ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۹

۱- اثر عقد معلق پیش از وقوع شرط چیست؟

۱) تمام آثارش ظاهر می شود.
۲) حقی که در اثر عقد به وجود می آید در حدود مقتضای خود نفوذ حقوقی دارد.
۳) هنوز عقد وجود حقوقی پیدا نکرده است.
۴) هیچ اثری ندارد.

۲- تأثیر شرط عوض در عقد رایگان چیست؟

۱) آن را معوض نمی کند و همانند بخششی تبعی همراه با هبه ی اصلی است.
۲) آن را معوض می کند.
۳) به دلیل مغایرت با مقتضای عقد شرط باطل و مبطل اصل عقد است.
۴) سبب بطلان شرط است

۳- عقد عینی عبارت است از عقدی که………..

۱) سبب انتقال منافع بدون عین شود.
۲) نتیجه آن ایجاد تعهد نباشد
۳) وقوع آن منوط به تسلیم موضوع تعهد یا تملیک است مثل وقف و رهن و بيع صرف
۴) وقوع آن سبب تملیک عین مالی به دیگری شود مثل بیع عین معین

۴- موالات بین ایجاب و قبول یعنی این که ………….

۱) ایجاب و قبول بی فاصله با هم واقع شود.
۲) قبول قبل از ایجاب باشد.
۳) قبول بعد از ایجاب باشد
۴) قبول بایستی در زمانی اعلام شود که بر پایه تصریح در ایجاب یا دلالت عرف، موجب هنوز بر پیشنهاد خود باقی است.

۵- مراد از اشتباه در «خود موضوع معامله» اشتباه در …………….. معامله است.

۱) وصف اساسی مورد
۲) قدمت تاریخی موضوع
۳) صورت نوعی موضوع
۴) جنس موضوع

۶- با توجه به اصلاحات به عمل آمده در قانون مدنی در حال حاضر حکم معامله به قصد فرار از دین حقیقی ( غير صوری) چیست ؟

۱) باطل
۲) صحیح و نافذ
۳) غیر قابل استناد
۴) غير نافذ

۷- در چه موردی وکیل می تواند موضوع وکالت را برای خود معامله کند ؟

۱) هرگاه وکالت او به طور اطلاق داده شده باشد
۲) فقط در موردی که صریحاً به او اذن داده شده باشد
۳) در هر موردی که صریحاً از آن منع نشده باشد
۴) در همه موارد

۸- ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث چیست ؟

۱) ایقاع است
۲) اداره مال غیر است
۳) از نظر منشا عقد است ولی نسبت به ثالث شبيه ايقاع است
۴) عقد است

۹- اثر اشتباه ناشی از تدلیس چیست ؟

۱) اگر در علت عمده ی عقد و به طور کلی در اوصاف اساسی موضوع عقد باشد موجب بطلان عقد است ولی اگر در اوصاف فرعی واقع شود سبب فسخ قرارداد می شود
۲) باعث عدم نفوذ معامله است
۳) سبب فسخ عقد است
۴) موجب بطلان عقد است

۱۰- حکم معامله ای که مجنون ادواری انجام داده است، چیست ؟

۱) غير قابل استناد است
۲) غير نافذ است چون قیم آن را تنفیذ نکرده است
۳) صحیح است زیرا اصل بر صحت عقد است مگر خلاف آن یعنی ابتلاء او به جنون ثابت شود
۴) باطل است زیرا حکم دادگاه اماره ای بر وجود جنون و عدم اهلیت مجنون ادواری است مگر این که افاقه او به دلیلی اثبات شود

۱۱- مبنای حقوقی اجازه ی مالک در عقد فضولی چیست ؟

۱) اجازه ی مالک شرط نفوذ عقد است.
۲) اجازه ی مالک اماره بر رضای تقدیری او است.
۳) اجازه ی مالک اعطاء نیابت به فضول است.
۴) رضای مالک شرط کمال عقد است

۱۲- در ماده ی ۳۸۴ قانون مدنی که مقرر داشته: (هر گاه در حال معامله مبیع از حيث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید …) خیار مشتری برای فسخ از نوع کدامیک از خیار های ذیل است ؟

۱) خیار شرط
۲) خیار تبعض صفقه
۳) خیار تخلف از وصف
۴) خیار عیب

۱۳- در مواردی که موضوع تعهد منفی و ناظر به خود داری از انجام دادن کاری است در مقام اثبات وفای به عهد چه کسی مدعی محسوب می شود و چرا؟

۱) بدهکار، که مدعی است به تعهد خود عمل کرده است باید آن را ثابت کند
۲) بدهکار، زیرا در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر آن که خلافش ثابت شود
۳) طلبکار، زیرا اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند
۴) طلبکار، که مدعی است بدهکار تعهد خود را مبنی بر خودداری از انجام کار خاصی نقض کرده است باید ادعای خود را ثابت کند

۱۴- در عقد بیعی شرط شده است که خریدار تا ۲۰ سال حق انتقال مبیع را به غیر ندارد . به نظر شما حکم این شرط چیست ؟ چرا ؟

۱) شرط صحیح است زیرا نه مغایر مقتضای ذات بيع است و نه سلب حق به طور کلی
۲) شرط باطل است ولی مبطل عقد نیست زیرا خلاف مقتضای بیع نیست
۳) شرط باطل است و عقد را نیز باطل می کند زیرا با مقتضای بیع منافات دارد
۴) شرط باطل است، زیرا مصداق سلب حق به طور کلی است

۱۵- «الف» یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل ۷۹ سفید رنگ صفر کیلومتر را به «ب» می فروشد. پس از تسلیم مشخص می شود که اتومبیل فروخته شده به شخص ثالثی تعلق دارد با این وصف حکم معامله چیست و چه مسئولیتی متوجه فروشنده است ؟

۱) به دلیل تدلیس فروشنده بیع قابل فسخ است و خریدار خیار فسخ به دلیل تدلیس دارد
۲) معامله درست است چون بیع کلی في الذمه واقع شده و بایع باید اتومبیل دیگری را مطابق اوصاف مذکور تهیه و تسلیم مشتری کند
۳) معامله باطل است و بایع از باب ضمان درک مبیع باید ثمن را به مشتری باز گرداند
۴) معامله فضولی و غیر نافذ است اگر مالک بیع را تنفیذ کند صحیح و اگر رد نماید بیع باطل می شود

۱۶- در معامله ای شرط شده است که بايع ضامن درک مبیع نباشد، به نظر شما حکم این معامله و چنین شرطی چیست ؟

۱) به دلیل آن که شرط مزبور خلاف مقتضای ذات بيع است شرط باطل است و عقد را نیز باطل می کند
۲) چون مال موضوع معامله ملک بایع نبوده عقد باطل است و به طور طبیعی شرط ضمن عقد فاسد نیز خود به خود باطل است
۳) شرط و عقد هر دو صحیح است زیرا نه شرط خلاف قانون است و نه با مقتضای عقد بیع منافات دارد
۴) شرط باطل است چون خلاف قانون است ولی عقد صحیح است

۱۷- شخصی در سال ۱۳۷۹ مغازه ی خود را به موجب سند عادی اجاره داده است . این قرارداد تابع چه قانونی است ؟

۱) قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و قانون مدنی و اراده ی طر فین
۲) قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶
۳) قانون مدنی و اراده ی طرفین
۴) قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲

۱۸- در قرارداد رهنی شرط شده است که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد . به نظر شما حكم شرط و عقد چیست ؟ چرا ؟

۱) شرط و عقد هر دو باطل است زیرا شرط خلاف مقتضای ذات رهن است
۲) شرط و عقد هر دو صحیح است زیرا هدف اساسی رهن ایجاد وثیقه است برای مرتهن نه تسليط او بر عین
۳) فقط شرط باطل است به دلیل مخالفت با قانون ولي اصل عقد درست است
۴) عقد به دلیل فقدان قصد واقعی رهن باطل است و شرط هم چون در ضمن عقد باطل آمده باطل است

۱۹- به نظر شما آیا هر گاه مضمون له ذمه¬ی مضمون عنه را بری کند. ضامن بری می شود ؟

۱) خیر، زیرا ماهیت ضمان نقل ذمّه به ذمّه است و پس از عقد ضمان دیگر ذمه مضمون عنه بدهکار نیست
۲) خیر، مگر این که مقصود ابراء از اصل دین باشد
۳) بلی، زیرا ذمه ی مضمون عنه و ذمه ی ضامن در حقیقت یک ذمه است
۴) بلی، زیرا هدف از ضمان، تضمین دین مضمون عنه بوده است

۲۰- آیا حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود، ممکن است مورد صلح واقع شود ؟

۱) خیر، زیرا بر خلاف قانون است
۲) خیر، زیرا مخالف نظم عمومی است
۳) بلی، زیرا حقوق خصوصی ناشی از جرم حق زیان دیده است و صلح بر آن با نظم عمومی منافات ندارد
۴) اگر بعد از وقوع جرم باشد، بلی ولی اگر قبل از وقوع جرم باشد، خیر

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه 4صحیح می باشد.