ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۰

۱- سن بازنشتگی اجباری سردفترانی که بعد از سال ۱۳۵۴ منصوب شدند، چند سال است؟

۱) ۶۰
۲) ۶۵
۳) ۷۰
۴) ۷۵

۲- در کدام مورد، دفتریار دارای مسؤولیت است؟

۱) احراز هویت متعاملين
۲) برابری ثبت با سند
۳) تطبيق رونوشت با اصل سند
۴) محاسبه حق الثبت

۳- در صورت صدور اسناد مالکیت معارض نحوه انجام معامله با اسناد مالکیت مزبور چگونه است؟

۱) انجام معامله با سند مالكيت مؤخر الصدور با قید موضوع و تفهیم به خریدار بلااشکال است.
۲) انجام معامله تا تعیین تکلیف نهایی از طرف مراجع قضایی با هیچ یک از اسناد مالکیت مقدور نیست.
۳) انجام معامله با سند مالکیت مقدم الصدور و قید اینکه نسبت به آن سند معارض صادر شده بلااشکال است.
۴) انجام معامله با هر دو سند مالکیت با قید موضوع و تفهیم به خریدار بلااشکال است.

۴- جلب رضایت شاکی موجب ……… در دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران می شود.

۱) تخفیف مجازات
۲) ختم پرونده
۳) منع تعقیب
۴) موقوفی تعقیب

۵- در هر استانی کانون سردفتران و دفتریاران بر چه اساسی تشکیل می شود؟

۱) مجموع تعداد دفتر و دفتریار
۲) درآمد دفاتر اسناد رسمی
۳) تعداد دفاتر اسناد رسمی و مقتضیات محلی
۴) تعداد اسناد تنظیمی و مقتضیات محلی

۶- دوره تصدی اعضای هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران چند سال است؟

۱) سه
۲) چهار
۳) پنج
۴) هفت

۷- نحوه انتقال دفتریار از یک دفترخانه به دفتر خانه دیگر چگونه است؟

۱) با موافقت دفتریار و پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران به سازمان ثبت اسناد
۲) با موافقت سردفتر دفترخانه مورد انتقال و تصویب سازمان ثبت اسناد
۳) با موافقت سردفتری که دفتریار در آن شاغل بوده و خود دفتریار و تصویب سازمان ثبت اسناد
۴) با موافقت هر دو سردفتر و تصویب سازمان ثبت اسناد

۸- مدت پاسخ به کیفر خواست انتظامی سردفتران و دفتریاران پس از ابلاغ، چند روز است؟

۱) سی
۲) بیست
۳) پانزده
۴) ده

۹- کدام دفتر اسناد رسمی حق ثبت نقل و انتقال کشتی را دارد؟

۱) دفتر خانه محل صدور پروانه مالکیت کشتی
۲) دفترخانه ای که اجازه خاص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارد.
۳) دفترخانه ای که سردفتر آن به مجازاتهای درجه سه به بالا محکوم نشده باشد.
۴) دفترخانه ای که سر دفتر آن مدت ده سال سابقه سردفتری دارد.

۱۰- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران……

۱) وجود ندارد.
۲) سه سال است.
۳) در سال است.
۴) یک سال است.

۱۱- سردفتری را می توان به عضویت کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب کرد که ….. سال سابقه سردفتری اسناد رسمی یا ……….. داشته باشد.

۱) پنج – قضاوت یا وکالت
۲) هفت – قضاوت
۳) هشت – قضاوت
۴) ده – قضاوت یا وکالت

۱۲- شهادت کدام یک از اشخاص در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی باشد؟

۱) خدمه دفتریار دفترخانه
۲) خدمه اصحاب معامله
۳) اقربای درجه یک اصحاب معامله
۴) اقربای درجه یک سردفتر

۱۳۔ محکومیت سردفتر بر اثر تأخیر در ارسال خلاصه معامله چیست؟

۱) جریمه نقدی
۲) توبیخ با درج در پرونده
۳) انفصال از سه ماه تا شش ماه
۴) انفصال از شش ماه تا یکسال

۱۴- نماینده اوقاف می تواند استاد مربوط به …….. را تحت نظر سردفتران مطالعه نماید.

۱) نذر، حبس و هبه
۲) وصیت، نذر، هبه و صلح محاباتی
۳) وصیت، حبس و نذر
۴) وصیت، حبس،هبه و نذر

۱۵- چنانچه دفترخانه قبل از تنظیم سند با مشکلی مواجه شود، رفع اشکال با کدام مرجع است؟

۱) اداره امور اسناد سازمان ثبت
۲) دفتر حقوقی سازمان ثبت
۳) کانون سردفتران و دفتریاران
۴) هیأت نظارت

۱۶- در صورتی که دفترخانه فاقد دفتریار باشد، تکلیف سهم حق التحریر دفتریار چگونه است؟

۱) بین سردفتر و کانون سردفتران و دفتریاران و کارکنان به نسبت مساوی تقسیم می شود.
۲) به سر دفتر تعلق می گیرد.
۳) نصف آن به سردفتر تعلق می گیرد نصف دیگر سهم کانون سردفتران و دفتریاران است.
۴) نصف آن به سردفتر و نصف دیگر به کارکنان تعلق می گیرد .

۱۷- کفیل دفترخانه ای که سردفتر آن به یک سال انفصال محکوم شده حق دارد در دفترخانه مورد کفالت ………..

۱) اجرائیه صادر کند.
۲) رونوشت اسناد به افراد ذینفع تسلیم نماید.
۳) رونوشت اسناد به افراد ذینفع تسلیم و اجرائیه صادر کند.
۴) سند جدید تنظیم و ثبت و رونوشت اسناد به افراد ذینفع تسلیم و اجرائیه صادر کند.

۱۸- وضع سردفتر اسناد رسمی که ظرف سه ماه مبادرت به تأسیس دفترخانه نکند، چگونه است؟

۱) ابلاغ سردفتری او لغو می شود.
۲) در دادگاه بدوی سردفتران به تخلف او رسیدگی می شود.
۳) در صورتی که مدارک و دلائل موجه داشته باشد، یک بار دیگر به او مهلت داده می شود.
۴) صلاحیت او مجدداً مورد رسیدگی قرار می گیرد.

۱۹- تعرفه وصول حق الثبت تنظم وكالت مبنی بر انتقال موتور سیکلت داخل کشور چگونه است؟

۱) بر اساس جداول ستاد اقتصادی بازار بیست در هزار
۲) بر اساس جداول وزارت دارایی و امور اقتصادی ده در هزار
۳) در صورتی که متن وکالت مختصر و محدود باشد یکصد هزار ریال
۴) در صورتی که متن وکالت مختصر نباشد دویست هزار ریال

۲۰- در صورتی که سردفتر از مرخصی های سالانه خود استفاده نکند وضع مرخصیهای مزبور و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

۱) سر دفتر باید از مرخصی سالانه خود استفاده نماید و مرخصی های بلااستفاده سال های گذشته ذخیره نمی شود.
۲) مرخصی های استفاده شده با موافقت ثبت محل برای هر سال ۱۵ روز ذخیره می شود و سردفتر می تواند از دو ماه آن به صورت متوالی استفاده نماید.
۳) مرخصی ها برای او ذخیره می شود و می تواند از مجموع آنها به شرطی که از چهار ماه تجاوز نکند استفاده نماید.
۴) مرخصی های استفاده شده با موافقت اداره کل ثبت استان برای هر سال ۱۵ روز ذخیره می شود و سردفتر می تواند از سه ماه آن به صورت متوالی استفاده نماید.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه3 صحیح می باشد.