ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۷۹

۱-بزه از نظر این دانشمند پدیده ای است زبانبخش و بزهکار کسی است که دستورهای اخاقی را زیر پا می گذارد و در نتیجه نظم اخلاقی جامعه را مختل می کند بنابراین کیفر رساندن او برای اعاده نظم اخلاقی لازم است.

۱) امانوئل کانت
۲) ژرمی بنتام
۳) سزار بکاریا
۴) فیلیپو گراماتیکا

۲- در نظام کیفری ایران مرور زمان در چه جرائمی پذیرفته شده است ؟ در جرائمی که مجازات قانون آن از نوع مجازات ………… است.

۱) بازدارنده
۲) تعزیری
۳) بازدارنده یا تعزیری
۴) بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی

۳- هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد محكوم عليه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشد و در میزان مجازات قائل اجراء مؤثر است، در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال می گردد تا…………. کند.

۱) مرجع صالح را برای صدور حکم واحد مشخص
۲) احکام را نقض و مبادرت به صدور حکم
۳) احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع
۴) احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه تجدید نظر ارجاع

۴- حمل اسلحه قاچاق از مصادیق جرم ………… است.

۱) آنی
۲) به عادت
۳) مستمر
۴) مرکب

۵- جنون بعد از صدر حکم، موجب:

۱) تبدیل مجازات تعزیری است.
۲) تخفیف مجازات تعزیری است.
۳) سقوط مجازات تعزیری است.
۴) سقوط مجازات تعزیری نمی باشد.

۶- در جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود، اگر شاکی خصوصی گذشت کند

١) دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد.
۲) دادگاه می تواند با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.
۳) دادگاه باید مجازات را تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.
۴) دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.

۷- شاکی در جرم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کرده است محکوم علیه با استناد به استرداد شکایت شاکی از دادگاه صادر کننده، حکم قطعی درخواست کرده است که در میزان مجازات وی تجدید نظر کند در این صورت………. .

۱) دادگاه مکلف است که میزان مجازات را تخفیف دهد
۲) دادگاه در صورت اقتضاء مجازات را در حدود قانون تخفیف خواهد داد.
۳) دادگاه نمی تواند مجازات را تخفیف دهد
۴) از موارد اعاده دادرسی است.

۸- طبق این سیستم صلاحیت قانونی و قضایی یک کشور علاوه بر اتباع مقیم داخل نسبت به کلیه اتباع آن کشور که در خارج از مرزهای کشور مزبور مر تکب جرم شوند، تسری می یابد.

۱) سیستم واقعیت قوانین جزایی
۲) سیستم مجازات جهانی
۳) سیستم شخصی بودن قوانین جزایی
۴) سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی

۹- صدور چک های بلامحل و وعده دار و تضمینی در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد:

۱) از نوع جرایم مشابهی هستند که قاضی می تواند مجازات را تشدید کند.
۲) از نوع جرایم مختلف بوده و باید برای هر کدام مجازات های جداگانه تعیین شود.
۳) از نوع جرایم مشابهی هستند که قاضی باید مجازات را تشدید کند.
۴) از مصادیق تعدد معنوی است و قاضی باید مجازات جرمی را تعیین کند که مجازات آن اشد است.

۱۰- زندانی محکوم به قصاص با تبانی مأمور مراقبت زندان از زندان فرار و فوت کرده است، در این فرض:

۱) پرداخت دیه به عهده بیت المال است.
۲) پرداخت دیه به عهده عاقله است.
۳) دیه و قصاص ساقط است.
۴) پرداخت دیه به عهده فراری دهنده است.

۱۱- (الف) به اتهام قتل عمدی(ب)، و( ج ) به عنوان معاون در قتل عمدي (ب)، تحت تعقیب قرار گرفته اند. دادگاه پس از رسیدگی و به جهت دفاع مشروع ( الف) را از قتل عمدی تبرئه کرده است . در این فرض، تبرته ( الف ) به عنوان فاعل جرم:

۱) تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.
۲) مؤثر در مجازات ( ج ) و موجب تبرئه معاون می گردد.
۳) موجب تخفیف مجازات ( ج ) می گردد.
۴) موجب تبدیل مجازات ( ج ) می گردد.

۱۲- قتل اقارب:

۱) در ماههای حرام و حرمین شریفین موجب تلغيظ دیه است.
۲) در ماه های حرام و حرمین شریفین موجب تلغيظ دیه نیست.
۳) فقط در ماههای حرام موجب تلغيظ دیه است.
۴) فقط در حرمین شریفین موجب تلغيظ دیه است.

۱۳- (الف) به قصد قتل و یا فریاد کشیدن باعث وحشت ( ب ) شده و بر اثر این ارعاب.( ب ) فوت کرده است . در این فرض ( الف ) مرتکب قتل ………. شده است.

۱) خطاء معض
۲) عمدی
۳) شبیه به عمد
۴) در حکم شبه عمد

۱۴- شخصی محکوم به اعدام شده است و مجازات اعدام او به جهتی از جهات قانونی متوقف گردیده است آثار تبعی مجازات اعدام در این فرض، پس از انقضای ………. حکم رفع می شود.

۱) هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم
۲) هفت سال از تاریخ صدور
۳) هشت سال از تاریخ توقف اجرای حکم
۴) ده سال از تاریخ توقف اجرای حکم

۱۵- اگر پزشکی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود و بیمار فوت کند. در این فرض پزشک مرتکب:

۱) جرم نشده است.
۲) قتل عمدی شده است.
۳) قتل خطاء محض شده است.
۴) قتل خطاء شبیه به عمد شده است.

۱۶- جرم ارتشاء از جمله جرائم …………. است.

۱) اعتیادی
۲) مركب
۳) مطلق
۴) مقید

۱۷- سردفتری که قسمتی از دفاتر ثبت را عامداً معدوم کند، مرتکب جرم …………. شده است.

۱) تخریب
۲) جعل
۳) خیانت در امانت
۴) کلاهبرداری

۱۸- با توجه به قوانین و مقررات جزایی، سلب حقوق اجتماعی به موجب ………….. می باشد.

۱) قانون
۲) حکم دادگاه صالح
۳) قانون با حکم دادگاه صالح
۴) رأی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری

۱۹- (الف) از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روی تقلب اقدام به انتقال مال به ضرر صاحب مهر نموده است .در این صورت ( الف ) مرتکب جرم ………. شده است.

۱) خیانت در امانت
۲) کلاهبرداری
۳) اخاذی
۴) جعل

۲۰- شخصی محکوم به چهار سال حبس شده است. پس از تحمل دو سال از مجازات، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، حکم به آزادی مشروط وی صادر نموده است . در این صورت آثار محکومیت پس از گذشت:

۱) دو سال از زمان محکومیت قطعی زائل می گردد.
۲) دو سال از زمان آزادی محكوم عليه رفع می گردد.
۳) دو سال از زمان اجرای حکم زائل می گردد.
۴) ده سال از زمان آزادی محكوم عليه رفع می گردد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه 2صحیح می باشد.