ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۸

۱- اشتغال مجدد دفتریار پس از طی دوره انفصال، چگونه است ؟

۱) با پیشنهاد سردفتر و تایید صلاحیت وسیله ثبت محل
۲) با صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد توسط ثبت محل
۳) با اعلام شروع به کار و اعلام سردفتر
۴) با موافقت سر دفتر و صدور ابلاغ اشتغال توسط ثبت محل

۲- موکل در صورتیکه وکالت قابل عزل باشد، می تواند ………. وکیل خود را عزل نماید.

۱) با ارسال نامه از طریق ثبت اسناد محل
۲) با ارسال نامه از طریق پست
۳) با ارسال نامه کتبی
۴) با مراجعه به دفتر خانه مربوطه

۳- صدور رونوشت اوراق اسناد ناقص. بدون ………………. ممنوع است.

۱) قید جهت نقص
۲) اجازه مراجع قضایی
۳) اجازه سازمان ثبت
۴) بدون تکمیل آن

۴- کانون سردفتران و دفتریاران ………. است.

۱) از نظر مالی وابسته به قوه قضائیه
۲) از نظر مالی وابسته به سازمان ثبت
۳) دارای استقلال مالی
۴) هزینه اش از طریق بودجه کشور تامین

۵- دفاتر اسناد رسمی را نمی توان از محل دفتر خانه خارج نمود ……………

۱) مگر ادعای جعل شده باشد که به دستور دادگاه دفتر لاک و مهر شده و امضا می شود.
۲) مگر دادگاه جهت رسیدگی قضائی با دستور کتبی درخواست نماید.
۳) در صورت ادعای جعل اصل سند را لاک و مهر نموده و به مرجع قضائی ارسال می دارند.
۴) مگر دادگاه مدت مورد نیاز را کتباً اعلام دارد.

۶- در ثبت صداق غير منقول، ………. در دفتر اسناد رسمی ثبت می شود.

۱) مورد صداق با قید مشخصات متعهد
۲) مورد صداق با قید مشخصات زوجین
۳) مورد صداق
۴) عين قباله ازدواج

۷- تنظیم سند اجاره برای اتباع بیگانه برای مدت کمتر از ………. سال. نیاز به مجوز ندارد.

۱) ۷
۲) ۵
۳) ۳
۴) ۱

۸- به وجه الضمان در صورتیکه……….. حق الثبت تعلق نمی گیرد؟

۱) مالی به وثیقه گرفته نشود
۲) وجه الضمان راساً موضوع سند باشد.
۳) وجه الضمان ضمن عقد دیگری شرط شود.
۴) وجه الضمان ضمن عقد دیگری به وثيقه گرفته شود.

۹- صدور بخشنامه بر طبق درخواست ادارات مبنی بر تعیین تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی به ……….. انجام می پذیرد.

۱) وسیله ادرات کل ثبت استان
۲) وسیله واحدهای ثبتی
۳ ) وسیله سازمان ثبت
۴) با پیشنهاد و موافقت ادارات کل ثبت استان ها

۱۰- دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران در ………. تشکیل است.

۱) مرکز هر استان
۲) سازمان ثبت اسناد ( تهران)
۳) مرکز هر شهرستانی
۴) مرکز هر كانونی

۱۱- در موقع فسخ معاملات، سردفتر ………. به اداره ثبت می فرستد.

۱) خلاصه فسخ سند را تکمیل و
۲) متن فسخ سند مندرج در حاشیه دفتر را
۳) سند مالکیت را با قید توضیح فسخ سند
۴) لاشه سند باطل شده و آگهی فسخ را

۱۲- حق الثبت اسناد، قبل از ………………….

۱) امضای سردفتر و دفتریار توسط متقاضی به حساب خزانه واریز می گردد.
۲) امضای متعاملین و سردفتر و دفتریار توسط متقاضی به حساب خزانه واریز می گردد.
۳) تسلیم اسناد توسط سردفتر از متعاملین دریافت و قبل از پایان ماه به حساب خزانه واریز می گردد
۴) ثبت سند توسط متقاضی به حساب خزانه واریز می گردد.

۱۳- مالكین دو ملک مجاور به منظور بهبود وضع املاک خود، می توانند ………. قسمتی جزئی را مبادله نمایند.

۱) با تنظیم صورت مجلس توافق و سند رسمی، بدون پرداخت حقوق و عوارض مربوطه.
۲) با تنظیم صورت مجلس توافق و طی سند رسمی با پرداخت حقوق و عوارض مربوطه.
۳) با رعایت مقررات تفکیک و سند رسمی
۴) با رعایت مقررات تفکیک و تنظیم صورت مجلس توافق

۱۴- دفتر راهنما چگونه دفتری است ؟

۱) راهنمای اسامی افراد ممنوع المعامله است.
۲) راهنمای مراجعه به املاک بازداشتی است.
۳) اسامی متعاملین و نوع و شماره و تاریخ سند در آن قید می گردد.
۴) خلاصه مفاد کلیه نامه های وارده و صادره در آن درج می گردد.

۱۵- اگر یکی از طرفین معامله کر و گنگ بی سواد باشد، نحوه ی ثبت سند چگونه است ؟

۱) باید یک نفر از معتمدین خود را که بتواند به اشاره مطالب را بفهماند، همراه داشته باشد.
۲) باید نماینده دادگاه جهت حفظ حقوق وی در هنگام تنظیم سند حضور داشته باشد.
۳) باید نماینده سرپرستی جهت ۱۵۸۱u حفظ حقوق وی در هنگام تنظیم سند حضور داشته باشد.
۴) باید وکیل مورد اعتماد خود را جهت حفظ حقوق خود و تنظیم و امضای سند معرفی نماید.

۱۶- امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی استانی که فاقد کانون سردفتران و دفتریاران می باشد، با کدام مرجع است ؟

۱) اداره کل امور اسناد سازمان ثبت
۲) کانون نزدیکترین استان
۳) سازمان ثبت اسناد
۴) قوه قضائیه

۱۷- دفتر درآمد دفتر اسناد رسمی چگونه دفتری است ؟

۱) وجوه اوراق بهادار با شماره اسناد در آن ثبت می شود.
۲) وجوه حق التحریر اسناد با ذکر شماره اسناد در آن ثبت می شود.
۳) وجوه حق الثبت اسناد با نام متعاملین در آن ثبت می شود.
۴) کلیه وجوه مربوط به ثبت سند و شماره قبض هزینه مربوطه در آن ثبت می شود.

۱۸- کدام گزینه صحیح است ؟

۱) هر یک از ورثه در صورت موافقت سایر وراث، می توانند با سند مالکیت مورث معامله نمایند.
۲) کلیه وراث همزمان می توانند با سند مالکیت مورث معامله نمایند.
۳) وراث یا هر یک از ورثه می توانند با سند مالکیت مورث معامله نمایند.
۴) وراث یا هر یک از ورثه می توانند با سند مالکیت مورث فقط نسبت به منافع ملک معامله نمایند.

۱۹- مبنای فاصله دفاتر اسناد رسمی چیست ؟

۱) بر اساس تراکم جمعیت و نیاز اهالی و حتی المقدور نباید کمتر از ۳۰۰ متر باشد.
۲) بر اساس وسعت حوزه عمل و نباید کمتر از ۱۰۰۰ متر باشد.
۳) بر اساس حجم پاکتهای ثبتی و نباید کمتر از ۵۰۰ متر باشد.
۴) بر اساس بخشهای ثبتی و نباید کمتر از ۵۰۰ متر باشد.

۲۰- سردفتران می توانند با موافقت ………… وظایف قانون مالیات های مستقیم را به مسئولیت خود به دفتریار واگذار نماید.

۱) کانون سردفتران و دفتریاران
۲) اداره امور دارائی و اقتصادی
۳) اداره ثبت اسناد
۴) دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۶
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۷
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۸
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۹
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲۰
گزینه3 صحیح می باشد.