ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۸

۱- به استناد سند انتقال، تبدیل اسناد مالکیت مشاعی، در صورت ……… به یک جلد بلامانع است.

۱) ششدانگ
۲) ششدانگ یا کمتر
۳) کمتر از ششدانگ با موافقت سایر مالکین
۴) کمتر از ششدانگ با تنظیم اقرارنامه

۲- چه موقع اجرائیه از طریق دفتر اسناد رسمی صادر می شود ؟

۱) مدرک طلب بستانکار، قبوض اقساطی بر اساس سند رسمی باشد.
۲) بستانکار ضمن صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی، بخواهد مال مدیون را حراج کند.
۳) بستانکار ضمن صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی، بخواهد مال مدیون را توقیف کند.
۴) بستانکار دارنده قبوض اقساطی، از شرط مندرج در سند استفاده کند.

۳- ماده ۱۴۷ أصاحی قانون ثبت. برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی است که ………احداث گردیده است.

۱) تا ۱/۱/۱۳۶۵
۲) بعد از انقلاب
۳) تا ۱/۱/۱۳۷۰
۴) پنج سال قبل از تصویب قانون

۴- در اسناد مالکیت معارض، دادگاه پس از رسیدگی سندی را که ………… باطل می نماید.

۱) موخر صادر شده
۲) هیأت نظارت معارض تشخیص داده
۳) دارنده آن تصرف ندارد
۴) جریان ثبتی آن صحیح انجام نشده

۵- در صورتیکه هیأت حل اختلاف رأی بر تأیید قولنامه عادی بین افراد صادر نماید، نحوه اقدام چگونه است؟

۱) بدون تنظیم سند انتقال، سند مالکیت صادر می شود.
۲) سردفتر به نمایندگی از فروشنده، سند انتقال را امضا و سند مالکیت صادر می شود.
۳) نماینده اجرا سند انتقال را امضا و سند مالکیت صادر می شود.
۴) نماینده دادگاه سند انتقال را امضا و سند مالکیت صادر می شود.

۶- برای اجرای برنامه های عمرانی خود، وزارتخانه ها می توانند املاک را ………. تملک نماید.

۱) به قیمت عادله
۲) به قیمت تمام شده
۳) به تقویم دولتی ( قیمت منطقه ای)
۴) به قیمت پایه و مبلغ مزایده

۷- حقوق هر مالی در کدام قسمت از آپارتمانها غير قابل تفکیک است ؟

۱) اختصاصی
۲) مشترکات
۳) اختصاصی و مشترکات
۴) اختصاصی و مشترکات به صورت مجزا از یکدیگر

۸- ملکی که در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۷۸ اظهارنامه آن پذیرفته شده، تاریه انتشار آگهی نوبتی آن کدام است؟

۱) ۱/۲/۱۳۷۸ و ۱/۳/۱۳۷۸
۲) ۱۰/۲/۱۳۷۸ و ۱۰/۳/۱۳۷۸
۳) ۱/۳/۱۳۷۸ و ۱/۴/۱۳۷۸
۴) ۱/۵/۱۳۷۸ و ۱/۶/۱۳۷۸

۹- اعتراض داخل مدت نسبت به حدود، اعتراضی است که از تاریخ ………. روز تسلیم شود.

۱) انتشار آگهی تحدید حدود، به مدت ۹۰
۲) آگهی تحدید حدود، به مدت ۶۰
۳) تطبیق با مجاورین، به مدت ۲۰
۴) تنظیم صورت مجلس تحدید حدود، به مدت ۳۰

۱۰- معاملات راجع به املاکی که ثبت آن اجباری است، چنانچه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود. در کدام یک از مراجع زیر پذیرفته نمی شود ؟

۱) ادارات و بانکها
۲) ادارات و محاکم
۳) ادارات ثبت اسناد، دارائی و امور اقتصادی
۴) ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی

۱۱- کدامیک از افراد زیر حق اعتراض به املاک مندرج در آگهی نوبتی را دارند ؟

۱) مالکین مشاع
۲) مجاورین
۳) تمام افراد
۴) اهالی ساکن محل وقوع ملک

۱۲- تفکیک آپارتمانها با توجه به ………… انجام می شود.

۱) گواهی پایان کار صادره شهرداری ها و مقررات تملک آپارتمانها
۲) گواهی سازمان مهندسی مبنی بر رعایت مقررات تملک آپارتمانها
۳) نقشه مصوب شهرداری ها موضوع ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها
۴) نقشه مصوب شورای عالی شهرسازی و مقررات تملک آپارتمانها

۱۳- قبل از انجام معامله نسبت به اراضی شهری، باید از ………. استعلام گردد.

۱) اداره کشاورزی
۲) وزارت مسکن و شهرسازی
۳) هیأت هفت نفره
۴) مدیریت اراضی

۱۴- چه موقع آرای قابل تجدید نظر هیأت نظارت، در شورای عالی ثبت مطرح می شود ؟

۱) اعتراض ظرف مدت مقرر به شورای عالی ثبت تسلیم شده باشد.
۲) در مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض شده باشد.
۳) مادامی که رأی به اجرا در نیامده باشد.
۴) معترض در مدت مقرر در آگهی اعتراض نماید.

۱۵- عملیات ثبتی در صورتی که معترض طبق حکم نهایی حاکم شود، چگونه است ؟

۱) آگهی نوبتی و تحدید حدود به نام محکوم له تجدید می شود.
۲) به نام محکوم له آگهی نوبتی تجدید می شود
۳) تقاضای ثبت باطل و نام محکوم له اظهارنامه پذیرفته می شود
۴) محكوم له جانشین مستدعی ثبت می شود.

۱۶- اعتراض به دستور اجرا به وسیله ………. رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود.

۱) دادگاه
۲) مدیر ثبت
۳) مدیر کل ثبت استان
۴) هیأت نظارت

۱۷) معترضین علاوه بر تسلیم اعتراض در موعد مقرر مندرج در آگهی، باید ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض:

۱) در دادگاه طرح دعوی نمایند.
۲) مدارک و مستندات خود را پیرو اعتراض تنظیم نمایند.
۳) مدارک و مستندات خود را به انضمام قبض رسید اعتراض به اداره کل تسلیم نمایند.
۴) مدارک و مستندات خود را جهت صدور رأی به محقق ثبت تسلیم نمایند.

۱۸- در صورت تقاضا، عرصه ملک ……………… تفکیک و به مالک اعیان منتقل می شود.

۱) با رعایت مقررات مربوط به آپارتمان ها
۲) با تبعیت از حدود اعیان
۳) طبق نقشه مصوب به شهرداری
۴) طبق خاتمه بنای صادره از شهرداری ها

۱۹- مدت پرداخت دین در اسناد شرطی چقدر است ؟ از تاریخ ……………..

۱) سر رسید بدهی، ده روز
۲) درخواست صدور اجرائیه، ده روز
۳) ابلاغ اجرائیه، ده روز
۴) انتشار آگهی حراج، ده روز

۲۰- مطالعه دفتر ثبت شرکتها، برای ………. آزاد است.

۱) فقط فرد ایرانی
۲) فرد ایرانی و خارجی
۳) فقط افراد ذینفع
۴) هر فرد با اخذ مجوز از مراجع قضائی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه3 صحیح می باشد.