ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۹

۱- برای استفاده از خیار فسخ باید فسخ، معامله……………….

۱) طبق اقرارنامه به عمل آید.
۲) در ذیل سند و ثبت دفاتر قید شده، مهر «باطل شد» زده شود
۳) در حاشیه سند و ثبت دفاتر قید شده و به امضای دارنده حق فسخ برسد.
۴) در حاشیه دفتر و سند قید شده و به امضای دارنده حق فسخ برسد و مهر «باطل شد» زده شود.

۲- تعیین دفتریار کفیل یا ………. است.

۱) ثبت محل
۲) اداره کل ثبت استان
۳) اداره کل امور اسناد
۴) اداره امور سردفتران

۳- برای انتقال سهم الشرکه شرکتهای تضامنی، دفاتر اسناد رسمی باید ……………

۱) از هیات مدیره، مالکیت انتقال دهنده را استعلام نماید.
۲) آخرین آگهی تغییرات و اساسنامه را دریافت دارند
۳) گواهی سهم الشرکه که انتقال دهنده را دریافت دارند.
۴) وضعیت شرکت را از اداره ثبت استعلام نماید.

۴- اعتبار اسناد تنظیمی در خارج از کشور، بستگی به تایید ………………. دارد

١) دادگاه
۲) دارالترجمه رسمی
۳) اداره کل امور اسناد
۴) وزارت امور خارجه

۵- اسناد مورد استفاده در خارج از کشور به امضا سردفتر می رسد و توسط ………….. گواهی می شود.

۱) استانداری استان محل دفترخانه
۲) دادگاه محل دفترخانه
۳) رییس ثبت محل و اداره کل امور اسناد
۴) وزارت امور خارجه

۶- نقش سردفتران اسناد رسمی در تهیه و تنظیم قولنامه عادی چگونه است ؟

۱) حق هیچگونه مداخله ای را ندارند
۲) بدون حضور دو نفر معرف، حق تنظیم آنرا ندارند.
۳) پس از تنظیم، باید امضا متعاملین گواهی امضا گردد.
۴) پس از تنظیم، باید ثبت آن در دفتر اسناد رسمی به متعاملین تذکر داده شود.

۷- جریمه نقدی بر اثر محکومیت انتظامی سردفتران و دفتریاران در اختیار ……………. قرار می گیرد.

۱) سازمان ثبت اسناد، به منظور آموزش
۲) سازمان ثبت، به منظور نظارت بر دفاتر
۳) سازمان ثبت، به منظور پرداخت هزینه دادسرا و دادگاه های انتظامی
۴) کانون سردفتران و دفتریاران، به منظور اعتلای دانش آنان

۸- محکومیت مربوط به کدام تخلف سردفتر در دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه است؟

۱) خودداری غیر موجه از صدور اجرائیه
۲) غیبت غیر مجاز یا غیر موجه تا مدت ۳ روز
۳) تسليم رونوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند.
۴) امتناع از ارسال آمار

۹- در صورتیکه دفتر خانه در نقطه ای منحصر باشد و دفاتر تحویل رئیس ثبت محل شده، مدیر ثبت می تواند ………. نماید.

۱) اسناد ناقص دفترخانه را تکمیل
۲) اجرائیه مربوط به اسناد دفتر خانه را صادر
۳) اسناد رهنی و شرطی مربوط به دفتر خانه را فسخ
۴) اسناد مربوط به دفترخانه را برابر مقررات اقاله

۱۰- در صورتیکه در مسائل شغلی بین سردفتر و دفتریار اختلاف بروز کند، مرجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کدام است ؟

۱) اداره کل امور اسناد به موضوع رسیدگی و در صورت عدم امکان سازش دفتریار را تعویض می کند.
۲) اداره کل ثبت اسناد به موضوع رسیدگی و در صورت عدم امکان سازش دفتریار را تعویض می کند.
۳) بازرسی ثبت اسناد رسیدگی نموده و جهت اتخاذ تصمیم نتیجه را به دادگاه اعلام می دارد.
۴) کانون سردفتران و دفتریاران رسیدگی و با اعلان نظر قطعی، سازمان ثبت اتخاذ تصمیم می کند.

۱۱- اعضا اصلی کانون سردفتران و دفتریاران، مرکب از …………… می باشد.

۱) سه سردفتر و دفتریار اول و دوم
۲) چهار سر دفتر و دو دفتریار اول و یک دفتریار دوم
۳) سه سردفتر و یک دفتریار دوم و یک دفتریار اول
۴) پنج سردفتر و دو دفتریار اول

۱۲- در مدت انفصال موقت، در آمد دفترخانه ………. تقسیم می شود.

۱) پس از وضع هزینه، به نسبت دو ثلث سهم کفیل و یک ثلث سهم دفتریار
۲) پس از وضع هزینه، بین کفیل و دفتریار بالسویه
۳) پس از وضع هزینه، بین کفیل و سردفتر منفصل بالسويه
۴) بین کفیل و سردفتر منفصل و دفتریار بالسویه

۱۳- انتخاب سردفتری که دارای محکومیت ………… است، به عضویت دادگاه های انتظامی سردفتران و دفتریاران ممنوع است.

۱) انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه و شش ماه تا دو سال و دائم
۲) انفصال موقت از شش ماه تا دو سال و انفصال دائم
۳) توبیخ و جریمه نقدی و هر نوع انفصال اعم از موقت و دائم
۴) جریمه نقدی و هر نوع انفصال اعم از موقت و دائم

۱۴- سردفتر کفیل در دفتر خانه مورد کفالت در مدت انفصال موقت سردفتر آن، حق ثبت …………. را دارد.

۱) اسناد تعهد
۲) استاد قطعی
۳) اسناد شرطی و رهنی
۴) کلیه اسناد

۱۵-دفتر اسناد رسمی نباید اسناد نقل و انتقال ………….. آن مشمول مقررات وظیفه عمومی است را ثبت نماید.

۱) اموالی که متعاملين
۲) املاکی که متعاملين
۳) اموالی که متعامل
۴) املاکی که متعامل

۱۶- نماینده ثبت در دفتر اسناد رسمی کدام است؟

۱) سردفتر
۲) دفتریار
۳) مسئول دفتر خانه
۴) صاحب دفترخانه

۱۷- گواهی امضا مختص اسناد ……….. گردد.

۱) رسمی است تا لازم الاجرا
۲) عادی است تا رسمی
۳) عادی غیر مالی است تا مسلم الصدور
۴) اسناد عادی و رسمی است تا معتبر

۱۸- حق الثبت املاکی که در خلال تنظیم سند رسمی قطعی و اقاله ارزش منطقه بندی آن افزایش یافته، چگونه محاسبه می گردد؟

۱) تغییر قسمت منطقه بندی تاثیری در حق الثبت ندارد و فقط ۲۰۰ ريال وصول می گردد.
۲) حق الثبت ما به التفاوت ارزش منطقه بندی به انضمام ۲۰۰ ریال وصول می گردد.
۳) حق الثبت ما به التفاوت ارزش منطقه بندی بر اساس سی در هزار ریال وصول می گردد.
۴) حق الثبت ما به التفاوت ارزش منطقه بندی بر اساس هر هزار ریال دویست ريال، وصول می گردد.

۱۹- مجازات سردفتری که با وجود اخطار نسبت به سند مالکیت معارض اقدام به ثبت نماید، کدام است ؟

۱) انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه
۲) انفصال ابد از شغل سردفتری
۳) انفصال موقت از شش ماه تا دو سال
۴) به سلب صلاحیت عملی محکوم می شود.

۲۰- تعرفه حق الثبت نقل و انتقال موتور سیکلت ساخت خارج، بر اساس قیمت ………. می باشد.

۱) مندرج در سند ده در هزار
۲) راهنمائی و رانندگی بیست در هزار
۳) جداول وزارت دارائی بیست در هزار
۴) تعیین ستاد اقتصادی بازار ده در هزار

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه 3صحیح می باشد.