ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۸

۱- کدام یک از تعاریف ذیل در مورد تعزیر صحیح است ؟

۱) مجازاتی است که بوسیله سازمان تعزیرات حکومتی تعیین می شود.
۲) عقوبتی است به وسیله قوه مقننه تعیین شده است.
۳) تأدیب یا عقوبتی است که نوع آن در شرع تعیین شده است.
۴) تأديب و يا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.

۲- عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی به کدام ترتیب است؟

۱) پس از پیشنهاد وزیر دادگستری با مقام رهبری است
۲) پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.
۳) با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه است
۴) با پیشنهاد رئیس زندان و موافقت وزیر دادگستری است.

۳- بازرگانی که ورشکست شده است آیا قابل تعقیب کیفری است ؟

۱) در صورتی که مرتکب تقلب یا تقصیر شده باشد قابل تعقیب کیفری است.
۲) بازرگان ورشکسته نیز به هر حال قابل تعقیب کیفری است.
۳) بازرگان ورشکسته مطلقاً قابل تعقیب کیفری نیست
۴) وقتی قابل تعقیب کیفری است که تعدادی از بستانکاران وی تقاضای تعقیب کیفری او را کرده باشند.

۴- اگر کسی به وسیله تلفن برای اشخاص ایجاد مزاحمت بکند دادگاه با مزاحم به چه ترتیبی برخورد می کند؟

۱) مزاحم را به تحمل شلاق محکوم می کند
۲) دستور قطع تلفن او را صادر می کند.
٣) او را به حبس محکوم می کند.
۴) او را به اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات وحبس محکوم می کند

۵- اگر شخصی با پرتاب سنگ به گروهی از دانش آموزان صدمه بزند و موجب سلب آرامش عمومی نیز بشود دادگاه چه مجازاتی برای این شخص تعیین می کند؟

۱) به مجموع دیه مصدومین و شلاق محکوم می کردند
۲) به مجموع دیه مصدومین و حبس و شلاق محکوم می کند.
۳) فقط به دیه مصدومین محکوم می کند که صدمه او بیشتر است
۴) به حبس و دیه مصدومین محکوم می کند که صدمه او بیشتر است.

۶- شروع به عمل ارتشاء اگر مقدمات انجام شده خود جرم نباشد مجازات آن چیست ؟

۱) بین حداقل و حداکثر مجازات با حفظ اختیار دادگاه
۲) کمتر از حداقل مقرر برای ارتشاء
۳) در هر مورد حداقل مجازات مقرر برای آن مورد
۴) مجازات ندارد

۷- دیه هر یک از دنده هایی که در پهلوی چپ و محیط به قلب است عبارت است از:

۱) ده دینار
۲) بیست و پنج دینار
۳) یک دوازدهم دیه کامل
۴) ده درصد دیه کامل

۸- هرگاه براثر امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود چه کسی مسئول است ؟

۱) آمر و مأمور مسئولند.
۲) آمر مسئول است.
۳) مأمور مطلقاً مسئول نیست
۴) فقط مأمور مسئول است.

۹- شخصی در حال شرب خمر به وسیله ضابطان دادگستری دستگیر می گردد در رسیدگی هایی که به عمل می آید ثابت می شود که وی سه بار دیگر مرتکب زنای غير محصن شده بدون اینکه حد زناهای قبلی درباره او جاری شده باشد، در این صورت دادگاه رسیدگی کننده به عنوان اجرای حدود باید او را به ………. ضربه شاق محکوم می کند.

۱) سیصد و هشتاد
۲) سیصد
۳) یکصد و هشتاد
۴) یکصد

۱۰- تعليق مجازات در کدام موارد جایز است ؟

۱) در بعضی از تعزیرات
۲) در همه انواع قصاص
۳) در همه انواع دیات
۴) در کلیه تعزیرات

۱۱- سارقی پس از سپردن اموال مسروقه به یکی از انبارهای وزارت راه فوت می کند انباردار به علت فقدان سوء نیت از اتهام اختفای اموال مزبور بی گناه شناخته می شود با توجه به صدور قرار موقوفی تعقیب سارق و حکم برائت انباردار اتخاذ تصمیم در مورد استرداد اموال مسروقه با کدام یک از مقامات و مراجع ذیل است ؟

۱) با وزیر راه و ترابری است.
۲) به تصمیم یکی از دادگاههای هم عرض دادگاه صادر کننده حکم برائت
۳) با رئیس نیروی انتظامی منطقه است.
۴) با دادگاه صادر کننده حکم برائت است.

۱۲- یکی از مأموران سیاسی کشور ترکیه داخل هواپیمای متعلق به خطوط هوایی کشور فرانسه ضمن عبور هواپیما از قلمرو فضای ایران با ضربه چاقوی یکی از مسافران به شدت مجروح می شود پس از فرود در کشور پاکستان می میرد، رسیدگی به اتهام قتل با مقامات قضایی کدام یک از کشورهای ذیل است ؟

۱) ایران
۲) پاکستان
۳) ترکیه
۴) فرانسه

۱۳- چنانچه زنا فقط موجب حد جلد باشد با:

۱) شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.
۲) شهادت چهار زن عادل ثابت می شود.
۳) شهادت یک مرد و سه زن عادل ثابت می شود
۴) شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل ثابت می شود.

۱۴-در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات کدامیک از مراجع ذیل است:

١) دادگاه تجدید نظر استان
۲) دادگاه جانشین دادگاه صادر کننده حکم
۳) دیوان عالی کشور به درخواست رئیس کل دادگستری
۴) نزدیکترین دادگاه به دادگاه صادر کننده حکم

۱۵- چه شرایطی لازم است تا شخص که نفقه زن خود را نپرداخته است مجازات شود ؟

۱) استطاعت مالی زوج و تمکین زن
۲) تمکین زن
۳) عدم استطاعت مالی زوجه
۴) استطاعت مالی زوج

۱۶- مجازات کدام یک از جرائم ذیل حد است؟

۱) جعل
۲) ربودن اشخاص
۳) قذف
۴) کلاهبرداری

۱۷- یکی از مدیران شرکت تجارتی غیر دولتی از اموال شرکت حیف ومیل نموده است عمل وی مشمول کدام یک از عناوین ذیل است ؟

۱) اختلاس
۲) سرقت
۳) خیانت در امانت
۴) کلاهبرداری

۱۸- تسبیب در قتل مستوجب کدام یک از عناوین ذیل است ؟

۱) نفی بلد
۲) قصاص
۳) حبس بیشتر از ده سال
۴) پرداخت دیه

۱۹- زنای زن محصنه با نابالغ موجب ………. است.

۱) حد رجم
۲) حد تازیانه
۳) حد قتل
۴) تعزیر

۲۰- صدور حکم آزادی مشروط، منوط به پیشنهاد کدام یک از مراجع ذیل است ؟

۱) ریاست کل دادگستری استان
۲) دادستان کل کشور
۳) سازمان زندان ها و تأیید دادستان و یا ناظر
۴) قاضی صادر کننده حکم

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه 3صحیح می باشد.