ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۷

۱- اعمال حقوقی صغیر غیر مميز:

۱) باطل است.
۲) صحیح است.
۳) غير نافذ است.
۴) قابل فسخ است.

۲- برای اداره اموال غایب مفقود الاثر ………….

۱) در هر حال باید توسط دادگاه یک امین معین شود.
۲) دادگاه تنها هنگامی به انتخاب امین مبادرت می کند که وی دارای ولی قهری یا قيم نباشد.
۳) دادگاه وی می تواند امین منصوب کند که وی برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده و کسی هم وجود نداشته باشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد.
۴) نزدیک ترین خویشاوندان یا به عبارت دیگر ورّاث او باید راساً با توافق یکدیگر یک نفر را از میان خود انتخاب کنند.

۳- در حقوق ایران تغییر نام کوچک……….

۱) بدون هیچ قید و شرطی برای یک بار در طول عمر شخص روا می باشد.
۲) در صورتی که از نام های ممنوع باشد و یا آن که دارنده آن نفعی عقلانی و مشروع در تغییر آن داشته باشد ممکن است.
۳) تنها به هنگامی که نام شخص از نام های ممنوع باشد امکان پذیر است.
۴) فقط وقتی که شخص تغییر جنسیت داده و دادگاه صالح نیز حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی وی صادر نموده باشد، مجاز است.

۴- اگر حکم مندرج در قانون مدنی را بر طبق قول مشهور فقهای امامیه تفسیر کنیم، آیا زن آبستن در عده وفات مستحق نفقه اس؟

۱) استحقاق نفقه ندارد.
۲) استحقاق نفقه برای خود ندارد ولی می تواند برای جنین مطالبه نفقه کند.
۳) فقط در صورتی مستحق نفقه است که در عقد نکاح شرط شده باشد.
۴) مستحق نفقه است.

۵- در مقایسه میان مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی کدام گزینه غلط است ؟

۱) اخلاق حکم می کند که میان درجه تقصیر و میان مسئولیت یعنی الزام به جبران خسارت تناسب وجود داشته باشد، در حالی که حقوق على الوصول از این اندیشه فارغ است.
۲) برای آن که انسان خود را در درگاه خداوند یا در پیشگاه وجدان شرمسار و درخور سرزنش احساس نماید، لازم است که کار ناشایست و ناپسند او برای دیگری زیانی به بار آورده باشد، ولی در مسئولیت مدنی ورود ضرر از شرایط تحقق مسئولیت نیست.
۳) گفتار یا کردار نکوهیده و درخور سرزنش و یا به دیگر سخن تقصیر شخص پایه و مبنای مسئولیت اخلاقی را تشکیل می دهد، ولی امروز مسئولیت مدنی در همه حال مبتنی بر تقصیر نیست.
۴) قلمرو مسئولیت اخلاقی نه تنها شامل گفتار و کردار شخص می شود که پندار او به منصه ی بروز و ظهور رسد و به صورت یک فعل یا ترک فعل متجلی گردد.

۶- در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مقنن………..

۱) زیان دیده را ملزم به اثبات تقصیر نوعی دارنده کرده است.
۲) زیان دیده را ملزم به اثبات تقصیر شخصی دارنده کرده است.
۳) تقصیر دارنده را مفروض انگاشته است.
۴) برای دارنده، یک مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت نوعی مقرر داشته است.

۷- اگر در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسئول باشد، در ارتباط با شرط رابطه سبیت، مسئولیت مباشر بیشتر منطبق با کدامیک از این نظریه ها می باشد؟

۱) نظریه سبب مقدم در تأثیر
۲) نظریه برابری اسباب و شرایط
۳) نظریه سبب متعارف و اصلی
۴) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه

۸- هر گاه مبیع عین کلی باشد و بایع مال معیوب تحویل دهد، چه ضمانت اجرائی به نفع مشتری وجود دارد ؟

۱) مشتری فقط حق فسخ دارد.
۲) مشتری حق مطالبه مثل یا قیمت مبیع را دارد
۳) مشتری می تواند اجبار به تسلیم مبیع سالم را بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار حق فسخ بیع را دارد .
۴) مشتری می تواند بیع را فسخ یا ارش مطالبه کند.

۹- متعهد وقتی می تواند متعهد له را مجبور کند تا قسمتی از موضوع تعهد را بپذیرد که ……….

۱) دادگاه به لحاظ وضعیت مدیون پرداخت قسمتی از دین را مقرر کرده باشد.
۲) فقط در صورتی که موضوع تعهد وجه نقد باشد.
۳) موضوع تعهد حين تأدیه در چند محل مختلف یافت شود.
۴) مدیون ادعا نماید که قادر به پرداخت دین خود به طور یک جا نمی باشد.

۱۰- عقد عینی وقتی کامل و لازم الاتباع است که ………

۱) ایجاب و قبول گفته شده باشد.
۲) عقد از مصادیق عقود لازم باشد.
۳) عقد از مصادیق عقود منجز باشد.
۴) قبض تحقق یافته باشد.

۱۱- خیار شرط فسخ معامله بدون تعیین مدت برای خیار چه اثری در معامله دارد؟

۱) تنها شرط باطل است.
۲) شرط و معامله باطل است
۳) شرط صحیح است.
۴) شرط غير نافذ است.

۱۲- عقد اجاره در چه صورتی کلاً باطل می گردد ؟

۱) زمانی که عین مستأجره معیوب گردیده و از قابلیت انتفاع خارج شود.
۲) وقتی که عین مستأجره از ید مستأجر خارج شده و شخصاً قادر به استرداد آن نباشد.
۳) وقتی که عین مستاجره قابلیت استفاده را از دست داده و امکان اعاده قابلیت استفاده وجود نداشته باشد.
۴) وقتی که قسمتی از عین مستأجره تلف شود.

۱۳-شخصی برای انعقاد یک قرارداد ایجاب خویش را برای طرف ارسال می دارد پس از وصول ایجاب به طرف و قبل از قبولی ایجاب کننده فوت می نماید. در این صورت :

۱) ایجاب از بین می رود.
۲) ایجاب به حال خود باقی بوده پس از اعلام قبولی قرارداد منعقد گردیده و دارای قدرت اجرائی می باشد.
۳) اگر قبول کننده از فوت موجب اطلاع نداشته و قبول خویش را اعلام نماید قرارداد منعقد می شود.
۴) اگر طرف ایجاب قبولی خویش را اعلام و ورثه موجب آن را تنفیذ نمایند قرارداد صحیح والا باطل است.

۱۴- کدامیک از نظریه هایی که درباره ی ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث عرضه گشته اند با حقوق ایران وفق می دهد؟

۱) نظریه اداره امور غیر
۲) نظریه تعهد یک طرفي
۳) نظریه تعهد مستقیم ناشی از قرارداد
۴) نظریه پیشنهاد

۱۵- در تفاوت عقد جایز و عقد لازم می توان گفت:

۱) عقد لازم عقدی است که برای طرفین لازم الاتباع است ولی عقد جایز لازم الاتباع نیست.
۲) عقد لازم جز در مواردی که قانون پیش بینی نموده قابل فسخ نیست ولی عقد جایز همواره قابل فسخ است.
۳) عقد لازم هر گز گسیخته نمی شود ولی عقد جایز قابل گسیختن است.
۴) عقد لازم فقط نسبت به طرفین قرارداد ولی عقد جایز نسبت به اشخاص ثالث نیز تسری می یابد.

۱۶- هر گاه غبن نتیجه اشتباهی باشد که در یکی از اوصاف اصلی مورد معامله رخ داده است:

۱) معامله صحیح نمی باشد.
۲) معامله در هر حال فقط قابل فسخ است.
۳) معامله در صورتی که غبن فاحش باشد فقط قابل فسخ است.
۴) هیچگونه اثری در سرنوشت عقد نمی تواند داشته باشد.

۱۷-قولنامه ای که متضمن تعهد به بیع مال غیر منقول باشد در حقوق ایران چه حکمی دارد ؟

۱) چون شرط ابتدایی محسوب می شود باطل است.
۲) فقط در صورتی صحیح است که طرفین به صحت آن اقرار کنند.
۳) فقط در صورتی صحیح است که به شکل سند رسمی باشد.
۴) صحیح است.

۱۸- در مقایسه حق عینی اصلی و حق عینی تبعی :

۱) در حق عینی اصلی صاحب حق نمی تواند به طور کامل یا ناقص از منافع مال استفاده کند
۲) دارنده حق عینی تبعی نمی تواند از منافع عين مرهونه استفاده کند و فقط نسبت به آن حق تقدم بر دیگر طلبکاران و حق تعقیب را پیدا خواهد کرد.
۳) حق عینی تبعی در صورت پرداخت دین از بین نمی رود.
۴) منافع عين وثیقه به دارنده حق عینی تبعی تعلق دارد

۱۹- وکالت در کدامیک از موارد زیر منفسخ می شود ؟

۱) هر گاه موکل از وکیل بخواهد که استعفا دهد.
۲) هر گاه وکیل در انجام امور وکالت تعلل ورزد.
۳) هر گاه وکیل مورد وکالت را انجام دهد.
۴) هرگاه موکل عملی که منافی با وکالت وکیل باشد انجام دهد.

۲۰- کدام گروه ذیل حاجب نقصانی مادر محسوب می شوند ؟

۱) یک برادر پدری و دو خواهر مادری
۲) دو برادر مادری
۳) دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر ابوینی
۴) چهار خواهر مادری

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه 3صحیح می باشد.