ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۸

۱- اگر پدر و مادر حیوانی متعلق به دو مالک مختلف باشد آن حیوان متعلق به کیست ؟

۱) به کسی که مالک پدر است.
۲) به کسی که مالک مادر است.
۳) به مالک پدر و مادر به نحو اشاعه و به تساوی
۴) به مالک پدر و مادر به نحو اشاعه و به نسبت دو سوم و یک سوم

۲- در مالکیت اثاث موجود در اقامتگاه زن و شوهر اختلاف شده است و هیچ یک از دو طرف دعوی دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد . در این فرضیه مالک چگونه معین می شود ؟

۱) آن چه عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آن چه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و بقیه مشترک بین زوجین محسوب است مگر این که خلاف این ترتیب ثابت شود.
۲) اثاث مورد اختاف به زن تعلق دارد مگر این که دلیلی بر خلاف آن ثابت شود.
۳) اثاث مورد اختاف به شوهر تعلق دارد مگر این که خلاف آن ثابت شود.
۴) اثاث موجود در خانه متعلق به کسی است که مالک خانه است.

۳- اگر مالک عینی که حق انتفاع از آن را به دیگری داده است عین را بفروشد وضع حقوقی این معامله و حق انتفاع چگونه است ؟

۱) معامله ( فروش ) فضولی است و هیچ اثری در حق انتفاع ندارد
۲) فروش عین باعث بطلان حق انتفاع می شود
۳) بیع عین نافذ است و خریدار حق فسخ دارد
۴) بیع نافذ است و خریدار جاهل به تعلق حق انتفاع به دیگری حق فسخ دارد

۴- قبض مالی که به غير محصور( مانند فقرا) وقف شده است با کیست ؟

۱) در وقف بر غير محصور قبض شرط صحت نیست
۲) قبض در وقف بر غير محصور در هر حال با حاکم است
۳) قبض با یکی از افراد غیر محصور کافی برای تحقق وقف است
۴) قبض با متولی است و در صورت نبودن یا مجهول بودن متولی با حاکم

۵- در سند انتقال ملکی از پدر بزرگ به نوه صغير خود شرط می شود که انتقال گیرنده ( مولی علیه ) تا رسیدن به سن رشد حق معامله کردن به آن مال را ندارد .اثر این شرط و نفوذ آن تا چه اندازه است ؟

۱) شرط خلاف قانون و باطل است
۲) شرط و عقد صحیح است اما ولى قهری ( پدربزرگ ) را از تصرف در مال مولی عليه منع نمی کند
۳) شرط و عقد هر دو صحیح است و ولی قهری ( پدر بزرگ) باید آن را اجرا کند و نمی تواند مال مولی علیه را انتقال دهد
۴) شرط به دلیل محروم ساختن انتقال گیرنده از حق مالکیت خلاف مقتضای عقد است و شرط و عقد هر دو باطل است

۶- در سند فروش خانه ای شرط می شود که خریدار نفقه برادر صغیر خود را تا ده سال بپردازد و خریدار از پرداخت نفقه خودداری می کند . در این فرض ضمانت اجرا تخلف از شرط در رابطه دو طرف چیست ؟

۱) فروشنده در اثر تخلف خریدار از اجرای شرط حق فسخ دارد
۲) فروشنده اختیار دارد که بیع را فسخ کند یا الزام فروشنده را از دادگاه بخواهد
۳) فروشنده می تواند اجبار خریدار را به اجرای شرط بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار او حق فسخ دارد
۴) فروشنده می تواند الزام خریدار را به دادن نفقه از دادگاه بخواهد ولی در هیچ حال حق فسخ ندارد

۷- معامله ای اقامه می شود و در طرف نسبت به منافع و نماآت مبیع در فاصله عقد و تاریخ اقاله سخنی نمی گویند در صورت اختلاف منافع متعلق به خریدار است یا فروشنده؟

۱) متعلق به خریدار است
۲) متعلق به فروشنده است باید خریدار عین یا بدل آن را بازگرداند
۳) منافع منفصله ملک خریدار و منافع متصله به فروشنده تعلق دارد
۴) نماآت و منافع منفصله ملک فروشنده است و منافع متصله به خریدار تعلق دارد

۸- هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود و در صورت تلف عین، غاصب قیمت چه زمانی از مال مغصوب را به عهده دارد ؟

۱) زمان اداء
۲) زمان غصب
۳) زمان تلف
۴) بالاترین قیمت

۹- اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد چه تعهدی در برابر مالک پیدا می کند؟

۱) بالاترین قیمت
۲) تفاوت قیمت زنده و کشته ی حیوان
۳) قیمت زمان تلف
۴) مثل حیوان کشته شده

۱۰- اگر در اثر حكم نادرست دادگاه خسارتی به بار آید مسئول جبران آن کیست؟

۱) قاضی صادر کننده حکم
۲) دولت مسئول جبران خسارت است
۳) چنین خسارتی قابل جبران نیست و هیچکس مسئول نمی باشد
۴) خسارت ناشی از اشتباه دادرس به عهده دولت و خسارت ناشی از تقصیر دادرس به عهده ی او است

۱۱- در صورتی که ثابت شود خسارت ناشی از توفان ناگهانی و سرعت زیاد و غیر مجاز راننده است راننده چه مسئولیتی دارد؟

۱) راننده مسئول تمام خسارت است
۲) راننده مسئول نیمی از خسارت است
۳) راننده به دلیل توفان ناگهانی ( قوه قاهره ) مسئول نیست
۴) راننده مسئول بخشی از خسارت به نسبت درجه تأثیر تقصير او است

۱۲- هر گاه مبیع به عنوان جنس خاص فروخته شود و بعض از آن جنس دیگری باشد آیا قرارداد نافذ و الزام آور است ؟

۱) بیع به دلیل ناهمگونی بعض از آن با جنس معهود باطل است
۲) بیع در هر دو بخش غیر نافذ است
۳) بیع نسبت به بعضی که از جنس دیگری است باطل و نسبت به بعض دیگر که از همان جنس بوده صحیح است ولی خریدار حق فسخ آن را دارد
۴) بیع نسبت به آن بعض که از جنس دیگر است باطل و نسبت به بعضی از همان جنس است صحيح و الزام آور است

۱۳- اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند چه اثری در بیع دارد ضمان اجرای این التزام چیست ؟

۱) بیع باطل است
۲) بايع حق فسخ بیع را دارد
۳) بایع باید الزام مشتری را به اجرای شرط از دادگاه بخواهد و در صورت عدم امکان به اجبار حق فسخ دارد
۴) بايع تنها می تواند الزام مشتری را به دادن ضامن یا رهن از دادگاه بخواهد

۱۴- در صورتی که کالایی به چند مشتری فروخته شده باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود اثر عیب کالا در بیع چیست ؟

۱) بیع غير نافذ است
۲) هر یک از مشتریان خیار فسخ تمام بیع را دارد
۳) هر مشتری نسبت به سهم خود حق خیار دارد
۴) هر مشتری حق ارش دارد مگر در صورت اتفاق مشتریان به فسخ بيع

۱۵- اگر شخص ثالثی با عرضه متاع بهتری بتواند مشتریان مستأجر را به خود اختصاص دهد و در نتیجه ی این رقابت مستأجر نتواند به هدف خود از انعقاد اجاره برسد و سودی را که احتمال می داده است ببرد، این امر چه اثری در عقد اجاره می کند و چه حقی به مستأجر می دهد ؟

۱) مستأجر برای احتراز از ضرر حق فسخ اجاره را دارد
۲) مستأجر می تواند به مقدار ضرر خود از اجاره بها بکاهد
۳) این حادثه هیچ اثری در عقد اجاره ندارد و مستأجر همچنان ملتزم به مفاد عقد است
۴) اجاره به دلیل انتفاء هدف مستأجر باطل است

۱۶- اگر مستأجر در عین مستأجره با اجازه مالک بنایی بسازد پس از پایان مدت اجاره رابطه موجر و مستأجر تابع کدامیک از این احکام است ؟

۱) موجر می تواند اجرت المثل زمین محل استقرار بنا را بخواهد ولی حق قلع بنا را ندارد
۲) موجر در انتخاب قلع بنا یا گرفتن اجرت المثل زمین مختار است
۳) مستأجر می تواند اجرت المثل بنای خود را از موجر بگیرد
۴) موجر می تواند قلع بنا را بخواهد

۱۷- اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر نباشد، آیا حق شفعه قابل اعمال است؟

۱) حق شفعه نسبت به بعض قابل شفعه در برابر تمام ثمن قابل اعمال است و نسبت به ثمن تبعیض نمی توان کرد
۲) حق شفعه نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا می شود
۳) حق شفعه درباره ی تمام مبیع قابل اعمال است
۴) در این فرض حق شفعه وجود ندارد

۱۸- در صورتی که موصی له در زمان حیات موصی آن را بپذیرد، آیا حق رد تملیک را دارد ؟

۱) موصی له در زمان حیات موصی می تواند وصیت را رد کند ولی پس از مرگ او حق رد وصیت را ندارد
۲) موصی له پس از مرگ موصی هم تا زمانی که موصی به را قبض نکرده است حق رد وصیت را دارد
۳) با ایجاب موصی و قبول موصی له عقد وصیت کامل است و فسخ آن امکان ندارد
۴) تا زمانی که موصی له موجود است موصی له حق رد آن را دارد

۱۹- اگر شوهر در زمان بیماری زن خود را طلاق دهد آیا زن از او ارث می برد ؟

۱) در طلاق بائن هم ارث می برد مشروط بر این که شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد و زن شوهر نکرده باشد
۲) در طلاق بائن هم ارث می برد به شرط این که شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد
۳) ارث نمی برد زیرا فرض این است که در زمان فوت شوهر رابطه ی زناشویی بین دو طرف قطع شده است
۴) فقط در طلاق رجعی و وقوع مرگ شوهر در زمان عده ارث می برد

۲۰- مهرالمتعه ویژه چه مواردی است ؟

۱) در نکاح منقطع و پس از نزدیکی
۲) در نکاح دایم در صورتی که مهر در عقد ذکر نشده باشد
۳) در نکاح دایم در صورتی که مهر در عقد ذکر نشده باشد و طلاق پیش از نزدیکی واقع شود
۴) در نکاح منقطع در صورتی که پیش از نزدیکی بذل مدت شود

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه3 صحیح می باشد.