ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۹

۱- اعاده اعتبار ورشکسته به تقلب:

۱) از حیث تجارتی ملازمه با اعاده اعتبار از حيث جزایی ندارد.
۲) از حیث جزایی ملازمه با اعاده اعتبار از جنبه تجارتی دارد.
۳) از جنبه تجارتی ملازمه با اعاده اعتبار وی از جنبه جزایی دارد.
۴) از جنبه تجارتی هیچ گونه ملازمه ای با اعاده اعتبار وی از حیث جزایی ندارد.

۲- کدام گزینه صحیح است ؟

۱) اسم تجارتی غیر قابل انتقال است.
۲) اسم تجارتی قابل انتقال است.
۳) ثبت اسم تجارتی الزامی است مگر در مواردی که استثناء شده است.
۴) هیچکدام

۳- اگر تاجر ورشکسته ای به وظایف قانونی خود عمل نکند، دادگاه بنا به درخواست ………… قرار توقیف وی را صادر خواهد نمود.

۱) هر یک از طلبکاران
۲) مدعی العموم
۳) اداره تصفيه
۴) اکثریت طلبکاران

۴- وجود سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمة صادر کننده دارد، مبین وصف ………. در اسناد تجاری است.

۱) جایگزینی
۲) تبعیت از احکام خاص
۳) تنجیزی
۴) تجریدی

۵- بالاترین مقام برای نظارت در اداره بورس و اجرای مقررات کدام است ؟

۱) سازمان کارگزاران بورس
۲) شورای بورس
۳) هیأت داوری بورس
۴) هیات بورس

۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱) اگر قبولی مشروط به شرط هم نوشته شود، نکول شده محسوب نمی شود.
۲) اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد موجب خروج سند از شمول بروات تجارتی می گردد.
۳) قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه کند مع ذلک حق نکول آن را دارد.
۴) هر عبارتی که محال عليه در برات نوشته امضاء یا مهر کند، قبولی محسوب است مگر صراحتاً مشعر بر عدم قبولی باشد.

۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱) شخصی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و طلب او پس از انحلال شرکت اوصول مانده، می تواند در مقابل آن شریک به تهاتر استناد کند.
۲) مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد، به تهاتر استناد کند.
۳) مدیون شرکت به نحو اطلاق می تواند به تهاتر استناد کند.
۴) هر یک از شرکاء می توانند در مقابل فرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد، به تهاتر استناد کند.

۸- …………… همانند زمان قبل از انحلال شرکت حق دارند از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند:

۱) صرفاً صاحبان سهام با نام
۲) صرفاً صاحبان سهام بی نام
۳) صرفاً اعضای هیأت مدیره
۴) صاحبان سهام

۹- تاجر ورشکسته از کدام تاریخ از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است؟

۱) اعلام حکم ورشکستگی
۲) توقف
۳) صدور حکم ورشکستگی
۴) وصول و ابلاغ حکم توسط اداره تصفیه

۱۰- آقای «الف» چکی را از بانک ملی شعبه ………… عهده بانک ملی شعبه ……………. دریافت می نماید ، در بین راه چک مزبور مفقود می شود .«الف» چگونه می تواند آن را وصول کند ؟

۱) چک در حکم پول است، لذا با مفقود شدن آن امکان وصول آن به هیچ وجه نیست.
۲) دارنده پس از اثبات تعلق چک به خود می تواند ضمن دادن ضامن به موجب امر محكمه آن را مطالبه کند.
۳) فقط در مورد چک های مسافرتی می توان به ترتیب گزینه دو آن را وصول کرد.
۴) فقط در چک های تضمینی می توان به ترتیب گزینه دو آن را وصول کرد.

۱۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱) صرفا قرارهای راجع به فروش اسباب و مال التجاره تاجر ورشکسته، قابل فرجام خواهی هست.
۲) قرارهای راجع به تعیین و یا تغییر عضو ناظر و مدیر تصفيه، قابل فرجام خواهی نیست.
۳) قرارهای راجع به تعیین و یا تغییر عضو ناظر و مدیر تصفیه قابل تصفیه، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی نیست.
۴) قرارهای راجع به تعیین و یا تغییر عضو ناظر و مدیر تصفیه قابل اعتراض، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی نیست.

۱۲- انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود :

۱) به موجب سند رسمی به عمل خواهد آمد.
۲) به موجب سند تجاری باید انجام گیرد.
۳) بدون تنظیم سند اعم از عادی و یا رسمی امکان پذیر است.
۴) ممکن است به موجب سند رسمی و یا سند عادی به عمل آید.

۱۳- آقای الف، پس از صدور حکم ورشکستگی چکی به مبلغ ده میلیون ریال در وجه شخص ب صادر و تسلیم می نماید. اداره تصفیه ورشکستگی ایراد به محجوریت صادر کننده در زمان صدور چک موصوف نموده است. با توجه به مراتب:

۱) در هر حال شخص «الف» فقط مسئولیت مدنی دارد.
۲) عمل شخص «الف» عنوان بزه صدور چک بلامحل خواهد داشت.
۳) عمل شخص «الف» فاقد جنب کیفری است و با جرم صدور چک انطباق دارد.
۴) هیچ مسئولیتی اعم از کیفری و حقوقی متوجه او نیست.

۱۴- کدام گزینه صحیح است ؟

۱) حق العمل کار، مکلف به بیمه کردن اموال موضوع معامله است.
۲) حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات از او، حق حبس خواهد داشت.
۳) حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات از او، حق حبس نخواهد داشت.
۴) حق العمل کار صرفاً در صورت تقصیر، مسئول جبران خسارت است.

۱۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱) پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه، عمل تجاری است.
۲) دارندگان اوراق قرضه، در اداره امور شرکت مشارکت دارند.
۳) دارندگان اوراق قرضه، در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می شوند.
۴) لازم نیست مبلغ اسمی اوراق قرضه در هر بار انتشار متساوی باشد.

۱۶- کدام گزینه صحیح است ؟

۱) ظهرنویسى على الاصول، حاکی از انتقال برات است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
۲) ظهرنويسی علي الاصول، حاکی از نمایندگی است مگر بر خلاف آن تصریح شده باشد.
۳) در ظهرنویسی اصل بر عدم انتقال برات است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
۴) امضاء ظهر سند تجاری، ظهور در انتقال ذمه و برائت ذمه صادر کننده دارد.

۱۷- دارنده سفته ای به واسطه وقوع تصادف و فوت همسر و بستری شدن خود نتوانسته است آن را واخواست کند . با توجه به مراتب:

۱) دعوی وی علیه ظهر نویس، مسموع نیست.
۲) موقعیت استثنایی تا یک سال از تاریخ سررسید دعوی وی علیه ظهرنویس مسموع است.
۳) موقعیت استثنایی تا سه ماه از سر رسید دعوی وی علیه ظهرنویس مسموع است.
۴) می تواند پس از بهبودی با ارائه مدارک معذوریت، واخواست کند.

۱۸- هرگاه صادر کننده و یا ظهرنویس چکی فوت نماید، در مهلت مقرر قانونی نیز گواهینامه عدم پرداخت واخواست اخذ شده باشد، دارنده جهت مطالبه وجه آن می تواند.

۱) به ورثه هم رجوع کند لیکن مسئولیت ایشان به طور تضامنی است.
۲) فقط به طرفیت آن که زنده است اقامه دعوی کند.
۳) فقط می تواند به ورثه صادر کننده مراجعه کننده و ایشان هم متضامناً مسئول اند.
۴) هم به متعهد زنده و هم به ورثه به نسبت سهم الارث آنان مراجعه کند.

۱۹- به موجب قانون تجارت ایران:

۱) تمام مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز جاری است.
۲) تمام مقررات راجع به برات بجز پروتست و مفقودیت و قبولی شخص ثالث در مورد سفته جاری است.
۳) مقررات مربوط به قبولی و نکول برات، در مورد سفته جاری نمی شود.
۴) مقررات مربوط به قبولی و نکول برات، در مورد سفته هم جاری است.

۲۰- هر گاه قیمت فروش کالا در تجارت بین المللی مشتمل بر قیمت کالا به انضمام کلیه مخارجی است که از محل فروشنده تا روی کشتی انجام می گیرد، آن را اصطلاحاً ………….

۱) اف .او .بی( فوب)
۲) اف .ا .اس
۳) سی .اند .اف
۴) سی .ای .اف (سیف)

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه 1صحیح می باشد.