ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۱

۱- مجازات ۳ تا ده سال زندان (ماده ۱۱۷ قانون ثبت) موضوع معامله معارض که هر دو معامله با سند رسمی انجام شده باشد مربوط به کدام اشخاص می باشد؟

۱) معامل
۲) سردفتر و معامل
۳) سردفتر و دفتریار
۴ )سردفتر و متعامل و معامل

۲- شهادت کدام یک از اشخاص زیر پذیرفته نمی شود؟

۱) شاهدي که فاقد سواد خواندن و نوشتن باشد.
۲) شاهدی که از اقربای درجه اوّل سردفتر باشد
۳) شاهدی که از اقربای درجه اوّل طرفین معامله باشد.
۴) شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید برای طرف دیگر

۳- سردفتر اسناد رسمی حوزه ثبت کاشان در چه صورتی می تواند به حوزه ثبتی شیراز منتقل گردد؟

۱) حداقل پنج سال سابقه اشتغال به شغل سردفتری داشته و مدیر کل مربوط حسب نیاز موافقت نماید.
۲) در امتحانات سردفتری شهر شیراز شرکت نماید و حداقل نمره پذیرفته شدگان شهر مزبور را کسب نماید.
۳) در امتحانات سردفتری شهر شیراز شرکت نماید و حداقل نمره پذیرفته شدگان شهرهای تابعه استان فارس را کسب نماید.
۴) جامعه سردفتران استان فارس و کانون سردفتران و دفتر یاران و سازمان ثبت با انتقال او موافقت نمایند.

۴- نقل و انتقال سردفتران برای چند بار مقدور است؟

۱) یک بار
۲) دو بار
۳) هر پنج سال اشتغال در محل، یک بار
۴) هر ده سال اشتغال در محل، یک بار

۵- مجازات تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول کدام است؟

۱) جریمه نقدی
۲) توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳) انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه
۴) انفصال موقت از شش ماه الی دو سال

۶- پرداخت اقساط معاملات اقساطی در دفاتر اسناد بر چه اساسی تعهد می شود؟

۱) سفته صادر می شود.
۲) برات صادر می شود.
۳) چک بانکی صادر می شود.
۴) قبوض اقساط چاپی صادر می شود.

۷- در کدام یک از موارد زیر در ثبت سند دفتر از مهر باطل شد، استفاده می شود؟

۱) معامل از حق خیار فسخ استفاده کند.
۲) متعامل أر حق خیار فسخ استفاده کند.
۳) در صورتی که تمام موارد سند ازاله شود.
۴) همه موارد

۸- در صورتی که سردفتر کفالت دفتر یار را به عهده دارد سهم حق التحریر دفتریار چگونه است؟

۱) به سردفتر کفیل تعلق می گیرد.
۲) بین سردفتر و دفتریار تقسیم مي شود.
۳) بین سردفتر کفیل و کانون سردفتران و دفتریاران تقسیم می شود.
۴) بین سردفتر و دفتریار و کانون سردفتران و دفتریاران تقسیم می شود.

۹- سن متعاملین برای انجام معاملات چند سال است؟

۱) ۱۸ سال کامل قمری
۲) ۱۸ سال کامل شمسی
۳) بلوغ بر اساس سال قمری
۴) بلوغ بر اساس سال شمسی

۱۰- پس از فوت سردفتر شاغل، معرفی فرد واجد شرایط جانشین سردفتر متوفی چگونه است؟

۱) وراث ذکور باید معرفی نمایند.
۲) سه چهارم ورثه باید معرفی نمایند.
۳) ورثه مجتمعاً باید معرفی کنند.
۴) چهار پنجم ورثه باید معرفی نمایند.

۱۱- دفاتر اسناد رسمی در تنظیم کدام معاملات مربوط به کارگاه ها باید گواهی عدم بدهی معوق حق بیمه را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت دارند؟

۱) اجاره
۲) شرطی
۳) قطع
۴) هر سه مورد

۱۲- چه شخصی رسیدگی به صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریار را از دادگاه انتظامی در خواست می نماید؟

۱) وزیر دادگستری و این اختیار قابل تفویض نمی باشد.
۲) رئیس قوه قضائیه و این اختیار قابل تفویض نمی باشد
۳) رئیس سازمان ثبت طبق اختیارات تفویضی از رئیس قوه قضائیه
۴) رئیس سازمان ثبت طبق اختیارات تفویضی از وزیر دادگستری

۱۳- برای تعیین اعضای اصلی و علی البدل كانون سردفتران و دفتریاران چند نفر سردفتر و دفتریار که دارای اکثریت آرا بوده اند به سازمان ثبت معرفی می شوند؟

۱) ۱۲ سردفتر و ۱۰ دفتریار
۲) ۱۵ سردفتر و ۱۵ دفتر یار
۳) ۱۴ سردفتر و ۱۰ دفتریار
۴) ۱۲ سردفتر و ۱۲ دفتریار

۱۴- جرم سردفتری که عامداً تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند چیست؟

۱) کلاهبرداری
۲) خیانت در امانت
۳) جاعل در اسناد رسمی
۴) تصديق خلاف واقع

۱۵- برای ثبت معاملات اشخاص بی سواد علاوه بر معرفین حضور چه شخصی ضروری است؟

۱) وکیل رسمی شخص بی سواد
۲) یکی از اقربای درجه اول شخص بی سواد
۳) یکی از اشخاص باسواد مورد اعتماد سردفتر
۴) یک نفر مطلع باسواد مورد اعتماد شخص بی سواد

۱۶- اعضاء دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران را تعیین کنید:

۱) یکی از قضات دیوانعالی کشور – معاون اداره کل امور اسناد – رئیس کانون سردفتران و دفتریاران
۲) یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوانعالی کشور – معاون اسناد سازمان ثبت – یکی از اعضای اصلی کانون سردفتران و دفتریاران
۳) یکی از قضات تجديد نظر – مدیر کل اسناد – یکی از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران
۴) یکی از قضات تجدیدنظر ۔ یکی از کارشناسان نسبت به انتخاب رئیس سازمان ثبت – یکی از اعضای اصلی کانون

۱۷- دفتر یاران دارای مدرک دیپلم باید مدت …….. کارآموزی نمایند.

۱) هشت ماه
۲) یک سال
۳) هیجده ماه
۴) دوسال

۱۸- کدام دفاتر جزء دفاتری است که باید دفتر خانه اسناد رسمی داشته باشد؟

۱) دفتر در آمد و دفتر راهنما
۲) دفتر ثبت توافق و دفتر امانات
۳) دفتر توزیع اظهار نامه و دفتر درآمد
۴) دفتر ثبت اظهارنامه و دفتر ثبت اسناد

۱۹- دفاتر اسناد رسمی پس از صدور اجرائیه چه وظیفه ای دارند؟

۱) برگ اجرائیه و اطلاعیه مربوط به صدور اجرائیه را به متعهدله تحویل دهد
۲) برگ اجرائیه را به متعهدله تسلیم تا جهت عملیات اجرایی به اداره پست تحویل دهد.
۳) برگ اجرائیه را جهت عملیات اجرایی به ثبت محل ارسال و مراتب را به من متعهد له اطلاع دهد .
۴) صدور اجرائیه را به اخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به ضمیمه رسید پست سفارشی جهت عمليات اجرایی به ثبت محل ارسال دارد.

۲۰- تا زمانی که در استانی کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل شده باشد امور مربوط به عهده کدام مرجع است؟

۱) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۲) اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک
۳) کانون سردفتران و دفتریاری نزدیکترین استان
۴) اداره کل بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه 3صحیح می باشد.