ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۸

۱- در شرکت تضامنی، شریک:

۱) نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکاء
۲) نمی تواند سهم خود را منتقل کند مگر با موافقت مدیر عامل شرکت.
۳) نمی تواند سهم خود را مستقیماً به هر کسی منتقل کند.
۴) می تواند سهم خود را فقط به شریک دیگری از همان شرکت منتقل کند.

۲- در شرکت با مسئولیت محدود، انتقال سهم الشرکه:

۱) با نوشته عادی امکان پذیر است.
۲) با سند رسمی به عمل می آید.
۳) با تصویب هیأت مدیره شرکت مقدور است.
۴) صرف موافقت مجمع عمومی شرکت کافی است.

۳- انحلال شرکت سهامی در هر موقع در صلاحیت:

۱) هیات مدیره است.
۲) مجمع عمومی مؤسس است.
۳) مجمع عمومی عادی است.
۴) مجمع فوق العاده صاحبان سهام است.

۴- کدامیک از شرکت های تجاری می تواند اوراق قرضه منتشر نماید ؟

۱) شرکت تعاونی
۲) شرکت سهامی خاص
۳) شرکت سهام خاص
۴) کلیه شرکت های تجاری

۵- مسئولیت حقوقی صادر کننده چک یا سفته با ظهر نویس در مقابل دارنده آن چنانچه در موعد قانونی واخواست شده باشد چه نوع مسئولیتی است ؟

۱) انفرادی
۲) تضامنی
۳) مشترک
۴) توأم با مسئولیت کیفری

۶- درخواست اعسار از شرکت تجارتی :

۱) در موارد خاص پذیرفته می شود.
۲) در صورت اعلام به موقع پذیرفته می شود.
۳) به شرط پیش بینی در اساسنامه پذیرفته می شود.
۴) مطلقاً پذیرفته نمی شود.

۷- سرمایه شرکت سهامی عام در موقع تأسیس نباید از مبلغ:

۱) یک میلیون ریال کمتر باشد.
۲) سه میلیون ریال کمتر باشد.
۳) پنج میلیون ریال کمتر باشد.
۴) ده میلیون ریال کمتر باشد.

۸- کدامیک از عبارات زیرصحیح است ؟

۱) معاملات اموال غیر منقول در هیچ صورت، تجارتی محسوب نمی شود.
۲) معاملات اموال غیر منقول اگر بین دو تاجر باشد، تجاری محسوب می شود.
۳) معاملات اموال غیر منقول اگر به قصد فروش باشد تجاری محسوب می شود .
۴) معاملات اموال غیر منقول در هر حال تجاری محسوب می شود.

۹- عیب سهم بی نام چیست ؟

۱) از سرعت فعل و انفعال بر خوردار نیست.
۲) اتباع خارجی نمی توانند سهم بی نام را خریداری کند.
۳) در بازار بورس نمی توان خرید و فروش کرد.
۴) به هنگام مفقود شدن و سرقت و خیانت در امانت، اثبات مالکیت آن دشوار است.

۱۰- اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده:

۱) شریک یا شرکای ضامن است.
۲) شریک یا شرکای با مسئولیت محدود است.
۳) شرکای ضامن و شرکای با مسئولیت محدود است.
۴) شخص مدیر عامل که از خارج شرکت انتخاب شده است

۱۱- شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که:

۱) نصف سرمایه نقدی تأدیه و نصف دیگر آن تعهد شده باشد.
۲) نصف سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه که غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
۳) تمام سرمایه نقدی تأدیه و لزومی به تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی نیست.
۴) تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

۱۲- از تاریخ صدور حکم قطعی ورشکستگی تاجر. هر کس نسبت به وی دعوای حقوقی داشته باشد باید:

۱) عليه شخص تاجر ورشکسته مطرح کند.
۲) عليه مدیر تصفیه اقامه کند.
۳) علیه مدیر تصفیه و ناظر اقامه کند.
۴) عليه اداره ورشکستگی اقامه کند.

۱۳- حق العمل کار کیست ؟

۱) کسی است که به اسم خود و به حساب خود معامله می کند.
۲) کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری، معاملاتی کرده بدون آنکه وجهی دریافت کند.
۳) کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری، معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.
۴) کسی است که به اسم دیگری و به حساب دیگری معامله می کند.

۱۴- در تعریف سهم شرکت سهامی گفته شده است که:

۱) قسمتی از سرمایه که مشخص تعهدات صاحب آن در شرکت سهامی است.
۲) قسمتی از سرمایه که مشخص منافع صاحب آن در شرکت سهامی است.
۳) قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت صاحب آن در شرکت سهامی است.
۴) قسمتی است در سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن شرکت سهامی باشد.

۱۵- تاجری که نتواند قروض خود را به بستانکار تأدیه، مکلف است:

۱) ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض حاصل شده است توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و كلیه دفاتر تجارتی را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
۲) ظرف ده روز از تاریخ وقفه، توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اعلام نماید.
۳) ظرف پنج روز از تاریخ وقفه، مراتب را به دفتر دادگاه محل اقامت بیشترین تعداد پستانکاران خود اعلام نماید
۴) پس از اعلام بستانکاران کلیه مدارک و دفاتر تجارتی خود را به دادگاه محل اقامت خود تسلیم نماید.

۱۶- کدامیک از تعاریف ذیل در مورد تعریف شرکت سهامی، صحیح است ؟

۱) شرکتی است که مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
۲) شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
۳) شرکتی است که به سهام متعدد تقسیم شده و صاحبان سهام مسئول هستند.
۴) شرکتی است که صاحب سهام تا مبلغ اسمی سهام مسئولیت دارند.

۱۷- برای تأسیس شرکت سهامی عام از نظر سرمایه لازم است:

۱) مؤسسین سی درصد سرمایه را تعهد کرده، لااقل ده درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی نزد یکی از بانکها بسپارند.
۲) مؤسسین پنجاه درصد سرمایه را تعهد کرده، لااقل یک درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی نزد یکی از بانکها بسپارند
۳) مؤسسین بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده. لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها بسپارند.
۴) مؤسسین بیست درصد سرمایه شرکت را تعهد کرده و لااقل سی درصد مبلغ تعهد شده را در بانک تودیع کننده در بانک تودیع کنند.

۱۸- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت:

۱) به منزله مفاصا حساب مدیران، برای همان دوره مالی می باشد.
۲) به هیچ وجه مفاصا حساب برای مدیران برای همان دوره محسوب نمی شود.
۳) قطعی نبوده و هر یک از مدیران می توانند از آن عدول کنند.
۴) مانع از رجوع هر یک از مدیران به دادگاه در مورد رسیدگی به اعتراض خود نمی باشد.

۱۹- هر تاجر ورشکسته، زمانی اعاده اعتبار می نماید که:

۱) بیش از سه چهارم دیون خود را با کلیه مخارجی که به آن تعلق گرفته است بپردازد.
۲) کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد.
۳) نصف دیون خود را نقداً پرداخته و نصف دیگر را متعهد شود.
۴) در صورتی که تعهدات لازم به اداره تصفیه و ورشکستگی بسپارد.

۲۰- دفتر کل، دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را:

۱) لااقل ماهی یک بار از دفترهای خود استخراج بدان منتقل نماید.
۲) لااقل هر دو هفته یک بار از دفتر روزنامه استخراج نماید.
۳) لااقل هفته ای یک بار از دفتر روزنامه استخراج در آن دفتر به طور خلاصه ثبت نماید.
۴) از دفاتر خود استخراج نموده به طور خلاصه در آن دفتر ثبت نماید.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه 3صحیح می باشد.