ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۱

۱- آقای ( الف ) در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله شده و در ایران یافت شده است مجازات او……..

۱) با توجه به اصل صلاحیت شخصی طبق قانون ایران خواهد بود.
۲) با توجه به اصل صلاحیت سرزمینی طبق قانون ایران خواهد بود.
۳) با توجه به اصل صلاحیت واقعی طبق قانون ایران خواهد بود.
۴) با توجه به اصل صلاحیت جهانی طبق قانون ایران خواهد بود.

۲- حکم به آزادی مشروط از اختیارات……… :

۱) دادگاه جانشین است.
۲) دادگاه صادر کننده حکم است.
۳) دادگاه صادر کنده باد نامه محکومیت قطعی است.
۴) دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت یا دادگاه جانشین است.

۳- آقای (الف ) هنگام آتش سوزی و به منظور حفظ جان دیگری مرتکب جرم شده است در این فرض ( الف )…………..

۱) صرفاً از مجازات معاف است
۲) صرفاً از پرداخت دیه معاف است .
۳) از پرداخت دیه و ضمان مالی معاف است.
۴) از مجازات و پرداخت دیه و ضمان مالی معاف است.

۴- آقای ( الف ) بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج موقت کرده است در این فرض ( الف )……..

۱) مرتکب جرمی نشده است
۲) به مجازات شلاق محکوم می شود
۳) به مجازات جزای نقدی محکوم می شود
۴) به مجازات حبس تعزیری محکوم می شود.

۵- با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و در صورتی که بازپرس در رابطه با جرمی که مجازات قانونی آن نقص عضو است رأساً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت نماید و دادستان با قرار بازداشت موافق نباشد در این فرض…….

۱) نطر داستان متبع است
۲) نظر بازپرس متبع است.
۳) حل اختلاف با مرجع تجدید نظر است.
۴) حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب است.

۶- مجازات قانونی جرمی از نوع بازدارنده حداکثر سه سال حبس است در این فرض اگر پرونده از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا ……… به صدورحكم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

۱) دو سال
۲) سه سال
۳) پنج سال
۴) ده سال

۷- از نظر این دانشمند ، مبداء سیاست جنایی دفاع اجتماعی ، حمایت از فرد و حتی حیثیت رفيع موجود انسانی است این سیاست برای دولت ارزش مطلقی نمی شناسد و به طریق اولی اختیارات نا محدود برای او قائل نیست:

۱) گابریل تارد
۲) مارک آنسل
۳) ژوزف دومستر
۴) رافائل گاروفالو

۸- اقای (الف ) به عنوان سردفتر ازدواج عالماً زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد کرده است در این فرض اقای (الف) …………

۱) به حبس یا جزای نقدی یا شلاق محکوم می شود.
۲) به حبس و جزای نقدی و شلاق محکوم می شود
۳) به حبس و جزای نقدی و شلاق و همچنین انفصال موقت محکوم می شود.
۴) به حبس یا جزای نقدی و شلاق و محرومیت دائم از تصدی دفتر ازدواج محکوم می شود.

۹- دفاع از عرض دیگری وقتی جایز است که او…..:

۱) ناتوان از دفاع باشد
۲) نیاز به کمک داشته باشد
۳) درخواست کمک کند
۴) ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد

۱۰- آقای ( الف ) در اثر لغزش و بی اختیار به خیابان پرت و موجب جنایت شده است در این فرض …. :

۱) عاقله او ضامن است.
۲) بیت المال ضامن است.
۳) آقای ( الف ) خودش ضامن است.
۴) ضمانی بر آقای ( الف) و عالقه او نیست.

۱۱- آقای (الف ) جنایتی را بر (ب) وارد کرده که موجب تورم و تغییر رنگ پوست شده است در این فرض :

۱) دیه لازم است
۲) ارش لازم است
۳) بابت تورم ارش و بابت تغییر رنگ ديه لازم است.
۴ )بابت تغییر رنگ ارش و بابت تورم دیه لازم است.

۱۲- آقای (الف ) برای دخالت دادن خود در مشاغل دولتی سندی را جعل کرده است در این فرض اقای ( الف) :

۱) به مجارات جعل محکوم می شود
۲) به مجازات مقرر برای غصب مشاغل دولتی محکوم می شود.
۳) به مجازات جرمی که مجازات آن اشد است محکوم می شود.
۴) به مجازات مقرر برای غصب مشاعل دولتی و جعل هر دو محکوم می شود.

۱۳- سر دفتری برای این که سندی را بر خلاف بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت کند مبلغی بیش از حق التحریر مصوب دریافت کرده است در این فرض آقای سردفتر………

۱) قابل تعقیب کیفری نیست.
۲) به عنوان مرتشی قابل تعقيب است.
۳) به عنوان جاعل قابل تعقیب است.
۴) به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است.

۱۴- سردفتری عامداً سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کرده است در این فرض آقای سر دفتر…..

۱) مرتکب جعل شده است.
۲) مرتکب کلاهبرداری شده است.
۳) مرتکب جعل معنوی شده است
۴) مرتکب خیانت در امانت شده است.

۱۵- آقای ( الف ) به عنوان دفتریار کفیل دفترخانه بر اساس حکم دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران به انفضال دائم محکوم شده و از تحویل اوراق بهادار به دفترخانه ای که تعیین می شود امتناع می نماید در این فرض آقای ( الف )………..

۱) مرتکب جرم شده و به حبس محکوم می گردد.
۲) مرتکب جرم شده و به جزای نقدی محکوم می گردد.
۳) مرتکب تخلف انتطامی شده و به توبیخ کتبی محکوم می گردد.
۴) مرتکب تخلف انتظامی شده و به سلب صلاحیت محکوم می گردد.

۱۶- آقای ( الف ) که به عنوان رقبی ملک آقای (ب) را در اختیار داشته به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را کرده است در این فرض آقای (الف):

۱) جاعل محسوب می گردد.
۲) کلاهبردار محسوب می گردد.
۳) خائن در امانت محسوب می گردد.
۴) به مجازات کلاهبردار محکوم می شود.

۱۷- سردفتری با توسل به وسائل متقلبانه ثبت سندی را از استفاده انداخته است در این فرض آقای سر دفتر مرتکب جرم ………… شده است.

۱) جعل
۲) کلاهبرداری
۳) انتقال مال غیر
۴) خیانت در امانت

۱۸- شخص ( الف ) به اتهام ارتکاب جرم حدی ، به شلاق محکوم شده است پس از چند سال از اجرای حکم آثار محکومیت او زائل می گردد؟

۱) یک سال
۲) دو سال
۳) سه سال
۴) پنج سال

۱۹- جرایمی که قطع نظر از نتایج آنها قابل تعقیب کیفری اند :

۱) جرایم سفید نامیده می شوند.
۲) جرایم مطلق نامیده می شوند.
۳) جرایم مرکب نامیده می شوند.
۴) جرایم بازدارنده نامیده می شوند .

۲۰- از بنیان گذران مکتب اصالت سودمندی است:

۱) مارک آنسل
۲) ژرمی بنتام
۳) امانوئل کانت
۴) ژوزف دومستر

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه2 صحیح می باشد.