ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۰

۱- تعداد شرکا و مدیران در شرکت سهامی عام ، حداقل چند نفر است؟ (از راست به چپ بخوانید)

۱) ۲-۱
۲) ۳-۲
۳) ۵-۵
۴) ۷-۳

۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱) اگر اموال متهم توقیف شده باشد دیگر صدور قرار وجه الضمان جایز نیست.
۲) در صورت عدم تودیع وجه الضمان تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست.
۳) تودیع یا عدم تودیع وجه الضمان تاثیری بر صدور تأمین خواسته ندارد.
۴) در صورتیکه وجه الضمان یا ضمانت نامه تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست.

۳- به موجب دادنامه شماره X شرکت نسبی افشان ورشکسته اعلان و متعاقب آن منحل می گردد. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام دیون کافی نباشد. طلبکاران شرکت ………..

۱) بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.
۲) بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم خواهند داشت.
۳) حق دارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین کنند.
۴) در هر حال چه قبل و چه بعد از انحلال حق استناد به تهاتر را دارند.

۴- آقای الف به نمایندگی از طرف آقای «ب»، چکی به مبلغ ریال در وجه آقای «ج» به تاریخ سه ماه دیگر صادر می نماید. در صورت بلامحل بودن چک موصوف، مسؤولیت کیفری متوجه کدام یک خواهد بود؟

۱) امضاکننده چک مگر عدم پرداخت مستند به فعل صاحب حساب باشد
۲) فقط شخص «ب»
۳) فقط شخص «الف»
۴) هر دو متضامناً هم مسؤولیت مدنی و هم کیفری دارند.

۵- مدیر عامل شرکت تضامنی امید برای فرار از ادای دین با اصرار به طلبکاران قبل از تاریخ توقف معامله ای نموده است که متضمن ضرری بیش از یک چهارم تاریخ وقوع معامله است، معامله ………

۱) به استناد اصل صحت صحيح است.
۲) قابل فسخ و دعوی فسخ ظرف ۲ سال از تاریخ معامله قابل طرح است.
۳) باطل و دعوی بطلان ظرف ۲ سال از تاریخ توقف قابل طرح است.
۴) باطل و دعوی بطلان ظرف ۲ سال از تاریخ معامله قابل طرح است.

۶- در شرکت با مسئوولیت محدود ………

۱) نقل و انتقال سهام آزاد است
۲) نقل و انتقال محدود است و چگونگی آن در اساسنامه پیش بینی می شود.
۳) انتقال سهام با رضایت سه چهارم از شرکایی که دارای اکثریت عددی هستند و به موجب سند رسمی است.
۴) انتقال رسمی فقط در موردی ممکن است که اکثریت عددی باشد.

۷- مسئولیت سهامداران در شرکتهای سهامی خاص و عام :

۱) محدود به مبلغ واقعی سهام آنها است.
۲) محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
۳) در سهام خاص محدود به مبلغ واقعی سهام است ولی در عام فقط تا میزان سهام
۴) به صورت سهام مشترک و تضامنی و بطور نامحدود است.

۸- اصل عدم توجه ایرادات شخصی در روابط تجاری نتیجه وصف……….

۱) جایگزینی است و اختصاص به چک دارد
۲) تجاری است و اختصاص به سفته دارد.
۳) تجریدی در اسناد تجاری است و اختصاص به برات دارد.
۴) تجریدی است و اطلاق خود را در روابط شخصی بلافصل از دست می دهد.

۹- اگر دارنده چک بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ ق.ت برای او مقرر داشته است استفاده کند، باید ظرف …….. اقامه دعوی نماید.

۱) ۱۵ روز از تاریخ پروتست
۲) شش ماه از تاریخ صدور چک
۳) ۴۵ روز از تاریخ واخواست
۴) یکسال از تاریخ واخواست

۱۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱) صدور چک اگر از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی نیست ولی اگر در همان مکان که صادر شده باید تأدیه گردد ذاتأ عمل تجارتی است.
۲) صدور چک اگر از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجاری است.
۳) صدور چک، در خصوص ضمانت صادر کننده، ظهرنویس و اعتراض در حکم سند تجاری است.
۴) صدور چک در خصوص ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و اعتراض تبعاً تجارتی است.

۱۱- فروش اگر مشتمل بر قیمت کالا به انضمام کلیه مخارج از محل فروشنده تا روی کشتی باشد، اصطلاحاً چه می گویند؟

۱) فوب با اف- او – بی ( Free on board)
۲) سی. آی. اف (Cost Insurance – Freight)
۳) سیف یا سی، اند . اف (Cost and Freight)
۴) اف . آ . اس (Free along side ship)

۱۲- مستند به قانون تجارت صرف امضا در ظهر چک ………

۱) ظهور در نقل ذمه به ذمه دارد.
۲) دلالت بر وکالت در وصول دارد.
۳) حاکی از انتقال سند است.
۴) حاکی از ضمانت است.

۱۳- تاریخ توقف و تاریخ لازم الاجراء شدن حکم ورشکستگی عبارت است از:

١) اگر در حکم معین نشده باشد همان تاريخ صدور حکم – تاریخ صدور حکم
۲) اگر در حکم معین نشده باشد همان تاريخ صدور حکم – تاریخی که در حکم دادگاه معین می شود
۳) تاریخی است که در حکم معین شده است – ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی است.
۴) همان تاريخ صدور حکم است – تاریخ قطعیت حکم

۱۴- تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محکومٌ به از جانب تاجر ورشکسته و شرکت تجارتی:

۱- مطلقاً در اعسار فرقی بین تاجر و اشخاص غير تاجر وجود ندارد
۲) صرفاً در مورد هزینه دادرسی و فقط از شرکت های تجاری پذیرفته می شود.
۳) صرفاً در مورد هزینه دادرسی پذیرفته می شود.
۴) پذیرفته نمی شود.

۱۵- اعتراض به قرارداد ارفاقی باید موجه و ظرف:

۱) یک هفته از تاریخ تصدیق آن هم به دادگاه ذیصلاح تقدیم گردد.
۲) یک هفته از تاریخ انعقاد به مدیر تصفیه و خود تأجر یا شرکت تجاری ابلاغ شود.
۳) ده روز از تاریخ انعقاد به دادگاه صالح اعلام گردد.
۴) بیست روز از تاریخ انعقاد به دادگاه و یا اداره تصفیه تسلیم گردد.

۱۶- شخص «الف» در فاصله بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی بابت طلب خود از شرکت مزبور به مدت ۴۵ روز از دو دستگاه ماشین راهسازی استفاده نموده است، آیا اداره تصنیه می تواند کرایه مدت مزبور را از شخص «الف»، مطالبه کند؟

۱) نمی تواند
۲) می تواند
۳) فقط در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد.
۴) فقط در صورتی که بلاعوض باشد.

۱۷- آقای «ب» (از طلبکاران شرکت سهامی خاص پارسی)، به موجب دادخواست تقاضای اعلان توقف و ورشكستگی شرکت مزبور را نموده است دادگاه صالح کدام است؟ دعوی مزبور مالی است یا غیر مالی؟

۱) دادگاه عمومی مرکز اصلی شرکت – غیرمالی
۲) دادگاه عمومی اقامتگاه شرکت – مالی
۳) دادگاه عمومی اقامتگاه هر یک از طلبکاران – غير مالی
۴) دادگاه عمومی اقامتگاه اکثریت شرکا – مالی

۱۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱) کسی که سفته داده در مقابل دارنده مسئول است و ایراد و اعتراض او به عنوان پرداخت وجه سفته به ظهر نویس ممنوع است.
۲) فقط وجود چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده است برات و سفته اینطور نیست.
۳) سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده است.
۴) پس از احراز صدور سفته و چک دلیل مدیونیت صادر کننده حاصل نیست.

۱۹- واخواست در مورد سفته:

۱) اگر با سررسید متن باشد از طریق شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.
۲) اگر عندالمطالبه باشد نیازی به واخواست ندارد.
۳) اگر عندالمطالبه باشد از طریق اداره ثبت اسناد واخواست می شود.
۴) اگر عندالمطالبه باشد از طریق اظهارنامه آن هم از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک و یا دفتر دادگاهها خواهد بود.

۲۰- در صورتی که صادر کننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب مبلغ وجه الضمان با ضمانت نامه بانکی را……

۱) فقط از یکی از صادرکنندگان وجه الضمان اخذ می نماید.
۲) به میزان مسؤولیت هر یک اخذ خواهد نمود.
۳) در هر حال به میزان مبلغ چک باکسر موجودی اخذ می نماید.
۴) در هر حال بطور تساوی اخذ خواهد نمود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه2 صحیح می باشد.