ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۱

۱- سرمایه شرکتهای سهامی خاص و سهامی عام به ترتیب در موقع تاسیس و ثبت نباید کمتر از……… ریال باشد.

۱) یک میلیون – پنج میلیون
۲) پنج میلیون – دویست میلیون
۳) ده میلیون- یک میلیارد
۴) بیست میلیون – صد میلیوں

۲- برای تأسیس شرکت سهامی عام مؤسسین باید لااقل چند درصد سرمایه را تعهد نماید؟

۱) ده درصد
۲) پانزده درصد
۳) بیست درصد
۴) سی و پنج درصد

۳- در شرکتهای سهامی خاص پس از انعقاد تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید ………

۱) سهام جدید در بانک ها عرضه شود
۲) سهام جدید از طریق پذیره نویسی عرضه شود
۳) سهام جدید در بورس اوراق بهادار به فروش برسد.
۴) مراتب در روزنامه كثيرالانتشاری که اگهی های شرکت در آن نشر می گردد جهت اطلاع صاحبان سهام منتشر گردد.

۴- در مجمع عمومی فوق العاده شرکتی سهامی تصمیم گیری شده که تابعیت شرکت تغییر باید، کدام گزینه صحیح است؟

۱) هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد.
۲) مجمع عمومی عادی با حضور دو سوم اعضاء میتواند به تغيير تابعیت شرکت اتخاذ تصمیم کند.
۳) مجمع عمومی عادی یا فوق العاده با توجه به اساسنامه می تواند چنین تصمیمی را اتخاذ کند.
۴) مجمع عمومی فوق العاده می تواند با اکثریت صاحبان سهام نسبت به تغییر تابعیت شرکت اتخاذ تصمیم کند.

۵- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در شرکتهای سهامی همواره با اکثریت ……. آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود:

۱) نسبی
۲) مطلق
۳) دو سوم
۴) نصف بعلاوه یک

۶- مجمع عمومی فوق العاده در شرکتهای سهامی در اولین جلسه با حضور بیش از ……. دارندگان سهام و در دومین جلسه با حضور بیش از……… دارندگان سهام که حق رأی دارند رسمیت خواهد یافت.

۱) دو سوم – نصف
۲) نصف – یک سوم
۳) نصف ۔ اکثریت
۴) سه چهارم – دو سوم

۷- چکی از بانک ایرانی بر عهده بانک آلمانی صادر شده است بانک محال عليه به علت خالی بودن وجه آن از پرداخت مبلغ چک امتناع نموده و برگشت زده است. حال دارنده چک می خواهد از طریق اجرا اجرائیه صادر نماید، کدام گزینه صحیح است؟

۱) چک مذکور لازم الاجرا نیست.
۲) از طریق بانک ایرانی اجرائیه صادر کند.
۳) از طریق دادگاه بین المللی لاهه اجرائیه صادر کند
۴) از طریق اداره کل اجرای ثبت سازمان ثبت می تواند اجرائیه صادر کند.

۸- نوع شرکت تضامنی با تصویب ….. قابل تبدیل به سهامی است.

۱) تمام شرکاء
۲) اکثریت نسبی شرکاء
۳) سه چهارم دارندگان سرمایه
۴) نصف بعلاوه یک دارندگان سرمایه

۹- در شرکتهای تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکاء غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور (غیر نقدی) قبلاً……

۱) به وجه نقد تبدیل و پرداخت شود
۲) به تراضی تمام شرکاء تقویم شود
۳) توسط کارشناس رسمی تقویم شود.
۴) تقویم به تایید نصف بعلاوه یک شرکاء رسیده باشد.

۱۰- در شرکت با مسوولیت محدودی اکثریت شرکاء تصمیم به ازدیاد سرمایه شرکت با افزایش سهم الشرکه کلیه شرکاء نموده اند، کدام گزینه صحیح است؟

۱) تصمیم نافذ است و باید انجام شود.
۲) در صورت عدم قبول شریکی شرکت منحل می گردد.
۳) هر کدام از شرکاء مایل نباشد از شرکت خارج می شود.
۴) تصمیم غیرنافذ است و هر یک از شرکاء مايل باشد می تواند نسبت به افزایش سهم الشرکه خود اقدام نمایند.

۱۱- در موقع تاسیس و ثبت شرکت با مسئولیت محدودی مؤسسین آن بر خلاف واقع اظهار و گواهی پرداخت نقدی کلیه سهم الشرکه شرکاء را نموده اند این اشخاص مرتکب چه جرمی شده اند؟

۱) سرقت
۲) کلاهبرداری
۳) افتراء
۴) جعل

۱۲- شرکت با مسؤولیت محدود در صورت ……….. منحل می شود.

۱) تصمیم هر یک از شرکاء
۲) تصمیم دو سوم تعداد شرکاء
۳) تصمیم نصف بعلاوه یک تعداد شرکاء
۴) تصميم عدة از شرکاء که دارای بیش از نصف سرمایه شرکت باشند.

۱۳- یکی از شرکاء شرکت با مسوولیت محدود قصد انتقال سهم الشرکه خود را دارد کدام گزینه صحیح است؟

۱) رضایت کلیه شرکاء لازم است.
۲) نیازی به رضایت شرکاء شرکت نمی باشد.
۳) با رضایت اکثریت صاحبان سرمایه شرکت.
۴) با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل دارای سه چهارم سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

۱۴- در شرکتهای با مسوولیت محدود سهم الشرکه شرکاء ……

۱) به هیچ وجه قابل انتقال نمی باشد .
۲) قابل ارائه به صورت اوراق قرضه و سهام می باشد.
۳) نمی تواند به شکل اوراق تجارتی اعم از با اسم یا بی اسم و غیره در آید.
۴) قابل ارائه به صورت اوراق تجارتي وانتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره می باشد.

۱۵- آقای « الف» در حال حاضر مدیر عامل شرکت x است شرکت دیگری او را به سمت مدیر عامل خود تعیین نموده است، کدام گزینه صحیح است؟

۱) در صورتی که هیات مدیره شرکت x تایید کند مي تواند مدير عامل شرکت بعدی نیز انتخاب شود .
۲) هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.
۳) نیازی به تأیید هیات مدیره شرکت x نبوده و انتخاب هیات مدیره شرکت دیگر و قبولی خود شخص مدیر عامل کافی است.
۴) در صورتی که ساعت کار در شرکت بعدی تداخل با سایت کار در شرکت X نداشته باشد اشکالی در مدیر عاملی شرکت بعدی ندارد.

۱۶- آقای «الف» کارمند رسمی یک سازمان دولتی است از طرف هیأت مدیره شرکت سهامی خاص خصوصی به سمت مدیر عامل تعیین گردیده است کدام گزینه صحیح است؟

۱) انتخاب صحیح است و ایرادی ندارد.
۲) در صورتی که انجام وظيفه وی تداخل با وظایف اداری نداشته باشد اشکالی ندارد .
۳) کارمند رسمی دولت را می توان به عضویت هیات مدیره با مدیر عامل شرکت خصوصی انتخاب کرد
۴) چناچه قید شود وظیفه مدیریت عاملی در خارج از ساعات اداری انجام شود بلا اشکال است.

۱۷- دو نفر قصد تأسیس و ثبت موسسه غیر تجاری دارند در موضوع و هدف مؤسسه قید شده است برای انجام امور مربوط به واردات و صادرات کالاهای بازرگانی و تهیه و توزیع و فروش کالا و به طور کلی امور بازرگانی، آیا این موسسه با موضوع قید شده قابل ثبت است یا خیر؟

۱) موضوع ارتباطی به ثبت موسسه ندارد.
۲) با توجه به موضوع موسسه قابل ثبت نیست.
۳) چنانجه مؤسسه غیرانتفاعی باشد اشکالی در ثبت آن نیست.
۴) با توجه به اینکه مؤسسه انتفاعی است ایرادی در ثبت آن نیست.

۱۸- مدت اعتبار ثبت علامت تجاری چند سال است؟

۱) ده سال
۲) پانزده سال
۳) پنج سال
۴) از تاریخ ثبت بی نهایت

۱۹- دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراص می تواند ……….

۱) به برات دهنده می تواند رجوع نماید.
۲) فقط به یکی از اشخاص مربوطه می تواند رجوع کند
۳) به هر کدام از آنها که بخواهد مفرداً یا به چند نفر یا به تمام أنها مجتمعاً رجوع نماید.
۴) همین که به یکی از طرفین رجوع کرد دیگر می تواند به اشخاص دیگر مربوطه رجوع نماید.

۲۰- یک علامت تجاری پس از طی مراحل در اداره ثبت علائم ثبت شده و تصدیق ثبت صادر گردیده است. شخصی به اداره ثبت علائم مراجعه کرده و به ثبت علامت مذکور اعتراض نموده است، کدام گزینه صحیح است؟

۱) اعتراض در هیات نظارت ثبت استان تهران مطرح می شود.
۲) بعد از ثبت هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن مسموع نمی باشد.
۳) اداره ثبت علائم اعتراض شخص معترض را به مرجع قضایی ارسال می نماید.
۴) معترض باید مستقیماً به مرجع قضایی صالح در تهران اقامه دعوی کرده و ابطال ثبت را مطالبه نماید.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه4 صحیح می باشد.