ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۰

۱- هرگاه مال مورد بازداشت بین متعهد و ثالث شخص دیگری مشاع باشد، شرکت بین آنها به میزان …… محاسبه می شود، مگر خلاف آن ثابت شود.

۱) تصرف هر یک
۲) معرفی بستانکار
۳) مساوی
۴) معرنی مدیون

۲- مساحت ملکی ۳۲۰ متر مربع بوده ولی در موقع تحديد حدود اشتباهاً ۲۲۰ متر مربع قید و سند مالکیت صادره شده، مرجع رفع اشتباه کدام است؟

۱) هیأت حل اختلاف
۲) هیأت نظارت
۳) شورای عالی ثبت
۴) دادگاه

۳- دادگاه در رسیدگی اسناد مالکیت معارض، سند مالکیتی را که ………. باطل می کند.

۱) المثنی صادر شده
۲) جریان ثبتی آن طبق قانون و مقررات انجام نشده
۳) معارض (موخر) صادر شده
۴) ملک در تصرف مالک نباشد.

۴- مرجع ثبت شرکتهای ایرانی و علائم تجارتی و اختراعات کدام است؟

۱) شرکتهای ایرانی در اداره ثبت اسناد مورد تصویب مجمع مؤسس و علائم تجاری و اختراعات در سازمان تحقیقات و فن آوری
۲) شرکتهای ایرانی در اداره ثبت مورد تصویب هیأت مدیره و علائم تجارتی و اختراعات در وزارت بازرگانی
۳) شرکتهای ایرانی در اداره ثبت اسناد محلی که در اساسنامه تعیین شده و علائم تجارتی در وزارت بازرگانی و اختراعات در سازمان تحقیقات و فناوری
۴) شرکتهای ایرانی در اداره ثبت اسناد محلی که مرکز اصلی شرکت قرار دارد و علائم تجارتی و اختراعات در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در تهران

۵- مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها چگونه است؟

۱) مراجعه به دفاتر ثبت شرکتهای ایرانی برای عموم آزاد است و در مورد شرکتهای خارجی مستلزم اخذ مجوز از وزارت امور خارجه می باشد.
۲) مراجعه به دفاتر ثبت شرکتهای ایرانی برای عموم آزاد است و در مورد شرکتهای خارجی مستلزم اخذ مجوز از دادگاه است.
۳) مراجعه به دفاتر ثبت شرکتهای ایرانی و خارجی برای عموم آزاد است.
۴) مراجعه به دفاتر ثبت شرکتهای ایرانی و خارجی لزم اخذ گواهی از مراجع قضایی است.

۶- در صورتی که در عمليات تحديد حدود، اعتراض به حدود از طرف غیر مجاور به عمل آید، نحوه رسیدگی چگونه است؟

۱) واحد ثبتی نظر خود را بر بی اثر بودن اعتراض ابلاغ و معترض می تواند ظرف ۱۰ روز به هیأت نظارت شکایت نماید.
۲) واحد ثبتی نظر خود را به ضمیمه سوابق اعتراض به دادگاه محل اعلام می دارد.
۳) مدیر ثبت نظریه خود را به رئیس دادگاه تجدید نظر اعلام تا در نشست اداری به موضوع رسیدگی شود.
۴) مدیر ثبت نظریه خود را به رئیس دادگاه عمومی اعلام تا در نشست اداری به موضوع رسیدگی شود.

۷- در تفکیک آپارتمانی طول متر حد شمالی یکی از واحد ها به جای ۲۲ متر اشتباهاً ۱۲ متر قید و سند مالكيت صادر شده است، اصلاح آن از چه طریقی انجام می شود؟

۱) دادگاه
۲) شورای عالی ثبت
۳) هیأت حل اختلاف
۴) هیات نظارت

۸- صدور اسناد مالکین طبق ماده ۱۴۰ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی شامل کدام املاک است؟

۱) اراضی و ساختمان های موجود در روستاها و مراکز دهستانها
۲) اراضی موجود در روستاها و حاشیه شهرها
۳) اراضی و ساختمانهای مسکونی و باغات موجود در روستاها
۴) بافت مسکونی روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار و مراکز دهستانها

۹- ملکی در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۷۶ قبول ثبت شده (اظهارنامه تنظیم گردیده) تاریخ انتشار آگهی های نوبتی کدام است؟

۱) ۵/۱ و ۲۰/۵و ۱۰/۶/۱۳۷۶
۲) ۵/۱ و ۱/۶/۱۳۷۶
۳) ۸ /۱ و ۱/۹/۱۳۷۶
۴) ۱/۶ و ۱۵/۶/۱۳۷۶

۱۰- حقوق اجرایی در مورد پرونده اجرایی که زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف شده چگونه است؟

۱) از حقوق اجرایی معاف است.
۲) در صورت وقوع طلاق به نصف تقلیل می یابد.
۳) نصف نيم عشر اجرایی تعلق می گیرد.
۴) نیم عشر اجرایی تعلق می گیرد.

۱۱- مرجع رسیدگی به شکایت زوج در مورد اینکه صداق مندرج در اجرائیه بیش از بدهی وی تعیین گردیده، کدام است؟

۱) دادگاه
۲) شورای عالی ثبت
۳) مدیر ثبت
۴) هیأت نظارت

۱۲- در صورتی که طبق مواد ۱۴۷و ۱۴۸قانون ثبت رای به نفع متصرف صادر شده باشد و ملک تحدید حدود نشده باشد، عمل تحدید حدود چگونه انجام مي شود؟

۱) نیازی به تحدید حدود نیست طبق حدود مندرج در رأی سند مالكيت صادر می شود.
۲) متصرف می تواند درخواست تحدید حدود اختصاصی بنماید.
۳) تحدید حدود طبق تحدید حدود عمومی به عمل می آید.
۴) تحدید حدود طبق آگهی الصاقی در محل انجام می شود.

۱۳- اقدام متقاضیان ثبت املاک یا قائم مقام آنها برای تعیین تکلیف اعتراض به اصل و حدود ملک مورد تقاضا که اعتراض واصله، سال ۱۳۶۰ به دادگاه ارسال شده ولی سابقه در دادگاه وجود ندارد، چگونه است؟

۱) با ارائه گواهی عدم وجود سابقه اعتراض در دادگاه درخواست طرح موضوع را در شورایعالی ثبت می نمایند.
۲) دادخواست رد اعتراض به دادگاه تسلیم می شود و پس از صدور حکم نهایی عملیات ثبتی تعقیب می گردد.
۳) گواهی عدم وجود سابقه اعتراض از دادگاه اخذ و درخواست طرح موضوع را در هیأت نظارت می نمایند.
۴) گواهی نداشتن سابقه قبلی اعتراضی و عدم تجديد دادخواست در مدت قانونی را از دادگاه اخذ و تسلیم اداره ثبت می نمایند تا عملیات ثبتی ادامه یابد.

۱۴- آگهی تحدید حدود عمومی بر اساس ترتیب …………. تهیه و منتشر می شود.

۱) تاریخ تنظیم اظهارنامه
۲) تاریخ تنظیم صورت مجلس احراز تصرف
۳) تاریخ تقاضای متقاضیان ثبت
۴) شماره پلاک ثبتی

۱۵- در حد جنوبی پلاک ۱۴ در سند مالكيت چنين قيد شده (جنوباً دیواریست به پلاک ۱۳) وضع مالکیت دیوار بین پلاکهای ۱۳ و ۱۴ چگونه است؟

۱) دیوار متعلق به مالک پلاک ۱۳ می باشد.
۲) دیوار متعلق به مالک پلاک ۱۴ میباشد.
۳) دیوار بین پلاکهای ۱۳ و ۱۴ مشترک است.
۴) مالكین پلاکهای ۱۳ و ۱۴ هر یک دارای دیوار جداگانه می باشند.

۱۶- تهیه نقشه کاداستر وظیفه کدام سازمان است؟

۱) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – قسمت امور املاک.
۲) سازمان نقشه برداری کشور با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۳) سازمان نقشه به دانی کل کشور با استفاده از مدارک ثبتی
۴) سازمان مدیریت و برنامه ریزی با استفاده از مدارک مالکیت اشخاص

۱۷-کسی که سند خود را در اداره ثبت به امانت گذاشته می تواند امانت خود را ……. استرداد نماید.

۱) با حضور نماینده دادگاه
۲) با کب مجوز از دادگاه
۳) با حضور دو نفر شاهد
۴) با کسب مجوز از دادگاه و حضور یک نفر معتمد

۱۸- در اجرای قانون افراز املاک مشاع سهم خواهان چگونه تعیین می شود؟

۱) با توجه به محل مورد معرفی خواهان و محاسبه مساحت کل ملک و میزان مالكيت
۲) با توجه به محل تصرفی بر اساس میزان مالکیت و رعایت ارزش سهم مفروزی با کل ملک
۳) بر اساس ارزش ملک به قطعات افراز تقسیم و یا قرعه کشی، بدون توجه به تصرف
۴) بر اساس نقشه مصوب شهرداری که خواهان ارائه داده است.

۱۹- چنانچه در صورت مجلس تفکیکی اشتباهی رخ داده ولی نسبت به آن معامله ای انجام نشده یا ثبت دفتر املاک نگردیده است، نحوه اصلاح چگونه است؟

۱) اداره ثبت محل می تواند نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.
۲) با طرح موضوع در هیأت نظارت بر حسب رأی صادره اصلاح می شود.
۳) با طرح موضوع در شورای عالی ثبت بر حسب رأی صادره اصلاح می شود.
۴) پس از کسب اجازه از اداره کل امور املاک نسبت به اصلاح آن اقدام می شود.

۲۰- در عملیات افراز املاک مشاع در محدوده شهرها تصویب نقشه ملک مورد افراز چگونه است؟

۱) پس از ترسیم نقشه افرازی در محل، نقشه مزبور از طریق اداره ثبت به شهرداری ارسال می گردد.
۲) خواهان با خواهانها بايد نقشه مورد افراز خود را تهیه نموده و پس از تصویب آن همراه مدارک به اداره ثبت تسلیم نمایند.
۳) قبل از شروع به عملیات افراز اداره ثبت نقشه منطقه ای که ملک در آن واقع است از شهرداری دریافت و بر اساس آن افراز را انجام می دهد.
۴) نیازی به تصویب نقشه نيست در صورتی که شهرداری به نحوه افراز اعتراضی داشته باشد به دادگاه شکایت می نماید.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه3 صحیح می باشد.