ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۹

۱- در چه موقع آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر می شود ؟

۱) وقتی که آگهی ثبت عمومی منتشر شده باشد.
۲) وقتی که مدیر ثبت موافقت نماید.
۳) وقتی که متقاضی درخواست نماید و هزینه آگهی را بپردازد.
۴) وقتی که عملیات تحدید حدود به هر دلیلی انجام نشده باشد.

۲- چنانچه در رأی هیأت نظارت، اشتباه بیّنی رخ دهد مادامی که رأی به مرحله اجرا در نیامده ………..

۱) هیأت نظارت، رأی اصلاحی صادر می نماید.
۲) شورای عالی ثبت، رفع اشتباه می نماید.
۳) در دادگاه رسیدگی و پس از احراز رفع اشتباه می نماید.
۴) دیوان عدالت اداری رسیدگی و رفع اشتباه می نماید.

۳- چنانچه نسبت به ملکی که مورد اعتراض واقع شده، حکم نهایی به نفع معترض صادر شود.

۱) باید آگهی تحدید حدود تجدید و سپس اسناد مالکیت به نام معترض صادر شود.
۲) پس از تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی، سند مالکیت به نام معترض صادر می گردد.
۳) پس از تجدید آگهی های نوبتی و قید حکم دادگاه در آگهی، سند مالکیت به نام معترض صادر می گردد.
۴) در صورت ختم عملیات، سند مالکیت به نام معترض صادر می گردد.

۴- چنانچه ملک در هنگام تحدید حدود در تصرف متقاضی نباشد، چگونه است ؟

۱) با تنظیم صورت مجلس، وقت تحدید حدود مجدد مشخص با اخذ نمایندگی از دادگاه در آن زمان تحديد حدود به عمل می آید.
۲) با تنظیم صورت مجلس از تحدید حدود خودداری می شود.
۳) باید از نماینده دادگاه جهت نظارت بر عمليات تحديد دعوت به عمل آید.
۴) از نیروی انتظامی جهت انجام تحدید حدود دعوت به عمل می آید.

۵- در سند مالکیت پلاک ۲۵ قید شده که حد شرقی به دیوار پلاک ۲۶ می باشد، تعيين نمائید که مالکیت دیوار فاصل چگونه است ؟

۱) دیوار متعلق به مالک پلاک ۲۶ می باشد.
۲) دیوار متعلق به مالک پلاک ۲۵ می باشد.
۳) دیوار بین مالکیت پلاکهای ۲۵ و ۲۶ مشترک می باشد.
۴) مالكین پلاکهای ۲۵ و ۲۶ هر یک مالک دیوار مجزا می باشد.

۶- در صورتی که از لحاظ پذیرش تقاضای ثبت، بین اشخاص و اداره ثبت اختلافی واقع شود، تعیین تکلیف با کدام مرجع است ؟

۱) مدیر کل ثبت استان
۲) دادگاه صالح
۳) هیأت نظارت
۴) هیات حل اختلاف

۷- آگهی نوبتی املاکی که بر اثر تشخیص هیات نظارت باید تجدید شود، نحوه انتشار آگهی و مدت چگونه است ؟

۱) یک نوبت آگهی و مدت اعتراض شصت روز است.
۲) یک نوبت آگهی و مدت اعتراض سی روز است
۳) دو نوبت آگهی و مدت اعتراض نود روز است.
۴) دو نوبت آگهی و مدت اعتراض سی روز است.

۸- حقوق ارتفاقی ملک چگونه منظور می شود ؟

۱) باید در آگهی تحدید حدود ذکر شود.
۲) باید در اظهارنامه ذکر و در آگهی نوبتی منتشر شود.
۳) باید در صورت مجلس تحدید حدود ذکر و بعد آگهی شود.
۴) باید در صورت مجلس تحدید حدود ذکر شود.

۹- شخصی به مبلغ مندرج در صدور اجرائیه دفترخانه اعتراض رسیدگی کدام است؟

۱) دادگاه صالح
۲) شورای عالی
۳) مدیر ثبت
۴) هیأت نظارت

۱۰- مجازات کسی که با علم به اینکه طبق قانون از او سلب مالکیت شده، تقاضای ثبت ملکی را بنماید، کدام است ؟

۱) تصرف عدوانی
۲) جعل اسناد رسمی
۳) خیانت در امانت
۴) کلاهبرداری

۱۱- طبق قانون ثبت، کسی که اینگونه معامله معارض را انجام دهد، به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم می شود.

۱) معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد.
۲) معامله اول با سند عادی معامله را با سند رسمی باشد.
۳) هر دو معامله چه عادی، چه رسمی مربوط به اموال منقول باشد.
۴) هر دو معامله چه عادی، چه رسمی مربوط به اموال غیر منقول باشد.

۱۲- طبق آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا، کدام یک از اموال جزو مستثنیات دین محسوب می شود ؟

۱) كليه البسه و آذوقه موجود در منزل مدیون
۲) وسایل مورد نیاز از قبیل اتومبیل سواری و تلفن
۳) مسکن مورد نیاز و مناسب بدهکار وعائله او
۴) ملک محل اشتغال مدیون برای تأمین معیشت

۱۳- وقتی انتقال ورقه اختراع نسبت به ثالث معتبر است که:

۱) انتقال در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.
۲) با ارائه فرم انتقال عادی بین طرفین، در دفتر ثبت شرکتها ثبت شود.
۳) با حضور طرفین در دفتر ثبت شرکتها انتقال ثبت شود.
۴) به موجب سند رسمی به عمل آید و در دفتر ثبت شرکتها ثبت شود.

۱۴- شخصی به مورد بازداشت به عنوان اینکه جزو مستثنیات دین می باشد. در اجرای ثبت اعتراض می نماید، مرجع رسیدگی کدام است ؟

۱) دادگاه صالح
۲) مدیر کل ثبت استان
۳) مدیر ثبت محل
۴) هیأت حل اختلاف

۱۵- وضع سند مالکیت در صلح محاباتی با حق فسخ. چگونه است؟

۱) سند مالکیت با قید حق فسخ برای مصالح، به نام متصالح صادر و تسلیم می شود.
۲) سند مالکیت با قید سند صلح و حق فسخ، به نام مصالح صادر و تسلیم می شود.
۳) سند مالکیت با قید سند صلح و حق فسخ، بنا به موافقت به نام هر یک از طرفین صادر و تسلیم می شود
۴) مادامی که حق مزبور فسخ نشده سند مالکیت در اداره ثبت بایگانی می شود.

۱۶- ملکی که به موجب تصمیم غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای …………. به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

۱) هر یک از شرکای مشاعی
۲) و موافقت کلیه شرکای مشاعی
۳) خواهان یا خواهان های پرونده افرازی
۴) خوانده یا خواندگان پرونده افرازي

۱۷- هرگاه در موقع ثبت ملک صرفاً به علت عدم توجه اشتباه قلمی رخ دهد، رفع اشتباه و دستور اصلاح با کدام مرجع است ؟

۱) مدیر دفتر املاک
۲) مدیر ثبت
۳) هیات نظارت
۴) شورای عالی ثبت

۱۸- صدور پروانه اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو با کدام مرجع است؟

۱) اطاق بازرگانی
۲) سازمان ثبت اسناد
۳) شهرداری محل
۴) دادگاه محل

۱۹- بازداشت حقوق و مزایای متعهد تا چه میزانی بلا اشکال است؟

۱) بستگی به تعداد افراد تحت تکفل از یک پنجم تا سه پنجم
۲) در صورتی که دارای افراد واجب النفقه باشد یک چهارم و گرنه یک سوم
۳) پس از کسر هزینه زندگی بقیه آن
۴) پس از کسر بدهی مابقی آن به نسبت یک چهارم

۲۰- در صورتیکه اجرائيه ………. شده باشد، حق الاجرا تعلق می گیرد.

۱) طلب بستانکار وصول
۲) مال مدیون بازداشت
۳) ابلاغ
۴) صادر

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه3 صحیح می باشد.