ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۷

۱- چنانچه طبيب قبل از انجام عمل جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کند با احراز عدم تقصير ضامن خسارت مالی………..

۱) است ولی ضامن خسارت جانی یا نقص عضو نیست.
۲) نیست ولی ضامن خسارت جانی یا نقص عضو است.
۳) جانی یا نقص عضو است.
۴) جانی یا نقص عضو خواهد بود.

۲- اثر توبه در مجازات های حدّی بجز قذف و محاربه به شرح زیر است:

۱) بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد است.
۲) حد را ساقط نمی کند ولی موجب تخفیف مجازات است.
۳) قبل و بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد است.
۴) قبل از اقامه شهادت موجب سقوط حد است.

۳- اکراه از نظر حقوق ایران نسبت به شخص مكرِه :

۱) تنها در قتل رافع مسئولیت کیفری است.
۲) در غير موارد قتل رافع مسئولیت کیفری است.
۳) در همه موارد رافع مسئولیت کیفری است.
۴) در هیچ موردی رافع مسئولیت کیفری نیست.

۴- اگر کسی در خارجه مرتکب قتل عمدی شود و مجازات این جرم درباره اش اجراء ودر خاتمه مدت مجازات به ایران بیاید و اولیای دم تقاضای قصاص نمایند شخص مزبور چه وضعیتی پیدا می کند ؟

۱) از لحاظ بیم تجری به حبس محکوم می شود.
۲) قابل قصاص نیست.
۳) با وجود تحمل مجازات حبس قابل تعقیب و مجازات نیست.
۴) در صورت ثبوت جرم به تقاضای اولیای دم به قصاص نفس محکوم می شود .

۵- در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری کدام گزینه صحیح است ؟

۱) قانون لاحق به طور کلی عطف به ماسبق نمی شود.
۲) احکام قطعی از شمول قانون لاحق خارج می باشند.
۳) اقدامات تأمینی به طور کلی عطف به ما سبق می شوند.
۴) قانون لاحق اگر تکمیلی باشد عطف به ما سبق می شود.

۶- چنانچه ( الف ) که فاقد گواهینامه رانندگی است، بدون اطاع مالک با اتومبیل وی رانندگی و با عابری تصادف و منتهی به فوت عابر شود :

۱) راننده مرتکب دو جرم رانندگی بدون پروانه وقتل در حکم شبه عمدی شده و مالک مسئولیت ندارد.
۲) راننده و مالک اتومبیل هر دو شریک جرم در قتل غیر عمدی هستند.
۳) راننده مرتکب قتل شبه عمدی ومالک اتومبیل معاون در قتل شبه عمدی است.
۴) راننده مرتکب جرم رانندگی بدون پروانه ومالک اتومبیل در حکم مباشر در قتل شبه عمدی است.

۷- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف باید درباره کسی که طبق قانون سابق به مجازات همان جرم محکوم شده چگونه عمل می شود ؟

۱) دادگاه صادر کننده حکم رأساً مجازات را تخفیف می دهد.
۲) با تقاضای محكوم عليه و ملحوظ داشتن قانون لاحق مجازات تخفیف داده می شود.
۳) محكوم عليه می تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید.
۴) قانون لاحق قابل عطف به ماسبق نیست.

۸- در قتل ناشی از رانندگی، وقتی قتل خطایي باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خطایی مرتکب نشده و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد :

۱) دولت مسئول پرداخت دیه است.
۲) راننده مسئول پرداخت دیه نیست.
۳) راننده به تنهایی مسئول پرداخت دیه است.
۴) عاقله مسئول پرداخت دیه مقتول است.

۹- آقای ( الف ) طفلی را که قادر به محافظت خود نبوده، در محلی که خالی از سکنه است رها نمود، ومنتهی به مرگ طفل شده است، اقدام مرتکب، ارتکاب جرم :

۱) از طریق فعل است.
۲) از طریق ترک فعل است.
۳) به صورت فعل ناشی از ترک فعل است.
۴) به صورت داشتن و نگهداری است.

۱۰- اگر محكوم عليه در حال تحمل کیفر حبس به جنون مبتلا شود چگونه اقدام می شود؟

۱) به تیمارستان یا بیمارستان روانی منتقل می گردد.
۲) تا خاتمه مدت محکومیت در حبس می ماند ولی حق شکایت برای او باقی است.
۳) از زندان خارج و آزاد می شود.
۴) با تأیید پزشک قانونی به بیمارستان روانی منتقل یا در محل مناسبی نگهداری می شود.

۱۱- فرض شروع به جرم در جرائم غیر عمدی ……………

۱) به علت وجود اراده در رفتار امکان پذیر است.
۲) منتفی و غیر ممکن است.
۳) همانند تهیه مقدمات تلقی و امکان پذیر است.
۴) همانند جرم عقیم تلقی و امکان پذیر است.

۱۲- اقدام کسی که یک نفر را به سرقت اموال دیگری تحریک می کند با کدام مورد از موارد زیر قابل تطبيق است ؟

۱) در صورت وقوع سرقت معاون جرم قابل تعزير به نظر دادگاه در کلیه جرائم
۲) معاونت در سرقت و به حداقل مجازات اصل جرم محکوم می شود.
۳) معاونت در سرقت ومستوجب تعزیر با نظر دادگاه یا حبس پیش بینی شده در قانون
۴) معاون جرم در صورت وقوع سرقت، مجازات تعزیری با نظر دادگاه یا حبس پیش بینی شده در قانون

۱۳- هر فعل یا ترک فعلی جرم شمرده می شود که………..

۱) در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.
۲) فقه جزایی آن را جرم محسوب کند و مستوجب کیفر باشد.
۳) قاضی آن را جرم بداند و مستوجب تعزیر باشد.
۴) مغایر با موازین شرع باشد.

۱۴- کسی که شروع به جرمی کرده، به میل خود آن را ترک و اقدام انجام شده جرم باشد :

۱) از معاذیر قانونی معافیت از مجازات استفاده می کند.
۲) از موجبات تخفیف برخوردار خواهد بود.
۳) به مجازات تکمیلی و تتمیمی محکوم می شود.
۴) مجازات او الزاماً تعلیق می شود.

۱۵- مرجع صدور حکم آزادی مشروط کدام است ؟

۱) دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی
۲) دیوان عالی کشور
۳) رئیس دادگستری به جانشینی دادستان
۴) رئیس قوه قضائیه

۱۶- اقدام به سقط جنین زنی که اصلاً حامله نبوده است چگونه جرمی است ؟

۱) تام
۲) عقيم
۳) محال
۴) شروع جرم

۱۷- توقیف غیر قانونی چه نوع جرمی است ؟

۱) مستمر
۲) مرکب
۳) به عادت
۴) آنی

۱۸- نمایندگان مجلس شورای اسامی دارای مصونیت ………. هستند.

۱) اداری
۲) ناشی از وظایف نمایندگی
۳) دیپلماتیک
۴) قضایی

۱۹- ارتکاب جرم یک نفر ایرانی در خارج از کشور مشمول ………. است.

۱) قوانین جزایی جمهوری اسامی ایران
۲) فقط قوانین جزایی محل وقوع جرم
۳) قوانین بین المللی
۴) از نظر صلاحیت مرجع قضایی طبق قانون ایران و از لحاظ کیفر مشمول مقررات محل وقوع جرم

۲۰- فردی که در نتیجه بازداشت توسط مراجع قضایی از حضور به موقع در واحد نظامی مربوط بازمانده است به علت……….

۱) وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری مجازات نمی شود
۲) معاذیر قانونی از مجازات معاف است.
۳) اضطرار مجازات نخواهد شد.
۴) موجه بودن غیبت تعقیب و مجازات نمی شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه 1صحیح می باشد.