ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۲

۱- تقصیر در امور کیفری اعم از ………. است.

۱) بی احتیاطی وبی مبالاتی
۲) بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت
۳) بی احتیاطی، بی مبالاتی و سهل انگاری
۴) بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

۲- بین دو وسیله نقلیه در اثر ریزش کوه تصادم حاصل شده است. در این فرض……….

۱) هیچ گونه ضمانی در بین نیست.
۲) بیت المال صاهن دیه تمام سرنشیان می باشد.
۳) عاقله هر کدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان می باشد.
۴) راننده هر دو وسیله نقله ضامن نصف دیه تمام سرنشنان خواهند بود

۳- جعل علامت شرکت ها ……….

۱) جرم است.
۲) جرم نیست.
۳) جرم است و مرتکب علاوه جبران خسارات وارده به حبس محکوم می شود
۴) جرم است و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی محکوم می شود

۴- کدام شخصیت از بنیانگذاران مکتب دفاع اجتماعی جدید است؟

۱)سراز بکاریا
۲) مارک آنسل
۳) امانوئل کانت
۴) فلیپو گراماتیکا

۵- از نظر کدام دانشمند، هر گونه تنزّل و پستی کیفری است و هر کیفری فرجام گناهی، سرانجام عقل انسانی ناگزیر به گناه آدم حکم می کند هر انسانی همانند خود پدید می آورد. رنجی که شاید امروز ما میبریم برای ستمی باشد که قرنها پیش روا یافته است؟

۱) منتسکیو
۲) سزار بکاریا
۳) ژوزف دومستر
۴ -امانوئل کانت

۶- در رابطه با تکرار جرم، دادگاه بود… محازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید کند.

۱) باید
۲) می تواند
۳) در صورت لزوم باید
۴) می تواند در صورت لزوم

۷- حق مطاله حد قدف ……….. منتقل می شود.

۱) به همه وارثان
۲) فقط به زن و شوهر
۳) به همه وارثان به جز زن
۴) به همه وارثان به جز زن و شوهر

۸- جنایت های شبه عمدی نابالغ ……….. است.

۱) غير عمد
۲) خطا
۳) شبه عمد
۴) به منزله خطای محض

۹- قتل خطای محض با نکول قاتل از سوگند ثابت شده است. در این فرض پرداخت دیه به عهده ………. است.

۱) قاتل
۲) عاقله
۳) بیت المال
۴) بستگان ذکور پدری و مادری

۱۰-«الف» در ملک متعلق به خود توقف کرده است، دیگری به او برخورد نموده و مصدوم شده است. در این فرض شخص متوقف مسئول پرداخت ……….

۱) ارش است
۲) خسارت است.
۳) خسارت نیست.
۴) نصف خسارت است.

۱۱- (الف) با علم و آگاهی نسبت به مامور دولت در حین انجام وظیفه حمله کرده است، در این فر (الف) مرتکب جرم …….. شده است.

۱) تهدید
۲) تمرد
۳) توهین
۴) اخاذی

۱۲- ناصر در مقام دفاع مشروع مرتکب قتل شده و آن را در دادگاه ثابت کرده است در این فرض دادگاه …..

۱) قرار منع تعقیب صادر می کند
۲) قرار موقوفی تعقیب صدر می کند.
۳) مجازات او را تخفیف می دهد.
۴) او قابل تعقیب نمی داند و حکم به مجازات نخواهد داد.

۱۳- «الف»به موجب حکم دادگاه کیفری استان به مجازات دیه محکوم شده است این حکم از سوی چه کسانی قابل تجدید نظر است؟

۱) دادستان و محکوم عليه
۲) دادستان و شاکی خصوصی
۳) محكوم عليه و شاکی خصوصی
۴) داستان، محكوم عليه و شاکی خصوصی

۱۴- عنصر مادی معاونت در جرم به صورت ……….. است.

۱) فعل
۲) ترک فعل
۳) فعل و ترک فعل
۴) فعل ناشی از ترک فعل

۱۵- سرقت از جرائم ……….. است.

۱) مرکب و آنی
۲) مقيد و آنی
۳) مطلق و مرکب
۴) آني و اعتیادی

۱۶-(الف) به علت ارتکاب جرمی به حبس محکوم شده است بعد از صدور حکم محکومیت و تحمل مدتی از حبس، مجازات جرم ارتکابی به موجب قانون لاحق تخفیف پیدا کرده است در این فرض ……..

۱) دادگاه رأساً مجازات را تخفیف می دهد.
۲) (الف) می تواند در خواست اعاده دادرسی کند.
۳) دادستان تقاضای تخفیف می کند و دادگاه مکلف به قبول است.
۴) محكوم عليه باید از دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه جانشین تقاضای تخفیف کند.

۱۷- «الف» به اتهام ارتکاب جرمی به حبس محکوم شده و رأی صادره قطعی شده است پس از صدور حکم قطعی دلائل جدیدی ارائه شده که موجب بی گناهی «الف» می باشد بر این فرض «الف» می تواند از …….. درخواست اعاده دادرسی کند.

۱) دیوانعالی کشور
۲) هیأت تشخیص
۳) دادگاه صادر کننده حکم قطعی
۴) دادگاه صادر کننده رأی بدوی

۱۸- هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد …..

۱) به مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.
۲) دادگاه می تواند برای او مجازات مناسبی تعیین کند.
۳) به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.
۴) به حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود

۱۹- در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن …… سال انفصال تعیین می شود.

۱) یک
۲) دو
۳) سه
۴) چهار

۲۰- اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از متهم گردیده است در این فرض……

۱) قاضی ضامن است.
۲) بیت المال ضامن است
۳) دولت باید جبران خسارت کند.
۴) باید نسبت به اعاده حيثیت او اقدام شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه4 صحیح می باشد.