ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۷

۱- در حقوق فعلی ایران کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

۱) با ملی شدن بانک ها، عملیات بانکی دیگر معاملات تجاری محسوب نمی شوند.
۲) با وجود ملی شدن بانک ها، عملیات بانکی کماکان معاملات تجاری محسوب می شوند.
۳) بانک های ملی شده، تاجر محسوب نمی شوند.
۴) قانون تجارت، راجع به تجاری بودن عملیات بانکی ساکت است.

۲- معامله بین تاجر و غیر تاجر …………..

۱) در صورتی که برای رفع حوائج تجارتی تاجر باشد، تجارتی می باشد.
۲) تجارتی می باشد.
۳) تجارتی نیست.
۴) تحت شرایط قراردادی تجارتی می باشد.

۳- حقوق تجارت ایران بر چه نظامی استوار است؟

۱) شخصی
۲) شخصی و موضوعی
۳) موضوعی
۴) نه شخصی و نه موضوعی

۴- طلبکاران شرکت تضامنی برای وصول مطالبات خود می توانند ………… مراجعه نمایند.

۱) قبل و بعد از انحلال شرکت به شرکاء
۲) قبل از انحلال شرکت، هم به شرکت هم به شرکاء
۳) بعد از انحلال شرکت به شرکاء
۴) فقط به شرکت

۵- در روابط بین شرکاء شرکت تضامنی، مسئولیت هر شریک نسبت به قروض شرکت :

۱) به نسبت سهم الشرکه اوست.
۲) تضامنی است.
۳) به میزان سهم الشرکه او است.
۴) نامحدود است و ربطی به سهم الشرکه او ندارد.

۶- در شرکت با مسئولیت محدود، شریک :

۱) تاجر نیست ولی شریک ضامن تلقی می شود.
۲) و شرکت ، مسئولیت تضامنی دارد.
۳) تاجر محسوب می شود و تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارد.
۴) تاجر نبوده و تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارد.

۷- مجمع عمومی با چه اکثریتی می تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید ؟

۱) با دو سوم آراء
۲) با سه چهارم آراء
۳) با هیچ اکثریتی
۴) با اکثریت عددی شرکاء که صاحب سه چهارم سرمایه شرکت باشند.

۸- محدود کردن اختیارات مدیران شرکت سهامی در اساسنامه شرکت :

۱) از لحاظ روابط مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده، در مقابل اشخاص ثالث باطل است.
۲) نسبت به اشخاص ثالث معتبر بوده، نسبت به صاحبان سهام باطل است.
۳) نسبت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر است.
۴) نسبت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

۹- مدیر عامل شرکت سهامی :

۱) در عین حال نمی تواند رئیس هیأت مدیره شرکت باشد.
۲) فقط با تصویب سه چهارم آراء اعضای هیأت مدیره می تواند رئیس هیأت مدیره گردد.
۳) با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی می تواند رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد.
۴) با تصویب دو سوم آراء حاضر در مجمع عمومی می تواند رئیس هیأت مدیره گردد.

۱۰- در مجمع عمومی عادی شرکت سهامی:

۱) تصمیمات به اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
۲) تصمیمات به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
۳) تصمیمات به اکثریت سه چهارم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
۴) تصمیمات به اکثریت حداقل نصف كل سرمایه معتبر خواهد بود.

۱۱- سود قابل تقسیم، عبارتست از :

۱) سود خالص منهای زیان سالهای قبل و اندوخته قانونی
۲) سود خالص منهای زیان سالهای قبل و اندوخته ها، سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده
۳) درآمد حاصل در همان سال منهای اندوخته قانونی و اندوخته اختیاری و مالیات
۴) درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها

۱۲- افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص از طریق :

۱) انتقال سود تقسیم نشده به سرمایه شرکت ممنوع است.
۲) انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت ممنوع است.
۳) تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد مجاز نیست.
۴) انتقال اندوخته های اختیاری و قانونی به سرمایه شرکت مجاز است .

۱۳- تصميمات مجمع عمومی مؤسس شرکت سهامی عام در کدام صورت معتبر خواهد بود؟

۱) اکثریت آراء نصف پذیره نویسان شرکت
۲) اکثریت دارندگان نصف سرمایه شرکت
۳) اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی
۴) اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی

۱۴- شرکت سهامی عام با تصویب کدام یک از ارکان می تواند سهام ممتاز ترتیب دهد ؟

۱) فقط مجمع عمومی مؤسس
۲) فقط مجمع عمومی عادی
۳) فقط مجمع عمومی فوق العاده
۴) مجمع عمومی مؤسس یا مجمع عمومی فوق العاده

۱۵- در شرکت سهامی، امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود…………

۱) هیچگونه مسئولیتی را برای پذیره نویس ایجاد نمی کن
۲) فقط مستلزم قبول اساسنامه شرکت است.
۳) مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی شرکت است.
۴) مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی مؤسس شرکت است.

۱۶- شخص ثالثی که وجه برات اعتراض شده را پرداخته ,……………….

۱) دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
۲) دارای برخی از حقوق و وظایف دارنده برات است.
۳) حق رجوع به صادر کننده برات را ندارد.
۴) فقط حق رجوع به صادر کننده برات را دارد.

۱۷-هر گاه برات بی وعده قبول شود، ظرف چه مدتی وجه آن باید پرداخت شود ؟

۱) فوراً
۲) ۲۴ ساعت
۳) ۳ روز
۴) مدت معقول

۱۸- وجود چک در دست صادر کننده آن…………

۱) فقط دلیل پرداخت وجه آن است.
۲) فقط دلیل انصراف شاکی از شکایت است.
۳) دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است.
۴) دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود.

۱۹- شخصی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده است ………

۱) دارنده چک محسوب نمی شود.
۲) حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
۳) حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد .
۴) هیچگونه حقی ندارد.

۲۰-کدام مورد، دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد ؟

۱) فقط فوت محال عليها
۲) فوت محال عليه، ورشکستگی او و اعتراض نکولی
۳) فقط فوت محال عليه و ورشکستگی او
۴) فقط فوت محال عليه و اعتراض نکولی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه 2صحیح می باشد.