای کدام نوشته ها نیستند ؟

۱) اقراری
۲) اداری
۳) تعهدی
۴) مالی

۵- کانون سردفتران و دفتریاران بر حسب ………. تشکیل می شود.

۱) اساسنامه کانون فقط در تهران
۲) تعداد دفاتر و مقتضیات محلی هر استان
۳) تعداد اسناد تنظیمی و درآمد حاصله هر استان
۴) درآمد حاصله در هر استان

۶- مسئولین دفاتر نمی توانند شهادت چه کسی را بپذیرند ؟

۱) افراد ممنوع المعامله
۲) اقربای سردفتر
۳) خدمه اصحاب معامله
۴) زنان

۷-در هر حوزه ثبتی حسب پیشنهاد سازمان ثبت و موافقت رئیس قوه قضائیه، می توان حداکثر تا چند دفتر اسناد رسمی علاوه بر حد نصاب دایر کرد ؟

۱) دو
۲) سه
۳) چهار
۴) پنج

۸- هر کس به موجب سند رسمی یا عادی معامله معارض انجام دهد، به چند سال حبس محکوم می شود ؟

۱) دو تا سه
۲) دو تا پنج
۳) چهار تا هفت
۴) سه تا ده

۹-صدور ابلاغ مرخصی سردفتر برای خروج از کشور، موکول به ………… است

۱) ارائه گواهی عدم سو پیشینه
۲) اخذ گواهی عدم وجود پرونده انتظامی
۳) اخذ ضمانت از کانون سردفتران
۴) بازرسی و گواهی تصفیه حساب

۱۰-اعتبار رونوشت قيِّم نامه تهیه شده توسط دفاتر اسناد رسمی، ………. است

۱) بدون تایید دادگاه فاقد هر گونه اعتبار
۲) در حکم اسناد عادی
۳) در حکم اسناد رسمی
۴) فاقد هر گونه اعتبار

۱۱_هر گاه منافع مورد وثيقه به وثیقه گیرنده به اجاره واگذار شود، وصول اجرت المسمی چگونه است؟

۱) اجرائیه مطابق اسناد ذمه صادر می شود.
۲) اجرت المسمی در هنگام پرداخت دین محاسبه می شود.
۳) بعد از اخطار به وثیقه گیرنده وثیقه آزاد می شود.
۴) تا پرداخت اجرت المسمی اجرائیه صادر نمی شود .

۱۲- دفاتر ………. جزو دفاتر قانونی دفاتر اسناد رسمی است .

۱) دفتر املاک توقیف شده_دفتر ثبت موقوفات_ دفتر نماینده املاک
۲) دفتر نماینده املاک_ دفتر سپرده ها و دفتر راهنما
۳) دفتر راهنما_ دفتر در آمد و دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار
۴) دفتر املاک_ دفتر گواهی امضا و دفتر سپرده ها

۱۳- عضو قاضی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران، باید چند سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند ؟

۱) ۵
۲) ۸
۳) ۱۰
۴) ۱۵

۱۴- نمونه امضا سردفتر و دفتریار در کجا بایگانی می شود؟

۱) ثبت محل و کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت
۲) ثبت محل و سازمان ثبت
۳) دادگاه و ثبت محل
۴) دادگاه و ثبت محل و سازمان ثبت

۱۵- دفتر اسناد رسمی باید بوسیله نماینده کدام مرجع، تمام صفحات آن شماره گذاری و امضا شود ؟

۱) اداره دارائی محل
۲) دادگاه ( دادستان)
۳) ثبت محل
۴) کانون سردفتران و دفتریاران

۱۶- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله ………… مفاصا حساب عوارض مورد معامله را اخذ نمایند.

۱) قطعی
۲) قطعی و شرطی
۳) قطعی و سند وكالت
۴) قطعی و رهنی

۱۷- تبدیل وثیقه از پرداخت ………. معاف است.

۱) حق التحریر
۲) حق الثبت و حق التحریر
۳) حق الثبت
۴) نصف حق الثبت

۱۸- در صورت اختلاف بین سردفتر و دفتریار، ………. می شود.

۱) به پیشنهاد سردفتر، دفتریار تعویض
۲) طبق تشخیص کانون سردفتر یا دفتریار تعویض
۳) حسب پیشنهاد سردفتر و موافقت سازمان دفتریار تعویض
۴) کانون به موضوع اختلاف رسیدگی سپس متخلف تعقیب

۱۹- رفع اشتباه در عملیات تفکیکی مادامی در هیات نظارت انجام می شود که………

۱) سند انتقال تنظیم ولی ثبت دفتر املاک نشده باشد.
۲) سند انتقال تنظیم و یا ثبت دفتر املاک شده باشد.
۳) صورت مجلس مربوطه تکمیل و هزینه تفکیک پرداخت شده باشد.
۴) صورت مجلس مربوطه تکمیل و در اداره ثبت باقی باشد

۲۰- در انتقال اجرائیه، دفترخانه ………

۱) پیش نویس را طبق دستور اجرای ثبت تهیه و ثبت می نماید.
۲) پیش نویس را با حضور نماینده ثبت تهیه و ثبت می نماید.
۳) عین پیش نویس سند انتقال واصله از اجرا را ثبت می نماید.
۴) متن برگ لازم الاجرا را بعد از انقضای مدت اعتراض ثبت می نماید .

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه 4صحیح می باشد.